คะแนนวิชาภาษาไทย อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาไทย ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.23 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 1
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 22 2
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 22 2
68744 เด็กชายภาคิน ไพพงศ์ 6 อนุบาลคณาพร 22 2
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 2
69062 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา สีห์รา 6 ธิดาแม่พระ 22 2
69681 เด็กชายพชรพล ทองตำลึง 6 มานิตานุเคราะห์ 22 2
69754 เด็กหญิงณัชชา นันทคีรี 6 ธิดาแม่พระ 22 2
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 22 2
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 2
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ 22 2
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 12
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 21 12
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 12
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 21 12
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม 21 12
71283 เด็กหญิงชวพร ลนกฐิน 6 มานิตานุเคราะห์ 21 12
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 21 12
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 21 12
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 20 20
67049 เด็กหญิงเอรญา เพชรแก้วนา 5 มานิตานุเคราะห์ 20 20
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 20
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 20 20
67252 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 20
67298 เด็กหญิงพิมลนาฎ ทองรักแย้ม 5 อนุบาลหนูน้อย 20 20
67432 เด็กชายวิญญ์ ตั่นเผ่าพงษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 20
67449 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 20 20
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 20 20
67771 เด็กชายสุขสิงหา สวัสดี 6 เทพมิตรศึกษา 20 20
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 20
68037 เด็กชายดุลยวัฒน์ คงธัญธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 20 20
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 20 20
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 20
68936 เด็กหญิงทัศนนันท์ เต็มไพโรจน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 20
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 20 20
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 20 20
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 20 20
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 20
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 20
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 20
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 20
70248 เด็กชายขัตติย กุศลสุข 6 วัดชยาราม 20 20
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 20 20
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 20 20
67019 เด็กหญิงรัฏฐ์สิตา ไชยกาญจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 19 45
67120 เด็กหญิงศุภสุตา ยิ้มประเสริฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
67180 เด็กชายปธาณิน ศรีสังข์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 45
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 19 45
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 45
67837 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ขำคง 6 ธิดาแม่พระ 19 45
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 45
68093 เด็กหญิงอัญมณี นิลล้วน 6 อนุบาลนวพร 19 45
68116 เด็กหญิงมนัชญา ส่งสุข 6 พุทธยาศรม 19 45
68165 เด็กชายชุติเดช แสงนิล 6 ธิดาแม่พระ 19 45
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
68536 เด็กหญิงอินทุกานต์ ทองบำรุง 6 จอย 19 45
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 19 45
68712 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ กุฎอินทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 19 45
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 19 45
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
68921 เด็กหญิงคีตกานท์ ศรีคงแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
69129 เด็กหญิงธัญญทิพย์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 19 45
69222 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 45
69270 เด็กหญิงพีรยา จันทรัตน์ 6 วัดศรีสุวรรณ 19 45
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 19 45
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 45
69802 เด็กชายชวิน สาริขา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 19 45
69830 เด็กหญิงผกาภรณ์ เวชเตง 6 วัดชยาราม 19 45
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 45
70203 เด็กหญิงณิชา แสงอำไพ 6 บ้านย่านดินแดง 19 45
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง 19 45
70357 เด็กชายพิสิฐมันตา รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 45
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 45
70521 เด็กชายวรทย์ ดรุณสนธยา​ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 45
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม 19 45
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 19 45
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 45
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 19 45
71356 เด็กหญิงธนัทดา แสงจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 45
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 82
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 82
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 18 82
67104 เด็กหญิงนวิยา ช่วยสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
67112 เด็กหญิงแพตรี เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 82
67129 เด็กหญิงฉฎามาศ บุญหาญ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
67293 เด็กหญิงภัททิยา คงจันทร์ 6 เทพมิตรศึกษา 18 82
67342 เด็กหญิงณปภา หวังสุข 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 18 82
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 18 82
67465 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา ไทยยัง 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 18 82
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 18 82
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
67659 เด็กชายธีระภัทร จันทรัตน์ 6 วัดศรีสุวรรณ 18 82
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 18 82
