ประกาศ ร่าง TOR การจัดจ้างบริษัทจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดังแนบ

ร่าง TOR EP 57    ร่างเอกสารประกวดราคา EP 57

โดยประกาศในวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2557

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้

๑.ทางไปรษณีย์

ส่งถึง    ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

๘๘ ถนนดอนนก  อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒.โทรศัพท์       ๐-๗๗๒๗-๒๓๐๐

๓.โทรสาร        ๐-๗๗๒๘-๔๙๘๕

๔.ทางเว็บไซต์   http://www.st.ac.th

๕.E-mail        surat@st.ac.th