คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 27 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.58 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
67043 เด็กชายชวิศ สรรพขาว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 1
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 26 2
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 26 2
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 26 2
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 5
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 25 5
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 25 5
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 5
68744 เด็กชายภาคิน ไพพงศ์ 6 อนุบาลคณาพร 25 5
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 25 5
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 25 5
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 25 5
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 25 5
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 14
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 24 14
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 24 14
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 24 14
70061 เด็กชายธนวัต เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 24 14
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 23 19
67393 เด็กหญิงกันติชา กระมุท 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 19
67619 เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุขใส 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 23 19
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 23 19
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 23 19
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 23 19
68384 เด็กชายของขวัญ แก้วบับภา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 19
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 19
68861 เด็กชายคีวดลฆ์ ทองสง่า 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 19
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 23 19
69540 เด็กชายภาณุศร นาคสงค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 23 19
69548 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 5 จอย 23 19
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 23 19
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 23 19
70615 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 5 อนุบาลหนูน้อย 23 19
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 19
67029 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 22 35
67036 เด็กชายสหวรรษ สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 35
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 22 35
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 35
67432 เด็กชายวิญญ์ ตั่นเผ่าพงษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 35
67743 เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทะบุตร 6 เทศบาลเกาะพะงัน 22 35
67986 เด็กหญิงโปชิญา ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 22 35
68011 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน 22 35
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 22 35
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 22 35
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 22 35
68664 เด็กหญิงกันติชา รัตนพันธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 35
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 22 35
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 22 35
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 22 35
68752 เด็กชายฐิติพงศ์ ชฎาธร 5 ธิดาแม่พระ 22 35
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 35
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 35
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 22 35
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 22 35
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 22 35
69221 เด็กหญิงปณิชา ชุณหวิกสิต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 35
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย 22 35
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 22 35
70162 เด็กหญิงเอวิตา กล่ำเอม 6 จอย 22 35
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา 22 35
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม 22 35
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 22 35
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย 22 35
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 22 35
67044 เด็กชายดรณ์ นิสภาธร 5 นิสภาธร 21 65
67173 เด็กชายรังสิต ปานเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 65
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 65
67537 เด็กหญิงวรรณิต ดำชะอม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 65
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 65
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 65
67635 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 5 วัดบ้านส้อง 21 65
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 21 65
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 65
67953 เด็กชายบุณยภู ดอนทราย 6 จอย 21 65
