แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

suchart2

 • ชื่อ – สกุล    นายสุชาติ  หงษ์ทอง    อายุ  59  ปี
  เกิดวันที่   15   ตุลาคม  2498
 • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 (คศ.4)
 • การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
  ประกาศนียบัตร การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 • คู่สมรส นางสุวลักษณ์ หงษ์ทอง
  มีบุตร 2 คน
  1. นางสาวธารทิพย์ หงษ์ทอง
  2. นายบุรีลักษณ์ หงษ์ทอง
 • ประสบการณ์
  เริ่มบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2521 มีอายุราชการ 36 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหาร 30 ปี
  พ.ศ. 2528 – 2529 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ. 2529 – 2530 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  รักษาการครูใหญ่โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ. 2530 – 2536 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ดูแลสาขาวัดเขานิพันธ์ อ.เวียงสระเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2536 – 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  รักษาการณ์ครูใหญ่โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ. 2543 – 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาดูงานด้านการศึกษา จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม จีน เยอรมนี
  สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี
 • การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดที่รับราชการ ได้ครองตน ครองคน และครองงาน
  ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัย