รายชื่อผู้สมัครสอบ

รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน จังหวัด การชำระเงิน ห้อง-เลขที่นั่งสอบ
71827 เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีสมัย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 14
71826 เด็กชายปุณญพัฒย์ หวังลดาภิรมย์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 13
71825 เด็กชายรัฐพล อโนมาศ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 12
71824 เด็กหญิงพิมพ์ซิน วัชจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 11
71823 เด็กชาย โอบกิจ ช่วยตน 5 วัดอัมพาวาส สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 10
71822 เด็กชายอัครพนธ์ รักษายศ 5 เทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 9
71820 เด็กชายวัชรภิญญ์ ปะโปตินัง 6 วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 7
71819 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 6
71818 เด็กชาย ปริญ แขวงถลาง 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 5
71817 เด็กชายกฤษฎากร กัณรงค์ 4 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 4
71816 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แนบนิรมิตร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 3
71815 เด็กหญิงธัญชนก ไทยภักดี 6 เทศบาล 2 เมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 2
71814 เด็กหญิงภัทรภร บุณยประสาท 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี รอตรวจสอบ (ม.ส.ธ.) 535 เลขที่ 1
71813 เด็กชายศิรชัช บุญชูช่วย 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 34
71810 เด็กชายณัฏฐวี แช่มชื่น 4 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 33
71809 เด็กชายประพันธ์ยุทธ์ สุวรรณ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 32
71807 เด็กหญิงนันทิญา ขวัญแก้ว 5 วัดสิงขร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 31
71804 เด็กหญิงภัทรชนก งามเทาว์ 6 วัดเขาวันครู(2501) นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 29
71803 เด็กหญิงสรินพรรณ ครุครรชิต 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 28
71802 เด็กหญิงพิมพ์นารา สุพงศ์ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 27
71801 เด็กหญิงต้นน้ำ ธิติวรณะ 5 นิลุบล พังงา ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 26
71800 เด็กหญิงปรายฟ้า ธิติวรณะ 6 นิลุบล พังงา ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 25
71798 เด็กหญิงภัคพิมล ใจแก้ว 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 23
71797 เด็กชายศุภณัฏฐ์ พิมสาร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 22
71795 เด็กหญิงธัญยรัตน์ ชูสาย 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 21
71789 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีรักษ์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 18
71788 เด็กหญิงแก้วเก้า เทพศิริ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 17
71787 เด็กชายก้องภพ พรประสิทธิ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 16
71786 เด็กชายเตชิษฎ์ เรืองฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 15
71785 เด็กหญิงวรดา ไวยธิศรี 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 14
71783 เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เรือง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 12
71782 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 11
71780 เด็กหญิงญาณิศา ช่างสลัก 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 10
71779 เด็กชายณัฐชวิน ชุมแก้ว 6 วัดนิลาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 9
71778 เด็กชายทัดธน เอี่ยมโอภาส 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 8
71777 เด็กหญิงกรชวัล จงจิตต์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 7
71776 เด็กหญิงพิณดาญา ฉิมเรือง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 6
71773 เด็กหญิงนวลสมร ประสิทธิ์สันต์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 5
71772 เด็กชายวรรธกศักดิ์ สมุยเจริญสิน 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 4
71771 เด็กชายมงคล ณอนงค์ 6 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 3
71770 เด็กชายศรัณยภัทร เพ็ชรมณี 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 2
71769 เด็กหญิงวณิชนันท์ โต๊ะกันตี 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 534 เลขที่ 1
71768 เด็กหญิงปวริศา เอี่ยมจันทร์ 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 35
71767 เด็กหญิงปุณยนุช เบญจพรกุลนิจ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 34
71766 เด็กหญิงทักษพร สุขแจ่ม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 33
71764 เด็กหญิงกำไลมี แก้วสังข์ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 32
71763 เด็กหญิงกัญญาพัชร สมบูรณ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 31
71762 เด็กชายแมนทัต แก่นกระจ่าง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 30
71761 เด็กชายกฤษณพล หนูสมจิตร 6 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 29
71758 เด็กชายพิชิตพงศ์ ทองมาก 6 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 28
71757 เด็กชายกฤติภัท แก้วพิชัย 6 สารภีอุทิศ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 27
71756 เด็กชายกฤตภัค วิเชียรภัทรกุล 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 26
71755 เด็กหญิงดวงฤทัย มลิการ 5 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 25
71753 เด็กหญิงชนัญชิดา สวนทอง 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 23
71752 เด็กชายพีรพัฒน์ สุขเจริญ 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 22
71751 เด็กหญิงโชษิตา ชมชื่น 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 21
71750 เด็กชายจตุพัฒน์ ธรรมเจริญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 20
71747 เด็กหญิงธนพร ปานเพชร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 19
71746 เด็กชายวีรวัชร์ พันธุนาถวิริยกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 18
71745 เด็กหญิงบุรัสกร สุขประเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 17
71744 เด็กชายชยพล สิทธิโอน 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 16
71743 เด็กชายวีรภัทร โหมดคำ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 15
71742 เด็กชายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 14
71741 เด็กหญิงอลิสา บุญชะตา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 13
71740 เด็กชายจิรพัฒน์ พัฒนภักดี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 12
71739 เด็กหญิงอภิชญา บุญมี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 11
71738 เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญวงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 10
71736 เด็กชายวิกรม หมวดชนะ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 9
71735 เด็กชายทีปรกร ศรีมะโรง 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 8
71734 เด็กหญิงปาณิสรา เวชพิทักษ์ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 7
71733 เด็กหญิงสิริชญา เลอมาน ราษฎร์เจริญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 6
71727 เด็กชายธนภัทร สุทธิเนียม 6 บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 2
71726 เด็กหญิงญาณิสา มหาโพธิ์ 4 อนุบาลระนอง ระนอง ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 533 เลขที่ 1
71725 เด็กหญิงปุญญิสา แก้วเหล็ก 6 อนุบาลระนอง ระนอง ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 35
71724 เด็กหญิงภชสร. ร้อยแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 34
71722 เด็กหญิงกมลชนก นิลศิริ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 33
71721 เด็กหญิงคัคนัมพร แย้มเลม็ด 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 32
71720 เด็กหญิงกมลนัทธ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 31
71719 เด็กชายคณิน ณ ถลาง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 30
71718 เด็กหญิงกวินทิพย์ แสงมณี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 29
71715 เด็กหญิงอรรยมน นวลจริง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 27
71714 เด็กชายฐาปกรณ์ คงรอด 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 26
71713 เด็กหญิงเจนวรา ริยาพันธ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 25
71710 เด็กหญิงอนามิตรา วรรณศรี 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 24
71709 เด็กชายพลวรรธน์ ชั้นสกุล 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 23
71708 เด็กหญิงดารินทร์พัชร์ ฉันทสุเมธากุล 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 22
71707 เด็กหญิงนิภาวรรณ พิริยะ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 21
71706 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เสาร์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 20
71705 เด็กหญิงบุญนิศา นิยกิจ 6 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 19
71704 เด็กชายปัณณวิชญ์ คงชุม 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 18
71703 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เลี้ยงมณีกุล 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 17
71702 เด็กชายธนัตถ์ศรณ์ โชติพันธุ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 16
71701 เด็กหญิงนันท์นลิน อุราพร 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 15
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 14
71699 เด็กหญิงวรพิชชา ไทยเสน 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 13
71697 เด็กหญิงธนิชา บุญประเสริฐ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 12
71696 เด็กหญิงณัฐธิดา นิลมาต 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 11
71695 เด็กชายวาธียะ อินทร์เตรียะ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 10
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 9
71692 เด็กหญิงวรัญญา มั่งเขียว 6 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 8
71691 เด็กหญิงธนัญญา จีระเสถียร 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 7
71689 เด็กหญิงอรไพลิน สุพรรณรัตน์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 5
71687 เด็กชายรัฐนันท์ สุพรรณรัตน์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 4
71685 เด็กชายสัณห์สิษฐ์ แก้วพิพัฒน์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 2
71684 เด็กชายพงศกร จันทบูรณ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 532 เลขที่ 1
71683 เด็กหญิงพัชรพร จรูญรักษ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 35
71682 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกื้อเจริญ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 34
71681 เด็กหญิงเกณิกา นาคคล้าย 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 33
71680 เด็กชายธนภัทร อนันตวิทยาวงศ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 32
71679 เด็กหญิงพิชชาภา พรหมณะ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 31
71678 เด็กหญิงพรนัชชา พินิจอักษร 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 30
71677 เด็กหญิงเปรมชนัน นิลมาต 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 29
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 28
71675 เด็กหญิงพรชนก ชูฉิม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 27
71674 เด็กชายธนภัทร รักเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 26
71673 เด็กหญิงชนัญชิดา องศารา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 25
71671 เด็กชายปัณณวิสิษฐ์ ทองใหญ่ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 24
71670 เด็กชายศตายุ นาคแก้ว 6 คลองนามิตรภาพที่201 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 23
71669 เด็กชายพัชรพล แก้วผุดผ่อง 6 บ้านบางประชาภิบาล สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 22
71668 เด็กชายแทนคุณ ใจปลื้ม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 21
71666 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุวรรณพงษ์ 4 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 20
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 19
71664 เด็กชายภานุวัชร ศรีเกิด 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 18
71660 เด็กหญิงหนึ่งธิดา วงษ์มาก 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 17
71655 เด็กชายภาณุภัทร ชูพันธ์ 5 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 14
71653 เด็กชายสิรวิชญ์ คงบุญทอง 5 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 12
71651 เด็กชายกฤตภัค ไพลอย 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 11
71650 เด็กหญิงชัญญานุช สมวงค์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 10
71649 เด็กหญิงณัฐธิดา สันฐะมิตร 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 9
71648 เด็กชายอัยการ ทับจันทร์ หนูนิล 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 8
71647 เด็กหญิงกันจน์จกร จิรกานต์สุวรรณ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 7
71643 เด็กชายณเดชน์ พิสุทธิโกศล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 5
71642 เด็กหญิงลัลน์ญดา ปราบไกรศรี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 4
71641 เด็กชายภัทรนันต์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 3
71640 เด็กชายกฤตเมธ สุขสวัสดิ์ 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 2
71639 เด็กหญิงนพวรรณ ด้วงโยธา 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 528 เลขที่ 1
71638 เด็กชายปภังกร ชูแสงศรี 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 35
71637 เด็กชายกิติพัฒน์ ศรีสิงหวัฒน์ 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 34
71636 เด็กชายปรินทร์ จารุปกรณ์ 6 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 33
71635 เด็กชายธนกฤต ทิพย์บรรพต 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 32
71634 เด็กหญิงสุวรินทร์ โลทิม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 31
71632 เด็กหญิงปุญญิศา คลิ้งเคล้า 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 30
71631 เด็กหญิงเปรมยุดา สวัสดิกุล 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 29
71629 เด็กหญิงชลณัฐ พรหมศิลป์ 6 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 27
71628 เด็กหญิงกนกวรรณ ชามทอง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 26
71627 เด็กชายจุติกรณ์ อยู่สันติ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 25
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 24
71625 เด็กหญิงศศิวิมล จงพัฒน์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 23
71624 เด็กหญิงชนัญชิดา บัวเพ็ชร์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 22
71623 เด็กหญิงรมิดา ทิพย์บรรพต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 21
71621 เด็กหญิงชญานุตม์ ไชยรักษ์ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 19
71620 เด็กชายแสนชัย ชัยสงคราม 5 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 18
71619 เด็กหญิงโกลัญญา ธิติมุทา 6 เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 17
71617 เด็กหญิงกวินทิพย์ ใสหนู 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 15
71616 เด็กชายธนวิชญ์ อินท์ภักดี 5 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 14
71610 เด็กหญิงณัฎฐณิชา พ่วงฟู 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 13
71609 เด็กหญิงพิมพ์ระวี เตชะนานนท์ 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 12
71608 เด็กหญิงศรุตา เภกกิ้ม 4 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 11
71607 เด็กหญิงกัญศพัฒน์ แสงสมบูรณ์ 4 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 10
71606 เด็กชายกฤตภาส ศรีชุม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 9
71605 เด็กหญิงณฐมน อักษรดำ 4 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 8
71604 เด็กหญิงวรวลัญช์ แขวงเสวียด 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 7
71603 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมแก้ว 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 6
71602 เด็กหญิงณฐพร กันเเก้ว 5 สัมพันธศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 5
71600 เด็กหญิงสุธีรา อินทรเจียว 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 4
71599 เด็กหญิงกุลวิรัลพัชร์ วัชราภรณ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 3
71598 เด็กชายอัจฉริยะ อ่อนเหล่ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 2
71597 เด็กชายพีรากร คุณโลก 6 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 527 เลขที่ 1
71596 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงระวี 6 โชคชัยกระบี่ กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 35
71595 เด็กชายธรรมรัตน์ ชูจร 5 บ้านวังผักแว่น สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 34
71592 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 32
71591 เด็กชายภูวเดช ทองเนียม 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 31
71590 เด็กหญิงเกสรี รักษ์วงศ์ 6 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 30
71589 เด็กชายอิทธิพล กูลสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 29
71588 เด็กชายวรธันย์ คะชา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 28
71586 เด็กหญิงพริฏฐา ฮั่นเฉียง 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 27
71585 เด็กชายปองคุณ ไทยสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 26
71584 เด็กหญิงธนพร รัชชะ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 25
71583 เด็กชายจิตตรินทร์ จิตรแจ่ม 6 วัดเขาวันครู(2501) นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 24
71582 เด็กหญิงอริสา เสวตเวช 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 23
71580 เด็กหญิงเขมจิรา เสือมีศีล 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 22
71579 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรหมทวด 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 21
71578 เด็กชายสุชัจจ์ ทาบสุวรรณ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 20
71577 เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทองวิเศษ 6 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 19
71576 เด็กหญิงธนวรรณ ชูบำรุง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 18
71575 เด็กชายภูผา เขียวอ่อน 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 17
71574 เด็กชายธราเทพ มณีน้อย 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 16
71572 เด็กชายฐปนัท พัฒนศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 15
71571 เด็กชายภูริวัฒน์ สวัสดิ์วรรณ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 14
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 12
71568 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองเกิด 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 11
71567 เด็กหญิงณิชชยา เขียวสวัสดิ์ 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 10
71566 เด็กหญิงปรมุก ทวีพานิชย์ 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 9
71565 เด็กหญิงวริศรา ว่องสกุล 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 8
71564 เด็กหญิงปั้นหยา ปลื้มจิต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 7
71563 เด็กหญิงปรีชญา ชูจตุโร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 6
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 5
71561 เด็กหญิงเปรมชนัน สีอ่อน 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 4