67743 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะบุตร 6 เทศบาลเกาะพะงัน 18 82
67768 เด็กหญิงพริมา หริรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 82
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
68033 เด็กหญิงพริมพิชา พัฒนวิทยกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 18 82
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 18 82
68108 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 82
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 82
68141 เด็กหญิงนาฏรินทร์ เอกเลิศศิริสิน 5 จอย 18 82
68147 เด็กหญิงพัชรวลัย โพธิ์เพชร 6 พุทธยาศรม 18 82
68259 เด็กหญิงศศิจรรย์ สิทธิพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 82
68355 เด็กหญิงกัญญณัท ทองดอนอ่ำ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 18 82
68479 เด็กหญิงปุญญิศา ภูมิแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 82
68497 เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6 วัดอินทราวาส 18 82
68710 เด็กหญิงจารวี ประดิษฐพร 6 เยาวเรศวิทยา 18 82
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 18 82
68820 เด็กหญิงณัฎฐวี ไพรเจริญวรกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 18 82
68829 เด็กชายณัฐภัทร ชูรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 82
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 18 82
68915 เด็กหญิงจิรัชญา อาวุธ 6 บ้านสามสัก 18 82
68978 เด็กหญิงณัฐชยา ทองแดง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
69118 เด็กหญิงศิริพร เรืองเสวียด 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
69156 เด็กชายชวิศ เหงี่ยมไพศาล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 82
69195 เด็กหญิงเอรียา เรืองสูง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 82
69324 เด็กหญิงพีรดา วังฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 82
69545 เด็กหญิงชญานิศ โสระเนตร์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 82
69661 เด็กชายศิราวิชญ์ สวัสดิ์วิจิตรกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 82
69679 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์ พัฒนศิริ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 82
69755 เด็กหญิงสุภานัน เสนชู 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
70024 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 5 ธิดาแม่พระ 18 82
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา 18 82
70743 เด็กหญิงปาณิสรา ลีระพานิช 6 บ้านควนยูง 18 82
71058 เด็กหญิงกัญญพัชร ใจยะสุ 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 18 82
71074 เด็กหญิงอภิญญา บุญที 6 มานิตานุเคราะห์ 18 82
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 82
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย 18 82
71491 เด็กชายพลวรรษ ใจซื่อ 5 เทพมิตรศึกษา 18 82
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 18 82
67029 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 17 134
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 17 134
67109 เด็กหญิงชนัญชิดา ชูแสงศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 134
67153 เด็กหญิงณัฐกฤตา ตันศิภากร 6 ศรีอรุโณทัย 17 134
67173 เด็กชายรังสิต ปานเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 134
67181 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 5 พุทธยาศรม 17 134
67245 เด็กหญิงจุฑาธิป มิตรใจดี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
67324 เด็กหญิงพรชนก โชติพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
67336 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 134
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 17 134
67466 เด็กชายสิทธินนท์ ไชยสุวรรณ 6 จอย 17 134
67564 เด็กหญิงศิราพร สอนศรีใหม่ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 17 134
67619 เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุขใส 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 17 134
67624 เด็กชายชนกานต์ สุริยงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
67750 เด็กชายปุณณ์ รัตนะ 6 จอย 17 134
67785 เด็กหญิงชลธิดา สุรินทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 134
67951 เด็กหญิงญานิศา เจียมทวีบุญ 6 จอย 17 134
67991 เด็กหญิงพิกัญญา วงษ์พนม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 134
68005 เด็กชายคุณณกันต์ คำสง 6 พุทธยาศรม 17 134
68010 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 5 เยาวเรศวิทยา 17 134
68086 เด็กชายกันตวัฒน์ แก่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 134
68091 เด็กหญิงณัฐณดา สอนสังข์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 134
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 17 134
68199 เด็กหญิงปาลปัณฑา วรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 17 134
68209 เด็กชายกษิดิส ฤทธิ์รุตม์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 17 134
68224 เด็กหญิงกุลวรางค์ พุ่มทอง 6 จอย 17 134
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 17 134
68379 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 5 ธิดาแม่พระ 17 134
68384 เด็กชายของขวัญ แก้วบับภา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 134
68418 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ทองเมิ้น 6 จอย 17 134
68422 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 17 134
68429 เด็กชายปัณณวิทญ์ เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลพฤษชาติ 17 134
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 134
68480 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 134
68579 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 5 เยาวเรศวิทยา 17 134
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 17 134
68602 เด็กหญิงรัฐวัน ไกรแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
68664 เด็กหญิงกันติชา รัตนพันธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 134
68721 เด็กชายนวพรรษ์ ถุงทอง 6 เยาวเรศวิทยา 17 134
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 134
68771 เด็กหญิงกัญญพัชร ยุติธรรม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 134
68843 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 134
68854 เด็กชายตาปี ผลเกลี้ยง 6 เทพมิตรศึกษา 17 134
68926 เด็กชายปุญญภรรธ ทูลฉลาด 5 เพชรผดุงเวียงไชย 17 134
68950 เด็กหญิงพิมพณัฏฐ์ เอียดหมุน 6 ธิดาแม่พระ 17 134
69008 เด็กหญิงเกล้าอธิชา สูฝน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 134
69035 เด็กหญิงวรรณศิลป์ ระวิวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
69109 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 17 134
69221 เด็กหญิงปณิชา ชุณหวิกสิต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 134
69234 เด็กหญิงสิริภา บุญรอด 6 อนุบาลวริศสา 17 134
69329 เด็กหญิงประภัสสร ชุมโรย 6 บ้านควนสูง 17 134
69459 เด็กหญิงเกสรา สาลี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 134
69490 เด็กชายกิตติวัฒน์ สงเคราะห์ 6 พุทธยาศรม 17 134
69548 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 5 จอย 17 134
69554 เด็กหญิงชีรณัฐ อินอักษร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 134
69619 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงคชวัน 6 พุทธยาศรม 17 134
69624 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองท่าชี 6 พุทธยาศรม 17 134
69634 เด็กหญิงสิตานัน ตั้งวิศวกิจ 6 พุทธยาศรม 17 134
69668 เด็กชายกฤษณุพงศ์ แสงกุล 5 จอย 17 134
69692 เด็กชายภาคิน กลับดี 5 สุราษฎร์ธานี 17 134
69756 เด็กหญิงญาณิดา ฤทธิกุล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 134
69786 เด็กหญิงไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 134
69955 เด็กหญิงธนพร สามนเสน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 134
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 134
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 134
70053 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนา 5 มานิตานุเคราะห์ 17 134
70116 เด็กหญิงปัญญดา คงมณี 6 วัดปิยะวัฒนาราม 17 134
70155 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 17 134
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 134
70492 เด็กหญิงมนกันต์ ห้งเขียบ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 134
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 17 134
70781 เด็กหญิงวันวิสา บุตรรัตน์ 5 วัดสว่างอารมณ์ 17 134
70851 เด็กหญิงธันยพร พละเลิศ 6 อนุบาลชนะพร 17 134
70886 เด็กหญิงนันท์นภัส แข็งมาก 6 พุทธยาศรม 17 134
70911 เด็กชายภานุดล สมคะเนย์ 6 พุทธยาศรม 17 134
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง 17 134
71182 เด็กหญิงณัฐภัสสร สุดสาย 5 บ้านควนสูง 17 134
71268 เด็กหญิงนลินญา โพธิ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 134
71316 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 134
71453 เด็กชายทยาทร ประเสริฐยศ 5 อนุบาลนวพร 17 134
71600 เด็กหญิงสุธีรา อินทรเจียว 6 เทพมิตรศึกษา 17 134
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67035 เด็กหญิงวรวลัญช์ สำเภา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 217
67058 เด็กชายพิชญุตม์ สมัยสงค์ 6 พุทธยาศรม 16 217
67073 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 5 ธิดาแม่พระ 16 217
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 217
67105 เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 217
67132 เด็กชายธนดล สักกะณรงค์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 217
67213 เด็กหญิงพิชญาภัค ชูชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
67288 เด็กชายธีรเดช กันภัย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
67338 เด็กหญิงชัชชญา ชานะมัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 217
67386 เด็กชายณัฐปภัสธ์ ขาวเขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67484 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67511 เด็กชายศิวณัฐ สุดสวาสดิ์ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 217
67517 เด็กชายกัณฑ์อเนก สุทธินุ่น 5 ธิดาแม่พระ 16 217
67521 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 217
67536 เด็กหญิงปุณณดา อยู่ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 217
67544 เด็กหญิงบุณยดา บุณยภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 217
67558 เด็กหญิงภิญจิรา วังแคล้ว 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 217
67567 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 217
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67622 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 16 217
67632 เด็กชายนิพิฐพนธ์ หนูจุ้ย 6 นวพร 16 217
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
67693 เด็กชายธรรมสรณ์ พัฒน์น้ำรอบ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67701 เด็กชายบุญญปัญญ์ บุญยังอยู่ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67723 เด็กหญิงชนัฐกานต์ แป้นคง 6 วัดประทุมทายการาม 16 217
67730 เด็กหญิงธิศานาท ประพันธ์ 6 พุทธยาศรม 16 217
67774 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67826 เด็กหญิงอรไพลิน แววมณี 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67993 เด็กหญิงกัญญาพัชร บานเย็น 5 ธิดาแม่พระ 16 217
68060 เด็กหญิงปิ่นนภา นวลมัย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 217
68166 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 217
68171 เด็กหญิงศศิญา โตยัง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
68290 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 16 217
68317 เด็กหญิงศตพร เศวตเวช 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 16 217
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 16 217
68500 เด็กหญิงนวพร ประทุม 6 บ้านท่าขนอน 16 217
68724 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พันธุ์อุไร 6 เยาวเรศวิทยา 16 217
68809 เด็กหญิงพรรณรจน์ อุดมชัชวาล 6 วัดชยาราม 16 217
68812 เด็กหญิงชิสา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 217
68865 เด็กชายกันตภณ ฒู๘ฑณฺ็ฒ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 217
68994 เด็กหญิงวรรณรัตน์ รัตนสุภา 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69110 เด็กหญิงเพลินนภัส ศรีทัย 6 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 16 217
69128 เด็กหญิงปุญญิสา บุญคง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69135 เด็กหญิงกนกรดา ขาวนิ่ม 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69148 เด็กหญิงอภิสรา เจริญภักดี 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69182 เด็กชายวรศักดิ์ รอดไทย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69310 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69328 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 5 พุทธยาศรม 16 217
69345 เด็กหญิงณัฐวิภา หยวกกุล 6 เยาวเรศวิทยา 16 217
69346 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หวันหยี 6 เยาวเรศวิทยา 16 217
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 16 217
