คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1-500

สถิติการสอบประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 150 คะแนน คะแนนสูงสุด 125 คะแนน คะแนนต่ำสุด 19 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 50.37 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 125 1
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 120 2
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 119 3
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 115 4
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 114 5
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 112 6
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 111 7
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 111 7
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 110 9
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 110 9
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 109 11
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 108 12
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 107 13
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 107 13
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 107 13
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 107 13
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 107 13
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 106 18
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 106 18
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 105 20
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 105 20
68861 เด็กชายคีวดลฆ์ ทองสง่า 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 105 20
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม 105 20
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 105 20
68744 เด็กชายภาคิน ไพพงศ์ 6 อนุบาลคณาพร 104 25
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 103 26
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 103 26
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 103 26
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 102 29
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 102 29
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 102 29
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 102 29
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 102 29
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 102 29
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 102 29
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 101 36
68163 เด็กชายวรวัชร์ สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 101 36
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง 101 36
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 100 39
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 100 39
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 100 39
67036 เด็กชายสหวรรษ สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 99 42
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 99 42
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 99 42
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 99 42
69221 เด็กหญิงปณิชา ชุณหวิกสิต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 99 42
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 98 47
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 98 47
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 98 47
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 98 47
67432 เด็กชายวิญญ์ ตั่นเผ่าพงษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 51
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 97 51
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 97 51
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 97 51
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 97 51
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 97 51
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 97 51
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 96 58
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 96 58
67701 เด็กชายบุญญปัญญ์ บุญยังอยู่ 6 ธิดาแม่พระ 96 58
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 96 58
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 96 58
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 96 58
67112 เด็กหญิงแพตรี เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 95 64
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 95 64
69673 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 4 พุทธยาศรม 95 64
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 95 64
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 95 64
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 94 69
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 94 69
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 94 69
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 94 69
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 94 69
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 93 74
68999 เด็กชายสิรภพ ทองจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 93 74
69548 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 5 จอย 93 74
69661 เด็กชายศิราวิชญ์ สวัสดิ์วิจิตรกุล 6 ธิดาแม่พระ 93 74
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 93 74
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 92 79
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 92 79
67393 เด็กหญิงกันติชา กระมุท 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 92 79
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 92 79
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 92 79
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 92 79
69032 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวิรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 79
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 92 79
69712 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 92 79
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 92 79
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 91 89
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 91 89