71560 เด็กชายณัฐวรรธน์ เตี่ยไพบูลย์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 3
71559 เด็กหญิงฐิติญาดา ณัฏฐพงศ์พิพัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 2
71558 เด็กหญิงสลินดา แก้วลำหัด 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 526 เลขที่ 1
71557 เด็กชายนันทเชน ช่วยเลื่อม 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 35
71556 เด็กชายพสิษฐ์ ศรีเสน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 34
71555 เด็กหญิงเปมิกา อานนท์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 33
71554 เด็กหญิงชยิสรา ศรีเกิด 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 32
71551 เด็กชายรศิร ศรีรักษา 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 31
71550 เด็กหญิงวริศรา มากบุญ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 30
71548 เด็กหญิงบุปผา ชูช่วยสุวรรณ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 29
71547 เด็กหญิงภัทรวดี คงศิริ 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 28
71546 เด็กชายพงศ์ภัค ชลารัตน์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 27
71545 เด็กชายธนาตุล จันทร์คง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 26
71544 เด็กหญิงมัลลิกา สิทธิ 6 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 25
71542 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 24
71541 เด็กชายบรรณสรณ์ รุ่งเเสนสุขสกุล 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 23
71540 เด็กชายพิชชากร ทองชนะ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 22
71539 เด็กชายจิรภัทร์ ทองอนันต์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 21
71538 เด็กชายปกรณ์ พลวิภาต 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 20
71537 เด็กชายสิปโปทัย สุภาภา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 19
71536 เด็กชายธนกฤต บัวทอง 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 18
71534 เด็กหญิงรมณ เจริญศักดิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 16
71533 เด็กชายธนกร พิทักษ์โกศล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 15
71532 เด็กชายปัณชญา สกุลดิษฐ 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 14
71531 เด็กชายวีรภัทร สุดใจ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 13
71530 เด็กหญิงจรรยมณฑ์ สุวงศ์จันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 12
71529 เด็กชายณัฐชนนท์ แจ่มจิตร 4 ขจรเกียรติโคกกลอย พังงา ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 11
71528 เด็กชายธีร์นภัส ตั้งสิริพันธกุล 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 10
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 8
71524 เด็กชายรัฐภาคย์ คงศรี 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 7
71523 เด็กหญิงชนิดาภา เวชโกสิทธิ์ 5 เทพมิตรศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 6
71522 เด็กหญิงธัญณิชา นกเพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 5
71521 เด็กหญิงณพัทธนันท์ เบญจกาญจน์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 4
71519 เด็กหญิงเกวลิน เกื้อสกุล 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 3
71517 เด็กหญิงกนกพร รัตนะ 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 2
71516 เด็กชายชลากร เพชรสีดำ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 525 เลขที่ 1
71514 เด็กหญิงชวินนุช เกื้อด้วง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 35
71513 เด็กหญิงชนะกาล วงค์จิ๋ว 5 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 34
71512 เด็กชายกฤตภาส ม่วงพฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 33
71511 เด็กชายปัญญภัทร ส้มเกิด 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 32
71510 เด็กหญิงธรพร เทียมประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 31
71509 เด็กหญิงจิรัชยา มีธรรม 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 30
71508 เด็กหญิงณัฏทณิชา ยศเมฆ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 29
71507 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทิพย์น้อย 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 28
71506 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุสตัส 6 บ้านเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 27
71504 เด็กชายฆนากร นิระโส 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 26
71503 เด็กชายภัทรกร ทองเนื้อนวล 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 25
71502 เด็กชายธนกฤต ทิพย์น้อย 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 24
71501 เด็กชายพุฒิพงศ์ ดูงาม 5 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 23
71500 เด็กหญิงมลชยา พิมสิน 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 22
71499 เด็กชายฐิรเมธัส ไกรแก้ว 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 21
71498 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปานทอง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 20
71497 เด็กชายศิวกร วิชัยดิษฐ์ 6 บ้านแม่แขก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 19
71496 เด็กหญิงกวินทิพย์ แก้วกาฬสินธุ 6 วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 18
71495 เด็กชายนันทวัฒน์ วันธุมา 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 17
71494 เด็กหญิงวริศรา เศวตวิมลศักดิ์ 5 อนุบาลกระบี่ กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 16
71493 เด็กหญิงภคพัชศ์ ใจซื่อ 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 15
71492 เด็กหญิงกันต์ธิดา รักบำรุง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 14
71491 เด็กชายพลวรรษ ใจซื่อ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 13
71490 เด็กหญิงธิติมา อำไพรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 12
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 11
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 10
71486 เด็กชายธนภัทร บัวมี 6 วัดวิชิตธาราราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 9
71485 เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์สงค์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 8
71484 เด็กหญิงรัชษฎาภรณ์ เนตังวาศ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 7
71483 เด็กหญิงนันท์นภัส สัมพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 6
71482 เด็กหญิงณิฐากร เป้าทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 5
71481 เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณศรี 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 4
71480 เด็กหญิงสิรารมย์ เฉลิมรุ่งโรจน์ 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 3
71476 เด็กหญิงชมพูนุท บุญวโรรัตน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 2
71473 เด็กหญิงจีรสุตา หนูเกตุ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 524 เลขที่ 1
71472 เด็กชายอธิพงษ์ ยุทธหาญ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 35
71471 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 34
71470 เด็กชายภูบดินทร์ ราษฎร์เจริญ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 33
71469 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ละไม 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 32
71468 เด็กชายธณกฤต ชูช่วย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 31
71466 เด็กชายชัยพร อินทร์สำอาง 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 30
71465 เด็กชายกฤติพงศ์ เพ็ชระ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 29
71464 เด็กหญิงแพรไหม คำเขียว 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 28
71463 เด็กชายธรรม์คุณ ด้วงนุ่ม 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 27
71462 เด็กชายคณิศร นิจอาคม 6 วัดท่าตลิ่งชัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 26
71461 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 25
71460 เด็กชายกฤศดิศ สุขจิตร 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 24
71459 เด็กชายพลากร บุณยรัตน์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 23
71458 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 22
71457 เด็กชายอนาวินทร์ คงบัว 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 21
71456 เด็กหญิงณิชานันท์ เกษเพ็ชร 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 20
71455 เด็กชายทักษ์ ยศมา 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 19
71454 เด็กหญิงเปมิกา ทวีสุภรพัฒนา 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 18
71453 เด็กชายทยาทร ประเสริฐยศ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 17
71452 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 16
71451 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ศรีฟ้า 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 15
71450 เด็กชายอุณหเดชน์ ศรีฟ้า 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 14
71449 เด็กหญิงปาณิสรา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 13
71448 เด็กหญิงชุติธากาณต์ เพ็ชระ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 12
71447 เด็กหญิงกวินลดา อินปริก 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 11
71446 เด็กหญิง นลินญา บุญชูวงศ์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 10
71445 เด็กหญิงชนมน ยิ้มวรรณ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 9
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 8
71443 เด็กหญิงณัฐกฤตา ธีรปรัชญา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 7
71441 เด็กชายปภังกร จินตนากรพันธ์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 5
71440 เด็กหญิงมลฤดี ชัยสะอาด 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 4
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 3
71437 เด็กหญิงอชิรญาร์ ศิริรุ่งวัฒนา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 523 เลขที่ 1
71436 เด็กหญิงพัชริดา โส๊ะอาด 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 35
71435 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขเจริญ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 34
71433 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังข์ไขย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 33
71430 เด็กหญิงศิรภัสสร คงดี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 32
71429 เด็กหญิงปุญญิสา สังข์ทอง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 31
71428 เด็กชายฟูกิจ ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 30
71427 เด็กชายธนวรรธน์ สงโสม 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 29
71426 เด็กหญิงพิมลภัทร อินทร์รัตน์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 28
71425 เด็กหญิงอาทิตยา แก้วอำดี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 27
71424 เด็กชายเตชิต เจริญผล 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 26
71423 เด็กชายธาดาฤทธิ์ เมืองน้อย 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 25
71422 เด็กหญิงศุภัชญา หนูกลับ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 24
71419 เด็กหญิงจีรญาดา อินทร์เเก้ว 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 23
71418 เด็กหญิงเงินบริสุทธิ์ ศรีชาย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 22
71417 เด็กหญิงชนากานต์ ใจคง 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 21
71416 เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรสอน 6 เทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 20
71414 เด็กชายก้องกิตติพัทธ์ กิ่งแก้ว 4 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 19
71413 เด็กหญิงพรพรรณราย พลวิชัย 6 เทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 18
71412 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 17
71411 เด็กหญิงอัยวริญญา กิ่งแก้ว 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 16
71410 เด็กหญิงกชมน อินทสุภา 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 15
71409 เด็กชายกันต์ อรุณสกุ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 14
71408 เด็กหญิงบุษราภรณ์ แก้วมาเมือง 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 13
71407 เด็กหญิงมณธิชา อิทธาภิชัย 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 12
71406 เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญเจริญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 11
71405 เด็กหญิงพิชามญช์ เจียมวิจิตร 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 10
71404 เด็กชายธัญเทพ เรืองเดช 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 9
71403 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา ดำคง 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 8
71402 เด็กหญิงชนิดาภา สมบูรณ์สิน 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 7
71401 เด็กชายทนงชัย รอดนิล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 6
71400 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ สุวรรณพานิช 6 อนุบาลขวัญยืน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 5
71399 เด็กหญิงพรรณพฤกษา จันทร์เชาว์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 4
71398 เด็กชายณฐกร งามชัยภูมิ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 3
71397 เด็กชายอาทิตย์ ชื่นเชาว์กิจ 5 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 2
71396 เด็กหญิงจิรัชญา ทองอินทร์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 522 เลขที่ 1
71394 เด็กหญิงญาณิศา ศุทธางกูร 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 34
71392 เด็กชายฐิณัณรเมศ คงสันต์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 33
71391 เด็กชายพิพัฒน์ชัย พูนช่วย 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 32
71390 เด็กหญิงอัญจิรา พันธ์สวัสดิ์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 31
71389 เด็กชายปรมัชต์ เนตรรุ่ง 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 30
71388 เด็กหญิงพัชรนันท์ แดงสีอ่อน 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 29
71387 เด็กชายอนุวัฒน์ จัตตุพงศ์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 28
71386 เด็กชายรัฐพล สุวรรณหา 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 27
71385 เด็กหญิงอมรรัตน์ รบเมือง 4 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 26
71384 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ยอดสุทธิ 4 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 25
71383 เด็กชายวงศธร ประดับ 4 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 24
71381 เด็กชายณัฐภัทร ประดับ 5 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 22
71380 เด็กชายธนพล ศรีน้อย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 21
71379 เด็กหญิงพราวตะวัน อริยะรักษาวงศ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 20
71378 เด็กชายเอกกวี เสือแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 19
71377 เด็กชายบรรณวิชญ์ ณ พัทลุง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 18
71376 เด็กหญิงปริณดา ไกรวงศ์ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 17
71375 เด็กชายสุวิจักขณ์ แก้วสุขศรี 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 16
71373 เด็กชายอนันดา เภาแก้ว 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 14
71372 เด็กหญิงเปรมศินีย์ มากขนอน 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 13
71371 เด็กชายอดิเทพ พรหมทองนาค 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 12
71370 เด็กหญิงศุฑามาศ เจะสา 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 11
71369 เด็กชายณัฐกิตติ์ จินโต 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 10
71367 เด็กชายนวรัตน์ จันทรสังสา 5 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 9
71366 เด็กหญิงด.ญ ฐิตารัตน์ อัจฉริยะปัญญา 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 8
71365 เด็กหญิงสุรางคนา พุ่มกล่อม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 7
71363 เด็กหญิงอุรัสยา บุญศรีวงศ์สกุล 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 6
71362 เด็กชายณัฐภณ นรังศิยา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 5
71361 เด็กหญิงกัญวรา พัฒนะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 4
71360 เด็กชายวรพล เย็นแดง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 3
71359 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 2
71357 เด็กชายคชาทัช ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 521 เลขที่ 1
71356 เด็กหญิงธนัทดา แสงจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 35
71355 เด็กชายกฤตยชญ์ ลาเลิศ 6 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 34
71352 เด็กชายธุวานันท์ หนูยศ 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 33
71351 เด็กหญิงพัชรพร สาเรศ 6 วัดพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 32
71350 เด็กชายชยพล ลาเลิศ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 31
71347 เด็กหญิงวีรญาดา รัตนา 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 29
71346 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ยอดราช 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 28
71345 เด็กชายคมกฤช ระบำดี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 27
71344 เด็กหญิงจิรภัทร วาริชกิจกุล 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 26
71343 เด็กหญิงผริตาภัสร์ พรหมรักษ์ 6 วัดบ่อมะปริง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 25
71342 เด็กหญิงกรกมล ถึงเจริญ 6 วัดบ่อมะปริง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 24
71341 เด็กชายเอราวัณ จัตุรงค์เเสง 6 วัดบ่อมะปริง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 23
71340 เด็กหญิงธนพร ศรี​พงษ์​พันธุ์​กุล​ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 22
71338 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 21
71336 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 20
71335 เด็กหญิงปัณฑิตา ส่งแสง 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 19
71334 เด็กหญิงเธียร รัตนชาติ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 18
71333 เด็กชายณัฐรัชต์ จันทร์แจ่มหล้า 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 17
71332 เด็กหญิงศิรภัสสร ลือชา 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 16
71331 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รัชฎาวรรณ 6 วัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 15
71330 เด็กหญิงนุตประวีณ์ จันทร์โกมุท 6 บ้านท่าเเซะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 14
71329 เด็กหญิงณัฐกฤตา เย็นแจ่ม 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 13
71328 เด็กชายศุภณัฏฐ์ ตะปินา 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 12
71325 เด็กชายอัลริส ตนยะแหละ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 11
71324 เด็กชายณัฎฐนิษฐ์ จันทร์เพ็ง 4 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 10
71323 เด็กหญิงชัญชชิดา เกื้อเผือก 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 9
71322 เด็กหญิงกนกวรรณ พูลติ้ม 5 วัดเขาวันครู(2501) นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 8
71320 เด็กหญิงบุญนิสา คำทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 7
71319 เด็กชายณัฐภูมินทร์ บรรจงช่วย 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 6
