คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 8.22 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 30 1
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 30 1
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 29 3
67553 เด็กชายธีวสุ ชมภูพล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 29 3
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 29 3
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 29 3
68861 เด็กชายคีวดลฆ์ ทองสง่า 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
69483 เด็กชายธนธรณ์ ปานชาวนา 6 ธิดาแม่พระ 29 3
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 3
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 29 3
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 29 3
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 29 3
67044 เด็กชายดรณ์ นิสภาธร 5 นิสภาธร 28 16
67882 เด็กชายทักษ์ดนัย เกตุแก้ว 6 จอย 28 16
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 28 16
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 28 16
68163 เด็กชายวรวัชร์ สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 20
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 27 20
68787 เด็กชายกรวิช จันทร์เทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 27 20
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 27 20
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 27 20
69545 เด็กหญิงชญานิศ โสระเนตร์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 27 20
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 27 20
67036 เด็กชายสหวรรษ สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 27
67455 เด็กหญิงนิชานันท์ ไสยรินทร์ 6 จอย 26 27
67701 เด็กชายบุญญปัญญ์ บุญยังอยู่ 6 ธิดาแม่พระ 26 27
67814 เด็กชายณัช อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 26 27
68388 เด็กชายสักรินทร์ มุขตา 6 ธิดาแม่พระ 26 27
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 26 27
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 26 27
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 34
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 25 34
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 34
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 25 34
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 34
67808 เด็กชายธนกฤต บุญรักษ์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 25 34
68083 เด็กหญิงกษมล แก้วอำรัตน์ 6 พุทธยาศรม 25 34
68453 เด็กชายศตคุณ เหลือแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 25 34
68744 เด็กชายภาคิน ไพพงศ์ 6 อนุบาลคณาพร 25 34
69661 เด็กชายศิราวิชญ์ สวัสดิ์วิจิตรกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 34
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 25 34
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 25 34
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 24 46
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 24 46
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 46
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 24 46
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 24 46
70005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุ้ม 6 จอย 24 46
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 24 46
70635 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ 6 ธิดาแม่พระ 24 46
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง 24 46
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 24 46
67105 เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 56
67293 เด็กหญิงภัททิยา คงจันทร์ 6 เทพมิตรศึกษา 23 56
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 23 56
67816 เด็กชายจิตตภัสม์ ชุมจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 23 56
68243 เด็กชายกิตติธัช เพชรสุด 6 เพชรผดุงเวียงไชย 23 56
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 23 56
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 23 56
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 23 56
70162 เด็กหญิงเอวิตา กล่ำเอม 6 จอย 23 56
70434 เด็กชายภัทรกร เอื้อโอภาสพันธุ์ 5 ชุมชนวัดขันเงิน 23 56
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม 23 56
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 23 56
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 23 56
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 23 56
67128 เด็กชายปราบ ธนาโรจน์ 6 จอย 22 70
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 22 70
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 70
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 22 70
68999 เด็กชายสิรภพ ทองจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 70
69032 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวิรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 70
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 22 70
69673 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 4 พุทธยาศรม 22 70
69712 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 70
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 22 70
69993 เด็กชายเสกสรร รัตน์จันทร์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 22 70
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง 22 70
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 22 70
67043 เด็กชายชวิศ สรรพขาว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 83
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 21 83
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 83
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 83
67544 เด็กหญิงบุณยดา บุณยภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 83
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 21 83
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 21 83
68411 เด็กชายศิรเชษฐ์ ใบนำโชค 6 มานิตานุเคราะห์ 21 83
68690 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลิ้ง 6 ธิดาแม่พระ 21 83
68853 เด็กชายจิรากร ปานจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 21 83
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 21 83
69528 เด็กชายชนน เทพเฉลิม 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 21 83
69756 เด็กหญิงญาณิดา ฤทธิกุล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 21 83
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 21 83
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 21 83
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 98
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 98
67747 เด็กชายนพรุจ แซ่ลิ้ม 6 ธิดาแม่พระ 20 98
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 98
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 20 98
68829 เด็กชายณัฐภัทร ชูรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 98
68887 เด็กชายจุฑาภัทร คาร 6 จอย 20 98
69079 เด็กหญิงญาดา ปาลีพิชัย 6 จอย 20 98
69221 เด็กหญิงปณิชา ชุณหวิกสิต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 98
69548 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 5 จอย 20 98
69647 เด็กหญิงรัชย์ธมน บุญปลูก 6 ธิดาแม่พระ 20 98
69766 เด็กชายธิปก ศรีเทพ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 20 98
69803 เด็กชายพิพัฒนพร ช่วยทอง 6 เทพมิตรศึกษา 20 98
69825 เด็กหญิงปรียาลักษณ์ สุทธิ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 98
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน 20 98
70156 เด็กชายธนวัฒน์ ปานแก้ว 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 98
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 98
70609 เด็กชายธนวุฒิ วิสโยภาส 6 อนุบาลหนูน้อย 20 98
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 19 116
67181 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 5 พุทธยาศรม 19 116
67260 เด็กชายอรรฆเดช ประทุมสุวรรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 116
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 19 116
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 19 116
67607 เด็กชายปุณณภพ ชัยวิชิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 116
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 19 116
67953 เด็กชายบุณยภู ดอนทราย 6 จอย 19 116
68075 เด็กชายกานต์นิธิ เต็มพร้อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 19 116
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 116
68146 เด็กชายพชรกฤต สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 116
68478 เด็กชายตรัยรัตน์ ศรีโชติ 6 วัดบ้านส้อง 19 116
68752 เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร 5 ธิดาแม่พระ 19 116
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 19 116
69146 เด็กชายกรฤต จารุุจารีต 6 วัดศรีสุวรรณ 19 116
69557 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใหญ่ตุง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 116
69613 เด็กชายราฟาน สุโดบ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 116
69624 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองท่าชี 6 พุทธยาศรม 19 116
69958 เด็กหญิงศิริเพ็ญ พรมั่งมี 6 มานิตานุเคราะห์ 19 116
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 19 116
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 116
70934 เด็กชายชนินทร ไม้แก้ว 6 อนุบาลชุลีกร 19 116
71283 เด็กหญิงชวพร ลนกฐิน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 116
67063 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสัย 6 มานิตานุเคราะห์ 18 139
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 139
67112 เด็กหญิงแพตรี เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 139
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 18 139
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 18 139
67432 เด็กชายวิญญ์ ตั่นเผ่าพงษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 139
67513 เด็กชายภคพล จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 139
67618 เด็กหญิงพิชญา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 139
67674 เด็กหญิงนันทน์ทิชา พันธุ์สถิตย์วงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 139
67772 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศรีสุข 6 จอย 18 139
67881 เด็กชายสิรศักย์ เต็มวิจิตร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 139
67886 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 5 จอย 18 139
67951 เด็กหญิงญานิศา เจียมทวีบุญ 6 จอย 18 139
68010 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 5 เยาวเรศวิทยา 18 139
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 18 139
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 18 139
68234 เด็กชายอภินัทธ์ พรชัย 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 139
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 139
68486 เด็กชายปัณณวิชญ์ พริ้มขจีพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 139
68492 เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 139
68721 เด็กชายนวพรรษ์ ถุงทอง 6 เยาวเรศวิทยา 18 139
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 139
69019 เด็กหญิงศุภิสรา ฤทธิกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 18 139
