คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1-500

สถิติการสอบประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 135 คะแนน คะแนนสูงสุด 118 คะแนน คะแนนต่ำสุด 23 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 61.73 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 118 1
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 115 2
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 115 2
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 114 4
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 114 4
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 114 4
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 113 7
64539 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข 6 ธิดาแม่พระ 112 8
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 112 8
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 112 8
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 111 11
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 111 11
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 110 13
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 110 13
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 110 13
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 109 16
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 109 16
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 109 16
64572 เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ 6 พุทธยาศรม 109 16
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 108 20
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 108 20
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 108 20
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 107 23
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 107 23
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 107 23
64466 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำอุปละ 6 มานิตานุเคราะห์ 107 23
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 107 23
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 107 23
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 107 23
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 106 30
64510 เด็กหญิงณิชา โตวิชยธำรง 6 ธิดาแม่พระ 106 30
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 106 30
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 106 30
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 105 34
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 105 34
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 105 34
64591 เด็กชายณัฏฐ์ คำเนตร 6 จอย 105 34
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 105 34
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 105 34
64035 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด 6 ธิดาแม่พระ 104 40
64437 เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ 6 จอย 104 40
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 104 40
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 104 40
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 104 40
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 104 40
64748 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 103 46
65395 เด็กชายณภัทร จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 103 46
64119 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 102 48
64432 เด็กชายจิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 102 48
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 102 48
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 102 48
65004 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประมุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 102 48
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 102 48
65248 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ 6 อนุบาลชนะพร 102 48
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 102 48
64111 เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 101 56
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 101 56
65147 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร 6 ธิดาแม่พระ 101 56
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 101 56
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 101 56
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 100 61
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 100 61
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 100 61
65416 เด็กชายอริญรวิชญ์ ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา 100 61
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 100 61
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 100 61
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 100 61
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 99 68
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 99 68
64536 เด็กชายธิติวุฒิ ชูเสือหึง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 99 68
64554 เด็กชายเวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 99 68
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 99 68
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 99 68
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 99 68
64037 เด็กหญิงเบญจมาศ แจ้งวรวิชญา 6 อนุบาลหนูน้อย 98 75
64045 เด็กหญิงณัชชา สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 98 75
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 98 75
64548 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 98 75
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 98 75
64694 เด็กชายอเนชา เส้งวั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 98 75
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 98 75
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 98 75
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 98 75
65451 เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 98 75
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร 98 75
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 98 75
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 98 75
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 98 75
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 97 89
64041 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ ชัยยศ 6 จอย 97 89
64525 เด็กชายแทนคุณ เพ็งมรดก 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 89
64543 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล 6 ธิดาแม่พระ 97 89
64544 เด็กชายเดชพล นาคขวัญ 5 มานิตานุเคราะห์ 97 89
64693 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 97 89
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 97 89
64743 เด็กชายอัคคนิติ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 97 89
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 97 89
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 97 89
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ 97 89
64112 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 96 100
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 96 100
64184 เด็กชายติณณ์ ดำชะอม 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 96 100
64567 เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา 6 จอย 96 100
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 96 100
64688 เด็กชายกัปตัน ถ้ำจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 96 100
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 96 100
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 96 100
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 96 100
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 96 100
64044 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา ภูมิจิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 95 110
64339 เด็กชายชนาธิป บัวแย้ม 6 มานิตานุเคราะห์ 95 110
64394 เด็กหญิงรรรรรร วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 95 110
64487 เด็กหญิงนรีจิตรา อรุณสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 95 110
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 95 110
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 95 110
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 95 110
65041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีน้อย 6 จอย 95 110
65102 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 95 110
65758 เด็กชายพีรวิชญ์ จริยาพจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 95 110
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 95 110
64129 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ 6 ธิดาแม่พระ 94 121
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 94 121
64407 เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์ 6 พุทธยาศรม 94 121
64461 เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 94 121
64504 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 94 121
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 94 121
64882 เด็กชายปภากร สายร่วมญาติ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 94 121
65014 เด็กหญิงอลีนตา ศรีเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 94 121
65334 เด็กชายนภัสดล ลวณะสกล 6 ธิดาแม่พระ 94 121
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม 94 121
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 93 131
64269 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา 4 ธิดาแม่พระ 93 131
64498 เด็กชายธนดล ดาวเรือง 6 ธิดาแม่พระ 93 131
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 93 131
64747 เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น 6 ธิดาแม่พระ 93 131
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 93 131
64934 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว 6 ธิดาแม่พระ 93 131
65580 เด็กหญิงณัฏฐา สุชาติพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 93 131
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 93 131
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 93 131
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย 93 131
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ 93 131
64152 เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 92 143
64263 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที 6 ธิดาแม่พระ 92 143
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 143
64492 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 92 143
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 92 143
64948 เด็กหญิงขวัญข้าว รอดบุญคง 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 92 143
65229 เด็กชายภูมิภัส พรศิวะกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 143
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 92 143
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 92 143
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 92 143
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 92 143
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 92 143
64238 เด็กชายปัญญวิท รัตนะ 6 เทพมิตรศึกษา 91 155
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 91 155
64738 เด็กชายกฤติน มูสิกะ 6 วัดบ้านส้อง 91 155
65082 เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม 6 บ้านนาควน 91 155
65238 เด็กชายฆฤต อินทร์จันทร์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 91 155
65249 เด็กชายกันตินันท์ ไตรศร 6 มานิตานุเคราะห์ 91 155
65379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นพแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ 91 155
65833 เด็กชายดช.พสุเทพ ศิลมะโย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 91 155
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 91 155
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 91 155
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 91 155
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 91 155
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 91 155
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 91 155
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
64324 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ทวยเจริญ 6 วัดรัตนาราม 90 169
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
64604 เด็กชายนิติธร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 90 169
64666 เด็กชายจิรายุ คำสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
64737 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขัมศรี 6 เทพมิตรศึกษา 90 169
64889 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 90 169
64935 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพ็งแก้ว 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 90 169
65053 เด็กหญิงวรินทร โรจนรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 90 169
65150 เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 90 169
65622 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 90 169
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม 90 169
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 90 169
65866 เด็กชายภีม หวังมุทิตากุล 6 อนุบาลหนูน้อย 90 169
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 90 169
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 90 169
64117 เด็กชายปรานต์ ธนาโรจน์ 6 จอย 89 185
64320 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 89 185
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 89 185
64513 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด 6 ธิดาแม่พระ 89 185
64699 เด็กชายณภัทร พรพุทธานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 89 185
64736 เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์ 6 เยาวเรศวิทยา 89 185
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 89 185
65335 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข 6 ธิดาแม่พระ 89 185
65396 เด็กหญิงพริมรตา ศิริรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 89 185
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 89 185
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 89 185
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 89 185
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 89 185
66660 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 89 185
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร 89 185
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 89 185
64416 เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำเริญตระกูล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 88 201
64417 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 88 201
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 88 201
64592 เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 88 201
64601 เด็กหญิงธนพร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 88 201
64698 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ 6 พุทธยาศรม 88 201
65013 เด็กชายณัฐภัทร ร่มไทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 88 201
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 88 201
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 88 201
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ 88 201
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 88 201
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 88 201
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย 88 201
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 88 201
66156 เด็กชายพัทธดนย์ เถาเล็ก 6 นิรมลชุมพร 88 201
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 88 201
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม 88 201
67102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 88 201
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 88 201
64023 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด 5 ธิดาแม่พระ 87 220
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 87 220
64646 เด็กหญิงวิมุตติ คณะทอง 6 กงตาก 87 220
64776 เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี 6 เทพมิตรศึกษา 87 220
65058 เด็กชายกันต์ธนิก ชูชนะกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 87 220
65085 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 87 220
65263 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์ 6 พุทธยาศรม 87 220
65279 เด็กชายฉัตรเมธี รักชาติ 6 อนุบาลหนูน้อย 87 220
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 87 220
65365 เด็กชายกิตติธัช เหมะ 6 จอย 87 220
65461 เด็กชายธรรมธรรศ ชูแดง 6 จอย 87 220
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 87 220
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 87 220
66071 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ชุ่มนวล 6 วัดบ้านส้อง 87 220
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 87 220
66721 เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา 6 พุทธยาศรม 87 220
66722 เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สุข 6 พุทธยาศรม 87 220
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร 87 220
66814 เด็กหญิงคุณัญญา วงษ์นุ่น 6 อนุบาลนวพร 87 220
67459 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 87 220
64009 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บำรุง 6 ธิดาแม่พระ 86 240
64279 เด็กหญิงนลิน บุญชัย 5 จอย 86 240
64282 เด็กชายปรินทร เนื่องเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 86 240
64428 เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 86 240
64435 เด็กหญิงปาลิดา วันนาพ่อ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 86 240
64511 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล 6 ธิดาแม่พระ 86 240
64573 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฤทธิธรรม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 86 240
64651 เด็กชายรณสิทธิ น้ำขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 86 240
65113 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน 6 ธิดาแม่พระ 86 240
65259 เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม 6 วัดบ้านส้อง 86 240
65429 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 86 240
65674 เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 86 240
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ 86 240
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง 86 240
66221 เด็กชายวรรณกร วิริยะพิทักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 86 240
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม 86 240
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา 86 240
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 86 240
67572 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 86 240
64372 เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 85 259
64422 เด็กชายฐปณต ลอยวิรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 85 259
64447 เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล 6 จอย 85 259
64523 เด็กชายปองคุณ รักขนาม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 85 259
64685 เด็กหญิงพุทธิปภา บัวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 85 259
64690 เด็กหญิงสรัญญา กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 85 259
64735 เด็กหญิงธัญญสรณ์ ชูศร 6 อนุบาลชนะพร 85 259
64756 เด็กชายพชรพล เจริญมาก 6 ธิดาแม่พระ 85 259
65005 เด็กชายปณิธาน ชื่นชม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 85 259
65083 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน 5 ธิดาแม่พระ 85 259
65256 เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 85 259
65264 เด็กชายภูริณัฐ กิ่งทอง 6 ธิดาแม่พระ 85 259
65297 เด็กชายนนน คุ้มทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 85 259
65305 เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 85 259
65330 เด็กชายนิธิศ ลิ่มประเสริฐวงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 85 259
65449 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ 5 ธิดาแม่พระ 85 259
65519 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเจริญ 6 วัดเขาน้อย 85 259
66140 เด็กหญิงณฐิตา เหล่าทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 85 259
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 85 259
66633 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 85 259
67145 เด็กชายวุฒิภัทร ตั้งสถาพร 6 อนุบาลนวพร 85 259
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 85 259
64056 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 84 281
64181 เด็กหญิงกมลเนตร ช่วยเทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 84 281
64529 เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 84 281
64603 เด็กชายนพัตธร ทิพย์ประชาบาล 6 ธิดาแม่พระ 84 281
64794 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 84 281
64898 เด็กชายธีรเมธ บุญเสถียร 6 จอย 84 281
65241 เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 84 281
65355 เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด 6 เทพมิตรศึกษา 84 281
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร 84 281
65950 เด็กชายณปกร หวังสุข 6 อนุุบาลปิยะพัฒน์ 84 281
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 84 281
66606 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคงทอง 5 อนุบาลดวงใจแม่ 84 281
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม 84 281
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 84 281
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 84 281
67106 เด็กหญิงปภัชญา สีจุ้ย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 84 281
64210 เด็กชายศักดิ์พล โคตรุชัย 6 อนุบาลหนูน้อย 83 297
64444 เด็กหญิงณัฐกัญจนี สอนสง 6 จอย 83 297
64472 เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 83 297
64706 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ 6 ธิดาแม่พระ 83 297
64740 เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก 6 จอย 83 297
64789 เด็กหญิงปุญญิศา ทองชิต 6 ธิดาแม่พระ 83 297
65034 เด็กชายณชพล ละออสุวรรณ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 83 297
65064 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบัวบาน 6 ธิดาแม่พระ 83 297
65181 เด็กหญิงอังควิภา ธรรมพลกิจ 6 อนุบาลหนูน้อย 83 297
65257 เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 83 297
65313 เด็กชายกษิดิ์เดช คงแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 83 297
65346 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ เกตุเพชร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 83 297
65359 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล 6 ธิดาแม่พระ 83 297
65364 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 83 297
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง 83 297
65550 เด็กหญิงภาวดี อุนทรีจันทร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 83 297
65592 เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม 6 ตวงวิชช์พัฒนา 83 297
65670 เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ 83 297
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ 83 297
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง 83 297
66207 เด็กหญิงชนิภรณ์ รักการ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 83 297
66730 เด็กหญิงณัฐชยา รัตนพันธ์ 6 พุทธยาศรม 83 297
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 83 297
67055 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 83 297
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม 83 297
64036 เด็กชายภูมิทัศน์ อาจนะ 6 อนุบาลหนูน้อย 82 322
64038 เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ 6 อนุบาลหนูน้อย 82 322
64128 เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง 6 ธิดาแม่พระ 82 322
64168 เด็กชายธนธรรม ช่วยมาก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 82 322
64454 เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 82 322
64495 เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น 6 ธิดาแม่พระ 82 322
64521 เด็กหญิงณพัฒน์ วัชรินทร์พร 6 ธิดาแม่พระ 82 322
64602 เด็กหญิงเพชรรัตน์ นพรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 82 322
64660 เด็กชายณัฐธเนศ ยวนเกิด 6 อนุบาลหนูน้อย 82 322
64922 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ 6 ธิดาแม่พระ 82 322
65149 เด็กหญิงปณิตา พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 82 322
65243 เด็กชายสรวิชญ์ สุขศรี 5 จอย 82 322
65261 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา 6 ธิดาแม่พระ 82 322
65508 เด็กหญิงกชพรรณ วงศ์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ 82 322
65641 เด็กชายนวพรรษ เอกประยูร 6 อนุบาลหนูน้อย 82 322
65780 เด็กชายธนภัทร สาริพัฒน์ 6 ตาขุน 82 322
65883 เด็กหญิงนภัสสร ไอศวรรย์วงศ์ 6 จอย 82 322
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 82 322
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม 82 322
66322 เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 82 322
66514 เด็กหญิง นภสร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 82 322
66853 เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 82 322
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ 82 322
67138 เด็กหญิงชยกร บุญลาภบัณฑิต 6 อนุบาลนวพร 82 322
67261 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุฃีเกตุ 6 ธิดาแม่พระ 82 322
67397 เด็กชายภีมเดช วงศ์สุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 82 322
64076 เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 81 348
64338 เด็กชายชวิน เทพเฉลิม 6 มานิตานุเคราะห์ 81 348
64438 เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์ 6 จอย 81 348
64528 เด็กชายธนวัฒน์ จ่าแก้ว 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 81 348
64668 เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 81 348
64700 เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง 6 ธิดาแม่พระ 81 348
64745 เด็กหญิงภรณ์ชนก ช่วยสงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 81 348
64761 เด็กหญิงพรปวีณ์ กันณรงค์ 5 จอย 81 348
64835 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย 6 เทพมิตรศึกษา 81 348
64928 เด็กชายญาณพัฒน์ คฤหเดช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 81 348
65006 เด็กชายพงศภัค แก้วกาญจน์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 81 348
65040 เด็กหญิงพิชญาภา ศุภลักษณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 81 348
65066 เด็กชายธีทัต นวลทอง 5 จอย 81 348
65260 เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 81 348
65266 เด็กหญิงแสงหนึ่ง เชิื้อเอี่ยม 6 ธิดาแม่พระ 81 348
65383 เด็กชายคุณานนต์ แซ่เล่า 6 อนุบาลบ้านเด็ก 81 348
65391 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ราชพิบูลย์ 6 บ้านควนสูง 81 348
65424 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญยังอยู่ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 81 348
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 81 348
65714 เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 81 348
65747 เด็กหญิงพรรณวสุ แก้วสีขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 81 348
65782 เด็กหญิงจิรัชญา สาธิตกุล 6 จอย 81 348
65902 เด็กชายต่อวงศ์ เกตุแสง 6 วัดชยาราม 81 348
66067 เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง 6 วัดบ้านส้อง 81 348
66105 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 81 348
66431 เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 81 348
66642 เด็กชายพัทธดนย์ วิมลพันธุ์ 5 พุทธยาศรม 81 348
66859 เด็กชายจิรภัทร อินทร์ปรางค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 81 348
66940 เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม 81 348
67177 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม 6 อนุบาลหนูน้อย 81 348
67221 เด็กหญิงศศิกิตต์ พรหมจันทร์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 81 348
67640 เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 6 จอย 81 348
64029 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง 6 อนุบาลหนูน้อย 80 380
64050 เด็กหญิงกานต์สิรี รุ่งแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 80 380
64364 เด็กชายปัณณทัต ทัพพุน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 80 380
64459 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 80 380
64494 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 80 380
64503 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี 6 ธิดาแม่พระ 80 380
64598 เด็กชายปุณณวิช เนาวพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 80 380
65009 เด็กชายบวรวิทย์ ทองเติม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 80 380
65051 เด็กชายศุภณัฏฐ์ เฉวียงหงษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 80 380
65078 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี 5 ธิดาแม่พระ 80 380
65272 เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 80 380
65288 เด็กหญิงศินัญญา พินลานทุ่ม 5 มานิตานุเคราะห์ 80 380
65665 เด็กหญิงภัสรารัตน์ ทองพัฒน์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 80 380
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 80 380
65834 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 6 ธิดาแม่พระ 80 380
65933 เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 80 380
66075 เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา 6 วัดบ้านส้อง 80 380
66236 เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทุลาง 6 อนุบาลเพียรจรัส 80 380
66372 เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร 6 จอย 80 380
66427 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม 6 อนุบาลหนูน้อย 80 380
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร 80 380
66674 เด็กชายพงศธร พรหมนิตย์ 6 พุทธยาศรม 80 380
66714 เด็กหญิงชญานันท์ นวลเศษ 6 พุทธยาศรม 80 380
66732 เด็กหญิงปณาลี อุราพร 6 พุทธยาศรม 80 380
64066 เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 79 404
64695 เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 79 404
64703 เด็กหญิงกุลฉัตร พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 79 404
64799 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 79 404
64893 เด็กชายชวิศณัฎฐ์ พิริยะรุ่งภิญโญ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 79 404
64897 เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร 6 ธิดาแม่พระ 79 404
64925 เด็กชายกันตพงศ์ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 79 404
64984 เด็กชายณัฐภูมินทร์ พลรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 79 404
65003 เด็กหญิงภัคจิรา จินดาศักดิ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 79 404
65100 เด็กชายกฤติน บุญประสงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 79 404
65212 เด็กชายปรมัตถ์ ไหมทอง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 79 404
65252 เด็กชายสุทธวีร์ พุ่มพันธ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 79 404
65275 เด็กชายรัชชานนท์ อินทรโท 6 มานิตานุเคราะห์ 79 404
65281 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ 5 ธิดาแม่พระ 79 404
65363 เด็กชายสิรภพ มีเพียร 6 จอย 79 404
65397 เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร 6 วัดบ้านส้อง 79 404
65437 เด็กชายพัสวี ศรีวิเลิศ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 79 404
65455 เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ 79 404
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย 79 404
65606 เด็กหญิงโสมรัศมิ์ จิญกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 79 404
65623 เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 79 404
65771 เด็กชายชนาธิป จันทร์อุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 79 404
65812 เด็กหญิงเจสสิก้า บอนันเซ เรดมอร์ 6 จอย 79 404
65993 เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 79 404
66088 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขวัญรอด 5 วัดบ้านส้อง 79 404
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 79 404
66303 เด็กหญิงธีร์จุฑา ทองคำ 6 เยาวเรศวิทยา 79 404
66311 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลวริศสา 79 404
66335 เด็กหญิงพราวแสงจรัส สนิทราช 6 วัดบ้านส้อง 79 404
66430 เด็กหญิงปุณญดา ตั้งตรงสุนทร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 79 404
66769 เด็กหญิงพิชญาภา ทองชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ 79 404
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ 79 404
67542 เด็กหญิงกฤชณพัชร์ สุนทร 5 ธิดาแม่พระ 79 404
67594 เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 79 404
64114 เด็กชายปรวีร์ เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 78 438
64166 เด็กหญิงศุภัชญา งามจันทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 78 438
64189 เด็กหญิงเบญญาพร มีสวัสดิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 78 438
64479 เด็กหญิงพิชญาภา สมบูรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 78 438
64606 เด็กชายวรินทร กระสินธุ์ 6 เทพมิตรศึกษา 78 438
64683 เด็กชายทักษกร พัฒนเดช 5 ธิดาแม่พระ 78 438
64696 เด็กหญิงพรรณณิการ์ นาควิโรจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 78 438
64709 เด็กชายเตชินท์ นาคทองกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 78 438
64772 เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา 6 มานิตานุเคราะห์ 78 438
64778 เด็กหญิงกฤตินี สุขะประดิษฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 78 438
64782 เด็กชายกฤษิกร เอี่ยมสร้อง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 78 438
64992 เด็กชายนนทภัทร ภทรภักดี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 78 438
65025 เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 78 438
65038 เด็กหญิงธีร์วรา คงพันธ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 78 438
65469 เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวแย้ม 5 อนุบาลบ้านเด็ก 78 438
65501 เด็กหญิงเอ็มมิลี คันเค็ล 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 78 438
65607 เด็กหญิงกันตา วิทิพย์รอด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 78 438
65937 เด็กชายอนาวิล ยศเมฆ 6 มานิตานุเคราะห์ 78 438
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ 78 438
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส 78 438
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม 78 438
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ 78 438
66375 เด็กหญิงพีรดา รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 78 438
67325 เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมทอง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 78 438
67361 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 78 438
68034 เด็กชายธนวัฒน์ แดงบาง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 78 438
68038 เด็กหญิงณัฐชญา สุขสม 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 78 438
64031 เด็กหญิงกฤติมา คงทน 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64034 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทิพย์เพชร 6 บ้านท่าขนอน 77 465
64089 เด็กชายกฤติธี ทรัพย์ยืนนาน 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64153 เด็กหญิงอติกานต์ ชูขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 77 465
64334 เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64379 เด็กหญิงปรัชญาพร พรหมมาศ 5 จอย 77 465
64381 เด็กหญิงจิดาภา ศรีใส 5 จอย 77 465
64426 เด็กชายธนภัทร ว่องไวพาณิชย์ 6 เทพมิตรศึกษา 77 465
64445 เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64483 เด็กชายณัฐนันท์ ชูศร 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64485 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทมาตย์ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 77 465
64552 เด็กชายนรวัฒน์ ทองมาก 6 มานิตานุเคราะห์ 77 465
64730 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวผ่อง 6 จอย 77 465
64933 เด็กชายติณณภพ จันทวงศ์ 6 เทพมิตรศึกษา 77 465
64945 เด็กหญิงพิมพ์ลฐา บุญสา 6 จอย 77 465
65188 เด็กชายธนกฤต ไชยสิทธิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 77 465
65246 เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วเหล็ก 5 มานิตานุเคราะห์ 77 465
65344 เด็กชายคามิน โพธิจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 77 465
65450 เด็กชายธนกร พันธุ์วุฒิ 5 วัดรัตนาราม 77 465
65636 เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 77 465
65743 เด็กชายไชยา จันทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 77 465
65975 เด็กหญิงณิชากร โรจนชินบัญชร 5 อนุบาลหนูน้อย 77 465
66108 เด็กชายธนกฤต โต๊ะแอ 6 ธิดาแม่พระ 77 465
66505 เด็กหญิงกัลยาณี ผลอุดม 6 บ้านเขาสามยอด 77 465
66607 เด็กหญิงศิรัณรัศมิ์ เอียดหมุน 6 ธิดาแม่พระ 77 465
66636 เด็กชายวิริทธิพล ชุมศรี 5 พุทธยาศรม 77 465
66723 เด็กหญิงกานต์พิชชา อิ้ววังโส 6 พุทธยาศรม 77 465
66950 เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 77 465
67117 เด็กชายภวินท์ ไทยราช 6 มานิตานุเคราะห์ 77 465
67123 เด็กชายปรัช รุ่มจิตร 6 มานิตานุเคราะห์ 77 465
67386 เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 77 465
67686 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 77 465
64378 เด็กหญิงพัชริตา ทองมีเพชร 5 จอย 76 497
64405 เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 76 497
64532 เด็กหญิงสิร์นรี สุทิพากร 6 มานิตานุเคราะห์ 76 497
64662 เด็กหญิงนันท์นภัส จงพัฒน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 76 497
64815 เด็กชายชินาธิป ตะเภาน้อย 5 อนุบาลหนูน้อย 76 497
64832 เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรเรี 6 มานิตานุเคราะห์ 76 497
64871 เด็กหญิงจินดารัตน์ รักบางแหลม 6 พุทธนิคม 76 497
65110 เด็กหญิงสุมิตตานันท์ วิโรพรหม 6 วัดอิทราวาส 76 497
65164 เด็กหญิงสศินันท์ สมนึก 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 76 497
65218 เด็กหญิงฐายิกา จิตราภิรมย์ 5 มานิตานุเคราะห์ 76 497
65366 เด็กหญิงอภิชญา อุ่นเสียม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 76 497
65487 เด็กหญิงกิ่งโสม หวั่งประดิษฐ์ 5 จอย 76 497
65524 เด็กชายธนกร อินทรเทพ 4 จอย 76 497
65710 เด็กชายอินทัช สุดาวรรณศักดิ์ 6 บ้านบางประชาภิบาล 76 497
65737 เด็กชายชัยนิตฐ์ หนูทับ 6 ธิดาแม่พระ 76 497
65930 เด็กชายเกริกฤทธิ์ จารุพรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 76 497
66078 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดานิล 6 วัดบ้านส้อง 76 497
66370 เด็กหญิงจารุวรรณ คชเถื่อน 6 เยาวเรศวิทยา 76 497
66620 เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 76 497
66650 เด็กชายกฤตเมธ โชติสิงห์ 6 พุทธยาศรม 76 497
66748 เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน 6 พุทธยาศรม 76 497
66825 เด็กชายณัฐภัทร คงแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 76 497
66830 เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลนวพร 76 497
67041 เด็กชายธนกร ณ สุวรรณ์ 6 อนุบาลนวพร 76 497
67455 เด็กหญิงเขมจิรา ชูจันทร์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ 76 497
67457 เด็กหญิงนลิน นอยเฮาส์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ 76 497
67650 เด็กหญิงแพรพิไล ทองพัฒน์ 6 จอย 76 497
67665 เด็กชายนิลพัทธ์ กลั่นนิเวศ 6 อนุบาลคณาพร 76 497
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่