71318 เด็กชายคณาธิป โชติสิงห์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 5
71316 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 4
71315 เด็กชายปัณณทัต แก้วประจุ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 3
71313 เด็กชายอาทิตย์ชาติ บุญกอบ​กิจ​ไพศาล​ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 437 เลขที่ 1
71312 เด็กหญิงกรวรรณ ฑูรย์ภานุประพันธ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 35
71311 เด็กหญิงโศจิรัตน์ จันทร์สว่าง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 34
71310 เด็กหญิงวิชญาดา อิ้ววังโส 4 รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 33
71308 เด็กชายเมธัส รจนา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 32
71307 เด็กชายศุภกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 31
71306 เด็กหญิงณิชากมล ภิรมย์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 30
71305 เด็กชายวีรวิทย์ พันเล็ก 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 29
71304 เด็กชายวชิรวิทย์ ทับไทร 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 28
71302 เด็กหญิงนาราชา การันต์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 27
71300 เด็กชายธนกร กอชารี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 26
71299 เด็กชายธนกฤต เปรมปรีดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 25
71297 เด็กหญิงจารุพิชญา สืบสุวรรณ 4 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 24
71296 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรลา 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 23
71295 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จินดารัตน์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 22
71294 เด็กชายณัฐนาถ งามสง่า 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 21
71293 เด็กชายเกียรติบดินทร์ เมืองงาม 4 วัดธารน้ำไหลเคล้วประชานันท์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 20
71292 เด็กหญิงกิติมา ชูช่วย 5 บ้านคลองรอก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 19
71290 เด็กชายศิรวิชญ์ เดชไกรทอง 5 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 18
71289 เด็กชายวัชรศักดิ์ สุวรรณทิพย์ 5 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 17
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 16
71287 เด็กชายทยากรทิวัตถ์ ระวังภัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 15
71286 เด็กชายด.ช.ธนากร มณีโชติ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 14
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 13
71284 เด็กหญิงโชติกา ชื่นหุ่น 6 วัดธารน้ำไหล สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 12
71283 เด็กหญิงชวพร ลนกฐิน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 11
71282 เด็กชายปัณณทัต น่วมเพชร 6 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 10
71281 เด็กหญิงจิดาภา เกตุบท 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 9
71280 เด็กหญิงณัชชาอร แก้วแมน 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 8
71279 เด็กชายธนภัทร ยืนนาน 5 บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 7
71278 เด็กชายกฤตานนท์ แก้วอาสา 6 บ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 6
71277 เด็กหญิงปณัฐดา ศรีสุวรรณ 5 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 5
71276 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ จีนละเอียด 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 4
71275 เด็กหญิงณชนก สว่างภพ 6 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 3
71274 เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยสถิตย์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 2
71273 เด็กหญิงศกาวรัตน์ ศรีสุวรรณ 6 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 436 เลขที่ 1
71272 เด็กหญิงชนัญธิดา ลาหงษ์ 6 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 35
71270 เด็กหญิงจันทรรัตน์ เพชระ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 33
71269 เด็กหญิงนันทวรรณ คมสัน 6 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 32
71268 เด็กหญิงนลินญา โพธิ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 31
71267 เด็กชายณัฐนันท์ อินทมา 6 บ้านนาค้อ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 30
71266 เด็กชายธนวิน ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 29
71265 เด็กหญิงกรรณรีย์ ยอดขวัญ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 28
71264 เด็กหญิงธัญชนก เจริญเวช 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 27
71263 เด็กหญิงติยารัตน์ ขุนณิรงค์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 26
71262 เด็กชายประกาศิต เลี่ยนพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 25
71261 เด็กหญิงญาดา บัวสวัสดิ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 24
71260 เด็กหญิงปุณญาดา คงทรัพย์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 23
71259 เด็กชายชนันธร แกล้วชู 6 บ้านศรีชัยคราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 22
71258 เด็กหญิงนภัสสร ทองนา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 21
71257 เด็กหญิงกัญญานัฐ เมืองนิล 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 20
71256 เด็กหญิงธีมาพร นิเวศน์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 19
71255 เด็กหญิงปัญจรัตน์ ชูแก้ว 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 18
71254 เด็กชายพัฒนขวัญ ศรีแสง 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 17
71253 เด็กหญิงชุดาภัค พิกุลทอง 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 16
71252 เด็กหญิงปภาวี วรรณศรี 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 15
71251 เด็กหญิงชัญญา สิงหภาณุพงศ์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 14
71250 เด็กหญิงปุญชรัสม์ สุขเขียว 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 13
71249 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 12
71248 เด็กหญิงหนึ่งธิดา ด่านคุณธรรม 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 11
71247 เด็กชายภูเบศ จันทร์อินทร์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 10
71245 เด็กชายปาณัสม์ เช่นพรหม 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 8
71244 เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์สนิท 6 วัดกงตาก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 7
71243 เด็กชายสุวิจักขณ์ เนียมนวล 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 6
71242 เด็กชายด.ช. ธัญเทพ บุญกระสินธุ์ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 5
71241 เด็กชายก้องภูมิ ไมทอง 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 4
71240 เด็กหญิงธนิดา มีเพียร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 3
71239 เด็กชายชนาธิป รักษาบัลย์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 2
71238 เด็กชายปุณณภำ จันทร์ใย 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 435 เลขที่ 1
71237 เด็กหญิงสุพิชญา ชัยภักดี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 35
71236 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 34
71235 เด็กชายพัทธชนก เรืองนรา 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 33
71234 เด็กชายธนวัฒน์ ขำเจริญ 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 32
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 31
71229 เด็กหญิงศศิอาภา ทัพสุวรรณ 6 บ้านคลองสง ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 29
71228 เด็กชายณัฐกร รักษาพราหมณ์ 6 บ้านเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 28
71227 เด็กชายปรเมศวร บุญสิน 6 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 27
71226 เด็กหญิงนันทัชพร กาญจนสุวรรณ์ 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 26
71225 เด็กหญิงปุญนิศา บุญสิน 5 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 25
71224 เด็กหญิงเพชรรดา เปรมประชา 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 24
71222 เด็กหญิงวริศรา จินดาวงศ์ 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 23
71220 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 22
71219 เด็กหญิงชลลฎา พลอยพราว 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 21
71218 เด็กหญิงณัฐกฤตา ดีจุฑามณี 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 20
71217 เด็กหญิงณัฐวรรณ โอมี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 19
71216 เด็กหญิงชนิษฐา อนุกูล 4 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 18
71214 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 17
71213 เด็กหญิงอาภาภัทร รอดเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 16
71212 เด็กหญิงชลลดา หับเจริญ 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 15
71208 เด็กชายเกื้อพสิษฐ์ สงรักษ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 13
71207 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงศ์พรหม 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 12
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 11
71204 เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณรักษ์ 5 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 10
71203 เด็กหญิงกัญญาพัชร คำงาม 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 9
71202 เด็กชายด.ช.สิทธิกร รักเกียรติ์ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 8
71199 เด็กชายธนวัตน์ รุ่งเรืองสถิตย์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 6
71198 เด็กชายอิณพัฒน์ สุวรรณพงศ์ 6 ชุมชนวัดบางคู นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 5
71197 เด็กหญิงโรสิมินทร์ ธรรมภรภัทร์ 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 4
71194 เด็กชายศศิพงศ์ หล่อพันธุ์ 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 3
71193 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขำปาน 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 2
71192 เด็กชายตะวัน โถวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 434 เลขที่ 1
71190 เด็กหญิงณรสิตา อินทรอักษร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 34
71189 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 33
71188 เด็กหญิงภรณ์ชนก ยูระวงค์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 32
71187 เด็กชายจตุภัทร จิยาเพชร 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 31
71184 เด็กหญิงกานต์มณี ชมจันทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 30
71182 เด็กหญิงณัฐภัสสร สุดสาย 5 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 28
71181 เด็กหญิงมินตรา รักษ์กะเปา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 27
71180 เด็กหญิงสมันตชิดา ราชบุรี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 26
71179 เด็กชายปณิธาน ป่าสูง 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 25
71178 เด็กชายภาณุภัทร หนูเขียว 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 24
71176 เด็กหญิงภัทรมล แก้วศรีมล 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 22
71175 เด็กหญิงกัญญาภัช ภักดี 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 21
71174 เด็กชายกันตพิชญ์ มากเกตุ 6 วัดแหลมไผ่่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 20
71172 เด็กหญิงด.ญ.รมย์รวินท์ โพธิ์เพชร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 19
71171 เด็กหญิงสรชา สุวรรณรักษ์ 5 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 18
71167 เด็กชายภูมิพัฒน์ มณีนิล 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 17
71165 เด็กหญิงวิชญาพร ถวาย 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 16
71163 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แท้เที่ยง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 15
71159 เด็กชายชาญนนท์ อ่อนคู 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 13
71158 เด็กชายกาลัญญู สายทอง 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 12
71157 เด็กหญิงชลมาศ เหลืองอ่อน 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 11
71156 เด็กชายภุชงค์ศักดา เยาว์ดำ 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 10
71153 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ทองเถาว์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 9
71151 เด็กชายคลองฟ้า อินทร์ประเสริฐ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 8
71148 เด็กหญิงพัทธนันท์ เชาวฤทธิ์ 6 บ้านลุ่มชุมแสง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 6
71147 เด็กหญิงชัชชญา แซ่เดี่ยว 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 5
71146 เด็กชายศราวุฒิ ถวาย 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 4
71145 เด็กชายพิชัย เพชรมีศรี 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 3
71143 เด็กชายธนวิชญ์ แสงขาว 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 433 เลขที่ 1
71142 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 35
71141 เด็กหญิงพิมพิศนภา พัฒสังวาล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 34
71140 เด็กชายกฤตภาส เรืองมาก 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 33
71139 เด็กชายวัชรพงศ์ บุญแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 32
71138 เด็กหญิงรมิตา รัฐนิยม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 31
71137 เด็กหญิงสิริโสภา ธีระกุลพิศุทธิ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 30
71136 เด็กหญิงวริศรา ทมจีน 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 29
71135 เด็กหญิงอมลวรรณ กิ่งสีดา 6 เทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 28
71134 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โสภา 6 เทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 27
71132 เด็กหญิงด.ญ บัวแก้ว พรหมทอง 5 วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 25
71131 เด็กชายปวีณ กรดนวล 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 24
71130 เด็กชายศิรสิทธิ์ ทองบางหรา 6 อนุบาลบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 23
71129 เด็กหญิงวรนันท์ รักบำรุง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 22
71128 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หนูแบน 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 21
71127 เด็กชายธนัท ขวัญทอง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 20
71126 เด็กชายวีณัสนุมาส กองจันทร์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 19
71125 เด็กชายกฤษฎา เผือกเดช 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 18
71124 เด็กชายถนภัทร สุรกำแหง 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 17
71123 เด็กหญิงอัญรินทร์ ดีที่สุด 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 16
71122 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 15
71121 เด็กชายอเล็คซองโจแฟร เลดูช์ 6 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 14
71120 เด็กหญิงสุรัสวดี ทองให้ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 13
71119 เด็กชายศุภกฤต อินทร์แก้ว 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 12
71118 เด็กหญิงมีนญาดา บุญรักษา 6 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 11
71117 เด็กชายพยงยุทธ พุ่มจันทร์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 10
71116 เด็กหญิงจิรชยา เชียงจันทร์ 6 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 9
71115 เด็กหญิงธนนันท์ วรกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 8
71114 เด็กหญิงพัทรพร ทองศร 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 7
71112 เด็กชายณฐกร โพธิ์เพชร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 5
71111 เด็กชายภูมิเดช ธนวนิชนาม 4 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 4
71110 เด็กชายเบธัส บุญชุม 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 3
71109 เด็กชายณฐกร นิทา 6 อนุบาลบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 2
71108 เด็กชายปรญ ชูศักดิ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 432 เลขที่ 1
71107 เด็กหญิงอัจจิมา สุพัฒนุกูล 6 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 35
71106 เด็กชายปัญจพล สิงห์บุดดี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 34
71105 เด็กหญิงชานิกานต์ อินชู 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 33
71104 เด็กหญิงภวรัญชน์ สิงห์บุดดี 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 32
71103 เด็กชายชัชพล อักษรทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 31
71102 เด็กหญิงอริสา ศรีเมือง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 30
71100 เด็กชายปุณณวิช อินทสุรัช 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 29
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 28
71098 เด็กชายศิรวิทย์ มุสิกะ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 27
71097 เด็กหญิงเนรัญชา หงษ์ทอง 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 26
71095 เด็กชายกฤติธี สถาพร 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 24
71094 เด็กชายพิชเยศ แก้วเลม็ด 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 23
71093 เด็กชายจิรกฤต โสตทิพย์ 6 บ้านเขาสามยอด สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 22
71092 เด็กหญิงรสกร ทองตากรณ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 21
71091 เด็กหญิงจินห์จุฑา หอมหวล 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 20
71090 เด็กชายธนัญภรรธน์ หอมหวล 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 19
71089 เด็กหญิงชนัญชิดา เข็มทอง 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 18
71088 เด็กหญิงอัญชลี แสงทอง 6 วัดแหลมทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 17
71087 เด็กหญิงณชญาดา กาญจนกาญไกร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 16
71086 เด็กหญิงศิริรักษ์ ศักดิ์ศรี 6 วัดแหลมทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 15
71085 เด็กหญิงปพิชญา คาระวะ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 14
71084 เด็กหญิงณัฎฐิฎา สูจิวัฒนารัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 13
71083 เด็กหญิงสุภาพร วรเนตร 6 วัดแหลมทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 12
71082 เด็กหญิงณัชชา ใจรังษี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 11
71081 เด็กชายณฐพงศ์ ทองตากรณ์ 4 บ้านไร่หลวง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 10
71077 เด็กชายอภิวุฒิ เวชเตง 5 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 8
71076 เด็กชายปุณญพัฒน์ ชื่นชม 5 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 7
71075 เด็กชายวรวุฒ มีทอง 6 บ้านสุชน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 6
71074 เด็กหญิงอภิญญา บุญที 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 5
71073 เด็กชายสิรภัทร วุฒิรักษ์ 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 4
71071 เด็กชายภัคพล ยวงจันทร์ 6 ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 3
71070 เด็กหญิงพิมธิดา โสมะเกิด 4 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 2
71069 เด็กชายชยพล จินาสุ่น 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 431 เลขที่ 1
71067 เด็กหญิงภควดี สอนด้วง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 35
71066 เด็กชายพงศ์ศิริ เภรีภาศ 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 34
71065 เด็กชายกันต์กวี คงจรรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 33
71064 เด็กหญิงอารดา เพชรเพ็ง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 32
71063 เด็กหญิงณัฐภัทร แดงสุทัศนีย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 31
71062 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ รักเขียว 5 เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 30
71058 เด็กหญิงกัญญพัชร ใจยะสุ 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 29
71057 เด็กหญิงอรณิชา คงบาล 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 28
71056 เด็กหญิงอธิชา ยอดเสนา 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 27
71055 เด็กชายศุภกร คงบาล 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 26
71053 เด็กหญิงชวลิตา เมฆเมือง 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 25
71052 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 24
71051 เด็กหญิงธีริศรา ผลาสิงห์ 5 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 23
71049 เด็กหญิงอาทิตยา บุญขำ 5 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 22
71048 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 21
71046 เด็กหญิงอภิสรา กรำเสน 5 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 19
71045 เด็กหญิงกุลริศา ริยาพันธ์ 6 วัดหน้าเขา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 18
71044 เด็กหญิงลภัสรดา อินทร์พรหม 4 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 17
71042 เด็กชายเมธพนธ์. เพชรมั่น 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 15
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 14
71040 เด็กหญิงพรนภา พินิจ 6 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 13
71039 เด็กหญิงชญานิศ ยอดรัก 5 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 12
71038 เด็กชายอติเทพ ชูกรงมวน 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 11
71037 เด็กชายธันยบูรณ์ หวังหิรัญกุล 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 10
71036 เด็กหญิงรุจีรา แซ่เคา 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 9
71035 เด็กหญิง วศินี แก้วดารา 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 8
71034 เด็กหญิงฐิติยะภา ทองอินทร์ 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 7
71033 เด็กหญิงปานณภา กิติวรากรณ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 6
71032 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีกาญจน์ 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 5
71031 เด็กหญิงเขมจิรา จันทรมาศ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 4
71030 เด็กชายธนกร ชุมมี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 3
71029 เด็กชายรัชพล รัชชะ 5 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 2
71028 เด็กหญิงญาณิศา ชูศรี 5 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 427 เลขที่ 1
71027 เด็กหญิงโปรดปราน ประพันธ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 35
71026 เด็กชายภควุฒิ พัฒคายน 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 34
71025 เด็กชายณัฏฐนันท์ จันทร์คงทอง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 33
71024 เด็กหญิงปภาวรินทร์ กาญจนะ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 32
71023 เด็กชายกษิดิ์เดช วันเพ็ญ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 31
71022 เด็กชายภาดล ชนสุธรรม 5 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 30
71021 เด็กหญิงปภาวี ทาบสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 29
71019 เด็กชายปุณณัตถ์ คมสันต์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 28
71017 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 27
71015 เด็กหญิงพิมญดา พรมเกิด 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 25
71014 เด็กหญิงกันติชา ใจสุด 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 24
71013 เด็กชายณัฐกิตติ์ ยังรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 23
71011 เด็กชายชนวีร์ สวนแก้ว 5 นิคมสร้างตนเอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 22
71010 เด็กชายภาคิน ทองจุนเจือ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 21
71009 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 20
71007 เด็กชายปิยทัศน์ เวียงวีระ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 19
71005 เด็กหญิงจิรัชยา ลวนางกูร 5 วัดราษฎร์เจริญ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 18
71004 เด็กชายพงศภัค ฤกษ์ดี 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 17
71003 เด็กหญิงศิมาพร วีร์บุตร 6 บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 16
71002 เด็กหญิงรลิณณา รัตนสูตร 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 15
71001 เด็กหญิงปรีชญา ทองพันธ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 14
71000 เด็กชายอัครชา เกษแป้น 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 13
70998 เด็กชายธนพัฒน์ เสนะสุขุม 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 11
70997 เด็กชายพีรพัฒน์ มีศิริ 4 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 10
70996 เด็กชายพีรพล มีศิริ 4 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 9
70994 เด็กชายพัชรพล วิชิตแย้ม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 8
70993 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมจรรย์ 5 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 7
70992 เด็กชายติณณภัทร โกละกะ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 6
70991 เด็กหญิงณิฤณ ศรีประดิษฐ์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 5
70989 เด็กหญิงศรัณยภัทช์ เรืองจันทร์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 4
70988 เด็กหญิงอโรชา ทองลอย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 3
70987 เด็กหญิงณิชาภัทร รัตนพันธ์ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 2
70986 เด็กหญิงนิภาธร ศรีเมือง 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 426 เลขที่ 1
70985 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 35
70983 เด็กชายณัฏฐ์ หิรัญเถกิงพันธ์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 34
70982 เด็กหญิงธัญรดา จันทเวช 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 33
70981 เด็กหญิงชนัญชิดา จันทเวช 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 32
70979 เด็กหญิงสุพัตรา จิตต์จำนงค์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 31
70978 เด็กชายจิตติพัฒน์ เรืองขนาบ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 30
70977 เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรรัตน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 29
70976 เด็กหญิงรอยล ชูใจ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 28
70975 เด็กชายธเนศวร หรรสกุล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 27
70974 เด็กหญิงอันนา บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 26
70973 เด็กหญิงโศจิรัตน์ รักษารัตน์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 25
70972 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทองนิตย์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 24
70971 เด็กชายกิตติพัฒน์ โนนุตร 6 บ้านโพธิ์หวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 23
70970 เด็กหญิงปิยธิดา เพชรชู 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 22
70969 เด็กหญิงวีรกานต์ หวัดสนิท 6 บ้านชายท่า สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 21
70968 เด็กหญิงวรรณภร จรเจนวุฒิ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 20
70967 เด็กชายวิวรรธน์ ทิพย์เพชร 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 19
70966 เด็กหญิงศุภิสรา เพชรชู 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 18
70965 เด็กชายศุภวิชช์ ขำนุรักษ์ 6 บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 17
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 16
70961 เด็กหญิงวรรณวิเศรษฐ์ ศรอินทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 14
70960 เด็กชายศักร์สฤษฏิ์ ดำเพ็ง 4 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 13
70959 เด็กหญิงด.ญ สุตาภัทร เพชรจรูญ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 12
70958 เด็กหญิงอภิชญา พยัคฆ์ 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 11
70957 เด็กชายพชรพล โกลาหล 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 10
70955 เด็กหญิงชญานุช สุทธิกรณ์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 8
70954 เด็กหญิงฐานิดา ณุวงศ์ศรี 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 7
70953 เด็กหญิงอรณิชา ไชยกาล 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 6
70952 เด็กชายอนุวัฒน์ หนูพุก 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 5
70951 เด็กชายปุญญพัฒน์ ข่ายเพ็ชร์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 4
70950 เด็กหญิงสมัชญา เลี้ยงจรูญรัตน์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 3
70949 เด็กหญิงพิชญ์สินี สินทรัพย์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 2
70948 เด็กหญิงมณีวรรณ์ จันทร์ทอง 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 425 เลขที่ 1
70947 เด็กหญิงกนกรดา นุ่นคง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 35
70944 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวลละออง 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 34
70943 เด็กชายกิติพิชญ์ สุขเกษม 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 33
70941 เด็กหญิงนะชาลีติ นาคน้อย 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 32
70940 เด็กหญิงกันยาวีร์ บุญแก้ว 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 31
70938 เด็กชายธนันชัย แก้วพิทักษ์สกุล 5 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 29
70936 เด็กชายธีรวีร์ ภู่พลับ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 28
70935 เด็กชายกิตติธัช รัตนะราช 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 27
70934 เด็กชายชนินทร ไม้แก้ว 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 26
70933 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงใส 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 25
70932 เด็กหญิงพลอยไพลิน ขุนหลัด 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 24
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 23
70930 เด็กชายธนกฤต พันเพี้ยน 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 22
70927 เด็กชายศิวัช นวลปาน 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 20
70926 เด็กหญิงนันทิยา ไตรระเบียบ 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 19
70925 เด็กชายภัทรพล ปานสังข์ 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 18
70924 เด็กชายรัชชานนท์ คงปาน 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 17
70922 เด็กชายชุติมันต์ จันทร์หวาน 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 16
70920 เด็กชายกรินทร์ อิ่มใจ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 15
70919 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 5 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 14
70917 เด็กหญิงศศินันท์ บุญชู 4 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 12
70916 เด็กชายพิษณุ จันทร์ประเสริฐ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 11
70915 เด็กหญิงปัณฑิตา สระแก้ว 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 10
70914 เด็กหญิงณฐิตา อภิวัฒน์วราวงศ์ 5 วัดท่าตลิ่งชัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 9
70913 เด็กชายณรงฤทธิ์ เพ็ชรสุข 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 8
70912 เด็กชายพศิน ตู้บรรเทิง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 7
70911 เด็กชายภานุดล สมคะเนย์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 6
70909 เด็กชายณัฐฌกร จี่พิมาย 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 4
70908 เด็กชายอินธร อินทรักษ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 3
70907 เด็กหญิงชัญญา สมวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 2
70905 เด็กชายภัทรพล สำลี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 424 เลขที่ 1
70904 เด็กหญิงโชติกา สิทธินุ่น 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 35
70903 เด็กชายรณภูมิ จันทรังษี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 34
70902 เด็กหญิงปุณณดา พัฒณถลาง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 33
70901 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 32
70900 เด็กชายกันตพร แก่นทอง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 31
70898 เด็กหญิงปัญญภัทร รักษ์เมือง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 29
70897 เด็กชายปภาวิน พานิชชาติ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 28
70896 เด็กหญิงปาณิสรา ศิริบรรณพิทักษ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 27
70895 เด็กหญิงรัญชิตา วิชัยดิษฐ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 26
70894 เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญสินพิสุทธิ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 25
70892 เด็กชายณปราชญ์ เลาหเมตเมธา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 24
70891 เด็กหญิงกรวรรณ ไพมณี 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 23
70890 เด็กหญิงนัฐฏภรณ์ เจริญรักษ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 22
70889 เด็กหญิงปัณฑิตา ประพันธ์บัณฑิต 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 21
70888 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สวัสดินาค 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 20
70886 เด็กหญิงนันท์นภัส แข็งมาก 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 19
70885 เด็กชายยศกร พุฒทอง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 18
70884 เด็กหญิงชนัญชิดา ฉวาง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 17
70883 เด็กหญิงณิชารีย์ ชูเมือง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 16
70882 เด็กหญิงณัฐทนัน มากแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 15
70881 เด็กหญิงอันติกา คงแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 14
70880 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ลิ่มทอง 6 เทศบาล1บ้านไร่หลวง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 13
70879 เด็กชายจักรภัทร ชุ่มแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 12
70878 เด็กหญิงจิรัชญา พรหมช่วย 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 11
70877 เด็กชายปิยพล ริยาพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 10
70876 เด็กชายศิรสิทธิ์ ลิ่มทอง 5 เทศบาล1บ้านไร่หลวง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 9
70874 เด็กหญิงภัทรวดี ฟ้าสิริพร 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 8
70873 เด็กหญิงปัญญาพร เมืองนิล 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 7
70872 เด็กหญิงจณิสตา ชนะภักดี 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 6
70871 เด็กหญิงนันท์ฐิตา รอดสวัสดิ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 5
70870 เด็กหญิงฐิตาพร แพเพชรทอง 6 วัดพุฒ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 4
70869 เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วจัน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 3
70868 เด็กหญิงฟ้าวิดา จันทะโฆษ 6 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 2
70867 เด็กหญิงสิริกร บรรจง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 423 เลขที่ 1
70866 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 35
70865 เด็กหญิงปวริศา สุระกิจ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 34
70864 เด็กหญิงอิสรีย์ พรมจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 33
70863 เด็กหญิงกรธิชา ทองปลอด 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 32
70862 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรเจษฎา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 31
70861 เด็กหญิงกนกพร ยองสาร 5 บ้านไทรงาม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 30
70860 เด็กหญิงศิริประภา แก้วอำดี 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 29
70859 เด็กหญิงลักษมีกานต์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 6 วัดท่าตลิ่งชัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 28
70858 เด็กหญิงนภัสญาณ์ ไทยพัฒน์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 27
70857 เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณรัตน์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 26
70855 เด็กชายชยพัทธ์ สิงโหพล 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 25
70854 เด็กชายชยณัฐ ขนายน้อย 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 24
70853 เด็กชายปกรกิตติ์ เวชศาสตร์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 23
70852 เด็กหญิงสุภัสรีญา ศรัณยพิพัฒน์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 22
70851 เด็กหญิงธันยพร พละเลิศ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 21
70850 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทือแดง 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 20
70849 เด็กชายพชร พัฒนเจริญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 19
70848 เด็กชายกิตตศักดิ์ พันทิพย์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 18
70847 เด็กหญิงนันทิญา เด่นสุนทร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 17
70846 เด็กชายรัตนชัย ชาญณรงค์ 6 วัดไทรโพธิ์งาม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 16
70845 เด็กหญิงณฐมน ชูจิตร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 15
70842 เด็กชายชนายุส ไชยเมือง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 14
70841 เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์ประสิทธิ์ 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 13
70840 เด็กหญิงณัฐชญา เอี่ยมเมี้ยน 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 12
70839 เด็กหญิงจิรัชญา จิตราภิรมย์ 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 11
70838 เด็กหญิงชนกสุดา วิเชียร 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 10
70833 เด็กหญิงศิรภัสสร เกลี้ยงมุณี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 9
70829 เด็กชายวิชญะ สุวรรณอำภา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 8
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 7
70827 เด็กชายศุภสัณห์ โอวรารินท์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 6
70826 เด็กชายชญานินท์ ช่างคิด 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 5
70825 เด็กหญิงณัฐณิชา อนันทขาล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 4
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 2
70822 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นัครีพงศ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 422 เลขที่ 1
70821 เด็กหญิงปิยดา สังข์สิงห์ 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 35
70818 เด็กชายอนันตฤกษ์ แซ่หวั่ง 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 34
70817 เด็กหญิงติณณา สุขสอาด 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 33
70816 เด็กชายติณณ์ ออมทรัพย์สิน 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 32