68109 เด็กหญิงมนปริยา เลิศบัณฑิตกุล 6 พุทธยาศรม 21 65
68288 เด็กหญิงศิฬญา ศึกษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 21 65
68453 เด็กชายศตคุณ เหลือแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 21 65
68480 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 65
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 21 65
68853 เด็กชายจิรากร ปานจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 21 65
68885 เด็กชายกฤติธี บุญศรี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 21 65
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 65
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 21 65
69110 เด็กหญิงเพลินนภัส ศรีทัย 6 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 21 65
69138 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 65
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 21 65
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 65
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 21 65
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 65
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 21 65
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 65
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 65
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 21 65
70621 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 5 อนุบาลหนูน้อย 21 65
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 21 65
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 21 65
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 21 65
71048 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมุทรเก่า 5 ธิดาแม่พระ 21 65
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง 21 65
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 21 65
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 21 65
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 20 102
67071 เด็กชายวรพล สุดคล้าย 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 20 102
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 20 102
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 20 102
67112 เด็กหญิงแพตรี เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 102
67128 เด็กชายปราบ ธนาโรจน์ 6 จอย 20 102
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 102
67145 เด็กหญิงนันท์นลิน ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
67172 เด็กหญิงนพดา ชูหว่าง 6 มานิตานุเคราะห์ 20 102
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 20 102
67329 เด็กหญิงปาลิตา จรัล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 20 102
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 20 102
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
67523 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 102
67531 เด็กชายวสิษฐ์พล ทิพย์รัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 20 102
67561 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 5 จอย 20 102
67570 เด็กหญิงกัญญณัช คิดรอบ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 20 102
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 20 102
67618 เด็กหญิงพิชญา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 102
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
67798 เด็กหญิงภูริชญา นาเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 102
67808 เด็กชายธนกฤต บุญรักษ์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 20 102
67935 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชื้อพุทธ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 102
68108 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ 6 ธิดาแม่พระ 20 102
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 20 102
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 102
68411 เด็กชายศิรเชษฐ์ ใบนำโชค 6 มานิตานุเคราะห์ 20 102
68492 เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 102
68509 เด็กชายศุภธัช นุ่นลอย 6 ธิดาแม่พระ 20 102
68964 เด็กหญิงณัจภัค เพ็งมาก 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
68999 เด็กชายสิรภพ ทองจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 20 102
69195 เด็กหญิงเอรียา เรืองสูง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 102
69222 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 102
69323 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 5 พุทธยาศรม 20 102
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 20 102
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 102
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 102
69528 เด็กชายชนน เทพเฉลิม 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 20 102
69551 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 20 102
69564 เด็กชายจุลพัฒน์ เนาวนัติ 4 จอย 20 102
69712 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 102
69749 เด็กหญิงศศิฉาย เหล่าประสิทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 20 102
69754 เด็กหญิงณัชชา นันทคีรี 6 ธิดาแม่พระ 20 102
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 20 102
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 20 102
69954 เด็กชายสัตยา ศรีสวัสดิ์ 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 20 102
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 102
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน 20 102
70174 เด็กหญิงจิรัชญา จุลสงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 102
70233 เด็กหญิงอุนนดา ศรีโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 20 102
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 20 102
70457 เด็กหญิงชนิดาภา ฟักสุมณฑา 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 20 102
70809 เด็กชายสรชัช พรหมทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 20 102
70953 เด็กหญิงอรณิชา ไชยกาล 6 ยุวศึกษา 20 102
70977 เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรรัตน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 20 102
71449 เด็กหญิงปาณิสรา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 102
71512 เด็กชายกฤตภาส ม่วงพฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 102
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 20 102
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 162
67017 เด็กชายปฏิภาณ เพชรานันท์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67102 เด็กหญิงปรียาภัทร รักเมือง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 162
67108 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 19 162
67132 เด็กชายธนดล สักกะณรงค์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 162
67175 เด็กชายณัฐธพิพัฒน์ ไพศาลกิตติสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 162
67176 เด็กชายบรรณสรณ์ พูลประเสริฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 162
67181 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 5 พุทธยาศรม 19 162
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 19 162
67378 เด็กหญิงกมลฉัตร ไสสุคนธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 162
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 19 162
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 162
67516 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 5 จอย 19 162
67581 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 162
67604 เด็กชายปัณณทัต เครือหงษ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67678 เด็กชายอัครฑูต แซ่เง้า 4 ธิดาแม่พระ 19 162
67754 เด็กชายณดนย์ พงษ์นิลละอาภรณ์ 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 19 162
67768 เด็กหญิงพริมา หริรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67774 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67814 เด็กชายณัช อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67888 เด็กชายกฤษณพล ทองปรีชา 6 อนุบาลหนูน้อย 19 162
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67983 เด็กชายกฤตภาส ดุลยาสิทธิพร 6 พุทธยาศรม 19 162
68010 เด็กหญิงภคพร สุทธิวรานันท์ 5 เยาวเรศวิทยา 19 162
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 19 162
68075 เด็กชายกานต์นิธิ เต็มพร้อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 19 162
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 162
68166 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 162
68321 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรทอง 5 อนุบาลหนูน้อย 19 162
68422 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 19 162
68624 เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์แก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 162
68671 เด็กชายสุริยะวัฒน์ ญาณสูตร 6 อนุบาลวริศสา 19 162
68720 เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา 19 162
68824 เด็กชายณารัด บุตรเลี่ยม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 162
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 19 162
68994 เด็กหญิงวรรณรัตน์ รัตนสุภา 6 ธิดาแม่พระ 19 162
69031 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 4 ธิดาแม่พระ 19 162
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
69095 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศุภวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 162
69162 เด็กหญิงจิดาภา วิจิตร 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 19 162
69207 เด็กชายณัชฐิภัทร์ โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 162
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 19 162
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 19 162
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 19 162
69374 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 5 จอย 19 162
69450 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดวงมณี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 162
69461 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 162
69483 เด็กชายธนธรณ์ ปานชาวนา 6 ธิดาแม่พระ 19 162
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 19 162
69537 เด็กชายสุธินันท์ แซ่คู 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 162
69545 เด็กหญิงชญานิศ โสระเนตร์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 162
69580 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 19 162
69803 เด็กชายพิพัฒนพร ช่วยทอง 6 เทพมิตรศึกษา 19 162
69836 เด็กชายธนาลักษณ์ ปุ่มแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 162
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
70005 เด็กชายศุภณัฐ พรหมคุ้ม 6 จอย 19 162
70024 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง 5 ธิดาแม่พระ 19 162
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 162
70229 เด็กหญิงกชพรรณ มีสิทธิ์ 6 เทพมิตรศึกษา 19 162
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ 19 162
70357 เด็กชายพิสิฐมันตา รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 162
70359 เด็กชายพิสิฐเมธี รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 162
70575 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 5 อนุบาลหนูน้อย 19 162
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 19 162
70677 เด็กหญิงกุลปรียา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 19 162
70949 เด็กหญิงพิชญ์สินี สินทรัพย์ 6 ยุวศึกษา 19 162
71062 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ รักเขียว 5 เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) 19 162
71335 เด็กหญิงปัณฑิตา ส่งแสง 6 อนุบาลคณาพร 19 162
71452 เด็กหญิงจิณณพัต รักประทุม 5 อนุบาลนวพร 19 162
71483 เด็กหญิงนันท์นภัส สัมพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 162
71486 เด็กชายธนภัทร บัวมี 6 วัดวิชิตธาราราม 19 162
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 19 162
71814 เด็กหญิงภัทรภร บุณยประสาท 6 ธิดาแม่พระ 19 162
67014 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ 18 238
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 18 238
67051 เด็กหญิงกุณฑลี หล่อพันธุ์ 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 18 238
67107 เด็กชายปิโยรส เวชเตง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
67113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 238
67148 เด็กชายสรกร นุรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 238
67204 เด็กชายญาณภัค คงช่วย 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 238
67206 เด็กหญิงธนัชชา แซ่เฉียน 5 มานิตานุเคราะห์ 18 238
67340 เด็กหญิงพิมพ์นารา บัวทอง 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 18 238
67362 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
67385 เด็กหญิงกัญญาภัทร เรืองธารา 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 238
67455 เด็กหญิงนิชานันท์ ไสยรินทร์ 6 จอย 18 238
67481 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 5 มานิตานุเคราะห์ 18 238
67518 เด็กหญิงเด็กหญิงกัญจน์รัตน์ สร้อยศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 238
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 238
67544 เด็กหญิงบุณยดา บุณยภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 238
67550 เด็กชายเดนนี่ จาโซ 6 เทศบาลเกาะพะงัน 18 238
67584 เด็กหญิงณภัสวรรณ ขวัญมาศ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 238
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 18 238
67607 เด็กชายปุณณภพ ชัยวิชิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 238
67626 เด็กชายบุรันทร์ เพชรพรม 6 ธิดาแม่พระ 18 238
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 238
67659 เด็กชายธีระภัทร จันทรัตน์ 6 วัดศรีสุวรรณ 18 238
67686 เด็กชายกฤติน สุขอ่อน 6 บ้านท่าขนอน 18 238
67701 เด็กชายบุญญปัญญ์ บุญยังอยู่ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
67710 เด็กชายพิจักษณ์ จันทรทิพย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 18 238
67723 เด็กหญิงชนัฐกานต์ แป้นคง 6 วัดประทุมทายการาม 18 238
67772 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศรีสุข 6 จอย 18 238
67778 เด็กชายธนกฤต จี่พิมาย 5 เทพมิตรศึกษา 18 238
67821 เด็กชายนิติธร มูสโกภาศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 238
67824 เด็กชายธนภัทร ขวัญยืน 6 ธิดาแม่พระ 18 238
67851 เด็กชายธนกฤต พัฒสังวาล 6 จงฮั้ว 18 238
67856 เด็กหญิงพีรดา ซั่นกุล 6 ปัญญาทิพย์ 18 238
67882 เด็กชายทักษ์ดนัย เกตุแก้ว 6 จอย 18 238
67887 เด็กหญิงภควรรณ ซ้ายเซ้ง 5 ธิดาแม่พระ 18 238
67951 เด็กหญิงญานิศา เจียมทวีบุญ 6 จอย 18 238
67960 เด็กชายธนกฤต เต็มบางงอน 6 วัดรัษฎาราม 18 238
67971 เด็กชายเทวะ คีรีมา 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 238
68016 เด็กหญิงเบญญาดา ทุมเชียงลำ 6 จอย 18 238
68033 เด็กหญิงพริมพิชา พัฒนวิทยกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 18 238
68143 เด็กหญิงกฤตาณัฐ ทองมั่ง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 238
68146 เด็กชายพชรกฤต สัมมากสิพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
68149 เด็กหญิงกังสดาล สิทธิเวช 6 บ้านปลายสาย 18 238
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 18 238
68209 เด็กชายกษิดิส ฤทธิ์รุตม์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 18 238
68278 เด็กชายวยสกร นาคพิน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 238
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 18 238
68330 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 5 เยาวเรศวิทยา 18 238
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
68399 เด็กชายฮาริษ ไกรทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 238
68478 เด็กชายตรัยรัตน์ ศรีโชติ 6 วัดบ้านส้อง 18 238
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 18 238
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
68813 เด็กหญิงปิยดา ทิพย์ป่าเว 6 ประถมพุทธนิคม 18 238
68814 เด็กหญิงกิฎากานต์ พรหมหีต 6 อนุบาลหนูน้อย 18 238
68816 เด็กชายพิฑานันท์ แก้วปลอด 6 ธิดาแม่พระ 18 238
68829 เด็กชายณัฐภัทร ชูรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 238
68854 เด็กชายตาปี ผลเกลี้ยง 6 เทพมิตรศึกษา 18 238
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 238
68975 เด็กชายณัฐชนน จันทมโณ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 18 238
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 238
69035 เด็กหญิงวรรณศิลป์ ระวิวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
69079 เด็กหญิงญาดา ปาลีพิชัย 6 จอย 18 238
69147 เด็กหญิงณัฐวศา ตระกุลนิตย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
69180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
69182 เด็กชายวรศักดิ์ รอดไทย 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
69205 เด็กชายวันใส มีเพียร 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 18 238
69307 เด็กชายสุพศิน แสงสุริย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 238
69317 เด็กชายกฤตภาส ทองสอน 5 พุทธยาศรม 18 238
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 238
69487 เด็กชายกฤษกร จิตต์จำนงค์ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
69617 เด็กชายธีรเมธ พรหมม่วง 6 พุทธยาศรม 18 238
69626 เด็กชายนราวิชญ์ สุขอ่อน 6 พุทธยาศรม 18 238
69642 เด็กชายณชพล สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 238
69673 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 4 พุทธยาศรม 18 238
69680 เด็กหญิงพรกรัณย์ เข็มทอง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 238
69708 เด็กชายด.ช กัณชพัฒน์ ชูแก้ว 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69755 เด็กหญิงสุภานัน เสนชู 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
69798 เด็กชายกฤติน สุวรรณเมฆ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69802 เด็กชายชวิน สาริขา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69817 เด็กหญิงอนันตญา ชัยรักษา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69833 เด็กชายภูวณัฏฐ์ หวั่นเส้ง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 238
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 238
69866 เด็กชายสิรภพ นุ่นสง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 238
69927 เด็กชายประกาศิต จิตราภิรมย์ 6 บ้านมะเลาะ 18 238
70063 เด็กชายสิรภพ ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
70132 เด็กหญิงสาริศา ทองศรี 6 วัดปิยะวัฒนาราม 18 238
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 238
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
70456 เด็กหญิงปาณิสรา เชิงทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
70531 เด็กหญิงศุกลภัทร ไชยฤกษ์ 6 ตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์1 18 238
70592 เด็กหญิงเขมิกา กฤษณลักษณ์ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 18 238
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 238
70701 เด็กหญิงกนกพร เก๊าหลิม 6 บ้านคลองพา 18 238
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 18 238
70911 เด็กชายภานุดล สมคะเนย์ 6 พุทธยาศรม 18 238
70969 เด็กหญิงวีรกานต์ หวัดสนิท 6 บ้านชายท่า 18 238
71074 เด็กหญิงอภิญญา บุญที 6 มานิตานุเคราะห์ 18 238
71122 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 4 จอย 18 238
71142 เด็กหญิงกรรวี โสพิกุล 5 พุทธยาศรม 18 238
71198 เด็กชายอิณพัฒน์ สุวรรณพงศ์ 6 ชุมชนวัดบางคู 18 238
71336 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 5 อนุบาลหนูน้อย 18 238
71338 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 5 ธิดาแม่พระ 18 238
71412 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 238
71471 เด็กชายอธิเบศร์ ศิริรุ่งวัฒนา 5 พุทธยาศรม 18 238
71481 เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณศรี 5 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 18 238
71502 เด็กชายธนกฤต ทิพย์น้อย 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 18 238
71563 เด็กหญิงปรีชญา ชูจตุโร 6 ธิดาแม่พระ 18 238
71628 เด็กหญิงกนกวรรณ ชามทอง 6 พุทธยาศรม 18 238
71634 เด็กหญิงสุวรินทร์ โลทิม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 18 238
71680 เด็กชายธนภัทร อนันตวิทยาวงศ์ 6 อนุบาลนวพร 18 238
71695 เด็กชายวาธียะ อินทร์เตรียะ 6 อนุบาลนวพร 18 238
71787 เด็กชายก้องภพ พรประสิทธิ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 18 238
67048 เด็กหญิงณฐกร รุ่งแดง 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67058 เด็กชายพิชญุตม์ สมัยสงค์ 6 พุทธยาศรม 17 352
67073 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
67149 เด็กชายภูธิป หีตช่วย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 352
67150 เด็กหญิงชัญญานุช ละม้าย 5 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 17 352
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67251 เด็กหญิงสริตา ผกามาศ 5 อนุบาลคณาพร 17 352
67259 เด็กหญิงพิมพ์มาตา เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67263 เด็กหญิงวริษฎา เล่นทัศน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67269 เด็กชายภูริพันธ์ อิสระนูวัฒน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67342 เด็กหญิงณปภา หวังสุข 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 17 352
67367 เด็กหญิงณฐมน สรไชยสัมฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
67423 เด็กหญิงณัฐรดา พัฒนจร 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
67429 เด็กหญิงพุฒิตา สุทธิภักดี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 352
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67465 เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา ไทยยัง 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 17 352
67473 เด็กชายวินิทร แซ่ทั้ง 5 จอย 17 352
67478 เด็กหญิงเปมิกา ทองพบ 5 อนุบาลบ้านคุณหนู 17 352
67538 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ขำชูสงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
67557 เด็กหญิงชญาภา สุดทองคง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 17 352
67585 เด็กหญิงกฤษติยาพร ศรีกุลวงษ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 17 352
67599 เด็กชายเทพทัต เทพจินดา 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67606 เด็กหญิงวรรณวิษา จรจบ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67617 เด็กชายกรณพัฒน์ ปานจินดา 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 17 352
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 17 352
67663 เด็กชายกิตติกวิน มากยอด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
67751 เด็กหญิงธันยชนก เกตุแก้ว 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 17 352
67756 เด็กหญิงชญานิศ แม้นทอง 6 วัฒนานุศาสน์ 17 352
67827 เด็กหญิงนภัสสร ธนะภาชน์ 4 อนุบาลหนูน้อย 17 352
67835 เด็กชายชนาภัทร บุญมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 352
67837 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ขำคง 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67838 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เต็มนา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 352
67877 เด็กชายนพธภัทร์ สุภัทรนิยพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 352
67881 เด็กชายสิรศักย์ เต็มวิจิตร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
67917 เด็กหญิงปณิชา พรหมสุวรรณ 6 จงฮั้วนาสาร 17 352
67921 เด็กหญิงธนพร สว่างศรี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
67924 เด็กหญิงฐิตา แช่มช้อย 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
67966 เด็กหญิงปุญญสา สุขภักดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 352
67990 เด็กหญิงปริยากร สงจุน 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 352
67997 เด็กหญิงณฐมน รัตนเวช 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
68018 เด็กชายจักรพงศ์ ปักเข็ม 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
68029 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 17 352
68053 เด็กชายนนทพัทธ์ บัวจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68093 เด็กหญิงอัญมณี นิลล้วน 6 อนุบาลนวพร 17 352
68137 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพง์ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
68163 เด็กชายวรวัชร์ สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
68232 เด็กชายศราวุธ วรเวทย์โกมล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
68235 เด็กชายธีรเดช สุวรรณรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
68243 เด็กชายกิตติธัช เพชรสุด 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
68282 เด็กชายภูดิศ เกิดมุสิก 4 ธิดาแม่พระ 17 352
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
68319 เด็กชายพิพัฒน์พล ศรีสุขใส 6 วัดบ้านส้อง 17 352
68350 เด็กชายธิติสรณ์ สุวรรณวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
68396 เด็กชายปวีณ ทองปลอด 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 352
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 17 352
68495 เด็กหญิงธณัฐดา นิจจันทร์พันธ์ศรี 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68497 เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6 วัดอินทราวาส 17 352
68514 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 5 ธิดาแม่พระ 17 352
68522 เด็กหญิงปรียนันท์ ไสยสุคนธ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
68548 เด็กชายพิทักษ์ชัย ประภาสุขสุด 5 ธิดาแม่พระ 17 352
68610 เด็กชายณัฐรณ ทองนุ้ยพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68688 เด็กหญิงชนัญชิดา มีคลัง 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
68690 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลิ้ง 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68733 เด็กชายกฤตยชญ์ ทองคำ 6 อนุบาลวริศสา 17 352
68753 เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุดชู 6 วัดบ้านส้อง 17 352
68767 เด็กชายกอบโชค คงเทพ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
68778 เด็กหญิงนลินภัสร์ เขมะพันธุ์มนัส 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68786 เด็กชายปกรณ์ ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 17 352
68792 เด็กหญิงปุณณดา แซ่เตียว 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68877 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
68951 เด็กหญิงลัลน์รัมภา ทองสีทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
68996 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 17 352
69008 เด็กหญิงเกล้าอธิชา สูฝน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 17 352
69036 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
69098 เด็กหญิงพิชญ์ณัฐธิดา สองสมุทร 6 เอื้ออำพน 17 352
69103 เด็กชายภัททิย เพชรศรี 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69135 เด็กหญิงกนกรดา ขาวนิ่ม 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69146 เด็กชายกรฤต จารุุจารีต 6 วัดศรีสุวรรณ 17 352
69156 เด็กชายชวิศ เหงี่ยมไพศาล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 352
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69311 เด็กหญิงบุญรัตน์ ทองสม 5 อุดมปัญญาจารย์ 17 352
69369 เด็กหญิงบุญญิสา อภิรักษ์เรืองศรี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 352
69387 เด็กชายณัฐชนน มาตุเวช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
69440 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 5 ธิดาแม่พระ 17 352
69482 เด็กหญิงกัญญาณัฎ ประสมศรี 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69489 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69501 เด็กชายรัชชานนท์ ไฝบุญจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 17 352
69541 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 5 ธิดาแม่พระ 17 352
69554 เด็กหญิงชีรณัฐ อินอักษร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
69557 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใหญ่ตุง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 352
69594 เด็กชายกิตติทัศน์ โชติช่วง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 17 352
69623 เด็กชายติณณ์ ศรีสุขดี 5 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 17 352
69630 เด็กชายธัญภัทร กิ้มเส้ง 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 17 352
69657 เด็กหญิงธิดาพร สมวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 352
69675 เด็กชายพงศกร ชัยยศ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
69818 เด็กชายลฎาภา นุ่นชื่น 6 ธิดาแม่พระ 17 352
69820 เด็กหญิงมณฑิญา ปานเจริญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 352
69862 เด็กหญิงอภิชญา มณีสม 6 วัดบ้านส้อง 17 352
69878 เด็กชายกฤติพงศ์ บุญณมี 6 ตวงวิชช์พัฒนา 17 352
69949 เด็กหญิงกวินธิดา ทองคำ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 352
69965 เด็กหญิงรวีภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลคณาพร 17 352
70065 เด็กชายยุพราช ร้อยแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 352
70125 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 352
70167 เด็กชายชัยพรหม ชนะทัพ 5 จอย 17 352
70251 เด็กหญิงธันยากานต์ ทิพย์เภตรา 5 ธิดาแม่พระ 17 352
70296 เด็กชายต้องอภัย ภูมิไชยา 6 ธิดาแม่พระ 17 352
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 352
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 352
70382 เด็กชายธีรภัทร นาคนวล 6 อนุบาลงามทอง 17 352
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 352
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 17 352
70555 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 5 ธิดาแม่พระ 17 352
70562 เด็กชายปกรณ์ ลิ่มพิพัฒน์กุล 4 วัดศรีสุวรรณ 17 352
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 17 352
70620 เด็กชายเกียรติภูมิ ภูเขาทอง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 352
70635 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 352
70690 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 352
70721 เด็กชายฉัตรดนัย มุทาวัน 6 พุทธยาศรม 17 352
70738 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ แก้วเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 352
70772 เด็กหญิงรมิดากร พิมพ์ลอย 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 17 352
70780 เด็กชายณัฐพัชร์ พัวเทพนิมิตร 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 352
70846 เด็กชายรัตนชัย ชาญณรงค์ 6 วัดไทรโพธิ์งาม 17 352
70882 เด็กหญิงณัฐทนัน มากแก้ว 6 พุทธยาศรม 17 352
70901 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 5 พุทธยาศรม 17 352
70974 เด็กหญิงอันนา บัวแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 17 352
71025 เด็กชายณัฏฐนันท์ จันทร์คงทอง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 352
71071 เด็กชายภัคพล ยวงจันทร์ 6 ชุมชนบ้านบางโหนด 17 352
71135 เด็กหญิงอมลวรรณ กิ่งสีดา 6 เทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด) 17 352
71204 เด็กหญิงชนิดาภา สุวรรณรักษ์ 5 ปัญญาทิพย์ 17 352
71299 เด็กชายธนกฤต เปรมปรีดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 352
71341 เด็กชายเอราวัณ จัตุรงค์เเสง 6 วัดบ่อมะปริง 17 352
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 17 352
71454 เด็กหญิงเปมิกา ทวีสุภรพัฒนา 5 อนุบาลนวพร 17 352
71457 เด็กชายอนาวินทร์ คงบัว 6 เทพมิตรศึกษา 17 352
71458 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 5 อนุบาลนวพร 17 352
71468 เด็กชายธณกฤต ชูช่วย 5 ธิดาแม่พระ 17 352
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
71559 เด็กหญิงฐิติญาดา ณัฏฐพงศ์พิพัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 17 352
71568 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองเกิด 5 เทพมิตรศึกษา 17 352
71635 เด็กชายธนกฤต ทิพย์บรรพต 6 มานิตานุเคราะห์ 17 352
71684 เด็กชายพงศกร จันทบูรณ์ 6 อนุบาลนวพร 17 352
71689 เด็กหญิงอรไพลิน สุพรรณรัตน์ 6 อนุบาลนวพร 17 352
71697 เด็กหญิงธนิชา บุญประเสริฐ 6 อนุบาลนวพร 17 352
71706 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เสาร์ 6 อนุบาลนวพร 17 352
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่