คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาไทย ประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 15.39 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64339 เด็กชายชนาธิป บัวแย้ม 6 มานิตานุเคราะห์ 23 1
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 23 1
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 1
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 1
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 1
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 1
65363 เด็กชายสิรภพ มีเพียร 6 จอย 23 1
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 23 1
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 23 1
66207 เด็กหญิงชนิภรณ์ รักการ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 23 1
67412 เด็กหญิงลลิตภัทร ทองท่าฉาง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 23 1
64152 เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 12
64166 เด็กหญิงศุภัชญา งามจันทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 12
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 22 12
64394 เด็กหญิงรรรรรร วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 12
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 12
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 22 12
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 22 12
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 12
64539 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข 6 ธิดาแม่พระ 22 12
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 12
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 22 12
64698 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ 6 พุทธยาศรม 22 12
64998 เด็กหญิงภคพร วิธีธรรม 5 ธิดาแม่พระ 22 12
65003 เด็กหญิงภัคจิรา จินดาศักดิ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 22 12
65110 เด็กหญิงสุมิตตานันท์ วิโรพรหม 6 วัดอิทราวาส 22 12
65150 เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 12
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 22 12
65269 เด็กหญิงศิริกร ดาวัลย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 12
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 22 12
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 22 12
65530 เด็กหญิงกัลยกร ฤกษ์เมือง 6 บ้านเชี่ยวเฟือง 22 12
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร 22 12
65665 เด็กหญิงภัสรารัตน์ ทองพัฒน์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 22 12
65975 เด็กหญิงณิชากร โรจนชินบัญชร 5 อนุบาลหนูน้อย 22 12
66054 เด็กหญิงภัณฑิลา ปาณะบุตร 5 มานิตานุเคราะห์ 22 12
66140 เด็กหญิงณฐิตา เหล่าทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 22 12
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 22 12
66263 เด็กหญิงดรัลพร มัฎฐาพันธ์ 6 อนุบาลวริศสา 22 12
66270 เด็กหญิงจันทกานต์ วารีอินทร์ 6 อนุบาลวริศสา 22 12
66372 เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร 6 จอย 22 12
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 22 12
66674 เด็กชายพงศธร พรหมนิตย์ 6 พุทธยาศรม 22 12
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 22 12
66721 เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา 6 พุทธยาศรม 22 12
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 22 12
67221 เด็กหญิงศศิกิตต์ พรหมจันทร์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 12
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 22 12
67361 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 12
67375 เด็กหญิงสุวพิชญ์ จินาสุ่น 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 22 12
64013 เด็กชายทศ์อักษร หวงดี 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 21 51
64065 เด็กหญิงจารวี ฤทธิ์​ภู่​ 5 มานิตานุเคราะห์ 21 51
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
64210 เด็กชายศักดิ์พล โคตรุชัย 6 อนุบาลหนูน้อย 21 51
64279 เด็กหญิงนลิน บุญชัย 5 จอย 21 51
64324 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ทวยเจริญ 6 วัดรัตนาราม 21 51
64381 เด็กหญิงจิดาภา ศรีใส 5 จอย 21 51
64407 เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์ 6 พุทธยาศรม 21 51
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 21 51
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 21 51
64437 เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ 6 จอย 21 51
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 21 51
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64494 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64503 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64513 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64521 เด็กหญิงณพัฒน์ วัชรินทร์พร 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64532 เด็กหญิงสิร์นรี สุทิพากร 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
64567 เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา 6 จอย 21 51
64569 เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญดำ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 21 51
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 21 51
64662 เด็กหญิงนันท์นภัส จงพัฒน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 21 51
64675 เด็กหญิงกานต์พิชชา ชัยวัฒนพงษ์ 5 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 21 51
64748 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64874 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
64882 เด็กชายปภากร สายร่วมญาติ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 51
64889 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 21 51
64948 เด็กหญิงขวัญข้าว รอดบุญคง 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 51
64986 เด็กหญิงอัญชิสา แดงขาว 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 21 51
64997 เด็กหญิงสุธิดา มีลักษณ์ 6 บ้านท่าขนอน 21 51
65014 เด็กหญิงอลีนตา ศรีเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65082 เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม 6 บ้านนาควน 21 51
65116 เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
65146 เด็กหญิงปณาลี พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 51
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65227 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65327 เด็กหญิงพรธีรา มีสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 51
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 21 51
65393 เด็กชายกฤชัท จีนหมิก 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65396 เด็กหญิงพริมรตา ศิริรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 21 51
65453 เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง 6 อนุบาลสวี-นาโพธิ์ 21 51
65461 เด็กชายธรรมธรรศ ชูแดง 6 จอย 21 51
65550 เด็กหญิงภาวดี อุนทรีจันทร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 21 51
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 21 51
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 51
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 51
65815 เด็กชายปัณณธร สุรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 21 51
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 21 51
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 21 51
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 51
66071 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ชุ่มนวล 6 วัดบ้านส้อง 21 51
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม 21 51
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 21 51
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 51
66139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุจรต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
66221 เด็กชายวรรณกร วิริยะพิทักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 51
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม 21 51
66322 เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 21 51
66435 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุปการ 6 เยาวเรศวิทยา 21 51
66529 เด็กหญิงวิศรุตา สอนประสม 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
66627 เด็กชายชนน ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 21 51
66714 เด็กหญิงชญานันท์ นวลเศษ 6 พุทธยาศรม 21 51
66725 เด็กหญิงสุณิสา เพชรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 21 51
66727 เด็กหญิงกันติยา ทองนา 6 พุทธยาศรม 21 51
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม 21 51
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม 21 51
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา 21 51
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 21 51
66949 เด็กชายกษิดิ์เดช มิตรพัฒน์ 6 วัดอินทราวาส 21 51
67073 เด็กชายธีรภัทร เณรัญชล 6 บ้านน้ำฉา 21 51
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 51
67190 เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มนุ่ม 6 อนุบาลพฤษชาติ 21 51
67261 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุฃีเกตุ 6 ธิดาแม่พระ 21 51
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 21 51
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 21 51
67418 เด็กหญิงศิริกานดา พัฒน์ใหญ่ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
67422 เด็กชายภานุกร ปาละคเชนทร์ 6 วัดอินทราวาส 21 51
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ 21 51
67581 เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 51
68034 เด็กชายธนวัฒน์ แดงบาง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 21 51
68038 เด็กหญิงณัฐชญา สุขสม 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 21 51
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64037 เด็กหญิงเบญจมาศ แจ้งวรวิชญา 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
64038 เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64090 เด็กหญิงปัญจมาภรณ์ ทองสหธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64112 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 141
64140 เด็กหญิงลลิต์ภัทร บัวชู 6 พุทธนิคม 20 141
64157 เด็กชายจักรพันธ์ ทองคำ 5 จอย 20 141
64158 เด็กหญิงด.ญ.ญาณิศา สุวรรณโณ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64180 เด็กหญิงรัตนมน ภาสภิรมย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
64198 เด็กชายนันทพัทธ์ อุ้ยเหี้ยง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 141
64204 เด็กหญิงชนิดาภา มณีกาญจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64233 เด็กชายอัซลัน นะตะพันธ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 141
64272 เด็กหญิงปาลิตา ภู่ไพบูลย์ 6 วัดนาราเจริญสุข 20 141
64276 เด็กหญิงปานไพลิน ปิติสุข 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64282 เด็กชายปรินทร เนื่องเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
64334 เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64416 เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำเริญตระกูล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 141
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 20 141
64435 เด็กหญิงปาลิดา วันนาพ่อ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 141
64461 เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64512 เด็กหญิงธนวรรณ คงกะแดะ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64529 เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64536 เด็กชายธิติวุฒิ ชูเสือหึง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
64554 เด็กชายเวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 20 141
64573 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฤทธิธรรม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
64635 เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64646 เด็กหญิงวิมุตติ คณะทอง 6 กงตาก 20 141
64651 เด็กชายรณสิทธิ น้ำขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64665 เด็กหญิงกันตพิชญ์ รัตนเกล้า 6 บ้านมะเลาะ 20 141
64666 เด็กชายจิรายุ คำสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64750 เด็กหญิงนลินี จันทร์ร่ม 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 20 141
64830 เด็กหญิงสุราณี บุญทอง 6 พุทธยาศรม 20 141
64831 เด็กหญิงชณัญชิตา สะละ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 141
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
64932 เด็กชายภูษิต สุวรรณรัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 20 141
64935 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพ็งแก้ว 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 141
64971 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ฆ้องฤกษ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 141
64992 เด็กชายนนทภัทร ภทรภักดี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
65009 เด็กชายบวรวิทย์ ทองเติม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 141
65025 เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
65043 เด็กหญิงปัณฑารีย์ พุ่มแก้ว 6 ตาขุน 20 141
65078 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี 5 ธิดาแม่พระ 20 141
65102 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65107 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต บุญมี 6 จอย 20 141
65113 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65149 เด็กหญิงปณิตา พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 141
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65266 เด็กหญิงแสงหนึ่ง เชิื้อเอี่ยม 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65277 เด็กชายปัณณธร มณีรังษีสุวรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
65287 เด็กชายยศกร ช่วยมณี 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65330 เด็กชายนิธิศ ลิ่มประเสริฐวงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
65351 เด็กหญิงพุทธปภา บัวเจริญ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 141
65365 เด็กชายกิตติธัช เหมะ 6 จอย 20 141
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 20 141
65383 เด็กชายคุณานนต์ แซ่เล่า 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 141
65404 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 141
65457 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ม่วงพฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65592 เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม 6 ตวงวิชช์พัฒนา 20 141
65611 เด็กหญิงปรียา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 20 141
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม 20 141
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 141
65687 เด็กหญิงติณณา ช่วยบำรุง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 141
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 20 141
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 141
65710 เด็กชายอินทัช สุดาวรรณศักดิ์ 6 บ้านบางประชาภิบาล 20 141
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65794 เด็กชายยศภัทร พรหมแห 6 บ้านเชี่ยวเฟือง 20 141
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 141
65850 เด็กหญิงสิริมา แสนเฉย 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 20 141
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 20 141
65901 เด็กชายคณิติน ศักดิ์แสง 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 141
65957 เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญนุ้ย 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 141
65986 เด็กหญิงวริศรา ทองหมัน 6 ธิดาแม่พระ 20 141
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ 20 141
66073 เด็กหญิงธัญญรัศม์ บุญชู 6 วัดบ้านส้อง 20 141
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง 20 141
66079 เด็กชายภาคิน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 141
66236 เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทุลาง 6 อนุบาลเพียรจรัส 20 141
66244 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ชัยสิทธิ์ 6 อนุบาลเพียรจรัส 20 141
66311 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลวริศสา 20 141
66411 เด็กหญิงลลิตภัทร ตังรักษา 6 เยาวเรศวิทยา 20 141
66470 เด็กหญิงธัญชนก ใจชื่น 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 141
66509 เด็กหญิงพิชชา ศิรินุพงค์ 6 จอย 20 141
66650 เด็กชายกฤตเมธ โชติสิงห์ 6 พุทธยาศรม 20 141
66679 เด็กหญิง ฐิติกานต์ รองเดช 6 พุทธยาศรม 20 141
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 20 141
66718 เด็กหญิงโสมสิริ พาหุมันโต 6 พุทธยาศรม 20 141
66723 เด็กหญิงกานต์พิชชา อิ้ววังโส 6 พุทธยาศรม 20 141
66726 เด็กหญิงนัจจนันท์ ถิ่นไทรขึง 6 พุทธยาศรม 20 141
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม 20 141
66789 เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 141
66875 เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์ 6 ยุวศึกษา 20 141
66883 เด็กหญิงจันทกานต์ เมืองพร้อม 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
66944 เด็กหญิงภริดา หล่อพันธ์ 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม 20 141
66948 เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์ 6 วัดชยาราม 20 141
66986 เด็กหญิงพิมพิดา ถาวรสาร 6 อนุบาลงามทอง 20 141
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 141
67117 เด็กชายภวินท์ ไทยราช 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
67123 เด็กชายปรัช รุ่มจิตร 6 มานิตานุเคราะห์ 20 141
67159 เด็กชายณัฐพงศ์ ดิศแพทย์ 6 วัดโพธิ์น้อย 20 141
67210 เด็กหญิงสุประวีณ์ พรหมวิเศษ 5 ธิดาแม่พระ 20 141
67212 เด็กหญิงอติกานต์ สวัสดิวงศ์ 6 วัดตรณาราม 20 141
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ 20 141
67519 เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 20 141
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม 20 141
68030 เด็กหญิงศตพร เกื้อหนุน 5 อนุบาลจอย 20 141
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 19 262
64030 เด็กหญิงรวิสรา โมกโปร่ง 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 19 262
64034 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทิพย์เพชร 6 บ้านท่าขนอน 19 262
64066 เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
64086 เด็กหญิงพรพรหม ศรีฟ้า 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
64096 เด็กหญิงปุณยนุช ไชยชำนิ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64111 เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
64114 เด็กชายปรวีร์ เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 19 262
64117 เด็กชายปรานต์ ธนาโรจน์ 6 จอย 19 262
64136 เด็กหญิงพาซิตา เจริญสุข 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 19 262
64155 เด็กชายกฤษฏิ์ กลสามัญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
64170 เด็กชายกฤษฏ์สรณัท จิตมุ่ง 5 วัดราษฎร์เจริญ 19 262
64172 เด็กหญิงนภพร หิมวาห์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 19 262
64195 เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
64285 เด็กหญิงชิชญา ชานะมัย 5 ดรุโณทัยพุนพิน 19 262
64298 เด็กหญิงชนัดดา สร้อยสงค์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 19 262
64312 เด็กหญิงนำสุข สมเกียรติกุล 5 ดรุโณทัยพุนพิน 19 262
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64330 เด็กชายอินทราวุธ ฤทธิธรรม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 262
64355 เด็กหญิงจิดาภา จิปรึก 6 เทพมิตรศึกษา 19 262
64380 เด็กหญิงศิศิรา โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 19 262
64424 เด็กหญิงณฐมน สวัสดิ์ชูแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64432 เด็กชายจิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
64433 เด็กชายกฤติน แสงแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 19 262
64460 เด็กหญิงณัฐธิดา โอฬาร์กิจ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64464 เด็กหญิงด.ญ.ชนิตสิรี เขียวนาค 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64487 เด็กหญิงนรีจิตรา อรุณสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
64492 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64525 เด็กชายแทนคุณ เพ็งมรดก 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
64528 เด็กชายธนวัฒน์ จ่าแก้ว 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 19 262
64550 เด็กชายณัฐดนัย เพชรสังข์ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64556 เด็กหญิงอลิสสา สิทธิเชนทร์ 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 19 262
64571 เด็กหญิงกนกวรรณ ขันภาษี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 262
64572 เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ 6 พุทธยาศรม 19 262
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 19 262
64696 เด็กหญิงพรรณณิการ์ นาควิโรจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
64706 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64707 เด็กหญิงฐิติญานันท์ จิตรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64740 เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก 6 จอย 19 262
64789 เด็กหญิงปุญญิศา ทองชิต 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64806 เด็กหญิงศิวปรียา จันทวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
64817 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ฐิตะฐาน 5 อนุบาลหนูน้อย 19 262
64820 เด็กหญิงกฤติมา ประทีป ณ ถลาง 6 พุทธยาศรม 19 262
64827 เด็กหญิงอัญชสา บุญเกื้อ 6 วัดกลาง 19 262
64835 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย 6 เทพมิตรศึกษา 19 262
64870 เด็กชายศิวะ ชูวารี 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
64895 เด็กหญิงชญานิศ ทองให้ 6 อนุบาลชนะพร 19 262
64898 เด็กชายธีรเมธ บุญเสถียร 6 จอย 19 262
64940 เด็กหญิงปีฏิญาภา รักทอง 6 บ้านวังผักแว่น 19 262
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
65005 เด็กชายปณิธาน ชื่นชม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 262
65013 เด็กชายณัฐภัทร ร่มไทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 262
65017 เด็กชายเมธัส เล็กเจีย 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 262
65029 เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรสุวรรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65034 เด็กชายณชพล ละออสุวรรณ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 19 262
65053 เด็กหญิงวรินทร โรจนรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65098 เด็กชายนโม งามประดิษฐ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 19 262
65135 เด็กชายธราดล ภู่พัสกร 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 19 262
65170 เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65187 เด็กชายชวัลวิทย์ ช่วยเกลี้ยง 5 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65221 เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
65235 เด็กหญิงวีรสา จันทร์ทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65240 เด็กหญิงชลิดา กังวานธรรม 5 ธิดาแม่พระ 19 262
65241 เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
65260 เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
65301 เด็กหญิงกานต์พิชชา เพชรสถิตย์ 5 ธิดาแม่พระ 19 262
65303 เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65312 เด็กหญิงขวัญชนก ทองตำลึง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
65318 เด็กหญิงมุกรินทร์ ปานดี 5 จอย 19 262
65366 เด็กหญิงอภิชญา อุ่นเสียม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 19 262
65391 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ราชพิบูลย์ 6 บ้านควนสูง 19 262
65405 เด็กหญิงณัฐธยานันท์ แพรกทอง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 262
65429 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
65431 เด็กหญิงชนิดาภา เรืองสุวรรณ 5 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65455 เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65468 เด็กหญิงพิชญธิดา ฤกษ์อ่อน 5 ธิดาแม่พระ 19 262
65469 เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวแย้ม 5 อนุบาลบ้านเด็ก 19 262
65475 เด็กหญิงกนิกนันต์ แจ้งใจ 5 ธิดาแม่พระ 19 262
65476 เด็กชายยศังกร ศรีชัยนาท 6 วัดบ้านส้อง 19 262
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง 19 262
65520 เด็กหญิงอัฐชนกมล ฤกษ์ดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
65568 เด็กหญิงชนิดา เลี้ยงสกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 19 262
65610 เด็กหญิงธนัชพร รักษา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 262
65623 เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 262
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 19 262
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
65737 เด็กชายชัยนิตฐ์ หนูทับ 6 ธิดาแม่พระ 19 262
65747 เด็กหญิงพรรณวสุ แก้วสีขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65757 เด็กชายกฤตภาส โชครวีภาส 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65758 เด็กชายพีรวิชญ์ จริยาพจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65768 เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ศักดา 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65782 เด็กหญิงจิรัชญา สาธิตกุล 6 จอย 19 262
65821 เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ 6 จอย 19 262
65830 เด็กหญิงพิริยา ด้วงสงค์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65880 เด็กชายปภังกร ภูมิผักแว่น 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65902 เด็กชายต่อวงศ์ เกตุแสง 6 วัดชยาราม 19 262
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65933 เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
65937 เด็กชายอนาวิล ยศเมฆ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
65946 เด็กหญิงลลิตา อินแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย 19 262
66006 เด็กหญิงเปรมยุดา ภพทวี 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
66078 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดานิล 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66084 เด็กหญิงอภัชฎา เทพจิตต์ 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66086 เด็กหญิงอนิลทิตา ศรีแสง 6 วัดกลาง 19 262
66088 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขวัญรอด 5 วัดบ้านส้อง 19 262
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 262
66122 เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
66157 เด็กชายกฤตภัค วิชัยดิษฐ 5 ธิดาแม่พระ 19 262
66305 เด็กหญิงศรัณชิตา แจ้งเศษ 6 เยาวเรศวิทยา 19 262
66328 เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์ 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66335 เด็กหญิงพราวแสงจรัส สนิทราช 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66347 เด็กหญิงธมลชนก เทพรักษา 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66352 เด็กหญิงปาริฉัตร เนินหนู 6 วัดบ้านส้อง 19 262
66403 เด็กหญิงปทุมรัตน์ สุวรรณรัตน์ 6 เยาวเรศวิทยา 19 262
66404 เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว 6 เยาวเรศวิทยา 19 262