70815 เด็กชายชนาธิป เมืองทรัพย์ 6 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 31
70814 เด็กหญิงสุริย์วิภา บัวแก้ว 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 30
70813 เด็กหญิงณัฐชยา เจริญสินพิสุทธิ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 29
70812 เด็กชายธนาเดช แซ่เซียะ 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 28
70811 เด็กหญิงณิชา จันทร์เดช 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 27
70810 เด็กหญิงสันต์ธศศิ ศรียาภัย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 26
70809 เด็กชายสรชัช พรหมทอง 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 25
70808 เด็กหญิงสุธีกานต์ สุรัตน์พราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 24
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 22
70803 เด็กหญิงเพชรไพลินทร์ ดลปัดชา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 21
70802 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีน้อย 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 20
70800 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุบการี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 19
70799 เด็กหญิงพลอยไพลินทร์ ดลปัดชา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 18
70798 เด็กชายภาคิน เลาบุญเสถียร 6 เทศบาล 1 วัดละไม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 17
70797 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองจีน 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 16
70796 เด็กหญิงธาริณี มณีรัตน์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 15
70795 เด็กชายวชิรวิทย์ สำเภา 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 14
70794 เด็กชายวัชรพล ชะเอมวัลย์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 13
70793 เด็กหญิงณวรรณ วิริยะพิทักษ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 12
70791 เด็กชายธีรัตม์ บำรุง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 11
70790 เด็กหญิงญาณิศา เกลี้ยงสงค์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 10
70789 เด็กหญิงถลัชนันท์ นะสา 6 บ้านสามสัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 9
70786 เด็กหญิงอภิสรา ศรีวังยศ 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 7
70785 เด็กหญิงพิชชาพร นุชภู่ 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 6
70784 เด็กหญิงพิชยาญ์ จันทร์นวล 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 5
70783 เด็กชายชวกร บุญมา 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 4
70781 เด็กหญิงวันวิสา บุตรรัตน์ 5 วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 2
70780 เด็กชายณัฐพัชร์ พัวเทพนิมิตร 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 421 เลขที่ 1
70777 เด็กชายเตชภณ ทองถึง 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 33
70776 เด็กหญิงภัครพร ภูมิไชยา 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 32
70774 เด็กชายธีรภัทร บุญส่งเสริม 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 31
70773 เด็กชายกรวิชญ์ พิกุลทอง 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 30
70772 เด็กหญิงรมิดากร พิมพ์ลอย 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 29
70770 เด็กหญิงพันธุ์ชนก วิทิพย์รอด 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 28
70769 เด็กชายศรัณยพงษ์ รักษ์พรหม 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 27
70767 เด็กชายธนันชัย มณีวรรณ์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 26
70766 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 25
70765 เด็กหญิงชนัญธิดา เพชรเพ็ง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 24
70764 เด็กหญิงเบญญาภา สิทธิฤทธิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 23
70763 เด็กชายประวันวิทย์ อ่อนประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 22
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 21
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 20
70760 เด็กหญิงลลิตา เดชมณี 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 19
70759 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์เดช 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 18
70758 เด็กชายภาญุภัทธ์ กาจริต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 17
70757 เด็กชายพิชญุตม์ รักบำรุง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 16
70756 เด็กหญิงกานต์ชนิต จุลแกบ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 15
70755 เด็กชายวิศวชิต เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 14
70754 เด็กหญิงนภัทรศิตรา สีเพชรแก้ว 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 13
70752 เด็กชายพลพัฒน์ เรืองศรี 6 อุดมปัญญาจารย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 12
70747 เด็กหญิงธนัญชนก นาเมือง 6 บ้านควนยูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 8
70744 เด็กชายธนภัทร เพชรศร 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 7
70743 เด็กหญิงปาณิสรา ลีระพานิช 6 บ้านควนยูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 6
70742 เด็กชายธีรภัทร ทองมาก 6 วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 5
70741 เด็กชายธนกฤต รำเพย 6 ศรีธรรมราชศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 4
70739 เด็กชายจิรัฎฐ์ ฉวาง 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 3
70738 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ แก้วเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 2
70737 เด็กชายพงศกร ชาตรีทัพ 5 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 148 เลขที่ 1
70736 เด็กชายอมเรศ อุดมสัตยานุกิจ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 35
70735 เด็กหญิงชาลิษา ศรีแผ้ว 6 บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 34
70734 เด็กหญิงปุญญิสา ศรีตั้งวงศ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 33
70731 เด็กชายปภังกร ณ นคร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 32
70730 เด็กหญิงปาลิตา นนทบุตร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 31
70729 เด็กชายชนาธิป หมื่นเทพ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 30
70728 เด็กหญิงมาติกา สถิตเสถียร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 29
70727 เด็กหญิงชนัญญา ธีรธาดา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 28
70726 เด็กหญิงสวิชญา ชัยชำนิ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 27
70725 เด็กชายพิชญุตม์พงศ์ ไทยถนอม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 26
70724 เด็กชายกิตติทัต ปรีชา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 25
70723 เด็กชายณัฐพัฒน์ แป้นศรีนวล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 24
70721 เด็กชายฉัตรดนัย มุทาวัน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 23
70720 เด็กชายถิรวุฒิ สมบุญ 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 22
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 21
70717 เด็กชายศุภณัฐ รุ่งคลัง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 20
70716 เด็กชายนนนพัทธ์ มีลาภ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 19
70715 เด็กหญิงเพชราภรณ์ ตีระรัตนรักษ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 18
70714 เด็กหญิงปิยะธิดา เกษรา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 17
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 16
70712 เด็กชายจิรพัฒน์ จันทพิมพ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 15
70711 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หนูรักษ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 14
70710 เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วแดง 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 13
70709 เด็กหญิงวิภาดา สังข์มัน 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 12
70708 เด็กชายญาณภัทร เอนกประพันธ์ 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 11
70706 เด็กชายกิตติพัฒน์ ก่อสกุล 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 9
70705 เด็กชายเผดิมชัย เดิมโรย 6 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 8
70704 เด็กชายภัคศรัณย์ เขียนค้างพลู 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 7
70703 เด็กหญิงปฐมาวดี จิตพิเศษ 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 6
70702 เด็กหญิงรติพัฒน์ จารึกเสรีสกุล 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 5
70701 เด็กหญิงกนกพร เก๊าหลิม 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 4
70700 เด็กชายภัทรพงศ์ คงบัว 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 3
70699 เด็กชายนิติคุณ รักชูศรี 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 2
70697 เด็กหญิงกรณัฐ พุ่มเอี่ยม 6 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 147 เลขที่ 1
70696 เด็กหญิงวิรัลพัชร ชูดำ 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 35
70694 เด็กชายกฤษณพล วิญญูธรรม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 34
70693 เด็กชายเตชินท์ เงินหนู 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 33
70691 เด็กชายภวินท์ เจริญดี 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 31
70690 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 30
70689 เด็กชายปราชญ์ บุญนำ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 29
70688 เด็กหญิงฐิติมา พราหมชู 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 28
70687 เด็กชายกณวรรธน์ เจริญดี 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 27
70686 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองพันธ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 26
70684 เด็กชายณัฐภัทร มูลสมบัติ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 25
70683 เด็กชายประภากร สุทธิรักษ์ 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 24
70682 เด็กหญิงขวัญศิริ ช่วยเพ็ง 5 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 23
70681 เด็กหญิงไอยดา สังข์สิงห์ 6 บ้านคลองพา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 22
70680 เด็กชายพงศ์ศิริ ทิพย์พินิจ 6 บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 21
70679 เด็กชายติธานพ ทองคลองไทร 6 วัดแหลมไผ่่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 20
70678 เด็กชายชนนน ชัยสวัสดิ์ 4 สังข์ทองวิทยา กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 19
70677 เด็กหญิงกุลปรียา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 18
70676 เด็กหญิงภาพิมล จันทนุกูล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 17
70675 เด็กชายปัณวี วิสามาศ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 16
70673 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทชาติ 4 บ้านท่าโพธิ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 14
70672 เด็กชายภัทรดนัย กรดสุวรรณ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 13
70671 เด็กหญิงอัฐภิญญา จันทร์เลื่อน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 12
70670 เด็กชายกฤตเมธ เจริญพร 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 11
70669 เด็กหญิงปุณณนิดา ภัททิยธนี 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 10
70667 เด็กหญิงปัญญวีร์ ภักดี 5 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 9
70666 เด็กชายพีธชา พุฒหอม 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 8
70665 เด็กชายณัฎฐพัฒน์ นาคเปลี่ยว 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 7
70664 เด็กหญิงณัฐวิภา อินทชาติ 5 บ้านท่าโพธิ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 6
70663 เด็กหญิงธนัชพร แก้วเชื้้อ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 5
70662 เด็กชายกฤษกร ศรีสุวรรณ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 4
70661 เด็กหญิงปุณยาพร จันปี้ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 3
70660 เด็กชายพิศิษฐ์ เกื้อทองสั้น 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 2
70659 เด็กชายวีรภัทร บุญชู 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 146 เลขที่ 1
70658 เด็กชายณัฏฐพัฒน์ เหล่าอินทร์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 35
70657 เด็กหญิงลำธาร ขยัน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 34
70656 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วิชัยดิษฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 33
70655 เด็กหญิงชุติมา โชคเตยอ่อน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 32
70653 เด็กหญิงชนกานต์ สุขศรี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 31
70651 เด็กหญิงณัฐภัทร เนียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 30
70650 เด็กหญิงณิชมน ศรีแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 29
70649 เด็กหญิงธัญชนก จีนจันทร์ 6 เทศบาลปากพนัง ๑ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 28
70648 เด็กชายวรเมธ ศรีรักษา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 27
70646 เด็กหญิงลลิตา พิทักษ์ปรัชญากุล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 26
70645 เด็กหญิงสุธิมา อ่อนพร้อม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 25
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 24
70643 เด็กชายกัมปนาท นิจจันทร์พันธ์ศรี 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 23
70642 เด็กชายปภินวิช โชคชัยกวิน 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 22
70641 เด็กหญิงณิชาพร ใจห้าว 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 21
70640 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ จุลเพชร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 20
70638 เด็กหญิงพรชนก เจริญชัยโสภณ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 19
70637 เด็กชายอัครชัย จันทผล 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 18
70635 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 16
70634 เด็กหญิงวริศรา โยมสุตรี 4 บ้านท่าโพธิ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 15
70632 เด็กชายภูบดินทร์ ไกรนุกูล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 13
70630 เด็กหญิงนัฐณิชา ไชยเพชร 5 บ้านท่าโพธิ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 12
70628 เด็กชายคุณภัทร พลายด้วง 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 11
70627 เด็กหญิงอัสมา และสง่า 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 10
70626 เด็กชายศักดิ์นฤน ชูชาติ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 9
70625 เด็กหญิงศิริประภา มะยะเฉียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 8
70624 เด็กชายถิรเดช วีระวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 7
70623 เด็กชายนิติธร ศรีเทพ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 6
70621 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 4
70620 เด็กชายเกียรติภูมิ ภูเขาทอง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 3
70619 เด็กหญิงพิชญาภัค วิสโยภาส 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 2
70618 เด็กชายภูมิบดี ทองจันทร์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 145 เลขที่ 1
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 35
70616 เด็กหญิงนวพร พ่วงฟู 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 34
70615 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 33
70614 เด็กชายชินกฤต ชัยยะ 6 บ้านบางดี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 32
70613 เด็กหญิงนันท์นภัส อัจฉริยะกุลทร 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 31
70612 เด็กหญิงฮันน่า ฮันดายัน ยามาดะ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 30
70611 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิวแพ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 29
70610 เด็กหญิงนันท์นฉัตร อัจฉริยะกุลทร 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 28
70609 เด็กชายธนวุฒิ วิสโยภาส 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 27
70608 เด็กหญิงพิชญธิดา โพธาภินันท์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 26
70606 เด็กหญิงปัญญ์ ดรดีเลิศ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 24
70605 เด็กชายคณพัชญ์ แสงเนตร 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 23
70603 เด็กหญิงกนกพร จีนเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 21
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 20
70601 เด็กชายกรพจน์ ชนะทัพ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 19
70599 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 18
70598 เด็กหญิงลวณากร ขจรธีรสกุล 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 17
70597 เด็กหญิงมนชนก เรืองสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 16
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 15
70595 เด็กหญิงพิจักขณา เรืองรักษ์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 14
70594 เด็กหญิงกัลยกร ชุมเศียร 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 13
70593 เด็กชายวัชรพงษ์ ใจอินทร์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 12
70592 เด็กหญิงเขมิกา กฤษณลักษณ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 11
70591 เด็กชายปัณณธร ผุดมาก 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 10
70590 เด็กหญิงบุณยาพร บุญตัน 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 9
70589 เด็กชายศิรวิชญ์ รัสปะ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 8
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 7
70587 เด็กหญิงกวินธิดา วิชัยดิษฐ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 6
70586 เด็กชายวชิระ วงศ์สุวรรณ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 5
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 3
70583 เด็กหญิงมาลันตา แท่นอ่อน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 2
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 144 เลขที่ 1
70581 เด็กชายกฤชพล ฐิตะโลหะกุล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 35
70580 เด็กหญิงโชติกา มณีวงศ์ 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 34
70579 เด็กชายอนัส อิสลาม 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 33
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 32
70577 เด็กชายณัฐภัทร อินทเชื้อ 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 31
70575 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 30
70574 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขาวจิตร 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 29
70573 เด็กชายธนวัฒน์ นาคใหญ่ 6 อุดมปัญญาจารย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 28
70572 เด็กชายติณห์ เพชรศรี 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 27
70570 เด็กชายทัพพ์ ลวณะสกล 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 26
70569 เด็กหญิงญาณธิญดา ทองชุมนุม 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 25
70568 เด็กหญิงกะรัต พรหมบัวดี 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 24
70567 เด็กหญิงภาวิดา เมืองพร้อม 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 23
70566 เด็กหญิงนิชาพร โคตรสมบัติ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 22
70565 เด็กหญิงณฐมน โพธิ์โพ้น 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 21
70564 เด็กหญิงญาณิศา ใจสมุทร 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 20
