แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถอ่านรายละเอียดโดยคลิก ที่นี่