ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

โดยผลการรายงานตัวและมอบตัวเป็นดังนี้  คลิก