66427 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
66478 เด็กชายธีรภัทร ปานเกิด 6 ธิดาแม่พระ 19 262
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร 19 262
66514 เด็กหญิง นภสร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 19 262
66572 เด็กหญิงจิตณัฐดา อินทสุวรรณโณ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 262
66620 เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 19 262
66632 เด็กหญิงวิรากานต์ จารุนันท์ศิริ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 19 262
66636 เด็กชายวิริทธิพล ชุมศรี 5 พุทธยาศรม 19 262
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 19 262
66694 เด็กชายพุฒิพงศ์ ธเนศเหมรัศมิ์ 5 พุทธยาศรม 19 262
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม 19 262
66720 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา ศรีเนียม 6 พุทธยาศรม 19 262
66722 เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สุข 6 พุทธยาศรม 19 262
66732 เด็กหญิงปณาลี อุราพร 6 พุทธยาศรม 19 262
66735 เด็กชายปัญญากร แสงณรงค์ 6 พุทธยาศรม 19 262
66736 เด็กหญิงกัญญ์วรา สามทอง 6 พุทธยาศรม 19 262
66738 เด็กหญิงณัฐมน ทวีศิลป์ 6 พุทธยาศรม 19 262
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 19 262
66748 เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน 6 พุทธยาศรม 19 262
66782 เด็กชายนิลประพัฒน์ พรมอินทร์ 5 อนุบาลนวพร 19 262
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร 19 262
66814 เด็กหญิงคุณัญญา วงษ์นุ่น 6 อนุบาลนวพร 19 262
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 19 262
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 262
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 262
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ 19 262
66895 เด็กหญิงปุนยาพร สินทรัพย์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 19 262
66947 เด็กหญิงฐิติชญา เกิดแก้ว 6 วัดชยาราม 19 262
67069 เด็กหญิงเมธาวินี อัดเส็น 6 บ้านดอนมะกอก 19 262
67083 เด็กหญิงสุธิศา อินทร์เกลี้ยง 6 อนุบาลชุลีกร 19 262
67148 เด็กชายสิทธิชัย ช่วยคง 6 อนุบาลนวพร 19 262
67177 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม 6 อนุบาลหนูน้อย 19 262
67279 เด็กชายภูตะวัน เทือกสุบรรณ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
67313 เด็กหญิงธัญรดี อินทร์เทพ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 262
67471 เด็กหญิงวรินทร ทองแท่น 5 มานิตานุเคราะห์ 19 262
67506 เด็กหญิงรุจิรดา ขวัญซ้าย 6 มานิตานุเคราะห์ 19 262
67522 เด็กชายวีรวิชญ์ สมบูรณ์ลักขณา 5 ธิดาแม่พระ 19 262
67525 เด็กชายกฤษณวงค์ มีคลัง 6 ศรีธรรมราขศึกษาสุราษฎร์ธานี 19 262
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ 19 262
67579 เด็กชายชวกร นันตมา​ศ​ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 19 262
67617 เด็กหญิงสุภชา เมืองแมน 6 วัดรัตนาราม 19 262
67636 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่บ่าง 5 วัดโกศาวาส 19 262
67640 เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 6 จอย 19 262
67645 เด็กหญิงปพิชญา ทองสาลี 5 วัดรัตนาราม 19 262
67647 เด็กหญิงกรภัทร ภาชนะกาญจน์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 262
68003 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร 5 ธิดาแม่พระ 19 262
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 262
68032 เด็กชายภิภพ ชูแก้ว 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 262
64004 เด็กหญิงชลรดา รัตนเกล้า 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
64008 เด็กหญิงกุลปรียา บัวอินทร์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 439
64012 เด็กชายคณพศ ทองปาน 5 เทพมิตรศึกษา 18 439
64023 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด 5 ธิดาแม่พระ 18 439
64031 เด็กหญิงกฤติมา คงทน 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64040 เด็กชายวิธวินท์ สัมพันธ์ 6 วัดโกศาวาส 18 439
64050 เด็กหญิงกานต์สิรี รุ่งแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64059 เด็กหญิงธนิชา แสงสวัสดิ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
64061 เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64076 เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64078 เด็กหญิงนวพร นุ้ยสวี 4 พุทธยาศรม 18 439
64083 เด็กหญิงปภาวี ศักดา 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64119 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64129 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูขาว 5 ธิดาแม่พระ 18 439
64168 เด็กชายธนธรรม ช่วยมาก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 439
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
64181 เด็กหญิงกมลเนตร ช่วยเทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64203 เด็กหญิงศิธณัฐ์ เฉลิมพงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
64211 เด็กหญิงอิศราวรรณ ฤกษ์ดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 439
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64252 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ประภาษ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 18 439
64255 เด็กหญิงนันท์นภัส ประภาษ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 18 439
64258 เด็กหญิงนันทิยา เรืองรักษ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 439
64265 เด็กหญิงเพชรกะรัต โมทนา 5 ธิดาแม่พระ 18 439
64270 เด็กชายนพรัตน์ ทองเกตุ 6 บ้านทอนหญ้าปล้อง 18 439
64302 เด็กหญิงญาณิศา ขัติวงศ์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 18 439
64305 เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64315 เด็กหญิงมันตรินี จันทร์เขียว 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
64345 เด็กหญิงฐานิตา พรอนันต์ไพศาล 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64364 เด็กชายปัณณทัต ทัพพุน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64369 เด็กหญิงรสริน ช่วยอยู่ 5 ธิดาแม่พระ 18 439
64370 เด็กชายภูริช พริกแดง 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64388 เด็กหญิงอัจจิมา แสนเฉย 6 บ้านดินก้อง 18 439
64422 เด็กชายฐปณต ลอยวิรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64428 เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64439 เด็กชายณฐพล นกเทศ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64455 เด็กชายนนทพันธ์ อาจทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64459 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64463 เด็กหญิงกชพร โอชุม 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64480 เด็กหญิงชวิศา สิริพชรภาส 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64485 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทมาตย์ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 18 439
