ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.40 – 08.30 น.  ตามตาราง คลิกประกาศ