ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

แจ้งให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าระบบสำรวจแววความสามารถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ  https://mi-test.obec.go.th/student/login.php
ชื่อผู้ใช้ระบบ :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน: 1234