รายชื่อผู้สมัครสอบ

รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน จังหวัด การชำระเงิน ห้อง-เลขที่นั่งสอบ
68053 เด็กชายวิศรุต หีตหมื่น 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68052 เด็กหญิงธนารีย์ ผดุงเดชสิริ 6 ตชด.เทคนิคฯ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68051 เด็กชายรัชชานนท์ จารุจารีต 6 เอื้ออำพน ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68050 เด็กหญิงอัญชิสา บัวพรหม 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68049 เด็กหญิงชามาวีร์ เรืองทอง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68048 เด็กหญิงอิรอินทร์ โชติช่วง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68047 เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68046 เด็กหญิงกัลยกร ทับทอง 5 อุปภัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68045 เด็กหญิงเมนิลา วิริโยคุณ 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68044 เด็กหญิงวฤนดา ศรีนวน 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68043 เด็กหญิงชนากานต์ เต็มพร้อม 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68042 เด็กหญิงธนกรณ์ ศรีทองกุล 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68041 เด็กชายชิษณุพงศ์ ช่วยสงค์ 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68040 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68039 เด็กหญิงศรัณพร นุ่นสังข์ 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68038 เด็กหญิงณัฐชญา สุขสม 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68037 เด็กหญิงหทัยชนก ฤทธิเพชร 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68036 เด็กหญิงณฐอร เกลิงศรี 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68035 เด็กหญิงนันท์นภัส หนูแก้ว 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68034 เด็กชายธนวัฒน์ แดงบาง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68033 เด็กชายอดิศร มานะกล้า 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68032 เด็กชายภิภพ ชูแก้ว 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68031 เด็กหญิงดลพร ทองย้อย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68030 เด็กหญิงศตพร เกื้อหนุน 5 อนุบาลจอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68029 เด็กหญิงกัญญ์วรา ปิ่นนัย 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68028 เด็กหญิงฐิตารีย์ กล่ำบุญสวัสดิ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปภัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68027 เด็กหญิงณปภัช ชัยภักดี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68026 เด็กหญิงสโรษิณี ศรีแก้วคง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68025 เด็กชายกันต์ณภัทร ฉัตรทอง 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68024 เด็กชายจิรยุทธิ์ พละเลิศ 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68023 เด็กชายชนธร บรรจงศิริ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68022 เด็กหญิงปรียาภัสสร์ สร้อยศรี 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68020 เด็กหญิงสุวิชาดา ชูช่วย 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68019 เด็กหญิงณัฐศศิญา หมานมา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68018 เด็กหญิงพิชญาพร อินทร์ปู 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68017 เด็กชายภูมิ สถิตยานุรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68016 เด็กหญิงณัฐธิดา คำเหล็ก 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68015 เด็กหญิงณิศลา สมหมาย 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
68011 เด็กหญิงพราวฝัน จั่นเพชร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 115
68010 เด็กหญิงสุกฤตา เวชกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 114
68009 เด็กชายณัฐพล ทองเกิด 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 113
68008 เด็กหญิงชาลิสา ตรีเล็ก 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 112
68007 เด็กหญิงธัญลักษณ์กมล ภักดีชน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 111
68006 เด็กชายกรธวัช ใจชื่น 6 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 110
68005 เด็กหญิงฐานิกา หวัดสนิท 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 109
68004 เด็กหญิงรมัณยา พันฤทธิดำ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 108
68003 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 107
68002 เด็กหญิงพัชรมัย ช้างนรินทร์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 106
68001 เด็กชายณฐกร เมฆเมือง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 105
67691 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 85
67687 เด็กชายน่านฟ้า รักษภักดี 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 84
67686 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 83
67684 เด็กหญิงคุณัญญา โฮ้เต้กิ้ม 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 81
67683 เด็กชายศตพล เกลี้ยงมล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 80
67682 เด็กชายศตสกล เกลี้ยงมล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 79
67681 เด็กชายพงศกร พาจันดี 6 บ้านบ่อผุด สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 78
67680 เด็กหญิงปาณิศา ศิริวุฒิ 5 บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 77
67678 เด็กหญิงเปรมกมล คงชู 5 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 76
67677 เด็กชายณัฏฐกิตต์ แก้วนุ่ม 4 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 75
67675 เด็กหญิงจิรานันต์ อุ่นพยัคฆ์ 6 จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 74
67674 เด็กหญิงปภาวดี ชูประพันธ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 73
67670 เด็กหญิงสุพรรณกาญจน์ เดชนุกูล 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 72
67669 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ร่วมพันธ์ 4 วัดบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 71
67668 เด็กหญิงญาณิศา รักษาวงษ์ 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 70
67667 เด็กหญิงลลิตา สวนเสริม 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 69
67666 เด็กหญิงพรกนก ราษฎร์อักษร 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 68
67665 เด็กชายนิลพัทธ์ กลั่นนิเวศ 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 67
67664 เด็กหญิงภัทรธิดา ปั้นเพชร 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 66
67661 เด็กหญิงสิริกัญญา กลิ่นแก้ว 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 64
67660 เด็กชายกฤตน ประพันธ์ศิลป์ 5 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 63
67659 เด็กชายวายุภัค รักซ้อน 4 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 62
67658 เด็กหญิงพิชญ์สิณี คงแง่ง 4 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 61
67657 เด็กชายคณิศร เอกสุวรรณ 5 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 60
67656 เด็กหญิงพาขวัญ ศุกลสกุล 5 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 59
67655 เด็กหญิงเมย์ชญา นาคพัฒน์ 6 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 58
67653 เด็กหญิงนิชาภัทร ทองชิต 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 57
67652 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วนุ่ม 6 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 56
67651 เด็กหญิงปัณฑิตา บุญเลี้ยง 6 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 55
67650 เด็กหญิงแพรพิไล ทองพัฒน์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 54
67649 เด็กหญิงปรารถนา แซ่ผัวะ 6 อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 53
67648 เด็กหญิงชนัญธิดา จรมาก 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 52
67647 เด็กหญิงกรภัทร ภาชนะกาญจน์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 51
67645 เด็กหญิงปพิชญา ทองสาลี 5 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 50
67643 เด็กหญิงพิชชญา มีเชย 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 48
67641 เด็กหญิงธัญญามาศ สุกลูกอิน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 47
67640 เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 46
67639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 45
67638 เด็กหญิงพรรณนลิน เนตรวัตร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 44
67637 เด็กชายกษิต แก้วเสน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 43
67636 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่บ่าง 5 วัดโกศาวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 42
67632 เด็กชายสรวิศ ชิตเชื้อ 5 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 39
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 38
67630 เด็กหญิงพัชรพร พัฒนสิงห์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 37
67628 เด็กหญิงธรรมพร ทับกะแดะ 6 วัดรตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 36
67626 เด็กหญิงกรชนก ส้มเกลี้ยง 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 35
67625 เด็กชายกวิสร จันทร์แดง 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 34
67622 เด็กชายเอกอาทิตย์ วิชิตเชื้อ 6 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 33
67621 เด็กหญิงกุลปริยา แซ่อุ่ย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 32
67618 เด็กชายด.ช.อภิชา ธรรมปรีชา 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 30
67617 เด็กหญิงสุภชา เมืองแมน 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 29
67616 เด็กหญิงเกนิกา ร่าหมาน 5 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 28
67615 เด็กหญิงจิตรวดี พรหนองแสน 5 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 27
67613 เด็กหญิงโชษิตา ทองจีบ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 26
67610 เด็กหญิงจิราพัชร ทองให้ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 25
67609 เด็กหญิงเขมจิรา คล้ายพุก 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 24
67608 เด็กหญิงกันตพิชญ์ พุทธกูล 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 23
67606 เด็กหญิงธิติวรดา รัตนคต 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 22
67605 เด็กหญิงภัทรวดี เพชรนุ้ย 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 21
67601 เด็กหญิงพิมพ์นารา บริสุทธิพงศากุล 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 18
67598 เด็กชายศิ ศิริตะโร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 17
67595 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศรีสุพรรณ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 16
67594 เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 15
67592 เด็กชายณิชคุณ มีศรี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 13
67589 เด็กหญิงศรัญรัชต์ รัตนกุล 6 บ้านราษฎร์ประสานจิต สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 12
67588 เด็กหญิงจิดาภา วันเพ็ญ 6 ศรีธรรมราขศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 11
67585 เด็กชายศตคุณ กิ้มเส้ง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 9
67583 เด็กหญิงอริญชย์ ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 8
67581 เด็กชายอัษฎาวุธ พ้นภัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 7
67579 เด็กชายชวกร นันตมา​ศ​ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 6
67578 เด็กหญิงชญานิศ พุกเฉื่อย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 5
67577 เด็กหญิงสาริสา นพแก้ว 6 วัดสว่างอารมณ์​ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 4
67576 เด็กชายกันตพงศ์ แตงเลี่ยน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 3
67575 เด็กหญิงวรัชยา เพชรขำ 4 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 2
67572 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 1
67570 เด็กหญิงพัชราภา ทับทิม 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 40
67569 เด็กหญิงพรรณวษา กลางรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 39
67568 เด็กหญิงปุณภิชณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 38
67566 เด็กชายชุติพนธ์ เผือกภูมิ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 36
67565 เด็กชายวรเมธ ทองปลูก 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 35
67564 เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 34
67563 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญเรือง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 33
67562 เด็กชายถิรคุณ บุญนิตย์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 32
67559 เด็กหญิงสริยา นาคเสนา 6 สหกรณ์นิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 30
67558 เด็กหญิงอาริสา แซ่หลี 5 บ้านย่านยาว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 29
67557 เด็กชายกษิดิศ ไกรนุกูล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 28
67556 เด็กหญิงบุณยานุช อุดมวชิระมงคล 5 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 27
67555 เด็กหญิงชนนิกานต์ หาญเม่ง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 26
67554 เด็กชายวัชระพงษ์ บัวทอง 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 25
67553 เด็กชายธนดล พิมลรัตนกานต์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 24
67551 เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์สุบรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 22
67549 เด็กชายมนัสวิน อินหว่าง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 21
67548 เด็กชายอินทัช ปุญนุวงศ์ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 20
67547 เด็กชายภูบดี ปุญนุวงศ์ 5 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 19
67545 เด็กชายพงศ์กฤต เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 18
67544 เด็กหญิงอธิชา ใจเปี่ยม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 17
67542 เด็กหญิงกฤชณพัชร์ สุนทร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 15
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 14
67540 เด็กหญิงธนภร พันธุ์วิชาติกุล 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 13
67539 เด็กหญิงณิธิตาภรณ์ โกละกะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 12
67537 เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วนาเคียน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 11
67536 เด็กชายกฤษณกัณฑ์ โกละกะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 10
67535 เด็กหญิงพาขวัญ ดาวสุวรรณ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 9
67534 เด็กชายกฤษฎากรณ์ โกละกะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 8
67532 เด็กชายกรวิสุทธิ์ สุขพัฒนศรีกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 7
67531 เด็กชายพัฒนเดช นุ่มทอง 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 6
67530 เด็กชายศุภณัฐ ศรีขวัญ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 5
67529 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 4
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 3
67525 เด็กชายกฤษณวงค์ มีคลัง 6 ศรีธรรมราขศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องเกียรติยศ เลขที่ 1
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 120
67523 เด็กหญิงนนภัส กิตติวานิช 5 วัดสว่างมนัส ชุมพร ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 119
67522 เด็กชายวีรวิชญ์ สมบูรณ์ลักขณา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 118
67521 เด็กหญิงพัชรกร นวลแก้ว 4 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 117
67520 เด็กชายพีชรวิชญ์ สอนเขียว 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 116
67519 เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 115
67518 เด็กหญิงเขมศิตา ศักดิ์ศรีวิธุราช 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
67517 เด็กหญิงเบญญาภัทร ปราบสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 114
67516 เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยเพ็ชร์ 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 113
67515 เด็กชายกิตติเทพ ฤทธิกาญจน์ 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 112
67510 เด็กชายอเสขะ ทองเรือง 6 วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 110
67508 เด็กหญิงนรรฐชมล ขวัญแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 108
67506 เด็กหญิงรุจิรดา ขวัญซ้าย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 107
67505 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเพ็ชร์ 6 บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 106
67503 เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงสว่าง 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 105
67502 เด็กหญิงปภาดา ดวงจิโน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 104
67501 เด็กหญิงศิมัญณ์ญา บัวแดง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 103
67499 เด็กชายโชติภัทร์ แซ่ตั้ง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 102
67498 เด็กหญิงกวิสรา สงเกิด 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 101
67496 เด็กหญิงสิริยฉัตร จันทร์เกิด 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 100
67495 เด็กชายศักรินทร์ ศรีอินทร์ 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 99
67488 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ล้านเพ็ชร 6 ไทยรัฐวิทยา22 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 98
67487 เด็กหญิงเด็กหญิงรักสกุล พรมจันทร์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 97
67485 เด็กหญิงนภัส ศิรินุพงค์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 96
67481 เด็กหญิงอนันตญา ประพัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 95
67478 เด็กชายวชิรวิทย์ อดิเทพสถิต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 92
67476 เด็กชายธนกร รุจิราวรรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 91
67474 เด็กชายธนกฤต วงศ์วานิช 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 90
67473 เด็กหญิงพีรดา เทพทอง 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 89
67472 เด็กหญิงศวรรยา ผ่องแก้ว 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 88
67471 เด็กหญิงวรินทร ทองแท่น 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 87
67470 เด็กหญิงณัฐชยาพร ศรีสวัสดิ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 86
67468 เด็กชายสฤษฏพงศ์ เพชรกิจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 85
67462 เด็กหญิงชญานันท์ จันทร์เจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 84
67459 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 82
67458 เด็กชายปรเมศวร์ สิขิวัฒน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 81
67457 เด็กหญิงนลิน นอยเฮาส์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 80
67455 เด็กหญิงเขมจิรา ชูจันทร์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 79
67453 เด็กหญิงพรนับพัน เลิศปิยะธนากุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 78
67452 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์ เลิศปิยะธนากุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 77
67448 เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองมาก 5 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 75
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 74
67444 เด็กชายกัณฑ์เอนก ชูนาค 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 73
67443 เด็กชายชาญณรงค์ ประเสริฐ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 72
67441 เด็กชายสิปปวิชณ์ รัตนอมตกุล 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 71
67439 เด็กชายสรวิชญ์ คงแก้ว 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 70
67438 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทองสุข 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 69
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 68
67436 เด็กชายพิสิษฐ์ มณีฉาย 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 67
67435 เด็กหญิงเมธาพร ชัยยศ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 66
67434 เด็กชายกิตติภพ คงตั้ง 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 65
67431 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตขาว 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 64
67430 เด็กชายอดิเทพ แก่นแก้ว 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 63
67429 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญนำ 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 62
67427 เด็กชายจักรดุลย์ แสงเพชร 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 60
67426 เด็กชายณัฐกิตต์ สุทธิภักดี 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 59
67424 เด็กหญิงพิชชานันท์ วัฒนเชื้อ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 57
67423 เด็กหญิงวชิราพร รักษ์รอด 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 56
67422 เด็กชายภานุกร ปาละคเชนทร์ 6 วัดอินทราวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 55
67419 เด็กชายปัณณวิชญ์ สิขิวัฒน์ 6 ดรุณศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 54
67418 เด็กหญิงศิริกานดา พัฒน์ใหญ่ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 53
67417 เด็กหญิงธนิสรา พูลเพียบพร้อม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 52
67416 เด็กหญิงพนิตธิดา นุ้ยชวดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 51
67412 เด็กหญิงลลิตภัทร ทองท่าฉาง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 49
67411 เด็กหญิงมนธิดา เวชพราหมณ์ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 48
67409 เด็กชายจิรภัทร ธรรมเรียง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 46
67406 เด็กหญิงโชติรส เพชรอาวุธ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 44
67405 เด็กหญิงชิโนรส เพชรอาวุธ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 43
67404 เด็กหญิงโชติกา สุราราษฎร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 42
67403 เด็กหญิงปริยาภัทร พัฒนสิงห์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 41
67401 เด็กหญิงลภัสรดา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 40
67400 เด็กหญิงแก้วปภัสร์ สำลี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 39
67399 เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 38
67397 เด็กชายภีมเดช วงศ์สุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 37
67393 เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่อุ่ย 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 35
67392 เด็กหญิงจิณณภัทร เต็งฉ้วน 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 34
67391 เด็กหญิงศรวณีย์ ขาวผ่อง 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 33
67390 เด็กหญิงวรวีร์ ภูริพัฒนาวงษ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 32
67388 เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 31
67387 เด็กหญิงอัลิปรียา เพชรน้อย 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 30
67386 เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 29
67385 เด็กหญิงชินันพร พุทธรักษา 5 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 28
67384 เด็กชายคณาธิป แสงโคกทราย 4 อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 27
67378 เด็กหญิงพิชญาภา ใจเพชร 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 23
67377 เด็กหญิงอริศรา แสงมณี 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 22
67375 เด็กหญิงสุวพิชญ์ จินาสุ่น 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 20
67374 เด็กชายจิรายุ มีสติ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 19
67371 เด็กชายธนวรรธ แก้วศรีจันทร์ 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 18
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 17
67366 เด็กหญิงวริศรา ทองสกุล 4 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 16
67363 เด็กชายณัฏฐพล เกื้อสกุล 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 15
67361 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 14
67360 เด็กหญิงสุทธิกานด์ อักษรทอง 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 13
67358 เด็กหญิงณิชารีย์ โสตยิ้ม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 12
67357 เด็กชายชยวีร์ ชูแก้ว 5 วัดเพ็งประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 11
67355 เด็กชายพีรพัฒน์ บุญอินทร์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 10
67353 เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวรสิน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 9
67345 เด็กหญิงณัฐรดา นาคสนั่น 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 7
67342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปฤษฎางค์กูล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 6
67341 เด็กชายรตินนท์ อัฒจักร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 5
67339 เด็กชายธนกฤต จุ้ยรอด 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 4
67338 เด็กชายธนนท์ ธนฐานสกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 3
67334 เด็กหญิงชนัญชิดา ทิมปะนา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 2
67333 เด็กหญิงกานต์ธีรา คลาดนาน 6 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องอาคารสม เลขที่ 1
67331 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 60
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 59
67327 เด็กชายธัญญ์ธชา วิรัญจะ 6 วัดแจ้ง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 58
67325 เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมทอง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 57
67324 เด็กหญิงพัฒน์นรี ทองแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 56
67321 เด็กชายสหรรษวรรษ ต้นชู 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 54
67319 เด็กหญิงสิตานัน ดำไสย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 53
67318 เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 52
67317 เด็กชายพุทธิพงศ์ ชูชาติ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 51
67314 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิวายพราหมณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 49
67313 เด็กหญิงธัญรดี อินทร์เทพ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 48
67312 เด็กหญิงสาริศา พรหมบุญ 5 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 47
67311 เด็กชายปรีดิพัทธ์ พรมจันทร์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 46
67306 เด็กชายเสฎฐวุฒิ บัวแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 45
67303 เด็กหญิงปภัสสร นนทะสร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 44
67302 เด็กหญิงปิยะธิดา นนทะสร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 43
67301 เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองมา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 42
67299 เด็กหญิงบรรณสรณ์ วิมล 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 41
67297 เด็กหญิงวลีพร ฮั่นวิรินนท์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 40
67296 เด็กชายธิปก จันทร์ภักดี 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 39
67295 เด็กหญิงมินท์มันตา วิเชียรชัย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 38
67292 เด็กชายธนาธิป อรุณไทย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 37
67289 เด็กหญิงสุวภัทร คงศรี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 36
67288 เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 35
67287 เด็กชายธนัทธร ศรีฟ้า 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 34
67286 เด็กหญิงมุกอันดา ติณห์เตชัส 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 33
67285 เด็กหญิงธนิษฐาพร บุญธรรม 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 32
67284 เด็กชายณัฐกิตติ์ ภิญโญ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 31
67281 เด็กหญิงปภาวดี พินิจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 29
67279 เด็กชายภูตะวัน เทือกสุบรรณ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 27
67278 เด็กหญิงอักษร พิเลิศรัมย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 26
67276 เด็กหญิงณัฐนันท์ เพชรคง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 24
67275 เด็กหญิงพิชญาภร เสือกลับ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 23
67274 เด็กหญิงพรพนัง แดงหวาน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 22
67273 เด็กหญิงณัฐณิชา เลื่อนนาวา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 21
67272 เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา เกตุแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 20
67271 เด็กหญิงธัญชนก โรยทองคำ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 19
67270 เด็กหญิงชญาณิณ เหมทานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 18
67269 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เขตภารา 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 17
67268 เด็กชายณัฐธัญ จีระพงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 16
67267 เด็กชายพิษณุ ศรีเทพ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 15
67265 เด็กชายภูรินท์ ทองฉิม 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 14
67263 เด็กชายศุภกฤต สุขยิ่ง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 13
67261 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุฃีเกตุ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 12
67259 เด็กชายภูรินัฐ บินแอ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 11
67257 เด็กหญิงจิตรานุช ซึมกลาง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 10
67254 เด็กหญิงกมลนุช ช่วยชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 9
67252 เด็กชายวรยศ ไชยยศ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 8
67250 เด็กหญิงรักษณาลี วิชญวิศิษฏ์ชล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 7
67248 เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 6
67247 เด็กหญิงส.สพิชญา ทิพยธรรม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 5
67246 เด็กหญิงอันธิกา วงศ์วานิช 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 4
67245 เด็กหญิงตีรณา พานทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 3
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 2
67238 เด็กชายปภาวิน ชูพยัคฆ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องTO BE เลขที่ 1
67233 เด็กชายณฐภัทร แก้วกอง 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 315
67231 เด็กหญิงภัทนรินทร์ กุลจิตติสำราญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 313
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 312
67229 เด็กชายพงศธร กุลจิตติสำราญ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 311
67228 เด็กหญิงชิดชนก ศิวะพิรุฬห์เทพ 6 บ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 310
67227 เด็กหญิงปวิชญา สุทธินุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 309
67226 เด็กหญิงชนันนัทธ์ จันทภาโส 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 308
67224 เด็กหญิงพิชชาภา นพคุณ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 307
67222 เด็กหญิงวรรัฐฐา วัฒนปราโมทย์ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 306
67221 เด็กหญิงศศิกิตต์ พรหมจันทร์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 305
67219 เด็กชายปาณะพนธ์ นฤมิตร 6 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 304
67218 เด็กชายธนพัฒน์ วรรณคีรี 4 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 303
67217 เด็กชายเตชิน ราชรักษ์ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 302
67216 เด็กหญิงธมลวรรณ สุภากุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 301
67214 เด็กชายสรวิชญ์ จงจิตต์ 6 อนุบาลชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 299
67213 เด็กชายชานนท์ ปาละคเชนทร์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 298
67212 เด็กหญิงอติกานต์ สวัสดิวงศ์ 6 วัดตรณาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 297
67210 เด็กหญิงสุประวีณ์ พรหมวิเศษ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 296
67209 เด็กหญิงนภสร แก้วเกิดเถื่อน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 295
67208 เด็กหญิงสิรินดา พราหมชู 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 294
67206 เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานแดง 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 293
67203 เด็กหญิงชนิสรา แก้วดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 292
67201 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พิทักษ์โกศล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 291
67198 เด็กหญิงระพีพรรณ อามิตร 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 290
67197 เด็กหญิงธีวัลย์นัฐ แก้วพิชัย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 289
67196 เด็กหญิงพัชรพรรณ สืบตระกูล 5 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 288
67192 เด็กหญิงเพียงพิชชาอร เทพสุรินทร์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 287
67191 เด็กหญิงธาราทิพย์ นุ่นยัง 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 286
67190 เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มนุ่ม 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 285
67189 เด็กหญิงลภัสรดา อินทแสง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 284
67188 เด็กหญิงภัททิราภรณ์ สุริยาพิทักษ์ 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 283
67187 เด็กหญิงรุ้งทองคำ มิ่งคำเลิศ 6 วัดกลาง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 282
67186 เด็กหญิงแพรวภัสสร สภาพฤกษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 281
67185 เด็กหญิงฐิติมา เอียดด้วง 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 280
67184 เด็กหญิงขวัญชเยศ พรหมประสาท 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 279
67183 เด็กหญิงนิธิชญา มีชัย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 278
67182 เด็กหญิงศิดาพัทธ์ สุริยาพิทักษ์ 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 277
67181 เด็กชายธนัตถ์ ซังธาดา 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 276
67180 เด็กชายพีรพัฒน์ มือเพชร 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 275
67179 เด็กชายธีทัต ซังธาดา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 274
67177 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 272
67174 เด็กหญิงภัททิยา บุญเชิญ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 271
67173 เด็กหญิงปัญญาวีร์ ธิมาชัย 6 ชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 270
67170 เด็กหญิงธนัญชนก สกุลอ่อน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 269
67169 เด็กหญิงเนตรนภา พงษ์รัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 268
67166 เด็กหญิงภัทรชราพรรณ บุญเทพ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 267
67164 เด็กชายนิธิภูมิ ชูเมือง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 266
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 265
67159 เด็กชายณัฐพงศ์ ดิศแพทย์ 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 264
67156 เด็กชายกรณพัฒน์ สวนกูล 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 263
67155 เด็กชายธนกฤต สุขสงค์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 262
67154 เด็กหญิงปัณฑิตา เรืองศรี 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 261
67151 เด็กชายณรงค์วิทย์ จันทร์แก้ว 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 260
67150 เด็กชายชยธร สิงห์ไชย 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 259
67149 เด็กหญิงชวัลรัตน์ นาคเกลี้ยง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 258
67148 เด็กชายสิทธิชัย ช่วยคง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 257
67147 เด็กชายน้ำมนต์ ดงราษี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 256
67146 เด็กหญิงณัฐกานต์ ชุมขุน 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 255
67145 เด็กชายวุฒิภัทร ตั้งสถาพร 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 254
67144 เด็กหญิงลักคณา สุดเลิศ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 253
67143 เด็กหญิงกมลชนก บุญกล่อม 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 252
67142 เด็กหญิงฐาป่นณ์ เพ็ชรขุ้ม 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 251
67141 เด็กชายชัชวัล จันทฤทธิ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 250
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 249
67139 เด็กหญิงอัยย์ญาดา หมอสอน 6 อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 248
67138 เด็กหญิงชยกร บุญลาภบัณฑิต 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 247
67137 เด็กชายธิมากร โรยร่วง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 246
67136 เด็กชายณัฐวัฒน์ บริพิศ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 245
67135 เด็กหญิงพริมา เรืองขจรไพโรจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 244
67134 เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธาภินันท์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 243
67133 เด็กชายภูวริช หงษ์ชุมแพ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 242
67132 เด็กหญิงปุณิกา เกาไสยานนท์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 241
67131 เด็กชายดลพิพรรธ ปฐมวงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 240
67130 เด็กชายภากร ลิ้มสกุล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 239
67129 เด็กชายธีริทธ์ จำนงค์ทอง 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 238
67127 เด็กหญิงพิมพกานต์ ปราณรักษ์ 6 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 237
67126 เด็กหญิงนันธิยา ชูเพชรพงษ์ 6 วัดนิลาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 236
67125 เด็กหญิงรุจิรานันท์ ศรีสงคราม 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 235
67124 เด็กชายรามาพงศ์ รามรงค์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 234
67123 เด็กชายปรัช รุ่มจิตร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 233
67122 เด็กหญิงกิตติยา จุลมัย 6 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 232
67121 เด็กหญิงสาธิกา บุญทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 231
67120 เด็กชายปุญชรัสมิ์ กิตติชนม์ธวัช 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 230
67119 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไทยราช 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 229
67117 เด็กชายภวินท์ ไทยราช 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 228
67114 เด็กหญิงจรินทร์พร ธรรมโร 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 226
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 225
67111 เด็กชายธีทัต มีเทพ 6 วัดนิลาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 224
67109 เด็กชายชนกันต์ นาคครื้น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 223
67107 เด็กชายธนภัทร ฮวบประเสริฐ 6 บ้านโพหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 222
67106 เด็กหญิงปภัชญา สีจุ้ย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 221
67105 เด็กหญิงจิระศิริ อินทร์เจริญ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 220
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 219
67103 เด็กหญิงวรัญญา เย็นแจ่ม 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 218
67102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 217
67100 เด็กหญิงกัลยกร สงเกื้อ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 216
67099 เด็กหญิงชาลิสา ขนอม 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 215
67098 เด็กหญิงสรัลพร เบี้ยขาว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 214
67097 เด็กหญิงสุวภัทร เธียรอุทก 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 213
67096 เด็กหญิงศุภิสรา จิตราภิรมย์ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 212
67095 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงแป้น 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 211
67094 เด็กหญิงธีริศรา เรืองเดช 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 210
67093 เด็กหญิงอธิตยา พฤษภา 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 209
67092 เด็กหญิงปัณณพร ชูแก้ว 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 208
67090 เด็กหญิงวรัชยา เรืองวงษ์ 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 207
67089 เด็กหญิงบุญธิภา ทักษิณาธรรม 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 206
67088 เด็กหญิงนันท์นภัส สำเภาเงิน 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 205
67087 เด็กหญิงจรัญทิพย์ กาญจนพานิช 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 204
67086 เด็กชายศุภณัฐ ใจซื่อ 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 203
67083 เด็กหญิงสุธิศา อินทร์เกลี้ยง 6 อนุบาลชุลีกร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 202
67081 เด็กหญิงกนกวรรณ สองทอง 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 201
67080 เด็กหญิงสุธาศิณี ทองรอด 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 200
67077 เด็กหญิงโชติกา ช่างสุวรรณ์ 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 199
67076 เด็กหญิงอรวรรณ มีเดช 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 198
67075 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เสวกวัง 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 197
67074 เด็กหญิงปวริศา สุระพร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 196
67073 เด็กชายธีรภัทร เณรัญชล 6 บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 195
67072 เด็กหญิงนภัสศิริ หีตช่วย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 194
67070 เด็กหญิงนคพร ทับวิเชียร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 192
67069 เด็กหญิงเมธาวินี อัดเส็น 6 บ้านดอนมะกอก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 191
67067 เด็กหญิงชนานันท์ แถมจันทร์ 4 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 190
67066 เด็กหญิงปุญญิสา ช่วยเจริญ 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 189
67065 เด็กหญิงกาญจนา ทับวิเชียร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 188
67064 เด็กหญิงนันทิยา มาลีวงษ์ 5 อนุบาลบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 187
67063 เด็กชายปุณณัตถ์ พูลสมบัติ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 186
67062 เด็กหญิงกุลธิดา พูลสวัสดิ์ 5 อนุบาลบัณฑิต สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 185
67061 เด็กชายชญานนท์ ด้วงโยธา 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 184
67060 เด็กชายวรุตม์ บัวชู 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 183
67059 เด็กหญิงนันทิกานต์ ดับปาล 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 182
67058 เด็กชายธนพล รักปลอด 5 บ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 181
67057 เด็กชายยศศรัญ พนังแก้ว 5 บ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 180
67056 เด็กชายกุลธวัช รอดแก้ว 5 บ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 179
67055 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 178
67054 เด็กชายภูวนาจ นวลสุวรรณ 5 บ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 177
67053 เด็กหญิงศศินันท์ บุญหรอ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 176
67051 เด็กหญิงศศิรา บุญชู 5 บ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 174
67050 เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 173
67049 เด็กหญิงธารวิมล บุญอนันต์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 172
67047 เด็กชายศิวกร เมฆเสน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 171
67045 เด็กหญิงเมธาพร ขุนแพ่งชู 5 อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ชุมพร ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 170
67042 เด็กชายวรรณวัฒน์ วรรณดี 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 169
67041 เด็กชายธนกร ณ สุวรรณ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 168
67037 เด็กหญิงสิริพิชชา คำชุมภู 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 165
67035 เด็กหญิงพัชยา เทพนวล 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 163
67034 เด็กหญิงจงกล วิชัยดิษฐ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 162
67033 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพราช 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 161
67032 เด็กหญิงธัญพิมล คงคาชัย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 160
67031 เด็กหญิงศิริวรรณ คล้ายทอง 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 159
67029 เด็กชายณฐกร ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 158
67028 เด็กหญิงศุทธินี เหล่าพัทรเกษม 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 157
67026 เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุตรดาวงค์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 156
67024 เด็กหญิงธนัญชนก สงมา 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 155
67023 เด็กชายเจตนิพัทธ์ จางวางสาย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 154
67022 เด็กชายปุณณพัฒน์ พรหมสวาท 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 153
67021 เด็กหญิงพัณณิตา ชื่นวิเศษ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 152
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 104
67017 เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐ์อำไพ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 150
67016 เด็กหญิงปัณทิตา ชูสอน 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 149
67015 เด็กหญิงร่มฉัตร บุณยนพพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 148
67014 เด็กชายณัฎชนน สมภักดิ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 147
67013 เด็กหญิงสิรภัทร รัตนภิรมย์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 146
67012 เด็กหญิงพรวรินทร์ พิริเยศยางกูร 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 145
67011 เด็กหญิงภัทรธิดา หนูแทน 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 144
67010 เด็กหญิงกัญญณัท วิชัยดิษฐ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 143
67009 เด็กชายปัณณพัฒน์ เกื้อเอียด 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 142
67008 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชุมทอง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 141
67007 เด็กหญิงพิมพิกา ร่มแก้ว 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 140
67006 เด็กหญิงศิฬาลักษ์ เพชรชนะ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 139
67005 เด็กชายธัชกร ยอดเพ็ชร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 138
67004 เด็กหญิงธรรมิตาว์ เพชรสุด 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 137
67003 เด็กหญิงสุรพิชญา ดำด้วงโรม 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 136
67002 เด็กชายไกรสร พัฒน์ฉิม 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 135
67001 เด็กหญิงปภัททิยา วาดนิ่ม 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 134
67000 เด็กชาย ธีรเดช ชัยเมือง 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 133
66999 เด็กหญิงภัทรภัทร ศรีไพ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 132
66998 เด็กหญิงธมกร เขียวเจริญ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 131
66997 เด็กชายกัณฑกาญ ทองสงค์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 130
66996 เด็กหญิงธนอร สุวรรณชาตรี 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 129
66994 เด็กหญิงปภาวดี จันทร์ทองอ่อน 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 128
66993 เด็กหญิงเกตน์วภัทร ศรีทับ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 127
66992 เด็กหญิงณัฐทิตา ธราพร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 126
66991 เด็กหญิงศุภลักษณ์ เหมือนวงศ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 125
66990 เด็กหญิงพิมพ์ดาว สถิตยานุรักษ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 124
66989 เด็กชายอภินันท์ ชฎากรณ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 123
66988 เด็กชายณภัสกร ลัดดา 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 122
66987 เด็กหญิงปัณฑิตา ไกรสิทธิ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 121
66986 เด็กหญิงพิมพิดา ถาวรสาร 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 120
66985 เด็กหญิงเกณิกา อั้นหม้อ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 119
66984 เด็กหญิงสุธาสินี เมฆใหม่ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 118
66983 เด็กหญิงกันต์กวี หนูแกล้ว 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 117
66982 เด็กหญิงสุชานันท์ ขวัญชุม 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 116
66981 เด็กหญิงอนุฐิดา ส้มเกิด 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 115
66980 เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์หงษ์ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 114
66979 เด็กชายวัชรมัย ศรียาภัย 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 113
66978 เด็กหญิงพิชญาวี ช่วยรักษา 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 112
66977 เด็กหญิงฑาริกา ทองเกียรติ 6 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 111
66976 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์ พงษ์สุวรรณ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 110
66975 เด็กหญิงบัณฑิตา กุลน้อย 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 109
66974 เด็กหญิงกรกนก เกิดขาว 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 108
66972 เด็กชายพงษภัทร ศิริมาศ 5 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 106
66971 เด็กหญิงปิยาพัชร รอดเจริญ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 105
66970 เด็กชายชยุตพงศ์ จรัสกูล 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 104
66969 เด็กชายธนดล นพรัตน์ 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 103
66968 เด็กชายธนวัฒน์ ขุนณเวช 5 อนุบาลงามทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 102
66967 เด็กชายรัชชานนท์ บุญชุม 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 101
66965 เด็กชายภีมวัจน์ ชอุ่มวรรณ 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 100
66964 เด็กหญิงจิณณพัต อินทศรี 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 99
66963 เด็กหญิงณัฐนรี สารเสริฐ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 98
66960 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เหมือนวงศ์ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 97
66959 เด็กชายเทพปรรญญวรรตร เทพเลื่อน 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 96
66958 เด็กหญิงสิริมนต์ เหมยากร 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 95
66956 เด็กชายธีร์ณวัทน์ เกตุประกอบ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 94
66954 เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ รักษ์รอด 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 93
66953 เด็กชายณัฏฐ์ณยศ พัฒนเชียร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 92
66951 เด็กชายกรภัทร์ ชูมณี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 91
66950 เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 90
66949 เด็กชายกษิดิ์เดช มิตรพัฒน์ 6 วัดอินทราวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 89
66948 เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์ 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 88
66947 เด็กหญิงฐิติชญา เกิดแก้ว 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 87
66944 เด็กหญิงภริดา หล่อพันธ์ 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 86
66942 เด็กชายชวัลวิทย์ มิขำ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 85
66940 เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 84
66939 เด็กชายอัครวินท์ สัมพัชนี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 83
66938 เด็กหญิงกัญภร ปฐมขจรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 82
66937 เด็กชายสกลภัทร เดชมณี 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 81
66936 เด็กหญิงสุพิชญา สังข์ทองงาม 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 80
66935 เด็กหญิงจันธิมา ทัดงาม 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 79
66934 เด็กชายอธิบดี แก้วพิพัฒน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 78
66932 เด็กชายศุภวิชญ์ ยวนกะเปา 5 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 76
66927 เด็กชายภูรินท์ ไล่เข้ง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 74
66926 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 73
66923 เด็กหญิงพิชชาภา เมฆฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 70
66922 เด็กหญิงกุลกัลญา ศิริอ่อน 6 ชุมชนบ้านนางกำ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 69
66921 เด็กหญิงนมัสนันท์ ชมเทศ 5 โกศาวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 68
66920 เด็กชายพิชามญช์ ณ ถลาง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 67
66918 เด็กหญิงศศิธร รุ่งรัตนชวาลา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 66
66917 เด็กหญิงสาวิตรี สังข์เกื้อ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 103
66916 เด็กหญิงศศิณา สังข์เกื้อ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 102
66915 เด็กหญิงมุกตะวัน โกละกะ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 65
66914 เด็กหญิงศุภิสรา สมเขาใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 64
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 62
66907 เด็กหญิงกชนันท์ หวานสนิท 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 59
66906 เด็กชายคันธ์สรณ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 58
66901 เด็กหญิงพีรมัย โรยรอด 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 57
66898 เด็กหญิงนฤมล ชาญอักษร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 56
66897 เด็กหญิงภัทรธิดา บุญจิตร์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 55
66896 เด็กหญิงอชิรญาร์ ดาวสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 54
66895 เด็กหญิงปุนยาพร สินทรัพย์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 53
66893 เด็กหญิงปาลิตา เมฆเคลื่อน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 52
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 51
66890 เด็กหญิงอลิสา ทองชนะ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 50
66889 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 49
66888 เด็กหญิงกตพร แก้วบรรจง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 48
66887 เด็กหญิงชมดาว โสกันทัต 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 47
66886 เด็กชายธีริทธ์ นะมัธยา 5 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 46
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 45
66883 เด็กหญิงจันทกานต์ เมืองพร้อม 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 44
66882 เด็กหญิงลภัสรดา คงสุทธิ์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 43
66878 เด็กชายรักษ์เขียน เนาวรัตน์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 42
66876 เด็กชายรัฐศาสตร์ ผอมกลัด 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 41
66875 เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 40
66874 เด็กชายตฤณ นวลจริง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 39
66873 เด็กชายภูวิชจ์ สิริรังสรรค์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 38
66871 เด็กชายศิวกร สุขมาก 5 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 37
66870 เด็กชายณถชล อินทรักษ์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 36
66869 เด็กชายจิณณะ นกมีชัย 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 35
66868 เด็กหญิงพรพิมล สองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 34
66865 เด็กชายศุภเสกข์ ห้วยนุ้ย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 33
66864 เด็กชายจักริน พัชรธนาธร 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 32
66863 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แนบตรีเนตร 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 31
66862 เด็กชายศุภสัณห์ ห้วยนุ้ย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 30
66861 เด็กชายปิติวัฒน์ โยธารักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 29
66860 เด็กชายรติวรรธน์ ศรีนาค 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 28
66859 เด็กชายจิรภัทร อินทร์ปรางค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 27
66858 เด็กหญิงชุติกานต์ สุวรรณชาตรี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 26
66857 เด็กชายณัฏฐนันท์ แดงทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 25
66856 เด็กหญิงปวีย์กร พรามศรีชาย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 24
66855 เด็กหญิงณัฐชยา จารุปกรณ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 23
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 22
66853 เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 21
66852 เด็กหญิงภัทรศยา มีเสน 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 20
66851 เด็กหญิงนภสร เผือกชู 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 19
66850 เด็กชายธีรโชติ สังข์เทพ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 18
66849 เด็กหญิงโศภิษฐา ส่งปลื้ม 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 17
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 16
66847 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงอุป 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 15
66846 เด็กหญิงศิรปภา จีนกิ้ม 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 14
66845 เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 13
66844 เด็กหญิงลภัสรดา พรหมรุ่ง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 12
66843 เด็กหญิงชนกนารถ ประสมรอด 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 11
66842 เด็กชายภาสกร แซ่ตั้ง 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 10
66841 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ แก้วเพชร 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 9
66840 เด็กหญิงวริศรา อินทร์ชัย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 8
66839 เด็กหญิงณิชนันท์ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 7
66838 เด็กหญิงพัญณิตา หนิดภักดี 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 6
66837 เด็กชายนภัสกร เทศขำ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 5
66836 เด็กหญิงนิตยา พนาลี 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 4
66835 เด็กชายภวิศ มากบุญ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 3
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 2
66833 เด็กชายภีมพล ครุฑสุวรรณ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องหอประชุม เลขที่ 1
66832 เด็กหญิงณัฏฐิมา ทิพย์ทาทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 35
66831 เด็กหญิงวรธิดา นิยะกิจ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 34
66830 เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 33
66829 เด็กชายกิตติรัตน์ แซ่อุ้ย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 32
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 30
66826 เด็กชายปุญญพัฒน์ หนิดภักดี 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 29
66825 เด็กชายณัฐภัทร คงแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 28
66824 เด็กหญิงศุภัชญา แข็งมาก 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 27
66823 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โอชม 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 26
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 25
66821 เด็กหญิงสิริไพลิน กลางนุรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 24
66820 เด็กหญิงอนัญญา นิตย์มี 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 23
66819 เด็กชายกฤษฎิ์ หัตถพลาเมธ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 22
66818 เด็กหญิงพิมพิศา เผือกคง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 21
66817 เด็กชายนพเก้า แข็งมาก 5 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 20
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 19
66815 เด็กชายธนภัทร ไหม่ด้วง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 18
66814 เด็กหญิงคุณัญญา วงษ์นุ่น 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 17
66813 เด็กชายอดิศร อู่ทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 16
66812 เด็กหญิงศิราพร วัชระกุลโสธร 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 15
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 14
66810 เด็กชายพิฆเนศ อินแจ้ง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 13
66808 เด็กหญิงพิชญ์สินี อึ่งทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 12
66807 เด็กหญิงคุณัญญา สมหวัง 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 11
66806 เด็กชายภูดิศ บุญศรีโรจน์ 5 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 10
66805 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ เถาว์กลอย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 9
66804 เด็กหญิงพัตรานันท์ สนเลม็ด 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 8
66802 เด็กหญิงศุณัทฌา ผุดบ่อน้อย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 7
66801 เด็กชายรณกร เกื้อเสนาะ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 6
66800 เด็กชายภาณุวิชญ์ ช่วยเกิด 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 5
66799 เด็กหญิงชนิศา ดำฉวาง 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 4
66798 เด็กหญิงกษมา คงศรี 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 3
66797 เด็กหญิงปุณยนันท์ พลายสุวรรณ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 2
66796 เด็กหญิงพรประภา วิเศษแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องนาฏศิลป์ เลขที่ 1
66795 เด็กหญิงสุพิชญา ชื่นชม 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 35
66794 เด็กหญิงสาริสา ชูเสือหึง 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 34
66791 เด็กหญิงกวินตรา สมวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 32
66790 เด็กหญิงพีรดา พันธ์จารุ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 31
66789 เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 30
66788 เด็กชายศุภวิชญ์ พัฒนประดิษฐ์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 29
66787 เด็กหญิงสรัญชญาฎ์ ยวงทอง 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 28
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 27
66785 เด็กชายณัชพล แซ่จิว 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 26
66783 เด็กหญิงธนัญชนก ประสารทอง 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 25
66782 เด็กชายนิลประพัฒน์ พรมอินทร์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 24
66781 เด็กชายปุณยกร ว่องวงศกร 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 23
66780 เด็กชายณฐวัฒน์ ภัทรปรัชญากุล 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 22
66779 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ สุขสวัสดิ์ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 21
66775 เด็กชายปารมี ประดิษฐสิน 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 19
66774 เด็กชายธีรพัฒน์ สาระรักษ์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 18
66773 เด็กหญิงธนิสร อึ้งสกุลอัครเดช 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 17
66772 เด็กหญิงวรันธร ดอกไม้เทศ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 16
66771 เด็กหญิงวรมน จิตต์พงค์ 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 15
66770 เด็กชายชินกฤต ชัยขันท์ 5 ปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 14
66769 เด็กหญิงพิชญาภา ทองชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 13
66768 เด็กหญิงกุลจิรา เพ็ชระ 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 12
66767 เด็กหญิงขวัญชนก ศิริสมบูรณ์ 6 วัดกาญจนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 11
66766 เด็กชายกฤตเมธ ก้องศักดิ์ศรี 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 10
66765 เด็กหญิงลลิตภัทร ฤทธิโชค 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 9
66764 เด็กหญิงวรรณพร กุลขำ 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 8
66763 เด็กหญิงพิชญาณินต์ เทพนะ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 7
66762 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เลื่อนกฐิน 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 6
66761 เด็กหญิงณัฐณิชา บัวทอง 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 5
66760 เด็กหญิงพัทธนันท์ เพชรนาคิน 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 4
66759 เด็กหญิงอรนลิน สิทธิชู 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 3
66758 เด็กชายทศพร พืชผล 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 2
66757 เด็กชายภูริทัตต์ ทองสุข 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง437 เลขที่ 1
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 34
66754 เด็กชายโสภณัฐ ตันติพิสิทธิ์ 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 33
66752 เด็กหญิงเกศกนก มีชำนาญ 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 31
66750 เด็กหญิงธัญพิชชา ชัยฤกษ์ 5 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 29
66749 เด็กหญิงจุฑามณี ทาบสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 28
66748 เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 27
66747 เด็กหญิงผกากรอง ลีลาวัฒนเกียรติ 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 26
66745 เด็กชายกฤตภาส บุญนิธิดิลก 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 24
66744 เด็กชายฐนวัฒน์ อินทราช 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 23
66743 เด็กชายวชิรวิทย์ จีนแก้ว 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 22
66742 เด็กหญิงมนัสวี ศรีเนียม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 21
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 20
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 19
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 18
66738 เด็กหญิงณัฐมน ทวีศิลป์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 17
66736 เด็กหญิงกัญญ์วรา สามทอง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 16
66735 เด็กชายปัญญากร แสงณรงค์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 15
66734 เด็กชายณภัทร ทองขาว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 14
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 13
66732 เด็กหญิงปณาลี อุราพร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 12
66731 เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีสว่าง 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 11
66730 เด็กหญิงณัฐชยา รัตนพันธ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 10
66729 เด็กหญิงณัชฐิชนม์ บัวแดงดี 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 101
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 9
66727 เด็กหญิงกันติยา ทองนา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 8
66726 เด็กหญิงนัจจนันท์ ถิ่นไทรขึง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 7
66725 เด็กหญิงสุณิสา เพชรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 6
66723 เด็กหญิงกานต์พิชชา อิ้ววังโส 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 5
66722 เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สุข 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 4
66721 เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 3
66720 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา ศรีเนียม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 2
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง433 เลขที่ 1
66718 เด็กหญิงโสมสิริ พาหุมันโต 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 35
66716 เด็กชายปวีณวัช มาก 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 33
66715 เด็กชายจักรพันธ์ ช่วยสุ่น 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 32
66714 เด็กหญิงชญานันท์ นวลเศษ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 31
66713 เด็กหญิงนันท์ทิชา วันชัย 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 30
66712 เด็กหญิงรามาวดี โสภาคย์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 29
66711 เด็กหญิงระวิตา สาวิโรจน์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 28
66710 เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 27
66709 เด็กชายชัชภิมุข มงคลศาสตร์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 26
66708 เด็กหญิงชนัญชิดา ยอดมณี 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 25
66707 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จุลอดุง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 24
66706 เด็กหญิงญาณิศา วิสามาศ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 23
66705 เด็กหญิงพัชริดา แก้วคง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 22
66704 เด็กชายพงศกร เพ็ชระ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 21
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 20
66702 เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์แดง 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 19
66701 เด็กชายกิตติภพ ตันติวิกรม 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 18
66698 เด็กชายสัคค์วสุ ลีลาวัฒนเกียรติ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 16
66696 เด็กหญิงฑิตยา แก้วเกลี้ยง 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 15
66695 เด็กชายกิตติพัศ รอดมา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 14
66694 เด็กชายพุฒิพงศ์ ธเนศเหมรัศมิ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 13
66692 เด็กหญิงปิยมณ พ้นภัย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 12
66691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลิสวัสดิ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 11
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 10
66689 เด็กหญิงปัณนธร จิตราภิรมย์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 9
66688 เด็กหญิงปราณวดี ศรีพงษ์พันธุ์กุล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 8
66687 เด็กหญิงนวินดา นาคขวัญ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 7
66686 เด็กหญิงพิชญามณช์ เจริญพงษ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 6
66685 เด็กหญิงสุธิดา จำปาพันธ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 5
66684 เด็กหญิงชัญญา ไชยสิทธิ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 4
66683 เด็กหญิงอภิสรา ทองขาว 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 3
66682 เด็กชายกฤดิณัฐ มีเพียร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 2
66681 เด็กชายณัฐนันท์ ปลีโรย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง428 เลขที่ 1
66679 เด็กหญิง ฐิติกานต์ รองเดช 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 34
66678 เด็กหญิงพิมญาดา อภัยสวัสดิ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 33
66677 เด็กชายอิทธิณัฐ อินทร์นาค 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 32
66676 เด็กหญิงรักษิณา ยังชู 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 31
66675 เด็กหญิงจุฑาการณ์ สุขศรี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 30
66674 เด็กชายพงศธร พรหมนิตย์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 29
66672 เด็กชายปพนสรรค์ สมบูรณ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 28
66671 เด็กหญิงเด็กหญิงเมลดา พัฒนประดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 27
66670 เด็กหญิงชวัลนุช แซ่ภู่ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 26
66669 เด็กชายนัทธพงษ์ แข็งมาก 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 25
66668 เด็กชายกิตติภัค ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 24
66667 เด็กชายชัยตนันท์ บวรวัชราพันธ์ 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 23
66666 เด็กชายสุพีรณัฐ โสมดำ 6 อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 22
66665 เด็กหญิงพิมพ์ฤดี หนูจันทร์แก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 21
66664 เด็กหญิงปุณณดา พวงเพ็ชร์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 20
66663 เด็กหญิงเขมจิรา อ่อนหนู 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 19
66662 เด็กชายทวีศักดิ์ เเก้วนิคม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 18
66661 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพ็ชรสุวรรณ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 17
66660 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 16
66659 เด็กชายพลลภัตม์ อุ่นศร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 15
66658 เด็กชาย วรชัย ดุลยะศิริ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 14
66656 เด็กชาย ภัทรดนัย ไทยถนอม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 13
66655 เด็กชายอนาวิน อินทราช 4 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 12
66654 เด็กชายวรากร ทองจันทร์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 11
66653 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า จันทบูรณ์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 10
66652 เด็กหญิงกวิสรา เกตุแก้ว 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 9
66651 เด็กหญิงณิชากร สุดธานี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 8
66650 เด็กชายกฤตเมธ โชติสิงห์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 7
66649 เด็กชายณฐกร จันทร์นพรัตน์ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 6
66648 เด็กชายอธิศ เจียมทวีบุญ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 5
66647 เด็กชายวีรชนท์ วิชัยดิษฐ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 4
66646 เด็กหญิงจิรภัทร ขุนเมือง 6 วัดนิลาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 3
66645 เด็กหญิงอัยยาดา ชวดชุม 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 2
66644 เด็กหญิงกานต์พิชชา หนูสงค์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง423 เลขที่ 1
66643 เด็กชายตรีวิชญ์ สุจีรพันธ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 30
66642 เด็กชายพัทธดนย์ วิมลพันธุ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 29
66641 เด็กชายพัสกร ไทยเสน 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 28
66639 เด็กชายปัณณวิชญ์ พัฒนประดิษฐ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 26
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 25
66636 เด็กชายวิริทธิพล ชุมศรี 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 24
66635 เด็กชายปัณณธร สัมฤทธิ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 100
66634 เด็กชายภูริวัฒน์ โถบำรุง 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 99
66633 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 23
66632 เด็กหญิงวิรากานต์ จารุนันท์ศิริ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 98
66630 เด็กชายบุญวิทย์ พริ้งวัฒนาสกุล 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 22
66629 เด็กหญิงนันท์ชพร โพคะ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 21
66627 เด็กชายชนน ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 97
66624 เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 96
66623 เด็กหญิงสุวภัทร ด้วงดี 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 20
66620 เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 93
66619 เด็กหญิงศิริวรา ไกรวงศ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 92
66618 เด็กชายนรภัทร สัมพันธ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 91
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 90
66616 เด็กหญิงกันติชา ไทยเกิด 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 19
66615 เด็กหญิงปรรณพัชร์ จินตนากรพันธ์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 18
66614 เด็กหญิงมุจลินท์ ชูเฟื่องฟ้า 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 17
66613 เด็กหญิงเบญญาภา สมคะเนย์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 16
66612 เด็กชายก่อคุณ ลวณะสกล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 15
66610 เด็กหญิงศศิญาดา รจนา 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 14
66609 เด็กหญิงฉัตรยาดา ภู่ไพบูลย์ 4 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 13
66607 เด็กหญิงศิรัณรัศมิ์ เอียดหมุน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 11
66606 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคงทอง 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 10
66605 เด็กชายณภัทร ไพบูลย์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 9
66603 เด็กหญิงธนิษฐา ธนาพล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 7
66602 เด็กชายกิตติพณ มัฏฐารักษ์ 6 บ้านปากสาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 6
66601 เด็กหญิงรุจิกานต์ บุญรัตน์ 6 บ้านปากสาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 5
66600 เด็กหญิงนภิสา ทองรักจันทร์ 6 บ้านปากสาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 4
66599 เด็กหญิงรัตนาวดี กลั่นบัวเพชร 6 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 3
66598 เด็กหญิงปภาวดี ทองเหลือ 6 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 2
66597 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา แตะกระโทก 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง415 เลขที่ 1
66596 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ สุกใส 6 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 35
66595 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เบ็ญจอาภรณ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 34
66594 เด็กหญิงพิชาทา ชูแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 33
66591 เด็กชายศักดินนท์ ช่วยชู 6 บ้านบางพระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 32
66586 เด็กชายศิวัตต์ ศรีสมทรัพย์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 30
66585 เด็กชายธีธัช สินธุวัฒนวิบูลย์ 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 29
66584 เด็กหญิงกชนันท์ มากแก้ว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 28
66583 เด็กชายณภัทร ชายเกลี้ยง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 27
66582 เด็กชายก้องเกียรติ เพ็ชร์ขน 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 26
66581 เด็กชายตุลธร อินมาก 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 25
66580 เด็กหญิงฐิติชญา พรหมมนตรี 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 24
66579 เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 23
66578 เด็กชาย ขัตติยะ เฉลิมมิตร 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 22
66577 เด็กชายปณวัตร บุญญานุรักษ์ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 21
66573 เด็กชายธีรฉัตร ชโลธร 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 19
66572 เด็กหญิงจิตณัฐดา อินทสุวรรณโณ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 18
66571 เด็กหญิงณัฐชญาณ์ วราภรณ์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 17
66570 เด็กหญิงปภาภัทร จิตมั่น 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 16
66569 เด็กชายณัฏฐพิเชษฐ์ เจริญพิริยะ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 15
66568 เด็กหญิงเอมิกา ท่าชี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 14
66567 เด็กหญิงวรภัทร สุขศรี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 13
66566 เด็กชายกฤษณะพงศ์ เดชสุช 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 12
66565 เด็กชายธนพล สุระกา 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 11
66564 เด็กหญิงธัญญรัศม์ โมราศิลป์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 10
66563 เด็กหญิงกนกอร สุดคง 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 9
66559 เด็กชายกฤติธี พลสมัคร 4 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ภูเก็ต ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 8
66557 เด็กชายศิรกิจณ์ พรมนุ่น 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 7
66556 เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์พนม 5 ชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 6
66555 เด็กชายสุวิจักขณ์ สังข์สินชัย 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 5
66554 เด็กชายณัฐดนย์ รัตนพรหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 4
66553 เด็กชายวีรวิชญ์ พุทธศรี 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 3
66552 เด็กชายธนกฤต พิศศรี 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 2
66551 เด็กหญิงวชิรญา สุขสุรัตน์ 5 สารภีอุทิศ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง538 เลขที่ 1
66550 เด็กหญิงพิชญาพร แก้วพิชัย 5 สารภีอุทิศ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 35
66549 เด็กชายทีปกร หีตหมื่น 6 เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 34
66545 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 32
66543 เด็กชายเจตนิพัทธิ์ เพ็งศรี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 30
66541 เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขศิริ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 29
66540 เด็กชายพิสิษฐ์ โหมดประดิษฐ์ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 28
66538 เด็กหญิงศุภิสรา แสงศรี 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 27
66537 เด็กชายณัชพล บุญศรี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 26
66535 เด็กหญิงนิภาวรรณ ตั้งต้นเจริญ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 24
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 23
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 22
66529 เด็กหญิงวิศรุตา สอนประสม 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 21
66526 เด็กชายพัสกร รื่นเริงใจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 20
66525 เด็กหญิงวราวรรณ แสงอาวุธ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 19
66524 เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรแก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 18
66523 เด็กชายสหรัฐ อยู่สนอง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 17
66521 เด็กชายธีรโชติ ราชคม 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 16
66520 เด็กชายธีรชัย ราชคม 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 15
66519 เด็กหญิงณัฐนิชา พังทูน 5 บ้านควนคีรีวงศ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 14
66518 เด็กชายญาณกร จันทร์แสง 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 13
66517 เด็กชายณัฏฐนันท์ บัวทองเกื้อ 6 วัดเขา(วันครู 2501) นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 12
66516 เด็กชายภูริวัฒน์ ขาวไสว 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 11
66515 เด็กชายวงศธร ทิพย์มาก 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 10
66514 เด็กหญิง นภสร พลดี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 9
66513 เด็กหญิงตามฝัน สะอาดแก้ว 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 8
66512 เด็กหญิงจอมภัค สายน้ำใส 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 7
66511 เด็กหญิงเนาวลักษณ์ จันทะวงค์ 6 วัดสองพี่น้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 6
66510 เด็กหญิงพัทธ์​ธีรา​ ไตร​ณ​รา​นุสรณ์​ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 5
66509 เด็กหญิงพิชชา ศิรินุพงค์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 4
66507 เด็กหญิงชนัญชิดา โดยประกอบ 5 ศรีธรรมราขศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 3
66505 เด็กหญิงกัลยาณี ผลอุดม 6 บ้านเขาสามยอด สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 2
66503 เด็กหญิงกชมน จรดิฐ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง537 เลขที่ 1
66501 เด็กหญิงรวิพร รอดนิตย์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 35
66498 เด็กหญิงณัฐภัทร ป่ากว้าง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 34
66492 เด็กหญิงสายสวรรค์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 32
66490 เด็กหญิงวรัญญา เทพพิมล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 31
66489 เด็กหญิงนันท์นภัส นนท์เจริญ 6 บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 30
66487 เด็กชายรัชชานนท์ ทองให้ 5 บ้านท่านหญิง​วิภา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 29
66483 เด็กชายธนากร ถิ่นชาญ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 28
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 27
66481 เด็กชายรังสิมันตุ์ จันทร์สังสา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 26
66480 เด็กชายธรรมยุทธ รักธรรม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 25
66479 เด็กชายธีรณัฎฐ์ ทองให้ 4 ชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 24
66478 เด็กชายธีรภัทร ปานเกิด 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 23
66477 เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 22
66476 เด็กชายคณาธิป เพชรคลังสวน 5 ชนะพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 21
66474 เด็กหญิงพิชญาภัค บุญทิพย์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 20
66473 เด็กชายภูริภพ รัศมีวิชัย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 19
66472 เด็กหญิงเปมิกา จันปาน 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 18
66470 เด็กหญิงธัญชนก ใจชื่น 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 17
66469 เด็กหญิงพรนภัส วงศ์อินทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 16
66468 เด็กหญิงชิชญาสุ์ เหมวิเชียร 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 15
66467 เด็กหญิงธันยพร กิจชำนาญ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 14
66465 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แก้วมี 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 13
66464 เด็กชายหฤทชนัน ธิมาบุตร 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 12
66463 เด็กหญิงโชติกา สลัดแก้ว 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 11
66462 เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วกุล 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 10
66461 เด็กหญิงอริสรา ทับทิมหิน 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 9
66460 เด็กชายพัชรพงษ์ ตะปินา 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 8
66458 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิชัยดิษฐ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 7
66457 เด็กหญิงณัฐวดี ทองดี 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 6
66456 เด็กชายฐิติเศษรฐ์ ทองสุวรรณ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 5
66455 เด็กหญิงณัชชาพัชร เอกโรจน์พิศาล 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 4
66453 เด็กหญิงธิราพร อินภิรมย์ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 2
66452 เด็กหญิงวันทิตา เตโชดมสิริ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง536 เลขที่ 1
66451 เด็กหญิงจุฑาดา ทิพย์รักษา 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 35
66450 เด็กชายกนกวัตน์ เเซ่จุ่ง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 34
66449 เด็กชายจักรพงศ์ พัฒนประดิษฐ์ 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 33
66447 เด็กชายเดชพิพัฒน์ จวนเจือ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 31
66446 เด็กชายพชรพล วิมลศรี 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 30
66445 เด็กชายนัทกร เพชรขุ้ม 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 29
66444 เด็กหญิงอภิชญา เกิดขุมทอง 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 28
66443 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสืออินโท 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 27
66441 เด็กชายสันต์ภพ ชูเฟื่องฟ้า 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 26
66440 เด็กหญิงปทุมวดี รัตนปัญญา 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 25
66439 เด็กหญิงพรทิพย์ ภัทธิยธนี 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 24
66435 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุปการ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 20
66434 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา แข็งมาก 4 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 19
66433 เด็กชายภัทรกร พรหมเจียม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 18
66432 เด็กชายรัชชานนท์ ค้วนแอ่ม 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 17
66431 เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 16
66430 เด็กหญิงปุณญดา ตั้งตรงสุนทร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 15
66429 เด็กหญิงกรองนล เรืองศรี 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 14
66428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลพิชัย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 13
66427 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 12
66424 เด็กหญิงโสภิดา หนูแก้ว 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 11
66423 เด็กชายนพรัตน์ รัตนบุรี 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 10
66421 เด็กชายกฤษณพงศ์ รื่นฤทัย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 9
66419 เด็กหญิงธนัญชนก ชูเจริญ 6 บ้านห้วยมะนาว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 7
66418 เด็กหญิงกฤติยาณี หนูพรหม 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 6
66417 เด็กชายธีรทัศน์ บุญเติม 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 5
66416 เด็กหญิงบัณฑิตา จันทวงษ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 4
66415 เด็กหญิงนภสร วรรณาลัย 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 3
66413 เด็กหญิงสิรินญา พยาบาล 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 2
66412 เด็กหญิงสรัลรัตน์ พิทักษ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง535 เลขที่ 1
66411 เด็กหญิงลลิตภัทร ตังรักษา 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 35
66410 เด็กหญิงกัณยาวีร์ รุ่งอาญา 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 34
66409 เด็กหญิงอรนลิน แก้วแสน 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 33
66408 เด็กหญิงสุธาสิณี ภูริเจริญวงศ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 32
66406 เด็กหญิงจิณัฐตา ช่วยคงมา 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 31
66405 เด็กหญิงกชกร เศวตเวช 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 30
66404 เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 29
66403 เด็กหญิงปทุมรัตน์ สุวรรณรัตน์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 28
66402 เด็กหญิงปิยะธิดา อยู่สกุล 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 27
66401 เด็กชายเอื้ออังกูร แข็งมาก 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 26
66399 เด็กชายนันทิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 25
66398 เด็กชายภาณุพล ศรีภักดี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 24
66397 เด็กหญิงฑิฆัมพร สุราษฎร์ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 23
66395 เด็กชายภูริณัฐ ตรียุทธ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 21
66392 เด็กหญิงญาณิศา สุทธิจำนงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 20
66390 เด็กหญิงวรัญญา ปาละ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 19
66387 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีชุม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 17
66386 เด็กหญิงโยษิตา ยงเยื้องคง 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 16
66385 เด็กหญิงทักษพร เมืองซุม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 15
66384 เด็กหญิงอนัญญา ถิ่นวัดกลาง 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 14
66382 เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีเอี่ยมศิลป์ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 13
66381 เด็กหญิงรินลดา บุญฉิม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 12
66380 เด็กชายอนาวิล บุญฤทธิ์ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 11
66379 เด็กชายจักรพงษ์ ยอดเพ็ชร 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 10
66377 เด็กชายณัสธร รัชชะ 5 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 9
66376 เด็กหญิงกนกพัชร แก้วแพรก 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 8
66375 เด็กหญิงพีรดา รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 7
66374 เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 6
66373 เด็กชายนิพิท ศรีพิทักษ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 5
66372 เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 4
66371 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิตติพลจักร 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 3
66370 เด็กหญิงจารุวรรณ คชเถื่อน 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 2
66369 เด็กหญิงภัทรวดี ช่วยคงมา 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง534 เลขที่ 1
66368 เด็กหญิงกรณิศ นามนวล 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 35
66367 เด็กหญิงวราคณา พลายจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 34
66366 เด็กหญิงชญานุตม์ พิทักษ์วงศ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 33
66365 เด็กหญิงกัญธิมา แว่นเซ้ง 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 32
66364 เด็กชายวรพล เพชระ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 31
66363 เด็กหญิงวรรณรดา เรียงพัฒน์ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 30
66362 เด็กชายรพีสิทธิ์ เจริญสุข 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 29
66361 เด็กชายกิตตินันท์ แซ่ลิ้ม 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 28
66360 เด็กหญิงธันยภัทร ทรฤทธิ์ 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 27
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 26
66354 เด็กชายปกรณ์เกียรติ พูลสมบัติ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 25
66353 เด็กชายนพณัฐ ดำช่วย 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 24
66352 เด็กหญิงปาริฉัตร เนินหนู 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 23
66351 เด็กหญิงนันท์นภัส รักบำรุง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 22
66350 เด็กหญิงพัชริสา มีแถม 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 21
66349 เด็กชายธนัชนันท์ เมืองแมน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 20
66348 เด็กชายปัญญาวิชญ์ จันทร์มณี 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 19
66347 เด็กหญิงธมลชนก เทพรักษา 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 18
66346 เด็กหญิงบัณฑิตา ชัยณรงค์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 17
66345 เด็กหญิงศรัณย์สิริ ศิริวงศ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 16
66342 เด็กหญิงนันท์นภัส จิตนิลพัทธ์ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 15
66340 เด็กหญิงธิติสุดา เวียงชัย 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 14
66339 เด็กหญิงเบญญาภา คงอินทร์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 13
66337 เด็กชายธนกฤต ทองขาว 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 89
66336 เด็กชายพนัสบดินทร์ โมรา 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 12
66335 เด็กหญิงพราวแสงจรัส สนิทราช 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 11
66334 เด็กชายศุภพร รักษาแก้ว 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 10
66333 เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวเจริญ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 9
66332 เด็กหญิงนิจวิภา แช่ฟุ้ง 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 8
66331 เด็กหญิงกานต์ธีรา อภิศักดิ์มนตรี 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 7
66330 เด็กหญิงอรพลิน ทองสุทธิ์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 6
66329 เด็กชายปัณณวิชญ์ สิทธิเกษมกิจ 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 5
66328 เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 4
66327 เด็กชายพีระวัฒน์ เกษเพชร 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 3
66325 เด็กหญิงนราวดี ชุมศรี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 2
66324 เด็กชายอติชาติ ชูพนม 5 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง533 เลขที่ 1
66322 เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 35
66321 เด็กหญิงฐิติพร หูเขียว 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 34
66320 เด็กหญิงจันทิมาพร จันทะแจ่ม 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 33
66319 เด็กหญิงนภิสา สอนทอง 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 32
66318 เด็กหญิงพิมพิศา ดำสนิท 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 31
66317 เด็กหญิงอคัมย์สิริ ศรีวิรัตน์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 30
66316 เด็กหญิงณัฎฐกมล ส่งแสง 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 29
66315 เด็กชายธนกฤต สกุณา 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 28
66313 เด็กชายณฐชนนท์ ชูพร้อม 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 27
66312 เด็กชายกฤษกร ไกรวงศ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 26
66311 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 25
66310 เด็กหญิงหฤทัย วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 24
66309 เด็กชายชยางกูร แก้วเอก 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 23
66308 เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 22
66307 เด็กหญิงณิชนันทน์ แดงขาว 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 21
66306 เด็กชายปฏิพัทธ์ อินทชาติ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 20
66305 เด็กหญิงศรัณชิตา แจ้งเศษ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 19
66304 เด็กหญิงปิ่นบังอร โรจนะ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 18
66303 เด็กหญิงธีร์จุฑา ทองคำ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 17
66302 เด็กชายอโณทัย เลิศจินดาวงศ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 16
66301 เด็กชายนันทกว้าง จัตุมิตร 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 15
66300 เด็กชายกิตติภูมิ มายุปักษ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 14
66299 เด็กหญิงวริศรา คงปลอด 5 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 13
66298 เด็กหญิงสิริทรัพย์ มะยะเฉียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 12
66297 เด็กหญิงรวิสรา คงปลอด 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 11
66296 เด็กชายธีรธรรม หมื่นแก้ว 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 10
66295 เด็กหญิงใบบัว มาลีลอย 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 9
66294 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสุขศรี 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 8
66293 เด็กหญิงศศิขวัญ พืชผล 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 7
66292 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อภิวัฒน์วราวงศ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 6
66291 เด็กชายรัตนโชติ อินทชาติ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 5
66290 เด็กหญิงชมพูนุช หนูกลิ่น 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 4
66289 เด็กหญิงกิติยาพร พรหมฤทธิ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 3
66288 เด็กชายบุณยสิทธิ์ สวัสดี 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง532 เลขที่ 2
66286 เด็กหญิงกฤษติกานต์ มีพร้อม 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 35
66285 เด็กชายขจรศักดิ์ ถิ่นเทพา 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 34
66284 เด็กชายธีรภัทร จันทบูรณ์ 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 33
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 32
66282 เด็กหญิงปริชญา นามมีไชย 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 31
66281 เด็กหญิงปานไพลิน ศรีระวิ 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 30
66280 เด็กชายคุณาธิป สงค์ช่วย 6 เยาวเรศวิทยา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 29
66279 เด็กหญิงวริศรา ศักดา 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 28
66278 เด็กหญิงอนัญพร ทองปลิว 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 27
66277 เด็กชายศุภกิตติ์ ศรีแก้วกุล 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 26
66276 เด็กชายภานุศักดิ์ คงแก้ว 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 25
66275 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรักษ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 24
66274 เด็กชายทวีศักดิ์ ทิพย์พิมล 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 23
66272 เด็กชายนฤดล เงี่ยนตั้น 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 21
66271 เด็กชายรชต ทองด้วง 5 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 20
66270 เด็กหญิงจันทกานต์ วารีอินทร์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 19
66269 เด็กหญิงญาณาทิพย์ จินดาศรี 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 18
66268 เด็กชายอภิวิชญ์ ตะปินา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 17
66267 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ตะปินา 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 16
66264 เด็กชายโพชฌงค์ แก่นแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 15
66263 เด็กหญิงดรัลพร มัฎฐาพันธ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 14
66262 เด็กหญิงจุฑามาศ ฤกษ์ดี 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 13
66261 เด็กหญิงวัทนพร นาคคง 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 12
66260 เด็กชายอติเทพ รักกะเปา 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 11
66259 เด็กชายอติเทพ เนตรรุ่ง 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 10
66258 เด็กชายชยพล สุดสิน 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 9
66257 เด็กหญิงนภัสสร ศรีอมร 4 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 8
66256 เด็กหญิงกีรติกา ชูสิทธิ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 7
66255 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พลพิชัย 4 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 6
66254 เด็กหญิงกนิษฐา จิตรัตน์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 5
66253 เด็กหญิงเขมิสรา ใจสมุทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 4
66252 เด็กหญิงยวิษฐา วิสาละ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 3
66250 เด็กชายธเนศ ศรีใย 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 2
66249 เด็กหญิงณัฐธิตา เพชรอาวุธ 4 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง528 เลขที่ 1
66248 เด็กหญิงพิมพ์พิศา เทพทอง 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 35
66247 เด็กหญิงวรพิชชา วงษา 4 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 34
66246 เด็กหญิงวลัญช์ภัฎ ทิพย์วงศ์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 33
66244 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ชัยสิทธิ์ 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 32
66243 เด็กหญิงณัฐณิชา เทพวิชิต 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 31
66242 เด็กหญิงชลิตา ว่องเจริญนุกุล 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 30
66241 เด็กชายวีรยุทธ ไกรชู 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 29
66240 เด็กหญิงจิรัญญา หมื่นสาย 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 28
66239 เด็กหญิงชบาทอง สัมพันธ์ 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 27
66238 เด็กชายธนกฤต สืบสุข 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 26
66237 เด็กหญิงปุณณดา เสรีรัตน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 25
66236 เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทุลาง 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 24
66235 เด็กชายณัฐกรณ์ สุดสิน 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 23
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 22
66233 เด็กหญิงวรนิษฐา หมานพัฒน์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 21
66232 เด็กหญิงพรพิมล เต้าทอง 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 20
66231 เด็กชายพุทธิพงศ์ ทองศรี 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 19
66229 เด็กชายณฐพงศ์ ประวิทย์ 6 อนุบาลวริศสา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 18
66228 เด็กชายอธิป เพชรชู 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 17
66227 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพชรอาวุธ 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 16
66224 เด็กชายธนวัต ธรรมชาติ 5 บ้านคลองสง ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 14
66223 เด็กชายพลภัทร ไกรนรา 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 13
66222 เด็กชายธนพนธ์ ธรฤทธิ์ 6 อนุบาลเพียรจรัส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 12
66221 เด็กชายวรรณกร วิริยะพิทักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 11
66220 เด็กชายชวัลวิช จักรหนู 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 10
66218 เด็กหญิงเหมือนขวัญ หีตรัตน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 8
66217 เด็กหญิงพัฐชญาณ์ กรีมล๊ะ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 7
66215 เด็กชายคณิศร อินทร์ดำ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 5
66214 เด็กชายณัฐดนัย แซ่หลี 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 4
66213 เด็กชายเมธาวิน กล่อมเอี่ยม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 3
66212 เด็กชายกวี ภู่ทองคำ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 2
66211 เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง527 เลขที่ 1
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 35
66207 เด็กหญิงชนิภรณ์ รักการ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 34
66205 เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่ลิ้ม 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 33
66203 เด็กชายเตชธรรม บุญร่ม 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 32
66200 เด็กชายธีรภัทร เสือปาน 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 31
66199 เด็กชายเจริญศักดิ์ เดิมโรย 5 รัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 30
66195 เด็กชายดลยวรรธ อักษรกาญจน์ 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 29
66194 เด็กหญิงวาเนีย มุติชุน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 28
66192 เด็กหญิงดลลชา ปลอดภัย 5 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 26
66191 เด็กหญิงธมน กาญจนรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 25
66190 เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยเลื่อม 5 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 24
66189 เด็กชายนรวิชญ์ สุขสวัสดิ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 23
66188 เด็กหญิงจินดารัตน์ แสงเดช 5 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 22
66187 เด็กหญิงรัญชิดา ฤทธิกุล 5 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 21
66186 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กาฬจันโท 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 20
66185 เด็กชายพงศกรณ์ เกตุกัณหา 6 บ้านตะเคียนทอง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 19
66184 เด็กหญิงศุภฐิภา เรืองฤทธิ์ 4 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 18
66183 เด็กหญิงจิรญา ชูจิตต์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 17
66182 เด็กหญิงศิรภัสสร จิตพิทักษ์ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 16
66181 เด็กชายธนภัทร เมืองฤกษ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 15
66180 เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 14
66179 เด็กชายขจรศักดิ์ สักกะณรงค์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 13
66178 เด็กหญิงกุลชา ศรีบัวทอง 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 12
66176 เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 11
66174 เด็กชายพีรวัส แก้วคงทอง 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 10
66173 เด็กชายธีรวีร์ แก้วคงทอง 6 ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 9
66172 เด็กชายจิรายุ เตี๋ยวบุตร 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 8
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 6
66168 เด็กหญิงเอมิกา ชูพัฒน์พงษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 5
66167 เด็กชายภัทรนันท์ เพชรอนันต์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 4
66165 เด็กหญิงธัญชนก ชามทอง 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 3
66164 เด็กชายณัฏฐ์กิตติ์ จารุพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 2
66159 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา จีนนา 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง526 เลขที่ 1
66158 เด็กหญิงธนัชญา รอดเจริญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 35
66157 เด็กชายกฤตภัค วิชัยดิษฐ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 34
66156 เด็กชายพัทธดนย์ เถาเล็ก 6 นิรมลชุมพร ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 33
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 32
66154 เด็กชายจิรภัทร อินทร์แก้ว 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 31
66152 เด็กหญิงวริสรา ประกอบพร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 30
66151 เด็กหญิงดลพร ครุครรชิตร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 29
66150 เด็กชายนนทพัฒธ์ บุญเกษม 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 28
66149 เด็กหญิงสุวิจักขณ์ โพธิ์เพชร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 27
66146 เด็กหญิงชนิษฐา เดชภักดี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 26
66145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทานุกูล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 25
66144 เด็กหญิงด.ญอัยดา รักอรุณ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 24
66142 เด็กหญิงด.ปรียาภัทร์ ลีวัฒนากุล 4 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 23
66140 เด็กหญิงณฐิตา เหล่าทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 22
66139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุจรต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 21
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 20
66137 เด็กหญิงฐาณิตา พัฒนพงษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 19
66136 เด็กหญิงธนันญดา ศรีพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 18
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 17
66131 เด็กชายภูศิล พุฒดำ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 15
66130 เด็กชายทนุธรรม ไชยสิทธิ์ 5 ประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 14
66129 เด็กหญิงนภัสกรณ์ อินทรกูล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 13
66128 เด็กชายณฐ เพ็งหีต 5 ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 12
66126 เด็กชายสุทิวัส ฟักทอง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 11
66125 เด็กชายพีรณัฐ นิลสาย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 10
66124 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทองปลอด 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 9
66123 เด็กหญิงเกวลิน งามสิงห์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 8
66122 เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 7
66121 เด็กหญิงธิดากานต์ คะเณย์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 6
66120 เด็กชายก้องภพ คงฉาย 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 5
66117 เด็กชายธนธรณ์ ทองรัตน์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 3
66115 เด็กชายจตุภูมิ ไพฑูรย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง525 เลขที่ 1
66112 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีไทย 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 35
66111 เด็กหญิงอริสสา บินสาเมาะ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 88
66108 เด็กชายธนกฤต โต๊ะแอ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 34
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 33
66106 เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 32
66105 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 31
66104 เด็กหญิงเมณิศา คงทอง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 30
66103 เด็กชายสารัทธ์ ช่วยสถิตย์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้องโสตฯ เลขที่ 87
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 29
66099 เด็กชายกันตพัฒน์ เพชรบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 28
66097 เด็กชายชัชพล วชิรานันตวัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 27
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 26
66093 เด็กหญิงชญานิศ พรหมประดิษฐ์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 25
66091 เด็กหญิงดิถินาถ เพ็งมาก 6 บ้านไร่ยาว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 24
66090 เด็กหญิงปวริศา นาควงค์ 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 23
66088 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขวัญรอด 5 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 22
66086 เด็กหญิงอนิลทิตา ศรีแสง 6 วัดกลาง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 21
66085 เด็กหญิงภัทรวรรณ อุ่นอ่อน 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 20
66084 เด็กหญิงอภัชฎา เทพจิตต์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 19
66083 เด็กชายปัญญธร บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 18
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 17
66081 เด็กหญิงบุศยรังสี สัจจมาศ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 16
66079 เด็กชายภาคิน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 15
66078 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดานิล 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 14
66077 เด็กหญิงธัญชนก หมีทอง 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 13
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 12
66075 เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 11
66074 เด็กหญิงนันท์นภัส หทัยวสีวงศ์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 10
66073 เด็กหญิงธัญญรัศม์ บุญชู 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 9
66072 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 8
66071 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ชุ่มนวล 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 7
66070 เด็กชายธนะพล วิจุนัง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 6
66067 เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 5
66066 เด็กชายรัฐพล หมั่นเพียร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 4
66065 เด็กหญิงณัฐกฤตา เวฬุการ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 3
66063 เด็กหญิงเกตุชญา บุญทัน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง524 เลขที่ 1
66062 เด็กหญิงชนากานต์ คงตุก 5 อนุบาลเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 35
66061 เด็กชายก้องอังกรู อภัยรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 34
66059 เด็กหญิงนริศร อ่อนเกตุพล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 33
66056 เด็กชายธีรถัทร เเซ่หม่ง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 32
66055 เด็กชายเตชน ราตรี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 31
66054 เด็กหญิงภัณฑิลา ปาณะบุตร 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 30
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 29
66050 เด็กหญิงพิชชานันท์ อินต๊ะโน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 28
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 27
66048 เด็กชายทัพพ์สยาม สุทธิจำนงค์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 26
66047 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ เพชรชลคราม 5 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 25
66046 เด็กหญิงเนตรนภัส ทองพรุสยาม 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 24
66045 เด็กชายกฤติพงศ์ ศิวายพราหมณ์ 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 23
66044 เด็กชายกฤษณะ เหลารอด 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 22
66043 เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 21
66042 เด็กชายเพชรสุวรรณ ทิศกองราช 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 20
66041 เด็กชายชยพัทธ์ บุญญะ 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 19
66039 เด็กหญิงจิลลาภัทร ถิ่นหัวเตย 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 18
66037 เด็กหญิงชุตินันท์ เชื้อบ้านเกาะ 6 บ้านแหลมหอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 17
66033 เด็กหญิงธมลวรรณ ชูเมือง 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 16
66030 เด็กหญิงสุวิชญา จันทร์ชีระ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 14
66029 เด็กหญิงหทัยชนก แซ่ภู่ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 13
66027 เด็กหญิงเขมินทรา ขาวนิ่ม 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 12
66026 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลิ่นสัมผัส 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 11
66024 เด็กหญิงณัฐชา อนุจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 10
66023 เด็กชายพุฒิพงศ์ เวชเตง 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 9
66022 เด็กชายวงศภัค เขียดแก้ว 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 8
66021 เด็กหญิงจรรย์ทััปปภา สุวงศ์จันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 7
66020 เด็กชายณัฐวัศห์ รักษาพราหมณ์ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 6
66019 เด็กหญิงชัญญานุช พรหมสะอาด 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 5
66018 เด็กหญิงพรณภัทร์ สัตถาพร 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 4
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 3
66007 เด็กหญิงณัฐณิชา ลิ้มสำราญ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 2
66006 เด็กหญิงเปรมยุดา ภพทวี 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง523 เลขที่ 1
66005 เด็กชายพงษ์ปณต ดิษฐปาน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 35
66004 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ 6 บ้านโตนยาง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 34
66003 เด็กหญิงณิชารีย์ ช่วยทุกข์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 33
66001 เด็กชายปุณยวัจน์ พูลสิน 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 32
66000 เด็กหญิงณภัทธิรา สุขช่วย 4 วัดเขา(วันครู 2501) นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 31
65999 เด็กชายอนพัทธ์ กุลศิริ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 30
65998 เด็กหญิงปุณยาพร สมพมิตร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 29
65995 เด็กหญิงธัญสินี งามผ่องใส 5 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 28
65993 เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 27
65992 เด็กหญิงโศภิษฐา เจริญสุข 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 26
65990 เด็กชายจักริน มั่นเรืองเดช 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 25
65988 เด็กหญิงเพ็ญศุภา ตั้งต้นเจริญ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 24
65986 เด็กหญิงวริศรา ทองหมัน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 22
65985 เด็กหญิงจิราวรรณ อุตล้อม 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 21
65984 เด็กชายธีรเดช สุริย์เตอร์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 20
65983 เด็กชายภูดิส ขวยไพบูลย์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 19
65982 เด็กหญิงณิชานันท์ สังข์มี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 18
65980 เด็กชายโอบนิธิ บุญช่วย 6 โชคชัยกระบี่ กระบี่ ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 16
65979 เด็กหญิงภัทณธิดา เรืองศรี โกละกะ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 15
65978 เด็กชายศิรัณ รัตนแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 14
65976 เด็กชายเพชรจรัส คงเติม 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 13
65975 เด็กหญิงณิชากร โรจนชินบัญชร 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 12
65974 เด็กหญิงชูจิต หวังหิรัญกุล 5 บัานท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 11
65970 เด็กชายศิวัช สมเขาใหญ่ 6 บ้านท่าขนอน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 9
65965 เด็กหญิงเกศราภรณ์ เส้งสั้น 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 5
65964 เด็กหญิงปริณดา หงสวินิตกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 4
65963 เด็กหญิงหฤทชนัน เขียวนาวะ 4 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 3
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 2
65961 เด็กหญิงอรรณิพัชค์ษา สองสมุทร 5 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง522 เลขที่ 1
65960 เด็กหญิงณัชชา ค้าเจริญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 35
65959 เด็กหญิงกุลธิดา ทองเกิด 4 ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 34
65958 เด็กหญิงวนัชพร นิยมจิตร์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 33
65957 เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญนุ้ย 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 32
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 31
65955 เด็กหญิงพิมเพชร เกตุเพ็ชร 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 30
65954 เด็กชายติณณ์ปาณัสม์ ปพัฒน์เปรมสิริ 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 29
65953 เด็กชายนฤพล สุวรรณรัศมี 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 28
65951 เด็กหญิงอภิชญากร คงชื่น 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 27
65950 เด็กชายณปกร หวังสุข 6 อนุุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 26
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 25
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 24
65946 เด็กหญิงลลิตา อินแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 23
65939 เด็กชายปาณัสม์ คมแท้ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 22
65938 เด็กชายชญานนท์ เกิดปลอด 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 21
65937 เด็กชายอนาวิล ยศเมฆ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 20
65936 เด็กหญิงชิญามาศ โชคชัยกวิน 4 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 19
65935 เด็กหญิงสุขปภา จิรัฐิติโชติ 4 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 18
65934 เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์ 4 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 17
65933 เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 16
65931 เด็กหญิงสุธิมา แสงจง 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 15
65930 เด็กชายเกริกฤทธิ์ จารุพรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 14
65925 เด็กชายแทนทวี ขจรบุญ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 13
65923 เด็กหญิงปริยากร เกตุแก้ว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 12
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 11
65921 เด็กหญิงฐานนันท์ ด่วนเดิน 4 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 10
65920 เด็กหญิงศวิตา เพ็ชรเสน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 9
65919 เด็กหญิงประภัทรสร แดงเพชร 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 8
65917 เด็กชายสรกิจ ศรีอุลิต 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 7
65916 เด็กชายอติวิชญ์ ถนนทิพย์ 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 6
65914 เด็กหญิงตมิสา ทองคง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 5
65913 เด็กชายเชิดชูเกียรติ พิมเสน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 4
65911 เด็กชายรัชพล สายกระสุน 5 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 3
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 2
65906 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ช่วงชูศรี 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง521 เลขที่ 1
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 35
65904 เด็กชายสิรภัทร วัชราพันธ์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 34
65903 เด็กชายอมรเทพ สาม่าน 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 33
65902 เด็กชายต่อวงศ์ เกตุแสง 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 32
65901 เด็กชายคณิติน ศักดิ์แสง 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 31
65899 เด็กหญิงพ.พิชชา สมัครกิจ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 30
65898 เด็กหญิงปองกานต์ ทิพย์ทอง 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 29
65895 เด็กหญิงธัญมน สายกระสุน 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 28
65894 เด็กหญิงพิชญ์นรี จันทร์เกลี้ยง 6 วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 27
65893 เด็กชายพีรวิชญ์ วรรณศรี 6 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 26
65889 เด็กหญิงเอวา ลิบน้อย 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 23
65888 เด็กหญิงสุพิชชา สุขุม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 22
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 21
65885 เด็กชายพิทวัส หนูบุญ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 20
65883 เด็กหญิงนภัสสร ไอศวรรย์วงศ์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง เลขที่
65882 เด็กชายฉัตรดนัย จิรภูเบศ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 19
65881 เด็กหญิงธนวรรณ ปิ่นรัตน์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 18
65880 เด็กชายปภังกร ภูมิผักแว่น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 17
65879 เด็กชายกมนณพ งามผิว 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 16
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 15
65877 เด็กชายพิชญุตม์ สายหยุด 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 14
65875 เด็กหญิงปนิตา รัศมี 4 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 13
65874 เด็กหญิงอลินดา รัศมี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 12
65873 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 11
65872 เด็กหญิงพรรณณภัทร หนูจีนจิตร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 10
65871 เด็กหญิงบัญฑิตา มิ่งแก้ว 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 9
65870 เด็กชายกันต์กวี ประชุมรัตน์ 4 อนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 8
65868 เด็กชายนันทิพัฒน์ ชุ่มเผือก 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 7
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 6
65866 เด็กชายภีม หวังมุทิตากุล 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 5
65865 เด็กชายภัฎ หวังมุทิตากุล 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 4
65861 เด็กชายเศรษฐาพิชญ์ จันทรมณี 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 3
65859 เด็กหญิงกรระวี ร่มเมือง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 2
65856 เด็กหญิงกุลการ กรฐิติพงศ์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง226 เลขที่ 1
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 35
65851 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 34
65850 เด็กหญิงสิริมา แสนเฉย 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 33
65849 เด็กหญิงธมลวรรณ อินทวงค์ 6 วัดอินทราวาส สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 32
65847 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทิพยธรรม 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 31
65846 เด็กชายอริยพล ศรีรักษา 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 30
65845 เด็กหญิงกชภัท ก้าหรีมล๊ะ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 29
65844 เด็กชายศุภฤกษ์ โสมนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 28
65843 เด็กชายจิรสิทธิ์ โต๊ะแอ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 27
65842 เด็กชายณฐกร หนูเที่ยง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 26
65839 เด็กหญิงวรัชยา ขุนพรรณราย 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 25
65837 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุรไพศาลนนท์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 24
65836 เด็กหญิงรักติกานต์ แก่นเขียว 6 คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 23
65835 เด็กชายอาทฤต ศิลมะโย 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 22
65834 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 21
65833 เด็กชายดช.พสุเทพ ศิลมะโย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 20
65832 เด็กหญิงพิมพ์อร พัฒนสิงห์ 6 บ้านคลองหาเหนือ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 19
65831 เด็กหญิงกานต์ธีรา ธรรมทีปกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 18
65830 เด็กหญิงพิริยา ด้วงสงค์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 17
65825 เด็กหญิงภัทรภร แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 16
65824 เด็กชายธีรภัทร รักประทุม 4 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 15
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 14
65821 เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 13
65820 เด็กชายปรมินทร์ รัตนวุฒิ 4 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 12
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 11
65818 เด็กชายณฐภัทร นุ้ยผุด 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 10
65815 เด็กชายปัณณธร สุรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 8
65812 เด็กหญิงเจสสิก้า บอนันเซ เรดมอร์ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 7
65811 เด็กชายภาณุวัฒน์ คงสุทธิ 5 วัดประสพ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 6
65809 เด็กหญิงกัญพัชญ์ บัวสุวรรณ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 5
65808 เด็กหญิงกุลฑีรา ศิริวัลลภ 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 4
65807 เด็กหญิงชัญญานุช เล็กขาว 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 3
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 2
65804 เด็กหญิงอาทิตยา รัตนรัตน์ 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง225 เลขที่ 1
65803 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 35
65802 เด็กชายชวัลกร ประจง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 34
65801 เด็กหญิงพิชญา อินทร์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 33
65800 เด็กหญิงอนัญญา รัตนรัตน์ 5 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 32
65799 เด็กชายทินวุฒิ สาเรศ 6 บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 31
65794 เด็กชายยศภัทร พรหมแห 6 บ้านเชี่ยวเฟือง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 30
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 29
65791 เด็กหญิงภาวัชญา ปรีชา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 28
65790 เด็กชายสุกฤตภัทร์ คงศรีชาย 4 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 27
65789 เด็กชายชัชพิมุข ศิริรัตน์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 26
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 25
65785 เด็กหญิงชนาภัทร สาริพัฒน์ 5 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 24
65784 เด็กหญิงศรีรัตน์ อุไรวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 23
65783 เด็กชายรชานนท์ บุรีรัตน์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 22
65782 เด็กหญิงจิรัชญา สาธิตกุล 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 21
65780 เด็กชายธนภัทร สาริพัฒน์ 6 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 20
65779 เด็กชายสิรภพ อักษรทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 19
65775 เด็กชายลัญฉกร วิมล 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 18
65773 เด็กหญิงศุภิสรา ภู่ทอง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 17
65771 เด็กชายชนาธิป จันทร์อุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 15
65769 เด็กหญิงเพชรภูษา เพ็ชรบูรณ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 14
65768 เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ศักดา 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 13
65767 เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์ดวง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 12
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 11
65763 เด็กหญิงธนัญชนก ทองเกตุ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 10
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร กระบี่ ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 9
65760 เด็กหญิงวริยาณัฎฐ์ วัชราภรณ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 8
65759 เด็กหญิงกษิรา ปานเชื้อ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 7
65758 เด็กชายพีรวิชญ์ จริยาพจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 6
65757 เด็กชายกฤตภาส โชครวีภาส 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 5
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 4
65755 เด็กชายพิสิษฐ์ ลิ้มเวชศิลป์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 3
65754 เด็กชายวชิรวิทย์ สาพิม 6 บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 2
65753 เด็กหญิงกันยาวีร์ ทองเอียด 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง224 เลขที่ 1
65752 เด็กชายเปรม เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 35
65750 เด็กชายณัฏฐวัจน์ ฆังคะรัตน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 34
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 33
65748 เด็กชายภัทรพล บุญหาญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 32
65747 เด็กหญิงพรรณวสุ แก้วสีขาว 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 31
65746 เด็กชายพงศ์ปณต ทองมาก 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 30
65743 เด็กชายไชยา จันทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 29
65742 เด็กหญิงอโนทัย ไกรแก้ว 6 วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 28
65740 เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์คช 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 26
65737 เด็กชายชัยนิตฐ์ หนูทับ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 25
65736 เด็กชายประภัทรพงษ์ หีตเทศ 6 บ้านห้วยตอ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 24
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 23
65734 เด็กหญิงศศิยฉัตร กมลลาศลักษณ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 22
65733 เด็กชายศุภกร กำเนิดรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 21
65732 เด็กหญิงชนัญชิดา ลักษณะ 5 วัดกงตาก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 20
65731 เด็กหญิงกมลชนก เพ็งบุญ 6 บ้านคลองสง ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 19
65730 เด็กหญิงครองขวัญ จินดาวรรณ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 18
65729 เด็กชายอิทธิกร แก้วเชื้อ แก้วเชื้อ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 17
65727 เด็กหญิงณิชากร เกื้อสม 5 เอื้ออำพน ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 16
65722 เด็กหญิงชฎาพร หนูเสน 6 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 13
65721 เด็กชายกฤติพงษ์ ฉิมกล่อม 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 12
65720 เด็กหญิงธัชพรรณ สุวรรณรัตน์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 11
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 10
65718 เด็กชายศักดิราช ราชฉวาง 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 9
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 8
65714 เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 7
65713 เด็กชายณภัทร งามประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 6
65712 เด็กหญิงตุลยวีร์ ขาวจันทร์ 5 วังเด็กวัฒนา ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 5
65710 เด็กชายอินทัช สุดาวรรณศักดิ์ 6 บ้านบางประชาภิบาล สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 4
65706 เด็กชายปัญณกร แผ่นศิลา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง223 เลขที่ 2
65702 เด็กชายไชยาวัชญ์ แง้เจริญกุล 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 35
65701 เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วพิชัย 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 34
65700 เด็กหญิงพันธิตรา ยะฝา 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 33
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 32
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 31
65696 เด็กชายปราณประชา เหมือนประสาท 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 30
65694 เด็กหญิงเกตน์นิภา ทองตะกุก 6 วัดน้ำหัก สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 29
65690 เด็กหญิงรสรืน ช่วยบำรุง 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 28
65689 เด็กชายคมกฤต สมบัติแก้ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 27
65687 เด็กหญิงติณณา ช่วยบำรุง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 26
65686 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขวัญรอด 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 25
65685 เด็กหญิงปาณิสรา รักบางแหลม 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 24
65682 เด็กชายรชาวิล ชุมพินิจ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 23
65680 เด็กชายสิรวิชญ์ ศศิธร 6 ธีราศรมพุนพิน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 22
65679 เด็กชายสกริชภณ ภูมิรินทร์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 21
65678 เด็กชายพิชญ์พิพัฒ สุขเขียว 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 20
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 19
65675 เด็กหญิงธัญวรัตม์ มุขวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 18
65674 เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 17
65673 เด็กหญิงมนตรา อัตถจรรยา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 16
65672 เด็กชายภูนที รังสิมันตุชาติ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 15
65670 เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 14
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 13
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 12
65667 เด็กชายวิญญ์ วรรณะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 11
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 10
65665 เด็กหญิงภัสรารัตน์ ทองพัฒน์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 9
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 8
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 7
65661 เด็กชายญาณวรุตม์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 6
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 5
65658 เด็กหญิงธัญวรัชญ์ มากจันทร์ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 4
65657 เด็กหญิงกัญญาภัทร คงแก้ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 3
65656 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพ็ญจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 2
65655 เด็กหญิงพฤกษา แก้วพงษ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง222 เลขที่ 1
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 35
65653 เด็กหญิงปิยรัตน์ มาตบุญโท 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 34
65652 เด็กชายฉัตรมงคล นนทพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 33
65651 เด็กหญิงวิรัลพัชร เดชนะ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 32
65650 เด็กหญิงเมารี เคร็ตซ์ชมาร์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 31
65649 เด็กหญิงปภาดา นวมสิริ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 30
65647 เด็กหญิงพรชนก เนตร์ขำ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 29
65644 เด็กหญิงปรียาภรณ์ พืชผล 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 28
65643 เด็กหญิงสุฐิตา ผุดผ่อง 6 วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 27
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 26
65641 เด็กชายนวพรรษ เอกประยูร 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 25
65640 เด็กชายเตชทัต ถาวรวัชรกุล 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 24
65639 เด็กหญิงเกตน์สิรี บุญชู 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 23
65638 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 22
65636 เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 21
65635 เด็กชายศรัณย์ เพ็งคล้าย 6 บ้านบางเหียน กระบี่ ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 20
65634 เด็กหญิงสิราวรรณ ไกรแก้ว 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 19
65633 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์ สว่างศิลป์ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 18
65632 เด็กชายพิชญ์ ผลพฤกษ์ 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 17
65631 เด็กหญิงญาดา คงชาตรี 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 16
65630 เด็กหญิงณัชชา พันธุ์วุฒิ 4 วัดรัตนาราม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 15
65629 เด็กหญิงธนัชชา วราภรณ์ 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 14
65628 เด็กหญิงสุธิดา ชูเพชร 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 13
65627 เด็กหญิงวรัณปภา เพ็ชระ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 12
65626 เด็กชายภูริณัฐ ปทะวานิช 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 11
65625 เด็กชายณฐกันต์ สุปันตี 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 10
65623 เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 9
65622 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 8
65617 เด็กหญิงพิมพ์นารา เดชมณี 5 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 7
65616 เด็กชายธัญวรัตม์ หยิ้วเหล็ก 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 6
65612 เด็กหญิงณิชานันทน์ สืบสุข 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 5
65611 เด็กหญิงปรียา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 4
65610 เด็กหญิงธนัชพร รักษา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 3
65609 เด็กหญิงปัณฑิตา ทิพย์เขต 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 2
65608 เด็กหญิงซีรีน อินอาม 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง216 เลขที่ 1
65607 เด็กหญิงกันตา วิทิพย์รอด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 35
65606 เด็กหญิงโสมรัศมิ์ จิญกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 34
65604 เด็กชายเรืองศักดิ์ สุขคุ้ม 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 33
65603 เด็กหญิงอธิชญาภาณิ์ ฤทธิสมาน 4 อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 32
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 31
65601 เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 30
65600 เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภา 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 29
65599 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ พรหมจรรย์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 28
65598 เด็กชายรังสิมันต์ กาฬนันลึก 6 ธีราศรมสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 27
65597 เด็กชายธนภัทร ไทยเกิด 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 26
65595 เด็กชายกฤตภัค แสงรักษ์ 4 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 25
65594 เด็กหญิงมนัญชยา ศศิภูริพลังกร 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 24
65593 เด็กหญิงวธิษณา ธนฐานสกุล 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 23
65592 เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม 6 ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 22
65590 เด็กหญิงเกศินี ไชยรงค์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 21
65588 เด็กหญิงณัฐชา พรหมวิเศษ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 20
65587 เด็กหญิงเบญญาภา เจริญรักษ์ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 19
65586 เด็กหญิงณัฐฐา พรหมวิเศษ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 18
65585 เด็กหญิงอันนา ศรีมหาวาส 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 17
65584 เด็กชายภาสกร กำลังเกื้อ 4 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 16
65583 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์ ศรีวัชรกาญจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 15
65582 เด็กหญิงพุทธธิดา เรืองวุฒิ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 14
65581 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล หนูจีนจิต 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 13
65580 เด็กหญิงณัฏฐา สุชาติพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 12
65579 เด็กหญิงภัคธีมา ภูเขาทอง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 11
65578 เด็กชายปัณณทัต โชคไชยวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 10
65577 เด็กหญิงกรภัค เพชรหนู 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 9
65576 เด็กชายวิธวินท์ สงวนมิตร 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 8
65575 เด็กชายภูตะวัน ทองพัฒน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 7
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 6
65573 เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทรวรานนท์ 5 วัดราษฎร์เจริญ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 5
65572 เด็กชายจิรวุฒิ รักบำรุง 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 4
65570 เด็กชายกฤษณพงศ์ กรีน 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 3
65568 เด็กหญิงชนิดา เลี้ยงสกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 2
65567 เด็กหญิงวิรากานต์ ใจสม 5 บ้านคลองสง ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง215 เลขที่ 1
65564 เด็กชายณฐชัย ชูเกียรติเถกิง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 35
65562 เด็กชายวีรภัทร นวลละออง 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 34
65560 เด็กชายศิวภพ วัชระวรากรณ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 33
65558 เด็กชายเด็กชายกันตินันท์ เกิดสมบัติ 5 ตาขุน สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 32
65555 เด็กชายศุภณัฐ ณ นคร 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 31
65553 เด็กชายกิตติภูมิ ล่องพรหม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 30
65552 เด็กชายพศวีร์ จันทร์เมือง 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 29
65550 เด็กหญิงภาวดี อุนทรีจันทร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 28
65541 เด็กหญิงณัชปภา ชินทัตโสภณ 4 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 26
65540 เด็กชายภัทรวิธ อมรแก้ว 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 25
65539 เด็กหญิงณัฐสุดา หนูแตง 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 24
65536 เด็กหญิงตมณา พิทักษ์เจริญ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 23
65532 เด็กชายสุทถิพันธ์ ร่มพฤกษ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 22
65531 เด็กชายปฐมพร แดงศรีธรรม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 21
65530 เด็กหญิงกัลยกร ฤกษ์เมือง 6 บ้านเชี่ยวเฟือง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 20
65527 เด็กชายณธายุ ศรีพรหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 19
65525 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญชูวงค์ 6 เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 18
65524 เด็กชายธนกร อินทรเทพ 4 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 17
65523 เด็กชายวีรภัทร สุมิตรสมบุญงาม 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 16
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 15
65520 เด็กหญิงอัฐชนกมล ฤกษ์ดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 14
65519 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเจริญ 6 วัดเขาน้อย นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 13
65518 เด็กหญิงปิยะพร เพชรสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 12
65517 เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา บุรภัทร์เวศม์กุล 6 วัดเขาน้อย นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 11
65516 เด็กหญิงปียวรรณ์ อภิรักษ์เนติพงศ์ 5 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 10
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 9
65513 เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์มณี 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 8
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 7
65511 เด็กหญิงชนัญญา ลีละวัฒน์วัฒนา 5 บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 6
65509 เด็กหญิงกชมาศ นเรนทร์ราช 4 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 5
65508 เด็กหญิงกชพรรณ วงศ์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 4
65505 เด็กหญิงปุณยาวี ใจแกล้ว 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 3
65501 เด็กหญิงเอ็มมิลี คันเค็ล 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 2
65499 เด็กหญิงชนิกานต์ สมอินทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง214 เลขที่ 1
65498 เด็กชายธนภัทร ยังวิวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 35
65497 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วราภรณ์ 5 มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 34
65495 เด็กชายนพัตธร รุจิภักดิ์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 33
65494 เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจนพานิช 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 32
65493 เด็กหญิงดุจฟ้าใส ธานีรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 31
65492 เด็กชายอนวัช สัมภวมานะ 5 อนุบาลนวพร สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 30
65491 เด็กชายณฐกร พนมวัน ณ อยุธยา 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 29
65490 เด็กชายก่อทรัพย์ ภูริวิมลชัย 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 28
65489 เด็กหญิงนันทิกานต์ จิระปฏินันท์ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 27
65488 เด็กหญิงชญาน์นันท์ สิริรัตนโสภณ 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 26
65487 เด็กหญิงกิ่งโสม หวั่งประดิษฐ์ 5 จอย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 25
65485 เด็กหญิงณัชชา ขวัญใจสกุล 4 อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 23
65484 เด็กหญิงกานต์ธีรา โกษาพงษ์ 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 22
65483 เด็กชายศิวรรจน์ คมกล้า 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 21
65482 เด็กหญิงมีนานุช กระโห้ทอง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 20
65481 เด็กหญิงดากานดา แท่นอ่อน 5 พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 19
65480 เด็กชายธนภูมิ สมมุ่ง 5 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 18
65479 เด็กหญิงศดานันท์ จันทร์ประเสริฐ 5 ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว ห้อง213 เลขที่ 17
65478 เด็กหญิงปริยากร อุปการแก้ว