70563 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 4 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 19
70562 เด็กชายปกรณ์ ลิ่มพิพัฒน์กุล 4 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 18
70561 เด็กหญิงศศิวรางค์ ช่วงชุณห์ส่อง 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 17
70560 เด็กชายธีภพ สมจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 16
70559 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 15
70558 เด็กหญิงฉันทพัชญ์ ชาตรี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 14
70557 เด็กหญิงมนภัทร คำแก้ว 4 อนุบาลชาญวิชย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 13
70556 เด็กชายตฤณภัทร คำแก้ว 5 อนุบาลชาญวิชย์ นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 12
70555 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 11
70554 เด็กชายปฐมพงศ์ มาสังข์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 10
70553 เด็กชายขุนพล ศรีรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 9
70550 เด็กชายธนากร พรหมมาศ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 8
70549 เด็กหญิงพัชญ์ชญา ไชยถาวร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 7
70547 เด็กหญิงจุฑาวดี ศรีสุนทรสกุล 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 6
70546 เด็กหญิงธฤตมน บานชื่น 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 5
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 4
70544 เด็กชายศุภณัชร จิมจวน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 3
70542 เด็กชายกฤตธนัช หวังจงเจริญ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 143 เลขที่ 2
70540 เด็กชายภาคินทร์ รักษ์เดช 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 35
70539 เด็กหญิงบุญนิสา นพรัตน์ 6 บ้านโพธิ์พนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 34
70538 เด็กหญิงณัฐภัทร ยุ่ยฉิม 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 33
70537 เด็กหญิงวิรัลพัชร์ เหล่าพราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 32
70536 เด็กหญิงสุทธิกานต์ จิตพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 31
70535 เด็กชายปุรเชษฐ์ สายหยุด 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 30
70534 เด็กชายณธรรศ กิจกร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 29
70533 เด็กชายทุ่งสง ศักดิ์ศรีสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 28
70531 เด็กหญิงศุกลภัทร ไชยฤกษ์ 6 ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 27
70530 เด็กชายปัญกร ธิติปรีดี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 26
70529 เด็กชายกันตินันท์ สถาพร 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 25
70527 เด็กชายธนกฤต เพ็ชรขุ้ม 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 24
70525 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฑิตสุวรรณ 6 สหกรณ์พัฒนา ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 23
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 22
70521 เด็กชายวรทย์ ดรุณสนธยา​ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 20
70520 เด็กชายวีรภัทร บัวแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 19
70519 เด็กชายกฤตเมธ เกตุแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 18
70515 เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุระพร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 17
70513 เด็กหญิงมุกตาภา กอบวัฒนกุล 5 บ้านนาควน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 15
70511 เด็กหญิงเเพรววริณ โสมมาก 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 14
70508 เด็กหญิงศโรชา ธนานุภาพไพบูลย์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 13
70507 เด็กหญิงณัฏฐากร จันทร์คำ 6 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 12
70505 เด็กชายปวริศ เพชระ 6 ธิดาแม่พระกระบี่ กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 11
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 10
70503 เด็กชายภูผา นามบุศย์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 9
70502 เด็กหญิงพัณณิตา บุญทิพย์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 8
70501 เด็กชายพชรพล หรีดวา 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 7
70500 เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีน้อย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 6
70499 เด็กชายเมธปกรณ์ โสภา 5 วัดสังขประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 5
70498 เด็กชายปริชญ์ พูลสุข 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 4
70497 เด็กชายณนนท์ โยงราช 5 วัดสังขประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 3
70493 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เฉิดวิวรรธน์กุล 4 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 2
70492 เด็กหญิงมนกันต์ ห้งเขียบ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 142 เลขที่ 1
70489 เด็กหญิงศิริรัณญา กลางรักษ์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 35
70488 เด็กหญิงปริยากร นาคปาน 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 34
70487 เด็กชายวชิรวิทย์ มงคลบุตร 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 33
70486 เด็กชายทัตเทพ จันวนา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 32
70482 เด็กชายปุณณวิชญ์ คงฉิม 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 31
70480 เด็กชายใจบุญ แดงก่อเกื้อ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 30
70478 เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรเรียง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 28
70477 เด็กชายกันต์ธร สีห์รา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 27
70476 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทาพูน 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 26
70473 เด็กหญิงอลิชา พรหมสุข 6 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 25
70472 เด็กหญิง นภัสรัญชน์ ชูเกิด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 24
70470 เด็กหญิงเปรมิกา ลิ้มกุล 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 22
70469 เด็กหญิงปทิตตา ลิ้มกุล 4 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 21
70468 เด็กหญิงเขมนิจ ประสมปลื้ม 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 20
70467 เด็กหญิงปัณฑิตา ด้วงเพชร 4 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 19
70466 เด็กชายธนภัทร ทรัพย์เฟื่องฟุ้ง 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 18
70465 เด็กหญิงภัทราวดี ภิรมยาภรณ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 17
70463 เด็กหญิงนดารัตน์ ขนอม 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 16
70462 เด็กหญิงณัฐพิมล อติชาต 5 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 15
70460 เด็กชายสิรวิชญ์ ลอยเกตุ 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 14
70459 เด็กหญิงอาทิตยา ไชยโกวิท 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 13
70458 เด็กชายจักรกฤษ พูลนวล 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 12
70457 เด็กหญิงชนิดาภา ฟักสุมณฑา 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 11
70456 เด็กหญิงปาณิสรา เชิงทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 10
70454 เด็กหญิงมัญชุสา บัวเจริญ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 9
70453 เด็กหญิงธารณ์สิริ ศิริโภคพัฒน์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 8
70449 เด็กหญิงกชพร ลิ้มชนะโชติ 5 วัดปิยะวัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 5
70448 เด็กชายกฤตกร เกษีสม 6 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 4
70447 เด็กหญิงปุณยนุช ลิ้มชนะโชติ 6 วัดปิยะวัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 3
70446 เด็กหญิงวริศรา มากเกลื่อน 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 2
70445 เด็กหญิงไอศิกาณ์ กรีมล๊ะ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 141 เลขที่ 1
70444 เด็กหญิงจีรญาดา พิพัฒน์ศุภนิมิต 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 35
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 34
70442 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศรีรุ่งเรือง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 33
70441 เด็กหญิงณัชชา ภักดี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 32
70440 เด็กชายทวิช นกแก้ว 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 31
70439 เด็กหญิงกนกรัตน์ คงสุข 5 ทุ่งพลับ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 30
70438 เด็กชายกิตินันท์ หนูนวล 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 29
70435 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา อักษรเพียร 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 28
70434 เด็กชายภัทรกร เอื้อโอภาสพันธุ์ 5 ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 27
70433 เด็กชายรัชพล ปูชารัตน์ 6 โรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง พิษณุโลก ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 26
70432 เด็กชายอมรเทพฤทธิ์ รัตนมิ่ง 6 บ้านทับใหม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 25
70431 เด็กหญิงกมลภัทร ศิริวุฒิ 6 วัดน้ำรอบ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 24
70430 เด็กหญิงชนัญญู คงสกุล 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 23
70428 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 5 จอย Surat Thani ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 22
70427 เด็กหญิงอัยรดา นาคเล็ก 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 21
70426 เด็กชายพัทธดนย์ ห้องแก้ว 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 20
70425 เด็กหญิง์NatCha Saengthing 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 19
70424 เด็กหญิงปรียาวดี ชูคง 4 วัดท่าทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 18
70423 เด็กหญิงณัฏฐธิดา กิจสวัสดิ์ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 17
70421 เด็กหญิงภิญญพัชญ์ เกิดขาว 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 16
70420 เด็กหญิงไอลิณลดา รัตนภูมี 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 15
70419 เด็กหญิงอมรรัตน์ วิเชียร 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 14
70418 เด็กหญิงเบญญทิพย์ เพชรคง 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 13
70417 เด็กชายธนภัทร ทองสง่า 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 12
70416 เด็กชายตรีเทพ ส่งแก้ว 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 11
70415 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 10
70414 เด็กหญิงวิมลมณี มีจิตต์ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 9
70413 เด็กชายกฤษกร บุญเลี้ยว 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 8
70412 เด็กชายด.ช. ปัณฑระ ทองอ่อน 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 7
70411 เด็กหญิงวิรินทร์ตา บุญรัตน์ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 6
70410 เด็กหญิงวณัชนันท์ ไชยนาเคนทร์ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 5
70409 เด็กหญิงเอมมิการ์ ปานเพ็ง 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 4
70408 เด็กชายชนาธิป ฤทธี 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 3
70407 เด็กหญิงสโรชา กาญจน์เรืองชัย 4 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 2
70406 เด็กชายศักดิธัช โลมบุตร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 138 เลขที่ 1
70405 เด็กชายอัครวุฒิ กิจสวัสดิ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 35
70404 เด็กชายพีรวิชญ์ กล่อมเกลี้ยง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 34
70403 เด็กชายธนวิชญ์ มูลละ 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 33
70401 เด็กหญิงสุรัมภา กันแก้ว 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 32
70400 เด็กหญิงจันทรามณี สลัดแก้ว 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 31
70399 เด็กหญิงอัญชิสา ขุนชำนาญ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 30
70398 เด็กหญิงศศินัดดา รื่นนุสาร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 29
70397 เด็กหญิงธิชานันท์ พิบูลย์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 28
70396 เด็กชายสิงหา แสงระวี 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 27
70395 เด็กหญิงปัญจพาณ์ ชุมเกตุ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 26
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 25
70392 เด็กหญิงกัญญณัท สุขสวัสดิ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 24
70391 เด็กหญิงสุพิชชา เพชรคง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 23
70390 เด็กหญิงวรรณรดา มีสุข 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 22
70388 เด็กชายภคิน เดชสุวรรณ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 20
70387 เด็กหญิงศศิวรรณ รื่นนุสาร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 19
70386 เด็กชายดุลยวัต มูลละ 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 18
70385 เด็กชายสุรศักดิ์ กันหา 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 17
70384 เด็กหญิงอรณิฌา เพชรรัตน์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 16
70383 เด็กหญิงอรอุษา เพชรรัตน์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 15
70382 เด็กชายธีรภัทร นาคนวล 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 14
70381 เด็กชายปกรณ์ สว่างศรี 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 13
70378 เด็กหญิงกัญญาภัค ทองช่วย 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 11
70377 เด็กหญิงภัทรมณี เพชรชนะ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 10
70376 เด็กชายอัตพล มั่นคง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 9
70375 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขุนทอง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 8
70374 เด็กหญิงสิริพรรณ ศรีวิริยะ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 7
70373 เด็กชายภคพล พิมพ์ทอง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 6
70372 เด็กหญิงพาขวัญ กองประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 5
70371 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ขุนแผ้ว 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 4
70370 เด็กชายพิริยะ พรหมเดช 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 3
70369 เด็กชายณัฐพงษ์ หลักชุม 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 2
70368 เด็กหญิงญาธิดา ชัยทัด 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 137 เลขที่ 1
70367 เด็กหญิงน้ำเพชร สุวรรณศรี 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 35
70366 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอี่ยมมาก 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 34
70365 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วมรกต 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 33
70364 เด็กชายชคเดช เกื้อเพชรแก้ว 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 32
70363 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 31
70362 เด็กหญิงกมลชนก พัฒน์ฉิม 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 30
70360 เด็กหญิงภัทรติญา เดชะพันธ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 29
70359 เด็กชายพิสิฐเมธี รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 28
70358 เด็กหญิงณัฐชา เลิศวัฒนาวีรกุล 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 27
70357 เด็กชายพิสิฐมันตา รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 26
70356 เด็กหญิงธมลวรรณ สงชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 25
70354 เด็กชายอัฐชนะ รอดจนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 24
70352 เด็กชายจิรทีปต์ เสมรสุต 6 วัดตรณาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 23
70351 เด็กชายอนันต์ธเนศ ฐานะกาญจน์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 22
70350 เด็กหญิงรชาดา ศิลปภักดี 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 21
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 20
70347 เด็กหญิงลัญจกร ศรียาภัย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 19
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 18
70344 เด็กหญิงธีรดา ชูแก้ว 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 17
70343 เด็กชายเสฏฐพงศ์ ก่อกิจฤกษ์ชัย 6 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 16
70342 เด็กหญิงจารุพิชญา ชุมคง 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 15
70341 เด็กหญิงพลอยระรินทร์ ทองตำลึง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 14
70340 เด็กชายเจ้าสมุทร อินทร์แก้ว 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 13
70339 เด็กหญิงพาขวัญ เทียมทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 12
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 11
70337 เด็กชายวรกันต์ เทการ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 10
70336 เด็กหญิงนัยนันทน์ เศรษฐสวัสดิ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 9
70335 เด็กหญิงพรวิภา มีศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 8
70332 เด็กชายณัฐพงศ์ ชูเมือง 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 7
70331 เด็กหญิงชนัฐกานต์ งามสิงห์ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 6
70330 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ ศรีคิรินทร์ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 5
70328 เด็กหญิงอมลรดา ธาระปราบ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 4
70326 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทรฤทธิ์ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 3
70325 เด็กหญิงนภสร ชูรีย์ 5 วัดพนม สุราษฎร์ธานี​ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 2
70324 เด็กชายพิชญุตม์ พัฒน์นิล 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 136 เลขที่ 1
70323 เด็กชายชัชภิมุข วิชัยดิษฐ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 35
70322 เด็กหญิงณทิชา นะชำนาญ 5 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 34
70320 เด็กหญิงณัฐพัชร เรืองรัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 33
70319 เด็กชายธีปรัณณ์ ทองปลูก 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 32
70318 เด็กชายภรัณยู มีเสือ 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 31
70317 เด็กชายสิริกร จงจิตต์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 30
70314 เด็กหญิงสาริศา วิริยาธิการนุสรณ์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 28
70313 เด็กชายพาทิศ ฤทธิ์ธาทร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 27
70311 เด็กชายวิชญ์ภาส แสงศรี 6 เทศบาล3 วัดสมุทราราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 26
70310 เด็กชายภูริณัฐ วันนาพ่อ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 25
70309 เด็กชายการัณย์ เสริฐจันทึก 6 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 24
70308 เด็กหญิงวริศรา กุลไธสง 5 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 23
70306 เด็กหญิงนธมน ฉวบพรมอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 22
70304 เด็กชายปธานิน รักเมือง 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 21