69106 เด็กชายออมทรัพย์ ศรีวายพราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 139
69138 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 139
69172 เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่ลี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 139
69180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ 6 ธิดาแม่พระ 18 139
69323 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 5 พุทธยาศรม 18 139
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 139
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 18 139
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 18 139
69862 เด็กหญิงอภิชญา มณีสม 6 วัดบ้านส้อง 18 139
69965 เด็กหญิงรวีภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลคณาพร 18 139
70179 เด็กหญิงณฤดี อินทเรือง 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 18 139
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 18 139
70611 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิวแพ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 139
70690 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 139
71356 เด็กหญิงธนัทดา แสงจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 139
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 177
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 177
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 177
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 17 177
67523 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 177
67629 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญอบ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 177
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 177
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 177
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 17 177
68639 เด็กหญิงสุขธิดา วิเศษ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 177
68664 เด็กหญิงกันติชา รัตนพันธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 177
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 177
68749 เด็กหญิงณัฏฐธิดา กิตติวีระนุกูล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 177
68816 เด็กชายพิฑานันท์ แก้วปลอด 6 ธิดาแม่พระ 17 177
68885 เด็กชายกฤติธี บุญศรี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 177
68994 เด็กหญิงวรรณรัตน์ รัตนสุภา 6 ธิดาแม่พระ 17 177
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 17 177
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 17 177
69201 เด็กหญิงณฐาชนก พัฒนศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 177
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 17 177
69611 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ 5 ธิดาแม่พระ 17 177
69652 เด็กหญิงญาโนบล เจริญผล 6 พุทธยาศรม 17 177
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 177
69837 เด็กชายพิชยะ จงรักภักดี 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 177
70063 เด็กชายสิรภพ ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 177
70228 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เจริญภักดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 177
70457 เด็กหญิงชนิดาภา ฟักสุมณฑา 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 17 177
70738 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ แก้วเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 177
70766 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ 17 177
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 17 177
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 177
67014 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ 16 208
67284 เด็กหญิงปวริศา คูหพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 208
67327 เด็กชายจิตรธิชัย แก้วมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 16 208
67426 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 208
67536 เด็กหญิงปุณณดา อยู่ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 208
67537 เด็กหญิงวรรณิต ดำชะอม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 208
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 208
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 16 208
67733 เด็กชายณฐกร เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 16 208
67757 เด็กชายชนัญชน ปทะวานิช 6 จอย 16 208
68067 เด็กชายภูริภักดิ์ ภู่สัน 5 อนุบาลหนูน้อย 16 208
68288 เด็กหญิงศิฬญา ศึกษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 16 208
68351 เด็กหญิงณัชช์นลิน ช้อยชาญชัยกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 208
68399 เด็กชายฮาริษ ไกรทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 208
68698 เด็กหญิงปริญญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 208
68778 เด็กหญิงนลินภัสร์ เขมะพันธุ์มนัส 6 ธิดาแม่พระ 16 208
68812 เด็กหญิงชิสา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 208
68820 เด็กหญิงณัฎฐวี ไพรเจริญวรกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 16 208
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 208
69118 เด็กหญิงศิริพร เรืองเสวียด 6 มานิตานุเคราะห์ 16 208
69160 เด็กชายขุนยกร สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 208
69324 เด็กหญิงพีรดา วังฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 208
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 208
69679 เด็กหญิงอาทิตยาพัณณ์ พัฒนศิริ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 208
69755 เด็กหญิงสุภานัน เสนชู 6 มานิตานุเคราะห์ 16 208
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 208
69802 เด็กชายชวิน สาริขา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 208
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 208
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 208
70040 เด็กชายดนัยณัฐ รักเดช 6 ธิดาแม่พระ 16 208
70229 เด็กหญิงกชพรรณ มีสิทธิ์ 6 เทพมิตรศึกษา 16 208
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 208
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 208
70570 เด็กชายทัพพ์ ลวณะสกล 5 จอย 16 208
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 208
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 16 208
71528 เด็กชายธีร์นภัส ตั้งสิริพันธกุล 6 เทพมิตรศึกษา 16 208
67145 เด็กหญิงนันท์นลิน ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
67228 เด็กชายตฤณ ศรีใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 245
67252 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 245
67329 เด็กหญิงปาลิตา จรัล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 245
67336 เด็กชายอชิรวิชญ์ แก้วศรี 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 15 245
67342 เด็กหญิงณปภา หวังสุข 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 15 245
67362 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ 6 ธิดาแม่พระ 15 245
67386 เด็กชายณัฐปภัสธ์ ขาวเขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 15 245
67393 เด็กหญิงกันติชา กระมุท 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 245
67423 เด็กหญิงณัฐรดา พัฒนจร 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 15 245
67531 เด็กชายวสิษฐ์พล ทิพย์รัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 15 245
67558 เด็กหญิงภิญจิรา วังแคล้ว 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 245
67565 เด็กหญิงญาณ์ภัสสรร์ พงศ์พัศญา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 245
67581 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 245
67619 เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุขใส 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 245
67632 เด็กชายนิพิฐพนธ์ หนูจุ้ย 6 นวพร 15 245
67644 เด็กหญิงนลพรรณ พัฒน์ไกร 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
67646 เด็กชายวสุรักษ์ หลิมเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 245
67751 เด็กหญิงธันยชนก เกตุแก้ว 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 15 245
67771 เด็กชายสุขสิงหา สวัสดี 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
67888 เด็กชายกฤษณพล ทองปรีชา 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
67938 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 4 มานิตานุเคราะห์ 15 245
68066 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 245
68073 เด็กหญิงสิรภัทร โสมติด 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 245
68079 เด็กชายกันต์กวี โกษาพงษ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 15 245
68108 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 245
68223 เด็กหญิงจันทกานต์ ยังสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 245
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 15 245
68877 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 245
68895 เด็กหญิงธัญญ​พัทธ์​ ส่งมาก 6 บ้านบ่อผุด 15 245
68931 เด็กหญิงสุปรียา คำทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 245
68937 เด็กชายธนกฤต ปานหร่าย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 245
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 15 245
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 15 245
69153 เด็กหญิงทิพย์ธารา ฟุ้งเฟื่อง 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
69159 เด็กชายธนพนธ์ มุ่งจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 245
69162 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 15 245
69374 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 5 จอย 15 245
69381 เด็กชายเกียรติกร เวทยา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 245
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 15 245
69420 เด็กชายรัชพล ยวนเกิด 6 อนุบาลกุลบุตร 15 245
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 245
69536 เด็กหญิงชนัดดา วงศ์โสภา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 15 245
69631 เด็กชาย ธัญพล กิ้มเส้ง 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 15 245
69776 เด็กหญิงรสนันท์ โวดทวี 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
69935 เด็กหญิงกาญณทิพย์ ผวาวรรณ 6 วัดโพธิ์น้อย 15 245
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
70525 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฑิตสุวรรณ 6 สหกรณ์พัฒนา 15 245
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 245
70615 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 5 อนุบาลหนูน้อย 15 245
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 245
70864 เด็กหญิงอิสรีย์ พรมจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ 15 245
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
71019 เด็กชายปุณณัตถ์ คมสันต์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 15 245
71187 เด็กชายจตุภัทร จิยาเพชร 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 245
71457 เด็กชายอนาวินทร์ คงบัว 6 เทพมิตรศึกษา 15 245
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 245
67005 เด็กชายติญญ ตระการภาสกุล 6 ธิดาแม่พระ 14 304
67009 เด็กหญิงชณาภัส ศรทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 304
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 14 304
67077 เด็กหญิงชณารัศมิ์ ชุณหวิกสิต 6 จอย 14 304
67113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 304
67141 เด็กหญิงพิชญธิดา พยุหะ 6 จอย 14 304
67230 เด็กหญิงบุญญทรัพย์ สุวรรณบุตร 6 จอย 14 304
67234 เด็กหญิงธัญกร ศรีคง 5 ธิดาแม่พระ 14 304
67259 เด็กหญิงพิมพ์มาตา เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
67269 เด็กชายภูริพันธ์ อิสระนูวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
67276 เด็กชายพิสุทธิ์วัชร์ เพ็ชรเกลี้ยง 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 14 304
67300 เด็กชายคุณัฏฐ์ สุวรรณทิพย์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 14 304
67385 เด็กหญิงกัญญาภัทร เรืองธารา 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 304
67460 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 14 304
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 14 304
67538 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ขำชูสงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 304
67567 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 304
67570 เด็กหญิงกัญญณัช คิดรอบ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 304
67598 เด็กหญิงปานรดา จรงค์หนู 5 อนุบาลหนูน้อย 14 304
67645 เด็กหญิงเพ็ญพิชา โรจนพิทยากร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 304
67689 เด็กหญิงเปรมณรดา บานเย็น 6 อนุบาลหนูน้อย 14 304
67698 เด็กชายฐนิศร แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 14 304
67743 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะบุตร 6 เทศบาลเกาะพะงัน 14 304
67744 เด็กชายฐากูล พลายแก้ว 6 วัดตรณาราม 14 304
67774 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 14 304
67831 เด็กชายมนต์พิทักษ์ ช่อคง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 304
68013 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 304
68016 เด็กหญิงเบญญาดา ทุมเชียงลำ 6 จอย 14 304
68131 เด็กชายปุณณัตถ์ เชี่ยวสมุทร 6 พุทธยาศรม 14 304
68392 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 5 อนุบาลหนูน้อย 14 304
68394 เด็กชายวรภัทร ตะก้อง 6 ธิดาแม่พระ 14 304
68432 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 304
68480 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 14 304
68484 เด็กชายนันทภพ สุขสม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
68509 เด็กชายศุภธัช นุ่นลอย 6 ธิดาแม่พระ 14 304
68602 เด็กหญิงรัฐวัน ไกรแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 304
68771 เด็กหญิงกัญญพัชร ยุติธรรม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 14 304
68786 เด็กชายปกรณ์ ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 14 304
68833 เด็กชายธนิสร ปลอดจินดา 6 เทพมิตรศึกษา 14 304
68936 เด็กหญิงทัศนนันท์ เต็มไพโรจน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 304
69011 เด็กชายฐณาวัฒร์ บุญคง 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 304
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 14 304
69147 เด็กหญิงณัฐวศา ตระกุลนิตย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
69165 เด็กหญิงณดา สุทธินุ่น 6 จอย 14 304
69282 เด็กชายรัฐนนท์ ชัยรัตนภิวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
69328 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 5 พุทธยาศรม 14 304
69376 เด็กชายอัฐวิชญ์ ธรรมรักษา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 14 304
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 304
69437 เด็กชายญาณาธิป เทพรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
69525 เด็กหญิงอภิชญา เสาร์ใส 5 ปิยะวัฒนาราม 14 304
69617 เด็กชายธีรเมธ พรหมม่วง 6 พุทธยาศรม 14 304
69634 เด็กหญิงสิตานัน ตั้งวิศวกิจ 6 พุทธยาศรม 14 304
69642 เด็กชายณชพล สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 14 304
69675 เด็กชายพงศกร ชัยยศ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 304
70143 เด็กชายกันต์ธนเดช ธรรมศิริธวัช 6 ธีราศรมพุนพิน 14 304
70233 เด็กหญิงอุนนดา ศรีโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 14 304
70263 เด็กชายภัทรพล ช่วยไทย 6 บ้านปากสาย 14 304
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 304
70351 เด็กชายอนันต์ธเนศ ฐานะกาญจน์ 6 เทพมิตรศึกษา 14 304
70868 เด็กหญิงฟ้าวิดา จันทะโฆษ 6 จงฮั้ว 14 304
70911 เด็กชายภานุดล สมคะเนย์ 6 พุทธยาศรม 14 304
70919 เด็กชายพัชรพล พวงสว่าง 5 อนุบาลชุลีกร 14 304
70949 เด็กหญิงพิชญ์สินี สินทรัพย์ 6 ยุวศึกษา 14 304
70974 เด็กหญิงอันนา บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 14 304
71069 เด็กชายชยพล จินาสุ่น 6 ธีราศรมพุนพิน 14 304
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 14 304
71385 เด็กหญิงอมรรัตน์ รบเมือง 4 ตวงวิชช์พัฒนา 14 304
71452 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 5 อนุบาลนวพร 14 304
71455 เด็กชายทักษ์ ยศมา 6 เทพมิตรศึกษา 14 304
71532 เด็กชายปัณชญา สกุลดิษฐ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 14 304
71701 เด็กหญิงนันท์นลิน อุราพร 6 อนุบาลนวพร 14 304
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67059 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 13 377
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 13 377
67104 เด็กหญิงนวิยา ช่วยสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67149 เด็กชายภูธิป หีตช่วย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 13 377
67172 เด็กหญิงนพดา ชูหว่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67173 เด็กชายรังสิต ปานเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67282 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67302 เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67356 เด็กชายฐนพงศ์ ศะศิเดโช 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67363 เด็กชายยุติวิชญ์ เพ็ชรมีศรี 5 ธิดาแม่พระ 13 377
67366 เด็กชายกฤษกร ทองรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67387 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 377
67397 เด็กชายสิรวิชญ์ เฉลิมมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
67415 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67449 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 13 377
67511 เด็กชายศิวณัฐ สุดสวาสดิ์ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 13 377
67622 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67688 เด็กชายสุพศิน เกิดผล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67740 เด็กหญิงเปมิกา สวัสดิ์วงค์ 6 ตัณติวัตร 13 377
67756 เด็กหญิงชญานิศ แม้นทอง 6 วัฒนานุศาสน์ 13 377
67785 เด็กหญิงชลธิดา สุรินทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 13 377
67894 เด็กชายไชยวัฒน์ รักบำรุง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 13 377
67924 เด็กหญิงฐิตา แช่มช้อย 6 อนุบาลหนูน้อย 13 377
67932 เด็กหญิงศุภิสรา นาควิเชียร 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
67963 เด็กชายปองคุณ สุทธิสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 13 377
68086 เด็กชายกันตวัฒน์ แก่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 13 377
68097 เด็กหญิงธัญพิชชา มะลิเผือก 6 วัดเขาวันครู(2501) 13 377
68102 เด็กหญิงพริมาภรณ์ รักชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
68117 เด็กหญิงปวริศา จิตจำ 6 อนุบาลชนะพร 13 377
68118 เด็กชายภูบดี ทองนุ่ม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 13 377
68143 เด็กหญิงกฤตาณัฐ ทองมั่ง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 13 377
68237 เด็กหญิงสุกฤตา ประพันธ์บัณฑิต 6 เพชรผดุงเวียงไชย 13 377
68250 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เล็กจริง 6 ธิดาแม่พระ 13 377
68256 เด็กชายธฤษณุ ธนฐานสกุล 5 จอย 13 377
68300 เด็กชายผณิศวร ตั้งวิศวกิจ 6 พุทธยาศรม 13 377
68308 เด็กชายทศา ตันติษัณสกุล 5 วัดบ้านส้อง 13 377
68327 เด็กชายณภัทร วสุเชษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
68350 เด็กชายธิติสรณ์ สุวรรณวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
68372 เด็กหญิงลภัสสินี อ่อนเกตพล 6 วัดบ้านส้อง 13 377
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 13 377
68403 เด็กชายศิรวิทย์ พวงเพชร 6 ธิดาแม่พระ 13 377
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 13 377
68449 เด็กชายแทนไท ทองสัมฤทธิ์ 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 13 377
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 13 377
68735 เด็กหญิงณัฐภัทร ภู่วัฒนา 5 อนุบาลนวพร 13 377
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 13 377
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 13 377
69037 เด็กหญิงอนงค์บุษย์กร ขวัญแก้ว 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 13 377
69095 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศุภวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
69192 เด็กหญิงทิตา กรณิศวรพล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
69207 เด็กชายณัชฐิภัทร์ โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 13 377
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 13 377
69306 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 13 377
69326 เด็กหญิงธัญชนก รัตนมุสิก 6 ธีราศรมพุนพิน 13 377
69440 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 5 ธิดาแม่พระ 13 377
69452 เด็กหญิงกมลทิพย์ ชอบพจน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 13 377
69531 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จัตุรงค์แสง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
69612 เด็กชายธรรมทัช นาคทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
69656 เด็กหญิงณัฐนรี ปิ่นแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
69749 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 13 377
69780 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 4 จอย 13 377
69783 เด็กหญิงริญญาภัทร์ โชติธนากรไพศาล 5 อนุบาลเปี่ยมรัก 13 377
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
69793 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
69820 เด็กหญิงมณฑิญา ปานเจริญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 13 377
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 13 377
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 13 377
69899 เด็กชายกวี สุภัทรกุล 5 อนุบาลบ้านเด็ก 13 377
69917 เด็กหญิงกานต์พิชชา เทพฉิม 6 วัดบ้านส้อง 13 377
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 13 377
70062 เด็กชายณปกรณ์ ุบุรินทร์กุล 5 วัดสมัยสุวรรณ 13 377
70136 เด็กชายปภังกร วิวัฒน์ไพบูลย์กิจ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 13 377
70148 เด็กชายกัณติทัต สมบัติแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
70174 เด็กหญิงจิรัชญา จุลสงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 13 377
70202 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 13 377
70203 เด็กหญิงณิชา แสงอำไพ 6 บ้านย่านดินแดง 13 377
70382 เด็กชายธีรภัทร นาคนวล 6 อนุบาลงามทอง 13 377
70478 เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรเรียง 6 ธิดาแม่พระ 13 377
70480 เด็กชายใจบุญ แดงก่อเกื้อ 5 อนุบาลหนูน้อย 13 377
70563 เด็กชายเตชสิทธิ์ คงชนะ 4 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 13 377
70583 เด็กหญิงมาลันตา แท่นอ่อน 6 พุทธยาศรม 13 377
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม 13 377
70809 เด็กชายสรชัช พรหมทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 13 377
70818 เด็กชายอนันตฤกษ์ แซ่หวั่ง 6 วัดบ้านส้อง 13 377
71098 เด็กชายศิรวิทย์ มุสิกะ 6 จอย 13 377
71300 เด็กชายธนกร กอชารี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 13 377
71332 เด็กหญิงศิรภัสสร ลือชา 6 อนุบาลคณาพร 13 377
71341 เด็กชายเอราวัณ จัตุรงค์เเสง 6 วัดบ่อมะปริง 13 377
71355 เด็กชายกฤตยชญ์ ลาเลิศ 6 เมืองสุราษฎร์ธานี 13 377
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 13 377
71458 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 5 อนุบาลนวพร 13 377
71522 เด็กหญิงธัญณิชา นกเพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 13 377
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 13 377
71533 เด็กชายธนกร พิทักษ์โกศล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 377
67004 เด็กชายปองคุณ คงสังข์แก้ว 6 อนุบาลนวพร 12 475
67013 เด็กหญิงภัทรภร ภูวนวิทยาคม 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 12 475
67035 เด็กหญิงวรวลัญช์ สำเภา 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
67091 เด็กชายณัฐวัฒน์ ขวัญรอด 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
67116 เด็กหญิงเพชรพราว ประดิษฐพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 12 475
67132 เด็กชายธนดล สักกะณรงค์ 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67163 เด็กหญิงสรัญญา สุขเสวียด 4 มานิตานุเคราะห์ 12 475
67164 เด็กชายปุณณวิทย์ ใจซื่อ 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
67199 เด็กหญิงภัทรนันท์ ระเบียบโอษฐ์ 6 ธีราศรมพุนพิน 12 475
67204 เด็กชายญาณภัค คงช่วย 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 12 475
67209 เด็กชายศิวกร ทองชิต 5 อนุบาลหนูน้อย 12 475
67222 เด็กหญิงอภิชญา ไมทอง 5 ธิดาแม่พระ 12 475
67241 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 4 ธิดาแม่พระ 12 475
67264 เด็กชายภูธาม แก้วไทย 4 ธิดาแม่พระ 12 475
67267 เด็กชายปกรณ์ ชุ่มชิต 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67268 เด็กชายญาณวุฒิ สถิตเจริญภัทร 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
67304 เด็กชายภัทรสุธี พันธุ์ทองดี 6 พุทธยาศรม 12 475
67360 เด็กหญิงธนัตชนก ศรีปานนิล 5 มานิตานุเคราะห์ 12 475
67367 เด็กหญิงณฐมน สรไชยสัมฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
67437 เด็กหญิงธนิกานต์ อับดลร่าหีม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 12 475
67469 เด็กชายปกป้อง ศรีสุพรรณ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 12 475
67485 เด็กชายธนกฤต จิตรัตน์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
67497 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
67516 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 5 จอย 12 475
67529 เด็กชายพชร ภูริวิทยาธีระ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 12 475
67550 เด็กชายเดนนี่ จาโซ 6 เทศบาลเกาะพะงัน 12 475
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 12 475
67571 เด็กหญิงเฌอนารี หนองแก้ว 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 12 475
67588 เด็กชายนันทภพ วังแคล้ว 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
67783 เด็กหญิงเบญญาพร บัวมาศ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
67798 เด็กหญิงภูริชญา นาเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
67810 เด็กชายกิตติกวิน ณ สงขลา 4 ธิดาแม่พระ 12 475
67836 เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล 6 ปิยบุตรศึกษากร 12 475
67880 เด็กชายภูดิท จิ๋วพัฒนกุล 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67898 เด็กชายกันทรากร วรรณนุช 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
67901 เด็กชายคุณาธิป หัวเมืองแก้ว 5 บ้านท่าขนอน 12 475
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 12 475
67991 เด็กหญิงพิกัญญา วงษ์พนม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 12 475
68002 เด็กหญิงธีริศรา ธนมิตรามณี 5 ธิดาแม่พระ 12 475
68037 เด็กชายดุลยวัฒน์ คงธัญธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
68147 เด็กหญิงพัชรวลัย โพธิ์เพชร 6 พุทธยาศรม 12 475
68198 เด็กชายศิรวิชญ์ พัฒนเจริญ 6 อนุบาลชุลีกร 12 475
68212 เด็กชายชานน บัวจันทร์ 6 อนุบาลชุลีกร 12 475
68227 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เกษตรชีวากรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
68276 เด็กชายชนกฤติ ธรรมบำรุง 6 อนุบาลชนะพร 12 475
68321 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรทอง 5 อนุบาลหนูน้อย 12 475
68355 เด็กหญิงกัญญณัท ทองดอนอ่ำ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 12 475
68376 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 5 ธิดาแม่พระ 12 475
68389 เด็กชายปภังกร วัฒนชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
68429 เด็กชายปัณณวิทญ์ เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลพฤษชาติ 12 475
68450 เด็กหญิงณภัชชา พุฒิกรดูรงค์ 4 ดรุโณทัยพุนพิน 12 475
68451 เด็กชายปัญญพนต์ พันธุ์ทอง 6 เทพมิตรศึกษา 12 475
68671 เด็กชายสุริยะวัฒน์ ญาณสูตร 6 อนุบาลวริศสา 12 475
68696 เด็กหญิงชนัญชิดา พัฒนภากรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
68736 เด็กชายนฤปนาท จิตราภิรมย์ 5 อนุบาลวริศสา 12 475
68750 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เหล็กกล้า 6 เทพมิตรศึกษา 12 475
68762 เด็กหญิงกัญญ์วรา วิจิตร 6 อนุบาลวริศสา 12 475
68817 เด็กหญิงณภัทร ศรชัย 6 ธิดาแม่พระ 12 475
68856 เด็กชายพีรวัส รักษภักดี 6 บางพลา 12 475
68866 เด็กหญิงธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
68869 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 12 475
68879 เด็กชายสุรวิชญ? อรุณรุ่ง 6 เทพมิตรศึกษา 12 475
68902 เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูเยาว์ 6 พุทธยาศรม 12 475
68922 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 5 ธิดาแม่พระ 12 475
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 12 475
68974 เด็กหญิงณัฐณิชา กิตติพัฒนากร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 12 475
68978 เด็กหญิงณัฐชยา ทองแดง 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
69133 เด็กหญิงนวลพรรณ แก้วสุขศรี 5 ธิดาแม่พระ 12 475
69134 เด็กชายพีรวิชญ์ รักวิวัฒน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
69170 เด็กหญิงณิชากานต์ ไทยเกิด 6 อนุบาลเพียรจรัส 12 475
69278 เด็กหญิงอรสินี คงวาริน 6 ธิดาแม่พระ 12 475
69348 เด็กหญิงชนัญชิดา ยกทวน 6 เยาวเรศวิทยา 12 475
69419 เด็กชายวรกันต์ รอดโหม้ง 5 จอย 12 475
69450 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดวงมณี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 12 475
69456 เด็กหญิงจิรภิญญา คงทอง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 12 475
69461 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 12 475
69489 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส 6 ธิดาแม่พระ 12 475
69496 เด็กหญิงปฐมาวดี ธงชัยพิทักษ์ 6 เยาวเรศวิทยา 12 475
69520 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 5 ธิดาแม่พระ 12 475
69526 เด็กหญิงพรพรหม เหล่าพราหมณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
69564 เด็กชายจุลพัฒน์ เนาวนัติ 4 จอย 12 475
69592 เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขอุ่น 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 12 475
69596 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา จันทร์ประเสริฐ​ 6 จอย 12 475
69627 เด็กชายศุภสิทธิ์ ฉิมเรือง 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 12 475
69727 เด็กชายธนวัฒน์ สายแก้ว 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 12 475
69786 เด็กหญิงไปรยาภัทร ศรีสวัสดิ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 12 475
69805 เด็กชายจิรายุ ศรีทองสม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 12 475
69817 เด็กหญิงอนันตญา ชัยรักษา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 12 475
69833 เด็กชายภูวณัฏฐ์ หวั่นเส้ง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 12 475
69855 เด็กหญิงด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ทองพรหม 6 วัดชยาราม 12 475
69878 เด็กชายกฤติพงศ์ บุญณมี 6 ตวงวิชช์พัฒนา 12 475
69902 เด็กชายนาวา สริขา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
69925 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อโนทัย 5 เพชรผดุงเวียงไชย 12 475
69928 เด็กหญิงชนัญญา เย็นแดง 5 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 12 475
70028 เด็กหญิงณปภัช มีสาคร 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 12 475
70039 เด็กหญิงธัญชนก แซ่ตึ้ง 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
70041 เด็กชายสุทริภัทร มีทอง 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 12 475
70050 เด็กชายชยพัทธ์ ชูชนะ 6 อนุบาลนวพร 12 475
70053 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนา 5 มานิตานุเคราะห์ 12 475
70066 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 5 ธิดาแม่พระ 12 475
70195 เด็กหญิงกุลธิดา ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ 12 475
70197 เด็กหญิงธฤดี สุขาพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
70246 เด็กชายกัณฐณัฏฐ์ ก้องสุวรรณคีรี 5 ธิดาแม่พระ 12 475
70356 เด็กหญิงธมลวรรณ สงชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
70359 เด็กชายพิสิฐเมธี รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 12 475
70410 เด็กหญิงวณัชนันท์ ไชยนาเคนทร์ 5 อนุบาลงามทอง 12 475
70418 เด็กหญิงเบญญทิพย์ เพชรคง 5 อนุบาลงามทอง 12 475
70447 เด็กหญิงปุณยนุช ลิ้มชนะโชติ 6 วัดปิยะวัฒนาราม 12 475
70521 เด็กชายวรทย์ ดรุณสนธยา​ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
70553 เด็กชายขุนพล ศรีรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 12 475
70612 เด็กหญิงฮันน่า ฮันดายัน ยามาดะ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 12 475
70614 เด็กชายชินกฤต ชัยยะ 6 บ้านบางดี 12 475
70678 เด็กชายชนนน ชัยสวัสดิ์ 4 สังข์ทองวิทยา 12 475
70752 เด็กชายพลพัฒน์ เรืองศรี 6 อุดมปัญญาจารย์ 12 475
70855 เด็กชายชยพัทธ์ สิงโหพล 6 อนุบาลชนะพร 12 475
70863 เด็กหญิงกรธิชา ทองปลอด 5 ธิดาแม่พระ 12 475
70909 เด็กชายณัฐฌกร จี่พิมาย 6 พุทธยาศรม 12 475
70976 เด็กหญิงรอยล ชูใจ 6 พุทธยาศรม 12 475
71064 เด็กหญิงอารดา เพชรเพ็ง 6 ธิดาแม่พระ 12 475
71065 เด็กชายกันต์กวี คงจรรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 12 475
71088 เด็กหญิงอัญชลี แสงทอง 6 วัดแหลมทอง 12 475
71092 เด็กหญิงรสกร ทองตากรณ์ 5 พุทธยาศรม 12 475
71109 เด็กชายณฐกร นิทา 6 อนุบาลบัณฑิต 12 475
71112 เด็กชายณฐกร โพธิ์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 12 475
71119 เด็กชายศุภกฤต อินทร์แก้ว 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 12 475
71269 เด็กหญิงนันทวรรณ คมสัน 6 บ้านนาค้อ 12 475
71316 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 12 475
71335 เด็กหญิงปัณฑิตา ส่งแสง 6 อนุบาลคณาพร 12 475
71483 เด็กหญิงนันท์นภัส สัมพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 12 475
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 12 475
71567 เด็กหญิงณิชชยา เขียวสวัสดิ์ 5 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 12 475
71588 เด็กชายวรธันย์ คะชา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 12 475
71592 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 5 ธิดาแม่พระ 12 475
71635 เด็กชายธนกฤต ทิพย์บรรพต 6 มานิตานุเคราะห์ 12 475
71704 เด็กชายปัณณวิชญ์ คงชุม 6 อนุบาลนวพร 12 475
71768 เด็กหญิงปวริศา เอี่ยมจันทร์ 6 ประถมพุทธนิคม 12 475
71814 เด็กหญิงภัทรภร บุณยประสาท 6 ธิดาแม่พระ 12 475
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่