69138 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 91 89
69528 เด็กชายชนน เทพเฉลิม 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 91 89
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 91 89
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 91 89
70162 เด็กหญิงเอวิตา กล่ำเอม 6 จอย 91 89
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 91 89
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย 91 89
67128 เด็กชายปราบ ธนาโรจน์ 6 จอย 90 98
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 90 98
67293 เด็กหญิงภัททิยา คงจันทร์ 6 เทพมิตรศึกษา 90 98
67455 เด็กหญิงนิชานันท์ ไสยรินทร์ 6 จอย 90 98
67544 เด็กหญิงบุณยดา บุณยภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 90 98
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 90 98
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 90 98
69545 เด็กหญิงชญานิศ โสระเนตร์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 90 98
69802 เด็กชายชวิน สาริขา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 90 98
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 90 98
67044 เด็กชายดรณ์ นิสภาธร 5 นิสภาธร 89 108
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 89 108
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 89 108
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 89 108
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 89 108
67951 เด็กหญิงญานิศา เจียมทวีบุญ 6 จอย 89 108
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 89 108
68453 เด็กชายศตคุณ เหลือแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 89 108
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 89 108
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 89 108
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 89 108
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 89 108
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 89 108
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 89 108
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 89 108
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 89 108
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 89 108
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 88 125
67618 เด็กหญิงพิชญา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 88 125
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 88 125
68075 เด็กชายกานต์นิธิ เต็มพร้อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 88 125
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 88 125
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 88 125
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง 88 125
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 87 132
67173 เด็กชายรังสิต ปานเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 87 132
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 87 132
67808 เด็กชายธนกฤต บุญรักษ์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 87 132
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 87 132
69374 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 5 จอย 87 132
69754 เด็กหญิงณัชชา นันทคีรี 6 ธิดาแม่พระ 87 132
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 87 132
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 87 132
67105 เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 86 141
67619 เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุขใส 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 86 141
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 86 141
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 86 141
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 86 141
69310 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 86 141
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 86 141
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 86 141
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 86 141
67181 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 5 พุทธยาศรม 85 150
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 85 150
67342 เด็กหญิงณปภา หวังสุข 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 85 150
67537 เด็กหญิงวรรณิต ดำชะอม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 85 150
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 85 150
67814 เด็กชายณัช อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 85 150
68787 เด็กชายกรวิช จันทร์เทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 85 150
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 85 150
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 85 150
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 85 150
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 85 150
70635 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ 6 ธิดาแม่พระ 85 150
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 85 150
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 85 150
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 85 150
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 84 165
67176 เด็กชายบรรณสรณ์ พูลประเสริฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 84 165
67629 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญอบ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 84 165
67713 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 5 ธิดาแม่พระ 84 165
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 84 165
67953 เด็กชายบุณยภู ดอนทราย 6 จอย 84 165
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 84 165
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 84 165
68853 เด็กชายจิรากร ปานจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 84 165
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 84 165
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 84 165
69483 เด็กชายธนธรณ์ ปานชาวนา 6 ธิดาแม่พระ 84 165
69766 เด็กชายธิปก ศรีเทพ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 84 165
69803 เด็กชายพิพัฒนพร ช่วยทอง 6 เทพมิตรศึกษา 84 165
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา 84 165
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 84 165
71283 เด็กหญิงชวพร ลนกฐิน 6 มานิตานุเคราะห์ 84 165
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 83 182
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 83 182
67772 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศรีสุข 6 จอย 83 182
67837 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ขำคง 6 ธิดาแม่พระ 83 182
68379 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 5 ธิดาแม่พระ 83 182
68492 เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 83 182
68994 เด็กหญิงวรรณรัตน์ รัตนสุภา 6 ธิดาแม่พระ 83 182
69323 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 5 พุทธยาศรม 83 182
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 83 182
70005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุ้ม 6 จอย 83 182
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ 83 182
70125 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 83 182
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 83 182
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 83 182
70615 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 5 อนุบาลหนูน้อย 83 182
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 83 182
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 82 198
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 82 198
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 82 198
67881 เด็กชายสิรศักย์ เต็มวิจิตร์ 6 ธิดาแม่พระ 82 198
68093 เด็กหญิงอัญมณี นิลล้วน 6 อนุบาลนวพร 82 198
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 82 198
68664 เด็กหญิงกันติชา รัตนพันธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 82 198
68690 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลิ้ง 6 ธิดาแม่พระ 82 198
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 82 198
69756 เด็กหญิงญาณิดา ฤทธิกุล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 82 198
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 82 198
71336 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 5 อนุบาลหนูน้อย 82 198
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 81 210
68010 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 5 เยาวเรศวิทยา 81 210
68288 เด็กหญิงศิฬญา ศึกษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 81 210
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 81 210
68887 เด็กชายจุฑาภัทร คาร 6 จอย 81 210
69079 เด็กหญิงญาดา ปาลีพิชัย 6 จอย 81 210
69159 เด็กชายธนพนธ์ มุ่งจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 81 210
69324 เด็กหญิงพีรดา วังฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ 81 210
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 81 210
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 81 210
71249 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 5 จอย 81 210
71412 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 81 210
67073 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 5 ธิดาแม่พระ 80 222
67145 เด็กหญิงนันท์นลิน ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 80 222
67329 เด็กหญิงปาลิตา จรัล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 80 222
67523 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 80 222
67608 เด็กหญิงสมิตานัน ชุติมาภรณ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 80 222
67771 เด็กชายสุขสิงหา สวัสดี 6 เทพมิตรศึกษา 80 222
67774 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 80 222
67831 เด็กชายมนต์พิทักษ์ ช่อคง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 80 222
68108 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ 6 ธิดาแม่พระ 80 222
68109 เด็กหญิงมนปริยา เลิศบัณฑิตกุล 6 พุทธยาศรม 80 222
68166 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 80 222
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 80 222
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 80 222
68829 เด็กชายณัฐภัทร ชูรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 80 222
68975 เด็กชายณัฐชนน จันทมโณ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 80 222
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 80 222
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 80 222
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 80 222
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ 80 222
70457 เด็กหญิงชนิดาภา ฟักสุมณฑา 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 80 222
70690 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 80 222
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 80 222
67014 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ 79 244
67029 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 79 244
67415 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 79 244
67581 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 79 244
67607 เด็กชายปุณณภพ ชัยวิชิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 79 244
68384 เด็กชายของขวัญ แก้วบับภา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 79 244
68411 เด็กชายศิรเชษฐ์ ใบนำโชค 6 มานิตานุเคราะห์ 79 244
68480 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 79 244
69134 เด็กชายพีรวิชญ์ รักวิวัฒน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 79 244
69156 เด็กชายชวิศ เหงี่ยมไพศาล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 79 244
69642 เด็กชายณชพล สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 79 244
70155 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 79 244
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม 79 244
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 79 244
67043 เด็กชายชวิศ สรรพขาว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 78 258
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 78 258
67252 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 78 258
67449 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 78 258
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 78 258
67531 เด็กชายวสิษฐ์พล ทิพย์รัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 78 258
67553 เด็กชายธีวสุ ชมภูพล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 78 258
67886 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 5 จอย 78 258
68086 เด็กชายกันตวัฒน์ แก่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 78 258
68536 เด็กหญิงอินทุกานต์ ทองบำรุง 6 จอย 78 258
68698 เด็กหญิงปริญญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 ธิดาแม่พระ 78 258
68778 เด็กหญิงนลินภัสร์ เขมะพันธุ์มนัส 6 ธิดาแม่พระ 78 258
68869 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 78 258
68877 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 78 258
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน 78 258
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 78 258
67113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 77 274
67516 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 5 จอย 77 274
67521 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 77 274
68388 เด็กชายสักรินทร์ มุขตา 6 ธิดาแม่พระ 77 274
68389 เด็กชายปภังกร วัฒนชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 77 274
68478 เด็กชายตรัยรัตน์ ศรีโชติ 6 วัดบ้านส้อง 77 274
68497 เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6 วัดอินทราวาส 77 274
68514 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 5 ธิดาแม่พระ 77 274
68812 เด็กหญิงชิสา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 77 274
68843 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 77 274
68885 เด็กชายกฤติธี บุญศรี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 77 274
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 77 274
69103 เด็กชายภัททิย เพชรศรี 6 ธิดาแม่พระ 77 274
69837 เด็กชายพิชยะ จงรักภักดี 6 อนุบาลบ้านเด็ก 77 274
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 77 274
70357 เด็กชายพิสิฐมันตา รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 77 274
70611 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิวแพ 6 อนุบาลหนูน้อย 77 274
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 77 274
71300 เด็กชายธนกร กอชารี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 77 274
67141 เด็กหญิงพิชญธิดา พยุหะ 6 จอย 76 293
67367 เด็กหญิงณฐมน สรไชยสัมฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 76 293
67536 เด็กหญิงปุณณดา อยู่ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 76 293
67541 เด็กชายปราชญ์ วิรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 76 293
67561 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 5 จอย 76 293
67567 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 76 293
67635 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 5 วัดบ้านส้อง 76 293
67679 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 76 293
67785 เด็กหญิงชลธิดา สุรินทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 76 293
68286 เด็กหญิงณัฐณิชา สุรียพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 76 293
68392 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 5 อนุบาลหนูน้อย 76 293
68720 เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา 76 293
68820 เด็กหญิงณัฎฐวี ไพรเจริญวรกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 76 293
68936 เด็กหญิงทัศนนันท์ เต็มไพโรจน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 76 293
69180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ 6 ธิดาแม่พระ 76 293
69376 เด็กชายอัฐวิชญ์ ธรรมรักษา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 76 293
69755 เด็กหญิงสุภานัน เสนชู 6 มานิตานุเคราะห์ 76 293
69793 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 76 293
69965 เด็กหญิงรวีภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลคณาพร 76 293
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย 76 293
70174 เด็กหญิงจิรัชญา จุลสงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 76 293
70555 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 5 ธิดาแม่พระ 76 293
70738 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ แก้วเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 76 293
71449 เด็กหญิงปาณิสรา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 76 293
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 75 317
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 75 317
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 75 317
67644 เด็กหญิงนลพรรณ พัฒน์ไกร 6 อนุบาลหนูน้อย 75 317
67846 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 75 317
67882 เด็กชายทักษ์ดนัย เกตุแก้ว 6 จอย 75 317
68016 เด็กหญิงเบญญาดา ทุมเชียงลำ 6 จอย 75 317
68029 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 75 317
68033 เด็กหญิงพริมพิชา พัฒนวิทยกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 75 317
68422 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 75 317
68978 เด็กหญิงณัฐชยา ทองแดง 6 มานิตานุเคราะห์ 75 317
68996 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 5 ธิดาแม่พระ 75 317
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 75 317
69222 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 75 317
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 75 317
69369 เด็กหญิงบุญญิสา อภิรักษ์เรืองศรี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 75 317
69489 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส 6 ธิดาแม่พระ 75 317
69624 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองท่าชี 6 พุทธยาศรม 75 317
69657 เด็กหญิงธิดาพร สมวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 75 317
69679 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์ พัฒนศิริ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 75 317
69749 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 75 317
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 75 317
70196 เด็กหญิงณภัทร ชูสิงห์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 75 317
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม 75 317
70781 เด็กหญิงวันวิสา บุตรรัตน์ 5 วัดสว่างอารมณ์ 75 317
71316 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 75 317
67132 เด็กชายธนดล สักกะณรงค์ 6 ธิดาแม่พระ 74 343
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 74 343
67260 เด็กชายอรรฆเดช ประทุมสุวรรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 74 343
67513 เด็กชายภคพล จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 74 343
67558 เด็กหญิงภิญจิรา วังแคล้ว 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 74 343
67757 เด็กชายชนัญชน ปทะวานิช 6 จอย 74 343