70303 เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดทอง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 20
70302 เด็กชายธนภัทร แซ่ซิง 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 19
70300 เด็กชายณภัทร ฤกษ์อ่อน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 18
70296 เด็กชายต้องอภัย ภูมิไชยา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 17
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 16
70294 เด็กชายธนวรรชน์ ทวีชื่น 6 บ้านสามสัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 15
70293 เด็กหญิงปริษฐา หัสดิน 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 14
70292 เด็กหญิงนาราภัทร วาหรักษ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 13
70291 เด็กชายพิชชานันท์ เจริญภักดี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 12
70290 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกื้อด้วง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 11
70288 เด็กชายชินคุณ ประยงค์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 10
70285 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธานีรณานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 9
70284 เด็กชายอนุชา ศรีโสภา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 8
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 7
70282 เด็กหญิงณชรต จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 6
70281 เด็กหญิงธนิดา หีตช่วย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 5
70280 เด็กชายการัณ์ยภาศ โอชุม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 4
70279 เด็กหญิงคณัสมน ไทยเกิด 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 3
70278 เด็กชายชวนากร ชาติรักษา 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 2
70277 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ระวิชัย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 135 เลขที่ 1
70276 เด็กหญิงขวัญญาดา เชื้อกลับ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 35
70275 เด็กชายยศกร อักษรศรี 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 34
70274 เด็กหญิงปาณิษา ชัญจุกรณ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 33
70273 เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสดใส 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 32
70272 เด็กหญิงกีรัตยา ไชยมาตร 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 31
70271 เด็กชายณัฐภัทร สายโท 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 30
70269 เด็กชายพิชาพัชร์​ วสิษ​ฐ์พัชรเดชา​ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 29
70268 เด็กชายเตชินท์ นาคบำรุง 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 28
70267 เด็กชายเตชิต ชุมพรัตน์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 27
70266 เด็กหญิงณิชาภัทร บุตรดาวงศ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 26
70265 เด็กหญิงจันทัปปภา เจริญเดช 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 25
70264 เด็กหญิงภคพร เพชรมีศรี 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 24
70263 เด็กชายภัทรพล ช่วยไทย 6 บ้านปากสาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 23
70262 เด็กหญิงชนากานต์ ทิศทองคำ 4 วัดเกษมบํารุง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 22
70261 เด็กหญิงพัชร์สิตา​ วสิษ​ฐ์พัชรเดชา​ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 21
70260 เด็กหญิงธันยากานต์ ศรีบุรุษ 6 บ้านวังผักแว่น สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 20
70259 เด็กหญิงบุษบาบัณ แสงนพรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 19
70258 เด็กชายกันตณัฐ รัตนมิ่ง 6 บ้านทับใหม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 18
70257 เด็กหญิงสุพิชฐ์ชญา เลาเงิน 5 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 17
70256 เด็กชายณนชณัฐ วิเชียรวัฒนา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 16
70253 เด็กชายจิรวุุฒิ ศิวายพราหมณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 15
70251 เด็กหญิงธันยากานต์ ทิพย์เภตรา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 14
70250 เด็กชายศตคุณ ถ้อยทัด 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 13
70249 เด็กหญิงพชรวรพรรณ แสงสุวรรณ์ 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 12
70248 เด็กชายขัตติย กุศลสุข 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 11
70247 เด็กชายอิทธิณัฐ จรุงเกียรติกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 10
70246 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 9
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 8
70244 เด็กชายธีรินทร์ แสนภักดี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 7
70242 เด็กหญิงนันท์ลินี นวลนิรันดร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 5
70239 เด็กหญิงศุภิสรา แกล้วทนง 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 4
70238 เด็กชายฐิติภัทร อารีการ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 3
70237 เด็กหญิงบัวบูชา วรรณะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 2
70236 เด็กชายวรากร เข่าสกุล 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 134 เลขที่ 1
70235 เด็กหญิงปวริศา เมืองนิเวศน์ 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 35
70234 เด็กชายธาวิน นวลดำ 4 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 34
70233 เด็กหญิงอุนนดา ศรีโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 33
70232 เด็กชายปวิช วัชรกาญจน์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 32
70231 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีกรด 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 31
70230 เด็กหญิงพัณณิตา สองเมืองสุข 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 30
70229 เด็กหญิงกชพรรณ มีสิทธิ์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 29
70228 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เจริญภักดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 28
70227 เด็กชายธัญกฤษฎิ์ ชาสุวรรณ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 27
70226 เด็กหญิงณดา หมันหลิน 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 26
70224 เด็กชายภาณุวิชญ์ หีดจินดา 6 เลิศปัญญาวิทย นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 25
70223 เด็กหญิงชยุดา เเก้วมีศรี 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 24
70222 เด็กหญิงอัยรินฎา นาคพล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 23
70221 เด็กชายปุญญาณัฐฐ์ คงกุลทอง 5 บ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 22
70220 เด็กหญิงชลธร อรุณพงศ์ไพบูลย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 21
70219 เด็กหญิงศุภสรา ศรพิชัย 5 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 20
70218 เด็กหญิงศรัชญากานต์ แก้วชลคราม 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 19
70217 เด็กชายณฐกร ศรีรักษ์ 4 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 18
70216 เด็กชายเตโชดม ศรีทองสม 4 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 17
70214 เด็กหญิงปาณิสรา ลิ้มวงศ์ 4 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 16
70213 เด็กชายสิรดนัย ชิตเพชร 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 15
70212 เด็กหญิงฉัตรมณี สุขคุ้ม 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 14
70211 เด็กหญิงณิชกุล คงกุลทอง 5 บ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 13
70210 เด็กหญิงปณวรรณ รัตนสูตร 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 12
70209 เด็กหญิงบุญยวีร์ พุทธสุขา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 11
70208 เด็กหญิงนรารัตน์ จะรา 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 10
70207 เด็กหญิงจุฑาพิชญ์ ศรีประเสริฐ 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 9
70206 เด็กหญิงนลิน อุดมสุทธิวงศ์ 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 8
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 7
70204 เด็กชายจักรภัทร พุ่มพร 4 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 6
70203 เด็กหญิงณิชา แสงอำไพ 6 บ้านย่านดินแดง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 5
70202 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 4
70201 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 3
70200 เด็กหญิงภัชราวลี อานนท์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 2
70198 เด็กหญิงธิรดา สุขาพันธ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 133 เลขที่ 1
70197 เด็กหญิงธฤดี สุขาพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 35
70196 เด็กหญิงณภัทร ชูสิงห์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 34
70195 เด็กหญิงกุลธิดา ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 33
70194 เด็กหญิงเกศสุพิชญ์ โมรา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 32
70193 เด็กชายนัฏฐกิตติ์ เทพบุตร 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 31
70192 เด็กชายกิตตินันท์ ธรรมวิโรจน์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 30
70189 เด็กหญิงนวรัตน์ รัตนวิจิตร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 28
70188 เด็กชายสฤษฏ์รัฐฐ์ เทือกสุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 27
70187 เด็กหญิงพลอยศิริณร์ บุญมาก 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 26
70185 เด็กชายศานติรุจน์ ทองสุข 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 25
70184 เด็กชายวรงค์กรณ์ ปาจรียพันธุ์ 6 ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 24
70182 เด็กชายเศรษฐคุณ ทองสุข 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 23
70181 เด็กชายวชิรวิทย์ ทองย้อย 5 ไพบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 22
70180 เด็กชายธฤต จันทร์ปาน 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 21
70179 เด็กหญิงณฤดี อินทเรือง 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 20
70177 เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญฤทธิ์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 19
70175 เด็กหญิงเอมอัยยะดา ไชยสุภา 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 18
70174 เด็กหญิงจิรัชญา จุลสงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 17
70173 เด็กหญิงนีร ธิติวรณะ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 16
70172 เด็กหญิงณัฏฐพร หิรัญรัตน์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 15
70171 เด็กชายวิรากร หนูสุข 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 14
70170 เด็กหญิงณัฐฑิกาญน์ คุ้มสา 6 ศรีอรุโณทัย ระนอง ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 13
70168 เด็กหญิงสิรภัทร ยอดขยัน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 12
70167 เด็กชายชัยพรหม ชนะทัพ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 11
70166 เด็กชายภควัต พงษ์สว่าง 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 10
70165 เด็กชายพัฒน์ธนันภู เพชรเชนทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 9
70164 เด็กชายภัควัตร ถาวรสุวรรณ์ 6 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 8
70163 เด็กหญิงพัชธิดา มีเดช 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 7
70162 เด็กหญิงเอวิตา กล่ำเอม 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 6
70161 เด็กชายพุฒิเมธ คุ้มกัน 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 5
70160 เด็กหญิงเปมิกา อักษรไทย 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 4
70159 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 3
70158 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 2
70157 เด็กหญิงรษิกา ธนาสินภัทร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 132 เลขที่ 1
70156 เด็กชายธนวัฒน์ ปานแก้ว 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 35
70155 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 34
70154 เด็กหญิงปิยาพัชร อาษากิจ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 33
70153 เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีนิล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 32
70152 เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญชนะ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 31
70151 เด็กหญิงศศิปภา สมทอง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 30
70150 เด็กหญิงปวีณา ดวงกาญจนา 6 วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 29
70148 เด็กชายกัณติทัต สมบัติแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 28
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 27
70146 เด็กหญิงญาณาธิป สุขศรี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 26
70144 เด็กหญิงขวัญจิรา ไทรทรัพ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 25
70143 เด็กชายกันต์ธนเดช ธรรมศิริธวัช 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 24
70142 เด็กหญิงเมธิยาพร พรหมแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 23
70141 เด็กชายพิภู วัชรเฉลิม 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 22
70140 เด็กชายกฤษกร นิยกิจ 6 บ้านท่าน้อย นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 21
70139 เด็กหญิงชญานิน เกบุตร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 20
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 19
70137 เด็กชายชวัลวิทย์ โสมนรินทร์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 18
70136 เด็กชายปภังกร วิวัฒน์ไพบูลย์กิจ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 17
70135 เด็กหญิงปณิตา แก้วนวล 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 16
70134 เด็กหญิงณัฐริกา ขาวน้อย 5 บ้านดอนเสาธง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 15
70133 เด็กหญิงพุธิตา ฉายประทีป 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 14
70132 เด็กหญิงสาริศา ทองศรี 6 วัดปิยะวัฒนาราม ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 13
70131 เด็กชายกันตพิชญ์ เดิมคลัง 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 12
70130 เด็กหญิงธัญพิชชา หลิมทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 11
70129 เด็กหญิงณฐพรรณ หนูอิ่ม 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 10
70128 เด็กชายพุทธภูมิ เมฆสงค์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 9
70126 เด็กหญิงพชรพร มานิล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 8
70125 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 7
70124 เด็กหญิงธารธาราย์ วิริยะตั้งสกุล 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 6
70121 เด็กหญิงพิชญา แดงมา 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 5
70120 เด็กชายกันตพัชร ทองวิเศษ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 4
70119 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แดงมา 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 3
70118 เด็กหญิงธัญชนิต ฤทธิยงค์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 2
70117 เด็กชายรัชพล ทองนุ่ม 6 วัดเขาวันครู(2501) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 131 เลขที่ 1
70116 เด็กหญิงปัญญดา คงมณี 6 วัดปิยะวัฒนาราม ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 35
70112 เด็กหญิงญดา กิจเดช 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 34
70110 เด็กหญิงทอแสง ทวิชสังข์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 33
70109 เด็กหญิงแพรวา โวดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 32
70108 เด็กหญิงดญ.พิชามญธุ์ พุทธสุภะ 4 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 31
70107 เด็กหญิงธัญชนก วัฒนกูล 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 30
70106 เด็กหญิงพิชชาอร ผลรัตนไพบูลย์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 29
70105 เด็กชายป้องคุณ ทรัพย์อภิสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 28
70101 เด็กหญิงสุชานันท์ แก้ววิลา 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 25
70100 เด็กหญิงนวพร พวงมณี 5 ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 24
70099 เด็กหญิงศิรินันท์ ทองอนันต์ 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 23
70097 เด็กชายวริศ ไทยเกิด 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 22
70095 เด็กชายธนัฐพัฒน์ กุลวิริยะ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 21
70094 เด็กชายคุณากร จงไกรจักร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 20
70092 เด็กหญิงจันทกานต์ อู่อรุณ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 18
70091 เด็กชายธนกร สอนขำ 6 บ้านห้วยโศก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 17
70090 เด็กหญิงกิจติญา สกุลน้อย 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 16
70087 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพชรทอง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 15
70086 เด็กหญิงรัตตัญญู กลิ่นจิ๋ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 14
70085 เด็กหญิงอัฐภิญญา สังหิรัญ 5 บ้านห้วยด่าน ต.ช้างซ้าย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 13
70084 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แก้วแสง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 12
70083 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 11
70082 เด็กชายภูเบศ แดงอุทัย 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 10
70080 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วเพ็ชร 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 9
70077 เด็กหญิงเบญจภัทร อนุรักษ์ลิ้มสกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 8
70075 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ บุญญานุกูลกิจ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 6
70074 เด็กชายสรวีย์ เรืองนุ่น 6 บ้านสวนสมบูรณ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 5
70073 เด็กชายวชิรวิทย์ มณเฑียรสุภา 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 4
70072 เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ คงสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 3
70071 เด็กชายศุภกานต์ ทองน้อย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 2
70070 เด็กหญิงฐิตา โสภา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 128 เลขที่ 1
70069 เด็กหญิงณฐมล แหวนหรุ่น 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 35
70068 เด็กชายเสฎฐวุฒิ อาจตรี 6 ไออุ่น สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 34
70067 เด็กชายยศภัทร ศรีศึกษา 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 33
70066 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 32
70065 เด็กชายยุพราช ร้อยแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 31
70064 เด็กหญิงณัฐนรี บุญแทน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 30
70063 เด็กชายสิรภพ ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 29
70062 เด็กชายณปกรณ์ ุบุรินทร์กุล 5 วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 28
70061 เด็กชายธนวัต เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 27
70059 เด็กหญิงณัฐรุจา ฉุ้นเขา 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 25
70058 เด็กหญิงพิชญ์สิณี เกตุบำรุง 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 24
70057 เด็กหญิงนภสร เส้งประถม 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 23