69366 เด็กชายณฐพงศ์ รัตนกูล 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 16 217
69385 เด็กชายวริทธิ์นันท์ หลานเด็น 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69388 เด็กหญิงปทิตตา แก้วพิชัย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69450 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดวงมณี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 217
69461 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 217
69472 เด็กหญิงชนิกานต์ เรืองพุทธ์ 6 อนุบาลพฤษชาติ 16 217
69501 เด็กชายรัชชานนท์ ไฝบุญจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 16 217
69520 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 5 ธิดาแม่พระ 16 217
69527 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 16 217
69593 เด็กหญิงณัฐณิชา คุ้มกัน 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
69628 เด็กชายภูเบศ จันทบูรณ์ 6 พุทธยาศรม 16 217
69650 เด็กหญิงอริสรา ประทุมเม 6 พุทธยาศรม 16 217
69657 เด็กหญิงธิดาพร สมวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 217
69741 เด็กชายพุฒา สุทธิรักษ์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 16 217
69749 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 16 217
69777 เด็กหญิงกวินทรา ตะปินา 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69801 เด็กหญิงกชพรรณ เกตุเพชร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 217
69815 เด็กชายพีรณัฐ อิสระสุข 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 217
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 16 217
69831 เด็กหญิงกฤชสร มุสิกะวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 217
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 16 217
69862 เด็กหญิงอภิชญา มณีสม 6 วัดบ้านส้อง 16 217
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
69866 เด็กชายสิรภพ นุ่นสง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 217
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 16 217
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย 16 217
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน 16 217
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 217
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 217
70061 เด็กชายธนวัต เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 217
70195 เด็กหญิงกุลธิดา ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ 16 217
70201 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 217
70263 เด็กชายภัทรพล ช่วยไทย 6 บ้านปากสาย 16 217
70326 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทรฤทธิ์ 5 วัดบ้านส้อง 16 217
70457 เด็กหญิงชนิดาภา ฟักสุมณฑา 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 16 217
70472 เด็กหญิง นภัสรัญชน์ ชูเกิด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 217
70546 เด็กหญิงธฤตมน บานชื่น 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 217
70592 เด็กหญิงเขมิกา กฤษณลักษณ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 16 217
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 16 217
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
70714 เด็กหญิงปิยะธิดา เกษรา 6 พุทธยาศรม 16 217
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 217
70941 เด็กหญิงนะชาลีติ นาคน้อย 5 จอย 16 217
70952 เด็กชายอนุวัฒน์ หนูพุก 6 ยุวศึกษา 16 217
71009 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 5 วัดบ้านส้อง 16 217
71103 เด็กชายชัชพล อักษรทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 217
71138 เด็กหญิงรมิตา รัฐนิยม 6 พุทธยาศรม 16 217
71249 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 5 จอย 16 217
71279 เด็กชายธนภัทร ยืนนาน 5 บ้านมะเดื่อหวาน 16 217
71347 เด็กหญิงวีรญาดา รัตนา 6 เทพมิตรศึกษา 16 217
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 16 217
71449 เด็กหญิงปาณิสรา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 217
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 16 217
71651 เด็กชายกฤตภัค ไพลอย 5 มานิตานุเคราะห์ 16 217
71777 เด็กหญิงกรชวัล จงจิตต์ 6 ธิดาแม่พระ 16 217
67025 เด็กหญิงกนกอร อักษรทิพย์ 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 333
67091 เด็กชายณัฐวัฒน์ ขวัญรอด 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 333
67103 เด็กหญิงชัญญพัชร์ ใจกว้าง 6 ชุมชนวัดขันเงิน 15 333
67141 เด็กหญิงพิชญธิดา พยุหะ 6 จอย 15 333
67145 เด็กหญิงนันท์นลิน ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 15 333
67194 เด็กหญิงณัฐณิชา ภิรอด 6 บ้านท่าขนอน 15 333
67251 เด็กหญิงสริตา ผกามาศ 5 อนุบาลคณาพร 15 333
67273 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 333
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 15 333
67306 เด็กหญิงกัญญาภัทร ขำบุรี 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 333
67339 เด็กชายธรรมปพน หนูพรหม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
67344 เด็กชายชาญวิท ราชอักษร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 333
67345 เด็กหญิงสิริอักษร อักษรสม 5 วัดศรีสุวรรณ 15 333
67360 เด็กหญิงธนัตชนก ศรีปานนิล 5 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 333
67419 เด็กชายกันต์ธร สุรทิน 6 วัดบางใบไม้ 15 333
67455 เด็กหญิงนิชานันท์ ไสยรินทร์ 6 จอย 15 333
67460 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 333
67472 เด็กหญิงศจิษฐาพธู คำอุบล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67495 เด็กชายธรณินทร์ เพียรสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 333
67545 เด็กหญิงพิมนดา ธรรมบำรุง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 15 333
67580 เด็กหญิงปุณณดา สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67618 เด็กหญิงพิชญา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 333
67630 เด็กหญิงชวัลรัตน์ พารากฤษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67635 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 5 วัดบ้านส้อง 15 333
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 15 333
67676 เด็กชายธนกร ศรีอยู่โยง 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 15 333
67679 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
67713 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 5 ธิดาแม่พระ 15 333
67719 เด็กชายภคิน เพ็งหีต 5 วัดศรีสุวรรณ 15 333
67808 เด็กชายธนกฤต บุญรักษ์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 15 333
67814 เด็กชายณัช อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 15 333
67835 เด็กชายชนาภัทร บุญมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 333
67836 เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล 6 ปิยบุตรศึกษากร 15 333
67849 เด็กหญิงธรรศสร สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
67990 เด็กหญิงปริยากร สงจุน 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 333
68055 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 4 เยาวเรศวิทยา 15 333
68064 เด็กหญิงปทิตตา พูลสมบัติ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68083 เด็กหญิงกษมล แก้วอำรัตน์ 6 พุทธยาศรม 15 333
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 333
68123 เด็กชายพีรวิชญ์ รักชาติ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68211 เด็กหญิงกนกรัชต์ เพชรรัตน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 333
68282 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 4 ธิดาแม่พระ 15 333
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 15 333
68293 เด็กชายกันต์ธีร์ ศรีเปาระยะ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
68299 เด็กหญิงปราณปริยา รักษ์เดช 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 333
68309 เด็กหญิงพิชญา เล็กน้อย 6 อนุบาลชุลีกร 15 333
68330 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 5 เยาวเรศวิทยา 15 333
68351 เด็กหญิงณัชช์นลิน ช้อยชาญชัยกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
68392 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 5 อนุบาลหนูน้อย 15 333
68396 เด็กชายปวีณ ทองปลอด 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68404 เด็กชายเอกณัฎฐ์ ทองล่อง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 333
68431 เด็กชายปุณณกรณ์ คำคง 6 ธิดาแม่พระ 15 333
68453 เด็กชายศตคุณ เหลือแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 15 333
68495 เด็กหญิงธณัฐดา นิจจันทร์พันธ์ศรี 6 ธิดาแม่พระ 15 333
68514 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 5 ธิดาแม่พระ 15 333
68527 เด็กชายพีรณัฐ ทรัพย์เจริญ 5 วัดประทุมทายการาม 15 333
68533 เด็กหญิงพิชญาภัค คงเทพ 5 จอย 15 333
68553 เด็กหญิงปานไพลิน นวนหนู 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68621 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศักดิ์แก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 333
68688 เด็กหญิงชนัญชิดา มีคลัง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68720 เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา 15 333
68781 เด็กหญิงณปภัช อ่าวเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 15 333
68783 เด็กหญิงจิราพัชร ราชบุรี 6 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 15 333
68880 เด็กหญิงวิรุฬห์กัญญ์ ไชยฤกษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68885 เด็กชายกฤติธี บุญศรี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 333
68897 เด็กหญิงพรรณภัทร จุลรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 15 333
68932 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
68966 เด็กหญิงภูมิสา บุญศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 333
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 15 333
68999 เด็กชายสิรภพ ทองจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 333
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
69027 เด็กหญิงอริสา นาคผุด 6 บ้านบ่อกรัง 15 333
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 15 333
69103 เด็กชายภัททิย เพชรศรี 6 ธิดาแม่พระ 15 333
69107 เด็กชายเอกรัตน์ กลางณรงค์ 6 จอย 15 333
69117 เด็กหญิงลภัสรดา ศรีรักษา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
69120 เด็กหญิงณัฐนรี กลัดทอง 6 พุทธยาศรม 15 333
69132 เด็กหญิงกัญญปกรณ์ นาคนวล 5 ธิดาแม่พระ 15 333
69138 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 333
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 15 333
69242 เด็กหญิงปาณิสรา ชาตะกูล 5 อนุบาลบ้านคุณหนู 15 333
69334 เด็กชายสุวินัย เวชกุล 6 เยาวเรศวิทยา 15 333
69369 เด็กหญิงบุญญิสา อภิรักษ์เรืองศรี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 333
69423 เด็กหญิงวีรญาณ์ ลีฬหานิภัณฑ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 333
69439 เด็กชายศุภกฤต แสงพยับ 6 อนุบาลกุลบุตร 15 333
69481 เด็กหญิงธัญศร พัฒน์มณี 6 จอย 15 333
69487 เด็กชายกฤษกร จิตต์จำนงค์ 6 ธิดาแม่พระ 15 333
69514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วารี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
69526 เด็กหญิงพรพรหม เหล่าพราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
69528 เด็กชายชนน เทพเฉลิม 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 15 333
69586 เด็กหญิงอาฑิตยา บุญเชิญ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
69596 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา จันทร์ประเสริฐ​ 6 จอย 15 333
69603 เด็กหญิงปวีณา แก้วบัวทอง 5 อนุบาลบ้านคุณหนู 15 333
69614 เด็กหญิงธนิศา ภาวจิตรานนท์ 6 วัดประชาวงศาราม 15 333
69623 เด็กชายติณณ์ ศรีสุขดี 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 15 333
69641 เด็กหญิงพันธิตรา เหมสรา 6 พุทธยาศรม 15 333
69664 เด็กหญิงบุญจิรา บุญฤทธิ์ 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 333
69811 เด็กหญิงนันท์นภัส ไล่ชะพิษ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 333
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 333
69846 เด็กหญิงเมธาพร เจริญพร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 333
69851 เด็กหญิงนันท์นภัส เวชกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
69856 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 5 ธิดาแม่พระ 15 333
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
69958 เด็กหญิงศิริเพ็ญ พรมั่งมี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
70005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุ้ม 6 จอย 15 333
70010 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 15 333
70084 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แก้วแสง 6 เทพมิตรศึกษา 15 333
70164 เด็กชายภัควัตร ถาวรสุวรรณ์ 6 สุราษฎร์ธานี 15 333
70294 เด็กชายธนวรรชน์ ทวีชื่น 6 บ้านสามสัก 15 333
70325 เด็กหญิงนภสร ชูรีย์ 5 วัดพนม 15 333
70356 เด็กหญิงธมลวรรณ สงชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
70415 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
70445 เด็กหญิงไอศิกาณ์ กรีมล๊ะ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 15 333
70537 เด็กหญิงวิรัลพัชร์ เหล่าพราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 333
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 333
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 333
70715 เด็กหญิงเพชราภรณ์ ตีระรัตนรักษ์ 6 พุทธยาศรม 15 333
70729 เด็กชายชนาธิป หมื่นเทพ 6 พุทธยาศรม 15 333
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 333
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 15 333
70800 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุบการี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
70896 เด็กหญิงปาณิสรา ศิริบรรณพิทักษ์ 6 พุทธยาศรม 15 333
70908 เด็กชายอินธร อินทรักษ์ 6 พุทธยาศรม 15 333
70913 เด็กชายณรงฤทธิ์ เพ็ชรสุข 6 พุทธยาศรม 15 333
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 15 333
70975 เด็กชายธเนศวร หรรสกุล 6 พุทธยาศรม 15 333
70977 เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรรัตน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 333
71003 เด็กหญิงศิมาพร วีร์บุตร 6 บ้านมะเดื่อหวาน 15 333
71076 เด็กชายปุณญพัฒน์ ชื่นชม 5 อนุบาลชุลีกร 15 333
71084 เด็กหญิงณัฎฐิฎา สูจิวัฒนารัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
71102 เด็กหญิงอริสา ศรีเมือง 6 เทพมิตรศึกษา 15 333
71139 เด็กชายวัชรพงศ์ บุญแก้ว 6 พุทธยาศรม 15 333
71181 เด็กหญิงมินตรา รักษ์กะเปา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
71269 เด็กหญิงนันทวรรณ คมสัน 6 บ้านนาค้อ 15 333
71311 เด็กหญิงโศจิรัตน์ จันทร์สว่าง 6 พุทธยาศรม 15 333
71336 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 333
71405 เด็กหญิงพิชามญช์ เจียมวิจิตร 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 333
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 15 333
71471 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 5 พุทธยาศรม 15 333
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 333
71554 เด็กหญิงชยิสรา ศรีเกิด 4 ธิดาแม่พระ 15 333
71624 เด็กหญิงชนัญชิดา บัวเพ็ชร์ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 333
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 333
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 15 333
71673 เด็กหญิงชนัญชิดา องศารา 5 ธิดาแม่พระ 15 333
71679 เด็กหญิงพิชชาภา พรหมณะ 6 อนุบาลนวพร 15 333
71795 เด็กหญิงธัญยรัตน์ ชูสาย 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 333
71823 เด็กชาย โอบกิจ ช่วยตน 5 วัดอัมพาวาส 15 333
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67014 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
67023 เด็กชายธนพิพัฒน์ จินดาประดิษฐ 6 พุทธยาศรม 14 488
67036 เด็กชายสหวรรษ สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67063 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสัย 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67068 เด็กหญิงบุญสิตา ประสมแก้ว 5 จอย 14 488
67089 เด็กหญิงวรพิชชา ขุนปราบ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67127 เด็กชายศุภณัฏฐ คะสุดใจ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
67135 เด็กหญิงธัญญภัสร์ พรหมอนุมัติ 6 อนุบาลชุลีกร 14 488
67175 เด็กชายณัฐธพิพัฒน์ ไพศาลกิตติสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 14 488
67193 เด็กหญิงกันต์ฤทัย คงชาตรี 6 ธิดาแม่พระ 14 488
67197 เด็กชายกษิดิ์เดช นาคนอง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67204 เด็กชายญาณภัค คงช่วย 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
67206 เด็กหญิงธนัชชา แซ่เฉียน 5 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67207 เด็กชายโพธิเศรษฐ์ สุทธิโพธิ์ 4 อนุบาลหนูน้อย 14 488
67217 เด็กหญิงกรสิริ ไสยรินทร์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
67259 เด็กหญิงพิมพ์มาตา เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67260 เด็กชายอรรฆเดช ประทุมสุวรรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67282 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67307 เด็กชายณัฐรัชต์ เพชรปราบ 6 พุทธยาศรม 14 488
67323 เด็กหญิงปุณยาภา ศรีมา 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
67327 เด็กชายจิตรธิชัย แก้วมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67363 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 5 ธิดาแม่พระ 14 488
67378 เด็กหญิงกมลฉัตร ไสสุคนธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67379 เด็กชายผดุงเกียรติ วิโรจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
67398 เด็กหญิงอัญชิตา นาคขำ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
67405 เด็กชายกันตภัท หวังสาสุข 6 บ้านบางสำโรง 14 488
67415 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67440 เด็กชายพงศ์ศิวะ พงศ์พานิช 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67454 เด็กหญิงณัฐธิชา เศรษฐะ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
67469 เด็กชายปกป้อง ศรีสุพรรณ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
67478 เด็กหญิงเปมิกา ทองพบ 5 อนุบาลบ้านคุณหนู 14 488
67515 เด็กหญิงขวัญฤทัย กำประโคน 5 ธิดาแม่พระ 14 488
67516 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 5 จอย 14 488
67529 เด็กชายพชร ภูริวิทยาธีระ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67541 เด็กชายปราชญ์ วิรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 14 488
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67576 เด็กชายอชิตพงศ์ ตู้ประกาย 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67578 เด็กชายอธิวิชล์ กิตติวัฒนาวงศ์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 14 488
67587 เด็กหญิงปัญชลิกา อยู่คง 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67590 เด็กชายพีรณัฐ ยืนนาน 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
67607 เด็กชายปุณณภพ ชัยวิชิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
67617 เด็กชายกรณพัฒน์ ปานจินดา 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 14 488
67627 เด็กหญิงจิณห์วรา แก้วรักษา 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
67629 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญอบ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 14 488
67645 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 488
67684 เด็กชายก้องภพ วีร์บุตร 6 จงฮั้ว 14 488
67686 เด็กชายกฤติน สุขอ่อน 6 บ้านท่าขนอน 14 488
67689 เด็กหญิงเปรมณรดา บานเย็น 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
67744 เด็กชายฐากูล พลายแก้ว 6 วัดตรณาราม 14 488
67772 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศรีสุข 6 จอย 14 488
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
67824 เด็กชายธนภัทร ขวัญยืน 6 ธิดาแม่พระ 14 488
67846 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 14 488
67870 เด็กหญิงศิริกัลยา อากาศเมฆ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 14 488
67877 เด็กชายนพธภัทร์ สุภัทรนิยพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
67878 เด็กชายชีวานนท์ รักบำรุง 6 จงฮั้ว 14 488
67881 เด็กชายสิรศักย์ เต็มวิจิตร์ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
67886 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 5 จอย 14 488
67942 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
67949 เด็กหญิงนฤณัฐ ปล้องชู 6 บ้านท่าขนอน 14 488
67966 เด็กหญิงปุญญสา สุขภักดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
68038 เด็กหญิงพิชญาภา เพชรสังวาล 6 จอย 14 488
68062 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
68159 เด็กชายธนปพน ภาคยาสิทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
68169 เด็กหญิงพิชชา เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 14 488
68197 เด็กหญิงยอนจี ชอยด์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
68219 เด็กชายพีรณัฐ นิยะกิจ 6 บ้านศรีชัยคราม 14 488
68225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองนภา 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
68241 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ อินทร์เเก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 488
68251 เด็กหญิงฐิติวรกาญจน์ ทับเมือง 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68286 เด็กหญิงณัฐณิชา สุรียพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68311 เด็กชายธนวิชญ์ จ่าแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68348 เด็กหญิงณัฐชยา นาคขวัญ 5 เยาวเรศวิทยา 14 488
68381 เด็กชายชนกนันท์ คงเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 14 488
68387 เด็กหญิงกุณญาณัฐ โชติรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68399 เด็กชายฮาริษ ไกรทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 14 488
68403 เด็กชายศิรวิทย์ พวงเพชร 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68409 เด็กชายธนดล ภาคาพุฒ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 14 488
68410 เด็กหญิงปัณฑิตา วิชัยดิษฐ์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
68417 เด็กหญิงณัฐธิดา เศวตศิลป์ เศวตศิลป์ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68426 เด็กหญิงพริมโรส เรืองช่วย 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68432 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
68450 เด็กหญิงณภัชชา พุฒิกรดูรงค์ 4 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
68457 เด็กหญิงภัทราพร สุขสบาย 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68484 เด็กชายนันทภพ สุขสม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
68509 เด็กชายศุภธัช นุ่นลอย 6 ธิดาแม่พระ 14 488
68532 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จันทร์ด้วน 5 ธิดาแม่พระ 14 488
68545 เด็กหญิงภัทรนันท์ เจริญมี 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 14 488
68613 เด็กหญิงณัฐทิตา พรหมช่วย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 488
68675 เด็กชายศศิน รองเมือง 4 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
68711 เด็กหญิงณัฏฐกันย์ มีเดช 6 เยาวเรศวิทยา 14 488
68719 เด็กชายธนกฤต เพชรทอง 6 เยาวเรศวิทยา 14 488
68734 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
68775 เด็กหญิงสาริกันต์ บานเย็น 5 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
68787 เด็กชายกรวิช จันทร์เทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
68811 เด็กหญิงญาณิศา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
68814 เด็กหญิงกิฎากานต์ พรหมหีต 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
68853 เด็กชายจิรากร ปานจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
68872 เด็กชายอธิภัทร เพชรรักษ์ 6 บ้านดอนสน 14 488
68919 เด็กหญิงปิ่นแก้ว ชูแสงศรี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
68922 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
68954 เด็กชายปฏิพัทธ์ รอดบน 5 วัดบ้านส้อง 14 488
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 14 488
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 14 488
69018 เด็กชายพชร ชุติมันต์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
69036 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
69043 เด็กหญิงรวิสรา จิตต์จำนงค์ 6 วัดบ้านส้อง 14 488
69045 เด็กชายปัณณธร วงศ์ภักดี 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 14 488
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
69070 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พิทักษ์วงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
69081 เด็กหญิงปณิดา ศรีวิรุฬห์โชติ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
69119 เด็กหญิงวิมลิน คงเหล่า 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 14 488
69126 เด็กชายกอบทรัพย์ ภูริวิมลชัย 5 จอย 14 488
69139 เด็กหญิงณปภัสร หาญณรงค์ 5 อนุบาลหนูน้อย 14 488
69149 เด็กชายปวรุตม์ พรมสวาสดิ์ 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 14 488
69159 เด็กชายธนพนธ์ มุ่งจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
69170 เด็กหญิงณิชากานต์ ไทยเกิด 6 อนุบาลเพียรจรัส 14 488
69178 เด็กหญิงณัฐฤทัย กลิ่นนาค 6 วัดโพธิ์น้อย 14 488
69180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
69191 เด็กหญิงปุณยวีร์ ปานเเก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 14 488
69252 เด็กหญิงณัฐกมล ละม้าย 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 14 488
69272 เด็กหญิงชนิกานต์ แสงฉวาง 6 วัดศรีสุวรรณ 14 488
69285 เด็กหญิงนภัสสร สาวิโร 6 เทพมิตรศึกษา 14 488
69342 เด็กหญิงภูริชญา ธิมาบุตร 6 เยาวเรศวิทยา 14 488
69401 เด็กหญิงณปภัช แก้วมณี 5 บ้านทุ่งพลับ 14 488
69412 เด็กหญิงณภัคมนต์ แซ่ภู่ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
69476 เด็กหญิงพรรณวรท ดำเรือง 6 อนุบาลพฤษชาติ 14 488
69525 เด็กหญิงอภิชญา เสาร์ใส 5 ปิยะวัฒนาราม 14 488
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 14 488
69540 เด็กชายภาณุศร นาคสงค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 488
69580 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 14 488
69594 เด็กชายกิตติทัศน์ โชติช่วง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 14 488
69622 เด็กหญิงพรพาณี เพชรมีศรี 4 จอย 14 488
69639 เด็กหญิงนันท์สินี อินทร์แก้ว 6 พุทธยาศรม 14 488
69652 เด็กหญิงญาโนบล เจริญผล 6 พุทธยาศรม 14 488
69660 เด็กชายอธิรวิชญ์ สุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
69680 เด็กหญิงพรกรัณย์ เข็มทอง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 488
69693 เด็กหญิงกรกมล พรหมฤทธิ์ 6 ควนยูง 14 488
69706 เด็กหญิงพิศชาภา ปฐมเตชะกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
69708 เด็กชายด.ช กัณชพัฒน์ ชูแก้ว 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 488
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 14 488
69765 เด็กหญิงณฐอร สุขชาตรี 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
69780 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 4 จอย 14 488
69792 เด็กชายทัศน์พล แก้วรุ่งฟ้า 6 อนุบาลหนูน้อย 14 488
69824 เด็กหญิงณฐมน แสงจันทร์ 6 วัดชยาราม 14 488
69849 เด็กชายศิลป์ศรุฒ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 14 488
69864 เด็กหญิงอุรัสยา ธนากัณฑ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 488
69878 เด็กชายกฤติพงศ์ บุญณมี 6 ตวงวิชช์พัฒนา 14 488
69886 เด็กหญิงธัญยธรณ์ ซุ่นเอียด 6 สังข์ทองวิทยา 14 488
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 14 488
69917 เด็กหญิงกานต์พิชชา เทพฉิม 6 วัดบ้านส้อง 14 488
70034 เด็กหญิงอรอภิชา รัชชะ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
70059 เด็กหญิงณัฐรุจา ฉุ้นเขา 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 14 488
70142 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 14 488
70184 เด็กชายวรงค์กรณ์ ปาจรียพันธุ์ 6 ประถมพุทธนิคม 14 488
70224 เด็กชายภาณุวิชญ์ หีดจินดา 6 เลิศปัญญาวิทย 14 488
70229 เด็กหญิงกชพรรณ มีสิทธิ์ 6 เทพมิตรศึกษา 14 488
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ 14 488
70246 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 5 ธิดาแม่พระ 14 488
70259 เด็กหญิงบุษบาบัณ แสงนพรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 14 488
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
70365 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วมรกต 6 อนุบาลงามทอง 14 488
70371 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ขุนแผ้ว 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 488
70439 เด็กหญิงกนกรัตน์ คงสุข 5 ทุ่งพลับ 14 488
70562 เด็กชายปกรณ์ ลิ่มพิพัฒน์กุล 4 วัดศรีสุวรรณ 14 488
70649 เด็กหญิงธัญชนก จีนจันทร์ 6 เทศบาลปากพนัง ๑ 14 488
70686 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองพันธ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 14 488
70697 เด็กหญิงกรณัฐ พุ่มเอี่ยม 6 วัดประทุมทายการาม 14 488
70711 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูรักษ์ 6 พุทธยาศรม 14 488
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม 14 488
70726 เด็กหญิงสวิชญา ชัยชำนิ 6 พุทธยาศรม 14 488
70755 เด็กชายวิศวชิต เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 14 488
70759 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์เดช 6 ธิดาแม่พระ 14 488
70776 เด็กหญิงภัครพร ภูมิไชยา 6 เทพมิตรศึกษา 14 488
70790 เด็กหญิงญาณิศา เกลี้ยงสงค์ 6 พุทธยาศรม 14 488
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 14 488
70866 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 5 ธิดาแม่พระ 14 488
70922 เด็กชายชุติมันต์ จันทร์หวาน 6 อนุบาลชุลีกร 14 488
70926 เด็กหญิงนันทิยา ไตรระเบียบ 6 อนุบาลชุลีกร 14 488
70944 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวลละออง 6 อนุบาลพฤษชาติ 14 488
70969 เด็กหญิงวีรกานต์ หวัดสนิท 6 บ้านชายท่า 14 488
70972 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองนิตย์ 6 พุทธยาศรม 14 488
70976 เด็กหญิงรอยล ชูใจ 6 พุทธยาศรม 14 488
70988 เด็กหญิงอโรชา ทองลอย 6 ธิดาแม่พระ 14 488
70989 เด็กหญิงศรัณยภัทช์ เรืองจันทร์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 14 488
71019 เด็กชายปุณณัตถ์ คมสันต์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 14 488
71048 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 5 ธิดาแม่พระ 14 488
71052 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง 6 ธิดาแม่พระ 14 488
71056 เด็กหญิงอธิชา ยอดเสนา 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 14 488
71063 เด็กหญิงณัฐภัทร แดงสุทัศนีย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 488
71158 เด็กชายกาลัญญู สายทอง 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 14 488
71180 เด็กหญิงสมันตชิดา ราชบุรี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 14 488
71222 เด็กหญิงวริศรา จินดาวงศ์ 4 วัดบ้านส้อง 14 488
71244 เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์สนิท 6 วัดกงตาก 14 488
71267 เด็กชายณัฐนันท์ อินทมา 6 บ้านนาค้อ 14 488
71276 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ จีนละเอียด 5 เทพมิตรศึกษา 14 488
71302 เด็กหญิงนาราชา การันต์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 488
71412 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 488
71454 เด็กหญิงเปมิกา ทวีสุภรพัฒนา 5 อนุบาลนวพร 14 488
71466 เด็กชายชัยพร อินทร์สำอาง 5 อนุบาลนวพร 14 488
71484 เด็กหญิงรัชษฎาภรณ์ เนตังวาศ 5 มานิตานุเคราะห์ 14 488
71500 เด็กหญิงมลชยา พิมสิน 6 วัดบ้านส้อง 14 488
71509 เด็กหญิงจิรัชยา มีธรรม 6 วัดชยาราม 14 488
71528 เด็กชายธีร์นภัส ตั้งสิริพันธกุล 6 เทพมิตรศึกษา 14 488
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 14 488
71564 เด็กหญิงปั้นหยา ปลื้มจิต 6 ธิดาแม่พระ 14 488
71592 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 5 ธิดาแม่พระ 14 488
71596 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงระวี 6 โชคชัยกระบี่ 14 488
71635 เด็กชายธนกฤต ทิพย์บรรพต 6 มานิตานุเคราะห์ 14 488
71683 เด็กหญิงพัชรพร จรูญรักษ์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
71696 เด็กหญิงณัฐธิดา นิลมาต 6 อนุบาลนวพร 14 488
71701 เด็กหญิงนันท์นลิน อุราพร 6 อนุบาลนวพร 14 488
71703 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เลี้ยงมณีกุล 6 อนุบาลนวพร 14 488
71752 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขเจริญ 6 ประถมพุทธนิคม 14 488
71762 เด็กชายแมนทัต แก่นกระจ่าง 4 มานิตานุเคราะห์ 14 488
71766 เด็กหญิงทักษพร สุขแจ่ม 6 ธิดาแม่พระ 14 488
71782 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 14 488
71813 เด็กชายศิรชัช บุญชูช่วย 5 อนุบาลหนูน้อย 14 488
71814 เด็กหญิงภัทรภร บุณยประสาท 6 ธิดาแม่พระ 14 488
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่