68069 เด็กหญิงอริณญา จงอริยะกุล 4 มานิตานุเคราะห์ 74 343
68235 เด็กชายธีรเดช สุวรรณรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 74 343
68351 เด็กหญิงณัชช์นลิน ช้อยชาญชัยกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 74 343
68399 เด็กชายฮาริษ ไกรทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 74 343
68721 เด็กชายนวพรรษ์ ถุงทอง 6 เยาวเรศวิทยา 74 343
69035 เด็กหญิงวรรณศิลป์ ระวิวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 74 343
69440 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 5 ธิดาแม่พระ 74 343
69461 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 74 343
69540 เด็กชายภาณุศร นาคสงค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 74 343
69777 เด็กหญิงกวินทรา ตะปินา 6 ธิดาแม่พระ 74 343
70063 เด็กชายสิรภพ ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 74 343
70179 เด็กหญิงณฤดี อินทเรือง 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 74 343
70612 เด็กหญิงฮันน่า ฮันดายัน ยามาดะ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 74 343
71332 เด็กหญิงศิรภัสสร ลือชา 6 อนุบาลคณาพร 74 343
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 74 343
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 73 364
67300 เด็กชายคุณัฏฐ์ สุวรรณทิพย์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 73 364
67484 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว 6 ธิดาแม่พระ 73 364
67570 เด็กหญิงกัญญณัช คิดรอบ 6 อนุบาลหนูน้อย 73 364
67659 เด็กชายธีระภัทร จันทรัตน์ 6 วัดศรีสุวรรณ 73 364
67768 เด็กหญิงพริมา หริรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 73 364
67991 เด็กหญิงพิกัญญา วงษ์พนม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 73 364
68037 เด็กชายดุลยวัฒน์ คงธัญธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 73 364
68432 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 73 364
68509 เด็กชายศุภธัช นุ่นลอย 6 ธิดาแม่พระ 73 364
69008 เด็กหญิงเกล้าอธิชา สูฝน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 73 364
69095 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศุภวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 73 364
69118 เด็กหญิงศิริพร เรืองเสวียด 6 มานิตานุเคราะห์ 73 364
69450 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดวงมณี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 73 364
69557 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใหญ่ตุง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 73 364
69580 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 73 364
69780 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 4 จอย 73 364
70156 เด็กชายธนวัฒน์ ปานแก้ว 6 อนุบาลดวงใจแม่ 73 364
70359 เด็กชายพิสิฐเมธี รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 73 364
70521 เด็กชายวรทย์ ดรุณสนธยา​ 6 อนุบาลหนูน้อย 73 364
70953 เด็กหญิงอรณิชา ไชยกาล 6 ยุวศึกษา 73 364
71356 เด็กหญิงธนัทดา แสงจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 73 364
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 73 364
71471 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 5 พุทธยาศรม 73 364
71564 เด็กหญิงปั้นหยา ปลื้มจิต 6 ธิดาแม่พระ 73 364
67204 เด็กชายญาณภัค คงช่วย 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 72 389
67282 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 72 389
67362 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ 6 ธิดาแม่พระ 72 389
67386 เด็กชายณัฐปภัสธ์ ขาวเขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 72 389
67743 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะบุตร 6 เทศบาลเกาะพะงัน 72 389
68083 เด็กหญิงกษมล แก้วอำรัตน์ 6 พุทธยาศรม 72 389
68091 เด็กหญิงณัฐณดา สอนสังข์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 72 389
68146 เด็กชายพชรกฤต สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 72 389
68234 เด็กชายอภินัทธ์ พรชัย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 72 389
68639 เด็กหญิงสุขธิดา วิเศษ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 72 389
68712 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ กุฎอินทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 72 389
69622 เด็กหญิงพรพาณี เพชรมีศรี 4 จอย 72 389
69818 เด็กชายลฎาภา นุ่นชื่น 6 ธิดาแม่พระ 72 389
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 72 389
69993 เด็กชายเสกสรร รัตน์จันทร์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 72 389
70061 เด็กชายธนวัต เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 72 389
70066 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 5 ธิดาแม่พระ 72 389
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 72 389
70472 เด็กหญิง นภัสรัญชน์ ชูเกิด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 72 389
70911 เด็กชายภานุดล สมคะเนย์ 6 พุทธยาศรม 72 389
70977 เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรรัตน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 72 389
71181 เด็กหญิงมินตรา รักษ์กะเปา 6 มานิตานุเคราะห์ 72 389
71335 เด็กหญิงปัณฑิตา ส่งแสง 6 อนุบาลคณาพร 72 389
71491 เด็กชายพลวรรษ ใจซื่อ 5 เทพมิตรศึกษา 72 389
67104 เด็กหญิงนวิยา ช่วยสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 71 413
67155 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ้นภัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 71 413
67338 เด็กหญิงชัชชญา ชานะมัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 71 413
67497 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 71 413
67545 เด็กหญิงพิมนดา ธรรมบำรุง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 71 413
67798 เด็กหญิงภูริชญา นาเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 71 413
67966 เด็กหญิงปุญญสา สุขภักดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 71 413
68143 เด็กหญิงกฤตาณัฐ ทองมั่ง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 71 413
68311 เด็กชายธนวิชญ์ จ่าแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 71 413
68396 เด็กชายปวีณ ทองปลอด 6 มานิตานุเคราะห์ 71 413
68579 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 5 เยาวเรศวิทยา 71 413
68688 เด็กหญิงชนัญชิดา มีคลัง 6 มานิตานุเคราะห์ 71 413
68814 เด็กหญิงกิฎากานต์ พรหมหีต 6 อนุบาลหนูน้อย 71 413
68948 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 4 ธิดาแม่พระ 71 413
69135 เด็กหญิงกนกรดา ขาวนิ่ม 6 ธิดาแม่พระ 71 413
69147 เด็กหญิงณัฐวศา ตระกุลนิตย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 71 413
69182 เด็กชายวรศักดิ์ รอดไทย 6 มานิตานุเคราะห์ 71 413
69195 เด็กหญิงเอรียา เรืองสูง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 71 413
69328 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 5 พุทธยาศรม 71 413
69551 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 71 413
69708 เด็กชายด.ช กัณชพัฒน์ ชูแก้ว 6 อนุบาลบ้านเด็ก 71 413
69862 เด็กหญิงอภิชญา มณีสม 6 วัดบ้านส้อง 71 413
70010 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 71 413
70105 เด็กชายป้องคุณ ทรัพย์อภิสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 71 413
70202 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 71 413
70263 เด็กชายภัทรพล ช่วยไทย 6 บ้านปากสาย 71 413
70478 เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรเรียง 6 ธิดาแม่พระ 71 413
70609 เด็กชายธนวุฒิ วิสโยภาส 6 อนุบาลหนูน้อย 71 413
71048 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 5 ธิดาแม่พระ 71 413
67090 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 5 อนุบาลหนูน้อย 70 442
67120 เด็กหญิงศุภสุตา ยิ้มประเสริฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
67263 เด็กหญิงวริษฎา เล่นทัศน์ 6 ธิดาแม่พระ 70 442
67302 เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 70 442
67327 เด็กชายจิตรธิชัย แก้วมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
67460 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 70 442
67622 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 70 442
67671 เด็กชายปัญญ์ เจียรพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 70 442
67674 เด็กหญิงนันทน์ทิชา พันธุ์สถิตย์วงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 70 442
67824 เด็กชายธนภัทร ขวัญยืน 6 ธิดาแม่พระ 70 442
68141 เด็กหญิงนาฏรินทร์ เอกเลิศศิริสิน 5 จอย 70 442
68209 เด็กชายกษิดิส ฤทธิ์รุตม์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 70 442
68224 เด็กหญิงกุลวรางค์ พุ่มทอง 6 จอย 70 442
68243 เด็กชายกิตติธัช เพชรสุด 6 เพชรผดุงเวียงไชย 70 442
68330 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 5 เยาวเรศวิทยา 70 442
68553 เด็กหญิงปานไพลิน นวนหนู 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
68771 เด็กหญิงกัญญพัชร ยุติธรรม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 70 442
69162 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 70 442
69201 เด็กหญิงณฐาชนก พัฒนศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 70 442
69276 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 70 442
69396 เด็กชายอติรุจ ศรีสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 70 442
69501 เด็กชายรัชชานนท์ ไฝบุญจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 70 442
69527 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
69634 เด็กหญิงสิตานัน ตั้งวิศวกิจ 6 พุทธยาศรม 70 442
69650 เด็กหญิงอริสรา ประทุมเม 6 พุทธยาศรม 70 442
69958 เด็กหญิงศิริเพ็ญ พรมั่งมี 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
70228 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เจริญภักดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 70 442
70233 เด็กหญิงอุนนดา ศรีโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 70 442
70434 เด็กชายภัทรกร เอื้อโอภาสพันธุ์ 5 ชุมชนวัดขันเงิน 70 442
70575 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 5 อนุบาลหนูน้อย 70 442
70649 เด็กหญิงธัญชนก จีนจันทร์ 6 เทศบาลปากพนัง ๑ 70 442
70908 เด็กชายอินธร อินทรักษ์ 6 พุทธยาศรม 70 442
70949 เด็กหญิงพิชญ์สินี สินทรัพย์ 6 ยุวศึกษา 70 442
71074 เด็กหญิงอภิญญา บุญที 6 มานิตานุเคราะห์ 70 442
71452 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 5 อนุบาลนวพร 70 442
71777 เด็กหญิงกรชวัล จงจิตต์ 6 ธิดาแม่พระ 70 442
67023 เด็กชายธนพิพัฒน์ จินดาประดิษฐ 6 พุทธยาศรม 69 478
67049 เด็กหญิงเอรญา เพชรแก้วนา 5 มานิตานุเคราะห์ 69 478
67084 เด็กชายธรรมนิตย์ พัชราพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 69 478
67091 เด็กชายณัฐวัฒน์ ขวัญรอด 6 มานิตานุเคราะห์ 69 478
67109 เด็กหญิงชนัญชิดา ชูแสงศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 69 478
67135 เด็กหญิงธัญญภัสร์ พรหมอนุมัติ 6 อนุบาลชุลีกร 69 478
67153 เด็กหญิงณัฐกฤตา ตันศิภากร 6 ศรีอรุโณทัย 69 478
67172 เด็กหญิงนพดา ชูหว่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 69 478
67419 เด็กชายกันต์ธร สุรทิน 6 วัดบางใบไม้ 69 478
67423 เด็กหญิงณัฐรดา พัฒนจร 6 อนุบาลหนูน้อย 69 478
67481 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 5 มานิตานุเคราะห์ 69 478
67688 เด็กชายสุพศิน เกิดผล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 69 478
67835 เด็กชายชนาภัทร บุญมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 69 478
67836 เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล 6 ปิยบุตรศึกษากร 69 478
67888 เด็กชายกฤษณพล ทองปรีชา 6 อนุบาลหนูน้อย 69 478
68013 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 69 478
68147 เด็กหญิงพัชรวลัย โพธิ์เพชร 6 พุทธยาศรม 69 478
68786 เด็กชายปกรณ์ ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 69 478
68972 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 4 จอย 69 478
69520 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 5 ธิดาแม่พระ 69 478
69541 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 5 ธิดาแม่พระ 69 478
69611 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 5 ธิดาแม่พระ 69 478
69647 เด็กหญิงรัชย์ธมน บุญปลูก 6 ธิดาแม่พระ 69 478
69698 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 5 ดรุโณทัยพุนพิน 69 478
69820 เด็กหญิงมณฑิญา ปานเจริญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 69 478
69825 เด็กหญิงปรียาลักษณ์ สุทธิ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 69 478
70229 เด็กหญิงกชพรรณ มีสิทธิ์ 6 เทพมิตรศึกษา 69 478
71052 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง 6 ธิดาแม่พระ 69 478
71338 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 5 ธิดาแม่พระ 69 478
71532 เด็กชายปัณชญา สกุลดิษฐ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 69 478
71684 เด็กชายพงศกร จันทบูรณ์ 6 อนุบาลนวพร 69 478
71718 เด็กหญิงกวินทิพย์ แสงมณี 6 ธิดาแม่พระ 69 478
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่