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 22
70055 เด็กชายชนติ ไชยบัณฑิต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 21
70054 เด็กหญิงฐิตารีย์ อรรภเศรษฐ์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 20
70053 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนา 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 19
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 18
70051 เด็กชายชยธร หีตอักษร 5 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 17
70050 เด็กชายชยพัทธ์ ชูชนะ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 16
70048 เด็กหญิงปัณฑิตา หนูเกตุ 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 15
70047 เด็กชายชลธาร รักษ์สุข 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 14
70045 เด็กหญิงปัญญาพร ลาภอภิสิทธิกุล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 12
70044 เด็กชายศรัณชนม์ สวนมา 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 11
70043 เด็กชายเนติพัฒน์ แก้วมณี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 10
70042 เด็กชายชญานนท์ บุพสุวรรณ์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 9
70041 เด็กชายสุทริภัทร มีทอง 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 8
70040 เด็กชายดนัยณัฐ รักเดช 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 7
70039 เด็กหญิงธัญชนก แซ่ตึ้ง 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 6
70038 เด็กหญิงปัญญารัตน์ ลาภอภิสิทธิกุล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 5
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 4
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 3
70035 เด็กชายปภังกร ธารายศ 6 บ้านพังกาญจน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 2
70034 เด็กหญิงอรอภิชา รัชชะ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 127 เลขที่ 1
70032 เด็กชายศุภกร เจ็ดวรรณะ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 35
70030 เด็กหญิงปานชีวา ภูมิพระแสง 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 34
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 33
70028 เด็กหญิงณปภัช มีสาคร 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 32
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 31
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 30
70025 เด็กชายกันตธีร์ อินทร์ทอง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 29
70024 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 28
70023 เด็กชายวาริช สุดสาย 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 27
70022 เด็กหญิงพรรธน์ชญมน รอดดำ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 26
70021 เด็กหญิงนํ้าทิพย์ ช่วยบางเดื่อ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 25
70020 เด็กชายสรวิศ สินทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 24
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 23
70018 เด็กหญิงธนภรณ์ คงมั่น 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 22
70017 เด็กหญิงอนันตญา อรรถสกุลชัย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 21
70016 เด็กหญิงณิชา เจริญภักดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 20
70015 เด็กหญิงจินดาภา รักทอง 6 บ้านวังผักแว่น สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 19
70012 เด็กชายเสริมพงษ์ กลางณรงค์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 17
70011 เด็กหญิงเกศินี ทีปะปาล 5 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 16
70010 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 15
70009 เด็กหญิงปพิชญา คลาดทุกข์ 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 14
70007 เด็กชายภานุรุจ ินทวงศ์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 12
70006 เด็กหญิงณิชาดา พิชัยวัง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 11
70005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุ้ม 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 10
70004 เด็กชายสหรัฐ อุดมลาภ 5 เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 9
70003 เด็กหญิงเอณิตา พรศรี 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 8
70002 เด็กหญิงณีรฎา ธรรมชาติ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 7
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 6
70000 เด็กหญิงธนพร กาลพัฒน์ 6 วัดกลาง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 5
69999 เด็กชายณัฐกฤต พรหมวิเศษ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 4
69998 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยรัตน์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 3
69997 เด็กชายเย็นศิระ บุญพันธ์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 2
69996 เด็กชายธีรภัทร หนูจีนจิตร 5 อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 126 เลขที่ 1
69995 เด็กหญิงอุษณิษา เเตงทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 35
69994 เด็กหญิงพีชญาภา แก้วกำยานฟ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 34
69993 เด็กชายเสกสรร รัตน์จันทร์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 33
69992 เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีแก้ว 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 32
69991 เด็กชายชนสิษฏ์ แซ่ตั้ง 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 31
69990 เด็กชายธราธิป จันทร์เกตุ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 30
69989 เด็กหญิงกมลวรรณ ช่วยพิทักษ์ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 29
69988 เด็กหญิงลัลลลิลล์ แก้วศิริพร 5 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 28
69987 เด็กหญิงพิชามญธ์ ไทยปานใจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 27
69986 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สงเคราะห์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 26
69985 เด็กหญิงวีรกัญญา ไทยปาน 6 บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 25
69984 เด็กชายธีรภัทร สุขวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 24
69983 เด็กหญิงวริศรา ฉรรจ์ศิลป์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 23
69982 เด็กหญิงณัฐชา อินทรักษ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 22
69981 เด็กหญิงจิตกมนต์ จิตรมุ่ง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 21
69980 เด็กหญิงนวียา อินทร์คง 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 20
69979 เด็กหญิงกชพร มีเศษ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 19
69978 เด็กหญิงกชนันท์ วีระสุนทร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 18
69975 เด็กชายฐปนพงศ์ วสุนธรา 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 17
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 16
69971 เด็กชายอับดุลเราะมาน เจะโก 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 14
69970 เด็กหญิงโกลัญญา ทิศทองคำ 4 วัดเกษมบํารุง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 13
69969 เด็กหญิงณัฐกฤตา ฐิตะฐาน 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 12
69968 เด็กหญิงวิชยาฎา สมเกียรติกุล 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 11
69967 เด็กหญิงภัคธีมา มีศิริ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 10
69966 เด็กหญิงณัฐิดา แซ่ตั่น 5 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 9
69965 เด็กหญิงรวีภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 8
69964 เด็กชายธนินท์ พงษ์ไทย 6 สหกรณ์นิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 7
69963 เด็กหญิงประภัสสร ถาวรพงศ์สถิต 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 6
69961 เด็กชายพีรพัฒน์ ชูแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 5
69958 เด็กหญิงศิริเพ็ญ พรมั่งมี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 4
69956 เด็กหญิงชนกานต์ พลขัน 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 3
69955 เด็กหญิงธนพร สามนเสน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 2
69954 เด็กชายสัตยา ศรีสวัสดิ์ 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 123 เลขที่ 1
69953 เด็กชายภูวเดช เชิญรัตนรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 35
69950 เด็กหญิงกรชนก เรืองเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 32
69949 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 31
69948 เด็กหญิงธมนวรรณ พรหมสวาสดิ์ 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 30
69947 เด็กชายพีรพัฒน์ วิมล 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 29
69946 เด็กหญิงเบญญาภา ทองเลม็ด 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 28
69944 เด็กหญิงปลายตะวัน แสงทอง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 27
69943 เด็กหญิงมัณฑรีย์ญา เครือพัฒน์ 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 26
69942 เด็กหญิงคนึงนิจ แก้วลิเล็ด 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 25
69941 เด็กหญิงภรณ์ชนก นนทพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 24
69940 เด็กชายนนทพัทธ์ หลานวงศ์ 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 23
69939 เด็กหญิงกมลชนก อารีการ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 22
69938 เด็กชายณัฐปณต หงสเวส 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 21
69937 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ ธนอดิโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 20
69935 เด็กหญิงกาญณทิพย์ ผวาวรรณ 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 19
69934 เด็กหญิงอภิชฎา ใสสะอาด 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 18
69933 เด็กหญิงสุธาศิณี ชัยชำนิ 5 วัดโกศาวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 17
69932 เด็กหญิงรสิยา ช่วยสีสวัสดิ์ 5 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 16
69931 เด็กชายชยกฤช เทพฉิม 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 15
69929 เด็กชายวัชพล เสนา 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 14
69928 เด็กหญิงชนัญญา เย็นแดง 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 13
69927 เด็กชายประกาศิต จิตราภิรมย์ 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 12
69926 เด็กชายธัญยวัชร์ ศรีสมัย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 11
69925 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อโนทัย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 10
69924 เด็กชายชลพัฒน์ สะมีหนู 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 9
69923 เด็กชายภูมิวิช สิทธิพงษ์ 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 8
69922 เด็กหญิงณัฐนันท์ ชูบัวทอง 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 7
69921 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หนูน้อย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 6
69920 เด็กหญิงวิรัลยุพา อัครบัณฑิตสกุล 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 5
69919 เด็กชายปริพัตร วังบุญคง 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 4
69918 เด็กหญิงณัฐพัชร์ สังเมฆ 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 3
69917 เด็กหญิงกานต์พิชชา เทพฉิม 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 2
69916 เด็กหญิงสุพิชชา ปัจฉิมทิศ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 122 เลขที่ 1
69915 เด็กหญิงวีรานันท์ ถนอมวีระวงศ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 35
69914 เด็กชายคุณนิิธิ พร้อมอุดม 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 34
69913 เด็กหญิงปัญญพรท์ ศรีแก้ว 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 33
69912 เด็กชายชนะภัทร ปานราม 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 32
69911 เด็กหญิงนลินนิภา ภิรมย์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 31
69910 เด็กหญิงปุณณภา ภักดี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 30
69909 เด็กชายภคพล ดำฉวาง 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 29
69908 เด็กหญิงณิชญา สุวรรณ์ชนะ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 28
69906 เด็กหญิงจิรภา ทวยเจริญ 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 26
69905 เด็กหญิงธัญญามาศ ระวิวงศ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 25
69904 เด็กชายพุฒิพงศ์ รักบำรุง 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 24
69903 เด็กชายคัมภี วงศ์ดียงชัย 5 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 23
69902 เด็กชายนาวา สริขา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 22
69901 เด็กชายสิทธินนท์ ถิ่นประสาท 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 21
69900 เด็กหญิงคุณสิริ วงศ์ดียงชัย 5 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 20
69899 เด็กชายกวี สุภัทรกุล 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 19
69898 เด็กชายธนพัฒน์ เพชรประดิษฐ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 18
69896 เด็กหญิงกมลทิพย์ จิมงคลรัตนะ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 17
69894 เด็กชายธนกร ยินดี 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 15
69893 เด็กหญิงญาณิกา เจริญพร 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 14
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 13
69891 เด็กชายธนาพล ยินดี 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 12
69890 เด็กหญิงกานต์สิริ ปานแป้น 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 11
69889 เด็กหญิงวราภรณ์ เพชรเศษ 6 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 10
69888 เด็กหญิงอลิษา เรืองนุ้ย 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 9
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 8
69886 เด็กหญิงธัญยธรณ์ ซุ่นเอียด 6 สังข์ทองวิทยา กระบี่ ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 7
69884 เด็กหญิงปาศุปัต บุญทอง 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 6
69883 เด็กชายธนาทร บุญพัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 5
69882 เด็กหญิงนันทกรณ์ สุกะริจิ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 4
69880 เด็กชายกฤษติพัฒน์ แช่ม 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 3
69879 เด็กหญิงกานต์ธิดา น้อยแนม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 2
69878 เด็กชายกฤติพงศ์ บุญณมี 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ม.ส.ธ.) 121 เลขที่ 1
69876 เด็กชายชัชพิมุข แพรกทอง 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 25
69875 เด็กหญิงเยาวเรศ ส้มเกลี้ยง 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 24
69874 เด็กหญิงณฐิตา อรุณเมฆ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 23
69873 เด็กชายปฏิเวธ ฝึกกิจการ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 22
69872 เด็กหญิงปัญญ์นภัส สิทธิดำรงค์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 21
69871 เด็กหญิงจิรัชยา สวัสดิ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 20
69870 เด็กชายธนบดี ทองศรีนุ่น 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 19
69869 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ นิติวิศิษฎ์กุล 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 18
69868 เด็กหญิงณัฐณิชา จารึกเรียบ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 17
69866 เด็กชายสิรภพ นุ่นสง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 16
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 15
69864 เด็กหญิงอุรัสยา ธนากัณฑ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 14
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 13
69862 เด็กหญิงอภิชญา มณีสม 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 12
69861 เด็กชายภูพัฒน์โชค มีแสง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 11
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 10
69856 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 8
69855 เด็กหญิงด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ทองพรหม 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 7
69853 เด็กหญิงญาณิศา ชูศรี 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 6
69852 เด็กหญิงณัฐรัตน์ สารนพคุณ 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 5
69851 เด็กหญิงนันท์นภัส เวชกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 4
69850 เด็กหญิงปัณณธร จิตจง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 3
69849 เด็กชายศิลป์ศรุฒ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 2
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 528 เลขที่ 1
69847 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ศรีเทพ 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 25
69846 เด็กหญิงเมธาพร เจริญพร 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 24
69845 เด็กหญิงธิติมา รักเย็น 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 23
69844 เด็กชายณัฐกร เพ็งหีต 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 22
69843 เด็กหญิงนันท์นภัส นิลอุปถัมภ์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 21
69842 เด็กชายพงศกร คำแก้ว 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 20
69841 เด็กชายสรศักดิ์ นาควิลัย 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 19
69839 เด็กหญิงชาลิสา งิ้วงาม 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 18
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 17
69837 เด็กชายพิชยะ จงรักภักดี 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 16
69836 เด็กชายธนาลักษณ์ ปุ่มแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 15
69835 เด็กชายปุณณัตถ์ ฟักทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 14
69834 เด็กชายติณห์ภัทร อรุณเมฆ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 13
69833 เด็กชายภูวณัฏฐ์ หวั่นเส้ง 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 12
69832 เด็กชายภูริทัต ทิพย์คำ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 11
69831 เด็กหญิงกฤชสร มุสิกะวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 10
69830 เด็กหญิงผกาภรณ์ เวชเตง 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 9
69829 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ลิ้มเต้ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 8
69828 เด็กหญิงธนัญชญา พงศ์พิชิตชัย 6 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 7
69827 เด็กชายธีรภัทร สุขร่วม 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 6
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 5
69825 เด็กหญิงปรียาลักษณ์ สุทธิ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 4
69824 เด็กหญิงณฐมน แสงจันทร์ 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 3
69823 เด็กชายรณกฤต สุทธิ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 2
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 527 เลขที่ 1
69820 เด็กหญิงมณฑิญา ปานเจริญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 526 เลขที่ 25
69819 เด็กหญิงสุพรรณษา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 526 เลขที่ 24
69818 เด็กชายลฎาภา นุ่นชื่น 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว (ส.ธ.) 526 เลขที่ 23
69817 เด็กหญิงอนันตญา ชัยรักษา 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี