คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 12.5 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64432 เด็กชายจิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 30 1
64539 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข 6 ธิดาแม่พระ 30 1
65004 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประมุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 30 1
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 30 1
64035 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด 6 ธิดาแม่พระ 29 5
64037 เด็กหญิงเบญจมาศ แจ้งวรวิชญา 6 อนุบาลหนูน้อย 29 5
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 29 5
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 29 5
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 29 5
64466 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำอุปละ 6 มานิตานุเคราะห์ 29 5
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 5
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 29 5
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 5
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 29 5
64572 เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ 6 พุทธยาศรม 29 5
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 29 5
64748 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 29 5
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 29 5
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 29 5
65758 เด็กชายพีรวิชญ์ จริยาพจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 29 5
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 29 5
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 29 5
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 28 23
64111 เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 23
64263 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที 6 ธิดาแม่พระ 28 23
64338 เด็กชายชวิน เทพเฉลิม 6 มานิตานุเคราะห์ 28 23
64339 เด็กชายชนาธิป บัวแย้ม 6 มานิตานุเคราะห์ 28 23
64437 เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ 6 จอย 28 23
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 28 23
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 23
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 23
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 28 23
64536 เด็กชายธิติวุฒิ ชูเสือหึง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 23
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 23
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 23
64738 เด็กชายกฤติน มูสิกะ 6 วัดบ้านส้อง 28 23
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 28 23
65147 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร 6 ธิดาแม่พระ 28 23
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 28 23
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 28 23
65395 เด็กชายณภัทร จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 28 23
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 28 23
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 28 23
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร 28 23
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 23
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 28 23
66156 เด็กชายพัทธดนย์ เถาเล็ก 6 นิรมลชุมพร 28 23
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม 28 23
64041 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ ชัยยศ 6 จอย 27 49
64119 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 27 49
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 27 49
64269 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา 4 ธิดาแม่พระ 27 49
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 27 49
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 27 49
64554 เด็กชายเวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 27 49
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 27 49
64591 เด็กชายณัฏฐ์ คำเนตร 6 จอย 27 49
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 27 49
64693 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 27 49
64743 เด็กชายอัคคนิติ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 49
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 27 49
64934 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว 6 ธิดาแม่พระ 27 49
65248 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ 6 อนุบาลชนะพร 27 49
65379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นพแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ 27 49
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 27 49
65439 เด็กชายศิรวิทย์ บุญชูวงศ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 27 49
65519 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเจริญ 6 วัดเขาน้อย 27 49
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 27 49
65834 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 6 ธิดาแม่พระ 27 49
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 27 49
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 27 49
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 27 49
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย 27 49
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 27 49
67102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 27 49
64129 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ 6 ธิดาแม่พระ 26 76
64184 เด็กชายติณณ์ ดำชะอม 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 76
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 26 76
64407 เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์ 6 พุทธยาศรม 26 76
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 76
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 26 76
64487 เด็กหญิงนรีจิตรา อรุณสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
64504 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 26 76
64525 เด็กชายแทนคุณ เพ็งมรดก 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 76
64544 เด็กชายเดชพล นาคขวัญ 5 มานิตานุเคราะห์ 26 76
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 26 76
64548 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 26 76
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 26 76
65041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีน้อย 6 จอย 26 76
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 76
65451 เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 26 76
65622 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 76
65833 เด็กชายดช.พสุเทพ ศิลมะโย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 76
65866 เด็กชายภีม หวังมุทิตากุล 6 อนุบาลหนูน้อย 26 76
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 76
66722 เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สุข 6 พุทธยาศรม 26 76
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 26 76
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 26 76
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 26 76
67145 เด็กชายวุฒิภัทร ตั้งสถาพร 6 อนุบาลนวพร 26 76
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ 26 76
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 25 106
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
64394 เด็กหญิงรรรรรร วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
64426 เด็กชายธนภัทร ว่องไวพาณิชย์ 6 เทพมิตรศึกษา 25 106
64428 เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 25 106
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 25 106
64461 เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 25 106
64510 เด็กหญิงณิชา โตวิชยธำรง 6 ธิดาแม่พระ 25 106
64538 เด็กชายปภังกร นาคขวัญ 6 พุทธยาศรม 25 106
64543 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 106
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 25 106
64699 เด็กชายณภัทร พรพุทธานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
64736 เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์ 6 เยาวเรศวิทยา 25 106
64882 เด็กชายปภากร สายร่วมญาติ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 25 106
64925 เด็กชายกันตพงศ์ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 25 106
65013 เด็กชายณัฐภัทร ร่มไทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 25 106
65089 เด็กชายธรรศ ปาลคเชนทร์ 5 ธิดาแม่พระ 25 106
65346 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ เกตุเพชร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 25 106
65397 เด็กหญิงศุภพิชญ์ บัวเพชร 6 วัดบ้านส้อง 25 106
65416 เด็กชายอริญรวิชญ์ ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา 25 106
65455 เด็กหญิงกัญญาพัชร แป๊ะอุ้ย 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ 25 106
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 25 106
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 25 106
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
66071 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ชุ่มนวล 6 วัดบ้านส้อง 25 106
66140 เด็กหญิงณฐิตา เหล่าทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 25 106
66164 เด็กชายณัฏฐ์กิตติ์ จารุพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 25 106
66328 เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์ 6 วัดบ้านส้อง 25 106
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 25 106
66721 เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา 6 พุทธยาศรม 25 106
66736 เด็กหญิงกัญญ์วรา สามทอง 6 พุทธยาศรม 25 106
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร 25 106
66814 เด็กหญิงคุณัญญา วงษ์นุ่น 6 อนุบาลนวพร 25 106
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 25 106
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 25 106
64061 เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
64103 เด็กชายสารัช ชัยยศ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
64112 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 144
64168 เด็กชายธนธรรม ช่วยมาก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 24 144
64238 เด็กชายปัญญวิท รัตนะ 6 เทพมิตรศึกษา 24 144
64320 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 144
64324 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ทวยเจริญ 6 วัดรัตนาราม 24 144
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 24 144
64438 เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์ 6 จอย 24 144
64472 เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 144
64492 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64498 เด็กชายธนดล ดาวเรือง 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64604 เด็กชายนิติธร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64646 เด็กหญิงวิมุตติ คณะทอง 6 กงตาก 24 144
64688 เด็กชายกัปตัน ถ้ำจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64694 เด็กชายอเนชา เส้งวั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 144
64700 เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง 6 ธิดาแม่พระ 24 144
64735 เด็กหญิงธัญญสรณ์ ชูศร 6 อนุบาลชนะพร 24 144
64984 เด็กชายณัฐภูมินทร์ พลรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
65005 เด็กชายปณิธาน ชื่นชม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 24 144
65014 เด็กหญิงอลีนตา ศรีเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
65051 เด็กชายศุภณัฏฐ์ เฉวียงหงษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
65064 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบัวบาน 6 ธิดาแม่พระ 24 144
65083 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน 5 ธิดาแม่พระ 24 144
65102 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 24 144
65229 เด็กชายภูมิภัส พรศิวะกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 144
65238 เด็กชายฆฤต อินทร์จันทร์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 144
65249 เด็กชายกันตินันท์ ไตรศร 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
65279 เด็กชายฉัตรเมธี รักชาติ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 144
65334 เด็กชายนภัสดล ลวณะสกล 6 ธิดาแม่พระ 24 144
65355 เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด 6 เทพมิตรศึกษา 24 144
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 144
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 24 144
65396 เด็กหญิงพริมรตา ศิริรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 24 144
65531 เด็กชายปฐมพร แดงศรีธรรม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 24 144
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 24 144
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 144
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
65902 เด็กชายต่อวงศ์ เกตุแสง 6 วัดชยาราม 24 144
66067 เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง 6 วัดบ้านส้อง 24 144
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 24 144
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 24 144
66618 เด็กชายนรภัทร สัมพันธ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 24 144
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 24 144
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 24 144
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 24 144
68028 เด็กหญิงฐิตารีย์ กล่ำบุญสวัสดิ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปภัมภ์ 24 144
64044 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา ภูมิจิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 193
64045 เด็กหญิงณัชชา สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 193
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 193
64372 เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 23 193
64416 เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำเริญตระกูล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 23 193
64422 เด็กชายฐปณต ลอยวิรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64513 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64552 เด็กชายนรวัฒน์ ทองมาก 6 มานิตานุเคราะห์ 23 193
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64660 เด็กชายณัฐธเนศ ยวนเกิด 6 อนุบาลหนูน้อย 23 193
64666 เด็กชายจิรายุ คำสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 193
64692 เด็กหญิงกัลยกร ประทุมสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 193
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64747 เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 193
64914 เด็กชายกรวิชญ์ ทิพย์ประชา 6 ธิดาแม่พระ 23 193
64937 เด็กชายศุภวีณ์กร ขุนหลัด 6 วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 23 193
64945 เด็กหญิงพิมพ์ลฐา บุญสา 6 จอย 23 193
64979 เด็กชายปุณณพัฒน์ พาพล 5 จอย 23 193
65009 เด็กชายบวรวิทย์ ทองเติม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 23 193
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 23 193
65085 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 23 193
65100 เด็กชายกฤติน บุญประสงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 193
65113 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน 6 ธิดาแม่พระ 23 193
65150 เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 193
65288 เด็กหญิงศินัญญา พินลานทุ่ม 5 มานิตานุเคราะห์ 23 193
65508 เด็กหญิงกชพรรณ วงศ์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ 23 193
65550 เด็กหญิงภาวดี อุนทรีจันทร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 23 193
65641 เด็กชายนวพรรษ เอกประยูร 6 อนุบาลหนูน้อย 23 193
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม 23 193
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร 23 193
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 23 193
65930 เด็กชายเกริกฤทธิ์ จารุพรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 193
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย 23 193
66105 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 23 193
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 23 193
66335 เด็กหญิงพราวแสงจรัส สนิทราช 6 วัดบ้านส้อง 23 193
66514 เด็กหญิง นภสร พลดี 6 ธิดาแม่พระ 23 193
66633 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 23 193
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม 23 193
66732 เด็กหญิงปณาลี อุราพร 6 พุทธยาศรม 23 193
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม 23 193
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 23 193
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 23 193
67138 เด็กหญิงชยกร บุญลาภบัณฑิต 6 อนุบาลนวพร 23 193
67459 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 193
67572 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 23 193
67665 เด็กชายนิลพัทธ์ กลั่นนิเวศ 6 อนุบาลคณาพร 23 193
64047 เด็กชายศุกลวัฒน์ ขันสิทธ์ 6 อนุบาลคณาพร 22 242
64117 เด็กชายปรานต์ ธนาโรจน์ 6 จอย 22 242
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 242
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64364 เด็กชายปัณณทัต ทัพพุน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 242
64435 เด็กหญิงปาลิดา วันนาพ่อ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 22 242
64447 เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล 6 จอย 22 242
64459 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64506 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ใหม่ซ้อน 6 วัดศรีสุวรรณ 22 242
64523 เด็กชายปองคุณ รักขนาม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 242
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64567 เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา 6 จอย 22 242
64573 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฤทธิธรรม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 242
64592 เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 242
64602 เด็กหญิงเพชรรัตน์ นพรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 242
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64695 เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64706 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64829 เด็กชายธีทัต นพรัตน์ 5 มานิตานุเคราะห์ 22 242
64922 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64933 เด็กชายติณณภพ จันทวงศ์ 6 เทพมิตรศึกษา 22 242
64935 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพ็งแก้ว 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 22 242
65081 เด็กหญิงปวริศา กลัดทอง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 242
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
65257 เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
65259 เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม 6 วัดบ้านส้อง 22 242
65364 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 242
65371 เด็กชายชัยวัตร เพ็ชรมาก 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 242
65383 เด็กชายคุณานนต์ แซ่เล่า 6 อนุบาลบ้านเด็ก 22 242
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 22 242
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 22 242
65779 เด็กชายสิรภพ อักษรทิพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
65933 เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 22 242
66043 เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 242
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
66311 เด็กหญิงปภาวรินท์ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลวริศสา 22 242
66472 เด็กหญิงเปมิกา จันปาน 6 เทพมิตรศึกษา 22 242
66642 เด็กชายพัทธดนย์ วิมลพันธุ์ 5 พุทธยาศรม 22 242
66660 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 22 242
66723 เด็กหญิงกานต์พิชชา อิ้ววังโส 6 พุทธยาศรม 22 242
66730 เด็กหญิงณัฐชยา รัตนพันธ์ 6 พุทธยาศรม 22 242
66735 เด็กชายปัญญากร แสงณรงค์ 6 พุทธยาศรม 22 242
66853 เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 22 242
66915 เด็กหญิงมุกตะวัน โกละกะ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
67074 เด็กหญิงปวริศา สุระพร 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 242
67177 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม 6 อนุบาลหนูน้อย 22 242
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
67386 เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 22 242
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ 22 242
64056 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 21 294
64066 เด็กชายตฤณ วงศ์พานิช 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 21 294
64089 เด็กชายกฤติธี ทรัพย์ยืนนาน 6 ธิดาแม่พระ 21 294
64152 เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 294
64249 เด็กชายคเณศ์พศ ผุงประเสริฐยิ่ง 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
64404 เด็กชายกสิน อัครวิฑิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 294
64417 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 21 294
64455 เด็กชายนนทพันธ์ อาจทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 21 294
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
64598 เด็กชายปุณณวิช เนาวพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 294
64632 เด็กชายจิณณะ แสงกระจ่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
64651 เด็กชายรณสิทธิ น้ำขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
64737 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขัมศรี 6 เทพมิตรศึกษา 21 294
64756 เด็กชายพชรพล เจริญมาก 6 ธิดาแม่พระ 21 294
64946 เด็กหญิงสุพิชญา ช่วยคง 6 อนุบาลชุลีกร 21 294
65053 เด็กหญิงวรินทร โรจนรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
65058 เด็กชายกันต์ธนิก ชูชนะกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 294
65181 เด็กหญิงอังควิภา ธรรมพลกิจ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 294
65250 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ 5 ธิดาแม่พระ 21 294
65264 เด็กชายภูริณัฐ กิ่งทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 294
65268 เด็กชายพันธรักษ์ คงสถิตย์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 21 294
65275 เด็กชายรัชชานนท์ อินทรโท 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
65330 เด็กชายนิธิศ ลิ่มประเสริฐวงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 294
65449 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ 5 ธิดาแม่พระ 21 294
65517 เด็กหญิงอัญญ์ชลิดา บุรภัทร์เวศม์กุล 6 วัดเขาน้อย 21 294
65580 เด็กหญิงณัฏฐา สุชาติพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 294
65636 เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
65747 เด็กหญิงพรรณวสุ แก้วสีขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
65780 เด็กชายธนภัทร สาริพัฒน์ 6 ตาขุน 21 294
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 21 294
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 21 294
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ 21 294
66236 เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทุลาง 6 อนุบาลเพียรจรัส 21 294
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร 21 294
66630 เด็กชายบุญวิทย์ พริ้งวัฒนาสกุล 6 วัดรัตนาราม 21 294
66662 เด็กชายทวีศักดิ์ เเก้วนิคม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 21 294
66948 เด็กหญิงชนัญพิชชา รักษาพราหมณ์ 6 วัดชยาราม 21 294
67190 เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มนุ่ม 6 อนุบาลพฤษชาติ 21 294
67400 เด็กหญิงแก้วปภัสร์ สำลี 6 มานิตานุเคราะห์ 21 294
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 21 294
67678 เด็กหญิงเปรมกมล คงชู 5 วัดรัตนาราม 21 294
64153 เด็กหญิงอติกานต์ ชูขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64181 เด็กหญิงกมลเนตร ช่วยเทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64445 เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 335
64463 เด็กหญิงกชพร โอชุม 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64494 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 335
64495 เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น 6 ธิดาแม่พระ 20 335
64528 เด็กชายธนวัฒน์ จ่าแก้ว 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 335
64529 เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 335
64578 เด็กหญิงพาขวัญ คงชนะ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 335
64583 เด็กชายกันต์ศักดิ์ แซ่เล่า 6 บ้านนาค้อ 20 335
64623 เด็กหญิงทาภัสสร คนเกณฑ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64696 เด็กหญิงพรรณณิการ์ นาควิโรจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 335
64745 เด็กหญิงภรณ์ชนก ช่วยสงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64776 เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี 6 เทพมิตรศึกษา 20 335
64820 เด็กหญิงกฤติมา ประทีป ณ ถลาง 6 พุทธยาศรม 20 335
64832 เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรเรี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64871 เด็กหญิงจินดารัตน์ รักบางแหลม 6 พุทธนิคม 20 335
64889 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 20 335
64912 เด็กชายธีร์ สุ่มประดิษฐ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 20 335
64928 เด็กชายญาณพัฒน์ คฤหเดช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 335
64948 เด็กหญิงขวัญข้าว รอดบุญคง 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 335
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 335
64963 เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สมมิตร 6 จอย 20 335
65006 เด็กชายพงศภัค แก้วกาญจน์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 335
65105 เด็กชายธีรภัทร แช่มชื่น 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 335
65174 เด็กชายกฤษตบุณ บุณยะตุลานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 335
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 335
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 20 335
65263 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์ 6 พุทธยาศรม 20 335
65313 เด็กชายกษิดิ์เดช คงแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 20 335
65335 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข 6 ธิดาแม่พระ 20 335
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 20 335
65373 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์ คุ้มชำนาญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 335
65424 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญยังอยู่ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 20 335
65501 เด็กหญิงเอ็มมิลี คันเค็ล 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 20 335
65635 เด็กชายศรัณย์ เพ็งคล้าย 6 บ้านบางเหียน 20 335
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 335
65674 เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 20 335
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 335
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 20 335
66075 เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา 6 วัดบ้านส้อง 20 335
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง 20 335
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง 20 335
66084 เด็กหญิงอภัชฎา เทพจิตต์ 6 วัดบ้านส้อง 20 335
66112 เด็กชายรัชชานนท์ ศรีไทย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 335
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 335
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
66583 เด็กชายณภัทร ชายเกลี้ยง 6 พุทธยาศรม 20 335
66704 เด็กชายพงศกร เพ็ชระ 5 วัดบ้านส้อง 20 335
66710 เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว 6 พุทธยาศรม 20 335
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม 20 335
66742 เด็กหญิงมนัสวี ศรีเนียม 6 พุทธยาศรม 20 335
66748 เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน 6 พุทธยาศรม 20 335
66990 เด็กหญิงพิมพ์ดาว สถิตยานุรักษ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 20 335
67029 เด็กชายณฐกร ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 335
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 335
67155 เด็กชายธนกฤต สุขสงค์ 6 อนุบาลนวพร 20 335
67325 เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมทอง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 335
67640 เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 6 จอย 20 335
64009 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บำรุง 6 ธิดาแม่พระ 19 394
64029 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 394
64038 เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 394
64256 เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 19 394
64305 เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
64454 เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 394
64511 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล 6 ธิดาแม่พระ 19 394
64606 เด็กชายวรินทร กระสินธุ์ 6 เทพมิตรศึกษา 19 394
64683 เด็กชายทักษกร พัฒนเดช 5 ธิดาแม่พระ 19 394
64690 เด็กหญิงสรัญญา กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 19 394
64898 เด็กชายธีรเมธ บุญเสถียร 6 จอย 19 394
64904 เด็กชายอินทัช ศรีโรจน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 394
64918 เด็กหญิงปณาลี หีตช่วย 6 อนุบาลชนะพร 19 394
64920 เด็กชายชยังกูร หนูสุวรรณ 6 วัดปทุมสิชล 19 394
64942 เด็กหญิงศกุรภัสส์ เพชรโสม 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 394
64957 เด็กหญิงณัชชา จันทรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
65040 เด็กหญิงพิชญาภา ศุภลักษณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 394
65048 เด็กชายปราชญ์ แก้วคงศรี 6 ตาขุน 19 394
65063 เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร 6 ธิดาแม่พระ 19 394
65066 เด็กชายธีทัต นวลทอง 5 จอย 19 394
65082 เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม 6 บ้านนาควน 19 394
65188 เด็กชายธนกฤต ไชยสิทธิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 19 394
65261 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา 6 ธิดาแม่พระ 19 394
65281 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ 5 ธิดาแม่พระ 19 394
65365 เด็กชายกิตติธัช เหมะ 6 จอย 19 394
65450 เด็กชายธนกร พันธุ์วุฒิ 5 วัดรัตนาราม 19 394
65460 เด็กชายถาปนิก เวชเตง 5 วัดรัตนาราม 19 394
65623 เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 19 394
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 394
65665 เด็กหญิงภัสรารัตน์ ทองพัฒน์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 394
65670 เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 394
65740 เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์คช 5 มานิตานุเคราะห์ 19 394
65742 เด็กหญิงอโนทัย ไกรแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 19 394
65783 เด็กชายรชานนท์ บุรีรัตน์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 19 394
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
65837 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุรไพศาลนนท์ 5 ธิดาแม่พระ 19 394
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 394
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 19 394
65993 เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 394
66021 เด็กหญิงจรรย์ทััปปภา สุวงศ์จันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 394
66073 เด็กหญิงธัญญรัศม์ บุญชู 6 วัดบ้านส้อง 19 394
66077 เด็กหญิงธัญชนก หมีทอง 6 วัดบ้านส้อง 19 394
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
66264 เด็กชายโพชฌงค์ แก่นแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 394
66275 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรักษ์ 6 อนุบาลวริศสา 19 394
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม 19 394
66333 เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวเจริญ 6 วัดบ้านส้อง 19 394
66372 เด็กชายชนม์นันทณัฐ อภินันทพร 6 จอย 19 394
66431 เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 19 394
66725 เด็กหญิงสุณิสา เพชรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 19 394
66743 เด็กชายวชิรวิทย์ จีนแก้ว 6 เทพมิตรศึกษา 19 394
66820 เด็กหญิงอนัญญา นิตย์มี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 394
66863 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แนบตรีเนตร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 394
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ 19 394
66947 เด็กหญิงฐิติชญา เกิดแก้ว 6 วัดชยาราม 19 394
67248 เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ 5 จอย 19 394
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 19 394
68020 เด็กหญิงสุวิชาดา ชูช่วย 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 394
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 394
68026 เด็กหญิงสโรษิณี ศรีแก้วคง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 394
68033 เด็กชายอดิศร มานะกล้า 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 394
68034 เด็กชายธนวัฒน์ แดงบาง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 394
64023 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด 5 ธิดาแม่พระ 18 458
64028 เด็กหญิงพิชามญช์ บุญสิน 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64031 เด็กหญิงกฤติมา คงทน 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64036 เด็กชายภูมิทัศน์ อาจนะ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 458
64050 เด็กหญิงกานต์สิรี รุ่งแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64076 เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64090 เด็กหญิงปัญจมาภรณ์ ทองสหธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
64096 เด็กหญิงปุณยนุช ไชยชำนิ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
64126 เด็กชายพงศภัค หีตแก้ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 458
64350 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงเกื้อหนุน 5 ธิดาแม่พระ 18 458
64352 เด็กชายปธานิน จะระนอง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
64405 เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64433 เด็กชายกฤติน แสงแก้ว 6 อนุบาลหนูน้อย 18 458
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 18 458
64464 เด็กหญิงด.ญ.ชนิตสิรี เขียวนาค 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
64609 เด็กหญิงพิศุทธิกานต์ ทองศรีสุข 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 458
64764 เด็กชายกิตติพิชญ์ ลอยเกตุ 6 วัดรัตนาราม 18 458
64772 เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
64778 เด็กหญิงกฤตินี สุขะประดิษฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 458
64789 เด็กหญิงปุญญิศา ทองชิต 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64794 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 458
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 458
64815 เด็กชายชินาธิป ตะเภาน้อย 5 อนุบาลหนูน้อย 18 458
64907 เด็กชายจิรชยุตม์ เพ็งสุวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 458
64976 เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิ้ม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 18 458
65055 เด็กชายศุพกฤต ยาแสง 6 วัดพระบรมธาตุไชยา 18 458
65071 เด็กชายธนากร เริงวิทย์ 5 ธิดาแม่พระ 18 458
65110 เด็กหญิงสุมิตตานันท์ วิโรพรหม 6 วัดอิทราวาส 18 458
65116 เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
65129 เด็กชายกตัญญวัฒน์ โพธิ์อ่อน 6 อนุบาลหนูน้อย 18 458
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 18 458
65170 เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
65215 เด็กชายกรมิษฐ์ ชำนาญนา 5 มานิตานุเคราะห์ 18 458
65221 เด็กหญิงศุภกานต์ สุรัตนะพราหมณ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 458
65252 เด็กชายสุทธวีร์ พุ่มพันธ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 458
65297 เด็กชายนนน คุ้มทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 458
65303 เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
65349 เด็กหญิงวิณิชยา รักษาทรัพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 18 458
65391 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ราชพิบูลย์ 6 บ้านควนสูง 18 458
65410 เด็กชายพงศกร สาริขา 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 458
65434 เด็กชายพชรพล กระจะจ่าง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 458
65444 เด็กชายสุภชัย ฟุ้งเกียรติคุณ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 458
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย 18 458
65607 เด็กหญิงกันตา วิทิพย์รอด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 458
65638 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 458
65655 เด็กหญิงพฤกษา แก้วพงษ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 18 458
65656 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพ็ญจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 458
65771 เด็กชายชนาธิป จันทร์อุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
65895 เด็กหญิงธัญมน สายกระสุน 6 วัดชยาราม 18 458
65937 เด็กชายอนาวิล ยศเมฆ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
66048 เด็กชายทัพพ์สยาม สุทธิจำนงค์ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 458
66072 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 458
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม 18 458
66322 เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 458
66367 เด็กหญิงวราคณา พลายจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 458
66406 เด็กหญิงจิณัฐตา ช่วยคงมา 6 เยาวเรศวิทยา 18 458
66477 เด็กชายรักษ์ภูมิ แสงตะวันวงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
66658 เด็กชาย วรชัย ดุลยะศิริ 6 พุทธยาศรม 18 458
66695 เด็กชายกิตติพัศ รอดมา 5 พุทธยาศรม 18 458
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา 18 458
66819 เด็กชายกฤษฎิ์ หัตถพลาเมธ 6 อนุบาลนวพร 18 458
66823 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โอชม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 458
66830 เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลนวพร 18 458
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 458
66835 เด็กชายภวิศ มากบุญ 6 อนุบาลนวพร 18 458
66837 เด็กชายนภัสกร เทศขำ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 458
66857 เด็กชายณัฏฐนันท์ แดงทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 458
66859 เด็กชายจิรภัทร อินทร์ปรางค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 458
66871 เด็กชายศิวกร สุขมาก 5 วัดรัตนาราม 18 458
66887 เด็กหญิงชมดาว โสกันทัต 6 วัดบ้านส้อง 18 458
66907 เด็กหญิงกชนันท์ หวานสนิท 5 อนุบาลดวงใจแม่ 18 458
67041 เด็กชายธนกร ณ สุวรรณ์ 6 อนุบาลนวพร 18 458
67047 เด็กชายศิวกร เมฆเสน 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
67123 เด็กชายปรัช รุ่มจิตร 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
67148 เด็กชายสิทธิชัย ช่วยคง 6 อนุบาลนวพร 18 458
67154 เด็กหญิงปัณฑิตา เรืองศรี 6 อนุบาลนวพร 18 458
67331 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต 5 ธิดาแม่พระ 18 458
67361 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 458
67399 เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 458
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 458
67452 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์ เลิศปิยะธนากุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 458
67542 เด็กหญิงกฤชณพัชร์ สุนทร 5 ธิดาแม่พระ 18 458
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม 18 458
67682 เด็กชายศตสกล เกลี้ยงมล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 458
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่