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64498 เด็กชายธนดล ดาวเรือง 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64506 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ใหม่ซ้อน 6 วัดศรีสุวรรณ 18 439
64523 เด็กชายปองคุณ รักขนาม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64526 เด็กหญิงเขมจิรา สินธีรภัทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
64552 เด็กชายนรวัฒน์ ทองมาก 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64558 เด็กหญิงนภิสา ทองมาก 4 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64583 เด็กชายกันต์ศักดิ์ แซ่เล่า 6 บ้านนาค้อ 18 439
64584 เด็กหญิงชนิษฐา หวามา 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64591 เด็กชายณัฏฐ์ คำเนตร 6 จอย 18 439
64592 เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64598 เด็กชายปุณณวิช เนาวพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64606 เด็กชายวรินทร กระสินธุ์ 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
64618 เด็กหญิงกันต์กมล สุขเทพ 4 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64631 เด็กหญิงชมพูนุท ขวัญกวิน 5 ธิดาแม่พระ 18 439
64654 เด็กหญิงสิตานัน ภูษิตากรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64657 เด็กชายสรวัชญ์ ทองชั่ง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
64668 เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64685 เด็กหญิงพุทธิปภา บัวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64688 เด็กชายกัปตัน ถ้ำจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64689 เด็กหญิงณัฏฐากร รักสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64691 เด็กชายแทนธรรม ภิรมย์รักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64722 เด็กหญิงญาณิศา บุญสิทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64730 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวผ่อง 6 จอย 18 439
64734 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ หมื่นสุข 5 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64735 เด็กหญิงธัญญสรณ์ ชูศร 6 อนุบาลชนะพร 18 439
64736 เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
64737 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขัมศรี 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
64738 เด็กชายกฤติน มูสิกะ 6 วัดบ้านส้อง 18 439
64746 เด็กหญิงปพิชญา นาคสด 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64761 เด็กหญิงพรปวีณ์ กันณรงค์ 5 จอย 18 439
64773 เด็กหญิงภาวินี แก้วบาง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64774 เด็กหญิงสุภัสสร พิมพ์สุวรรณ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
64775 เด็กหญิงกรวรรณ จันทรัตน์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
64776 เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
64791 เด็กหญิงจิรัชญา กาญจนรจิต 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 439
64799 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 18 439
64805 เด็กหญิงสุภัทรวดี ขนอม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
64825 เด็กหญิงศุภัชญา รัตนมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64836 เด็กชายปรเมศวร์ วิทิพย์รอด 5 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64840 เด็กชายชนันธร ธรรมบำรุง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 18 439
64857 เด็กชายพัชรวรปัณฑ์ ชูทอง 6 บ้านควนพรุพี 18 439
64887 เด็กชายชยุดา ประจัญบาน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
64893 เด็กชายชวิศณัฎฐ์ พิริยะรุ่งภิญโญ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 439
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
64909 เด็กหญิงอลิสา พรหมช่วย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
64928 เด็กชายญาณพัฒน์ คฤหเดช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
64939 เด็กชายภูมิระพี ตาแหลม 6 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 18 439
64950 เด็กหญิงนิดชาวรรณ โสภา 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
64956 เด็กหญิงฐิติชญา สกุลกิจ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
64985 เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญทิพย์ 6 บ้านท่าขนอน 18 439
64996 เด็กหญิงเพียงฤทัย ขจรภัย 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
65004 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประมุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
65028 เด็กชายบรรณวัชร พรหมเล็ก 5 จอย 18 439
65041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีน้อย 6 จอย 18 439
65066 เด็กชายธีทัต นวลทอง 5 จอย 18 439
65080 เด็กหญิงอภิษฎา กล่ำเกลื่อน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
65083 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65090 เด็กชายกฤษฎา ทอธราเมธา 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65096 เด็กชายศรรวริศ ขนานสุข 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65103 เด็กหญิงสุประวีณ์ อุปนันท์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 439
65109 เด็กชายภัทรพล กระจ่างจาย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 439
65129 เด็กชายกตัญญวัฒน์ โพธิ์อ่อน 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65159 เด็กหญิงธิติยา นาคเพชร 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65160 เด็กชายวัชรพล เดชเรือง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65164 เด็กหญิงสศินันท์ สมนึก 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
65174 เด็กชายกฤษตบุณ บุณยะตุลานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65178 เด็กชายไทยรัฐ พม่า 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 18 439
65180 เด็กชายปณิธิ นุ้ยสวี 4 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65192 เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65218 เด็กหญิงฐายิกา จิตราภิรมย์ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65223 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา สุขสม 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 18 439
65243 เด็กชายสรวิชญ์ สุขศรี 5 จอย 18 439
65246 เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วเหล็ก 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65248 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ 6 อนุบาลชนะพร 18 439
65249 เด็กชายกันตินันท์ ไตรศร 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65250 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 18 439
65256 เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 439
65259 เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม 6 วัดบ้านส้อง 18 439
65263 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์ 6 พุทธยาศรม 18 439
65272 เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65279 เด็กชายฉัตรเมธี รักชาติ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65288 เด็กหญิงศินัญญา พินลานทุ่ม 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65290 เด็กหญิงโชติกา จันทร์ลา 5 บ้านย่านดินแดง 18 439
65291 เด็กหญิงชญานุตม์ เลิศวัฒนาสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
65313 เด็กชายกษิดิ์เดช คงแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65324 เด็กหญิงกวิสรา สุวรรณกิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65328 เด็กหญิงณิชกมล มาฆทาน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65343 เด็กหญิงชลพรรษ มากศรี 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65344 เด็กชายคามิน โพธิจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 439
65346 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ เกตุเพชร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 439
65353 เด็กหญิงธัญชนก ด้วงดี 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
65358 เด็กหญิงกัลยรักษ์ ชุลีธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65364 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 439
65371 เด็กชายชัยวัตร เพ็ชรมาก 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 439
65379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นพแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65397 เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร 6 วัดบ้านส้อง 18 439
65399 เด็กชายฐาปกรณ์ เกิดเกลื่อน 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 439
65403 เด็กหญิงณัฐนิชา ชูขันธ์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 439
65424 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญยังอยู่ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 439
65450 เด็กชายธนกร พันธุ์วุฒิ 5 วัดรัตนาราม 18 439
65470 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร 5 ธิดาแม่พระ 18 439
65474 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อินทปัน 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 439
65508 เด็กหญิงกชพรรณ วงศ์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65518 เด็กหญิงปิยะพร เพชรสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65583 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์ ศรีวัชรกาญจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
65606 เด็กหญิงโสมรัศมิ์ จิญกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 439
65635 เด็กชายศรัณย์ เพ็งคล้าย 6 บ้านบางเหียน 18 439
65638 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65658 เด็กหญิงธัญวรัชญ์ มากจันทร์ 6 วัดรัตนาราม 18 439
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ 18 439
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 18 439
65672 เด็กชายภูนที รังสิมันตุชาติ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
65727 เด็กหญิงณิชากร เกื้อสม 5 เอื้ออำพน 18 439
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
65742 เด็กหญิงอโนทัย ไกรแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 18 439
65748 เด็กชายภัทรพล บุญหาญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
65754 เด็กชายวชิรวิทย์ สาพิม 6 บ้านมะเดื่อหวาน 18 439
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร 18 439
65779 เด็กชายสิรภพ อักษรทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65780 เด็กชายธนภัทร สาริพัฒน์ 6 ตาขุน 18 439
65783 เด็กชายรชานนท์ บุรีรัตน์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 18 439
65825 เด็กหญิงภัทรภร แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน 18 439
65833 เด็กชายดช.พสุเทพ ศิลมะโย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
65851 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน 6 ธิดาแม่พระ 18 439
65894 เด็กหญิงพิชญ์นรี จันทร์เกลี้ยง 6 วัดชยาราม 18 439
65904 เด็กชายสิรภัทร วัชราพันธ์ 5 จอย 18 439
65930 เด็กชายเกริกฤทธิ์ จารุพรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
65965 เด็กหญิงเกศราภรณ์ เส้งสั้น 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66024 เด็กหญิงณัฐชา อนุจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ 18 439
66033 เด็กหญิงธมลวรรณ ชูเมือง 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 439
66048 เด็กชายทัพพ์สยาม สุทธิจำนงค์ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66063 เด็กหญิงเกตุชญา บุญทัน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66067 เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง 6 วัดบ้านส้อง 18 439
66074 เด็กหญิงนันท์นภัส หทัยวสีวงศ์ 5 จอย 18 439
66090 เด็กหญิงปวริศา นาควงค์ 5 วัดบ้านส้อง 18 439
66099 เด็กชายกันตพัฒน์ เพชรบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66123 เด็กหญิงเกวลิน งามสิงห์ 6 วัดบ้านส้อง 18 439
66146 เด็กหญิงชนิษฐา เดชภักดี 5 ธิดาแม่พระ 18 439
66151 เด็กหญิงดลพร ครุครรชิตร 6 ธิดาแม่พระ 18 439
66152 เด็กหญิงวริสรา ประกอบพร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
66154 เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66176 เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
66178 เด็กหญิงกุลชา ศรีบัวทอง 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 439
66187 เด็กหญิงรัญชิดา ฤทธิกุล 5 บ้านตะเคียนทอง 18 439
66211 เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
66232 เด็กหญิงพรพิมล เต้าทอง 6 อนุบาลเพียรจรัส 18 439
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส 18 439
66246 เด็กหญิงวลัญช์ภัฎ ทิพย์วงศ์ 6 อนุบาลวริศสา 18 439
66254 เด็กหญิงกนิษฐา จิตรัตน์ 6 อนุบาลวริศสา 18 439
66276 เด็กชายภานุศักดิ์ คงแก้ว 5 อนุบาลเพียรจรัส 18 439
66293 เด็กหญิงศศิขวัญ พืชผล 6 อนุบาลวริศสา 18 439
66298 เด็กหญิงสิริทรัพย์ มะยะเฉียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
66308 เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
66309 เด็กชายชยางกูร แก้วเอก 6 อนุบาลวริศสา 18 439
66331 เด็กหญิงกานต์ธีรา อภิศักดิ์มนตรี 6 วัดบ้านส้อง 18 439
66333 เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวเจริญ 6 วัดบ้านส้อง 18 439
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66367 เด็กหญิงวราคณา พลายจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
66370 เด็กหญิงจารุวรรณ คชเถื่อน 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
66379 เด็กชายจักรพงษ์ ยอดเพ็ชร 5 บ้านท่าขนอน 18 439
66430 เด็กหญิงปุณญดา ตั้งตรงสุนทร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
66457 เด็กหญิงณัฐวดี ทองดี 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
66468 เด็กหญิงชิชญาสุ์ เหมวิเชียร 6 วัดรัตนาราม 18 439
66480 เด็กชายธรรมยุทธ รักธรรม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
66501 เด็กหญิงรวิพร รอดนิตย์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 439
66505 เด็กหญิงกัลยาณี ผลอุดม 6 บ้านเขาสามยอด 18 439
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 18 439
66538 เด็กหญิงศุภิสรา แสงศรี 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 439
66545 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
66556 เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์พนม 5 ชยาราม 18 439
66578 เด็กชาย ขัตติยะ เฉลิมมิตร 6 พุทธยาศรม 18 439
66579 เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 18 439
66584 เด็กหญิงกชนันท์ มากแก้ว 6 พุทธยาศรม 18 439
66591 เด็กชายศักดินนท์ ช่วยชู 6 บ้านบางพระ 18 439
66595 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 439
66606 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคงทอง 5 อนุบาลดวงใจแม่ 18 439
66616 เด็กหญิงกันติชา ไทยเกิด 4 พุทธยาศรม 18 439
66623 เด็กหญิงสุวภัทร ด้วงดี 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 439
66624 เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 18 439
66643 เด็กชายตรีวิชญ์ สุจีรพันธ์ 5 พุทธยาศรม 18 439
66651 เด็กหญิงณิชากร สุดธานี 6 พุทธยาศรม 18 439
66656 เด็กชาย ภัทรดนัย ไทยถนอม 6 พุทธยาศรม 18 439
66664 เด็กหญิงปุณณดา พวงเพ็ชร์ 6 พุทธยาศรม 18 439
66669 เด็กชายนัทธพงษ์ แข็งมาก 6 เยาวเรศวิทยา 18 439
66675 เด็กหญิงจุฑาการณ์ สุขศรี 6 พุทธยาศรม 18 439
66682 เด็กชายกฤดิณัฐ มีเพียร 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
66685 เด็กหญิงสุธิดา จำปาพันธ์ 5 พุทธยาศรม 18 439
66695 เด็กชายกิตติพัศ รอดมา 5 พุทธยาศรม 18 439
66696 เด็กหญิงฑิตยา แก้วเกลี้ยง 5 พุทธยาศรม 18 439
66704 เด็กชายพงศกร เพ็ชระ 5 วัดบ้านส้อง 18 439
66710 เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว 6 พุทธยาศรม 18 439
66711 เด็กหญิงระวิตา สาวิโรจน์ 6 วัดบ้านส้อง 18 439
66712 เด็กหญิงรามาวดี โสภาคย์ 6 พุทธยาศรม 18 439
66716 เด็กชายปวีณวัช มาก 6 พุทธยาศรม 18 439
66734 เด็กชายณภัทร ทองขาว 6 พุทธยาศรม 18 439
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 18 439
66743 เด็กชายวชิรวิทย์ จีนแก้ว 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
66752 เด็กหญิงเกศกนก มีชำนาญ 5 อนุบาลวริศสา 18 439
66763 เด็กหญิงพิชญาณินต์ เทพนะ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
66794 เด็กหญิงสาริสา ชูเสือหึง 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 439
66799 เด็กหญิงชนิศา ดำฉวาง 5 อนุบาลนวพร 18 439
66801 เด็กชายรณกร เกื้อเสนาะ 5 อนุบาลนวพร 18 439
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย 18 439
66821 เด็กหญิงสิริไพลิน กลางนุรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 439
66823 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โอชม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 439
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 439
66857 เด็กชายณัฏฐนันท์ แดงทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 439
66860 เด็กชายรติวรรธน์ ศรีนาค 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
66950 เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
66953 เด็กชายณัฏฐ์ณยศ พัฒนเชียร 5 ธิดาแม่พระ 18 439
66976 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์ พงษ์สุวรรณ 5 อนุบาลงามทอง 18 439
67013 เด็กหญิงสิรภัทร รัตนภิรมย์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 18 439
67034 เด็กหญิงจงกล วิชัยดิษฐ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 439
67042 เด็กชายวรรณวัฒน์ วรรณดี 6 วัดรัตนาราม 18 439
67055 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67062 เด็กหญิงกุลธิดา พูลสวัสดิ์ 5 อนุบาลบัณฑิต 18 439
67086 เด็กชายศุภณัฐ ใจซื่อ 6 อนุบาลชุลีกร 18 439
67090 เด็กหญิงวรัชยา เรืองวงษ์ 6 อนุบาลชุลีกร 18 439
67106 เด็กหญิงปภัชญา สีจุ้ย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
67130 เด็กชายภากร ลิ้มสกุล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 439
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 18 439
67142 เด็กหญิงฐาป่นณ์ เพ็ชรขุ้ม 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 18 439
67143 เด็กหญิงกมลชนก บุญกล่อม 6 อนุบาลนวพร 18 439
67196 เด็กหญิงพัชรพรรณ สืบตระกูล 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
67206 เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานแดง 6 อนุบาลพฤษชาติ 18 439
67247 เด็กหญิงส.สพิชญา ทิพยธรรม 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67248 เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ 5 จอย 18 439
67289 เด็กหญิงสุวภัทร คงศรี 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67303 เด็กหญิงปภัสสร นนทะสร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
67314 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิวายพราหมณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
67325 เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมทอง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 439
67378 เด็กหญิงพิชญาภา ใจเพชร 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 18 439
67397 เด็กชายภีมเดช วงศ์สุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
67400 เด็กหญิงแก้วปภัสร์ สำลี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
67401 เด็กหญิงลภัสรดา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
67409 เด็กชายจิรภัทร ธรรมเรียง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
67474 เด็กชายธนกฤต วงศ์วานิช 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 439
67502 เด็กหญิงปภาดา ดวงจิโน 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67505 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเพ็ชร์ 6 บ้านเชี่ยวขวาน 18 439
67517 เด็กหญิงเบญญาภัทร ปราบสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
67530 เด็กชายศุภณัฐ ศรีขวัญ 6 เทพมิตรศึกษา 18 439
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67594 เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 439
67595 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศรีสุพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 18 439
67621 เด็กหญิงกุลปริยา แซ่อุ่ย 5 ธิดาแม่พระ 18 439
67639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ 18 439
67650 เด็กหญิงแพรพิไล ทองพัฒน์ 6 จอย 18 439
67677 เด็กชายณัฏฐกิตต์ แก้วนุ่ม 4 อนุบาลกุลบุตร 18 439
67680 เด็กหญิงปาณิศา ศิริวุฒิ 5 บ้านหนองมน 18 439
68004 เด็กหญิงรมัณยา พันฤทธิดำ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 439
68007 เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 439
68016 เด็กหญิงณัฐธิดา คำเหล็ก 6 ธิดาแม่พระ 18 439
68026 เด็กหญิงสโรษิณี ศรีแก้วคง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 439
68040 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 18 439
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่