คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 29 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.94 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 29 1
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 27 2
64466 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำอุปละ 6 มานิตานุเคราะห์ 26 3
64510 เด็กหญิงณิชา โตวิชยธำรง 6 ธิดาแม่พระ 26 3
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 3
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 25 6
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 25 6
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 6
64539 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข 6 ธิดาแม่พระ 25 6
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 25 6
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 25 6
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 25 6
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 24 13
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 24 13
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 13
64572 เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ 6 พุทธยาศรม 24 13
64591 เด็กชายณัฏฐ์ คำเนตร 6 จอย 24 13
65395 เด็กชายณภัทร จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 24 13
65416 เด็กชายอริญรวิชญ์ ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา 24 13
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 24 13
64041 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ ชัยยศ 6 จอย 23 21
64119 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 23 21
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 23 21
64437 เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ 6 จอย 23 21
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 23 21
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 21
64748 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 23 21
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 21
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 23 21
65866 เด็กชายภีม หวังมุทิตากุล 6 อนุบาลหนูน้อย 23 21
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 23 21
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 23 21
64035 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด 6 ธิดาแม่พระ 22 33
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 22 33
64129 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ 6 ธิดาแม่พระ 22 33
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 22 33
64263 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที 6 ธิดาแม่พระ 22 33
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 22 33
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 33
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 22 33
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 22 33
64601 เด็กหญิงธนพร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 22 33
64747 เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น 6 ธิดาแม่พระ 22 33
65004 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประมุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 22 33
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 22 33
65248 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ 6 อนุบาลชนะพร 22 33
65263 เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์ 6 พุทธยาศรม 22 33
65334 เด็กชายนภัสดล ลวณะสกล 6 ธิดาแม่พระ 22 33
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 22 33
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 33
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 22 33
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 22 33
66156 เด็กชายพัทธดนย์ เถาเล็ก 6 นิรมลชุมพร 22 33
66636 เด็กชายวิริทธิพล ชุมศรี 5 พุทธยาศรม 22 33
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 22 33
67261 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุฃีเกตุ 6 ธิดาแม่พระ 22 33
64045 เด็กหญิงณัชชา สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 57
64223 เด็กหญิงณัฐสุภา ไตรมาศ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 57
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 21 57
64432 เด็กชายจิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 57
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 57
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 21 57
64543 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 57
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 57
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 57
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 21 57
64567 เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา 6 จอย 21 57
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 21 57
64694 เด็กชายอเนชา เส้งวั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 57
64743 เด็กชายอัคคนิติ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 57
64745 เด็กหญิงภรณ์ชนก ช่วยสงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 21 57
64756 เด็กชายพชรพล เจริญมาก 6 ธิดาแม่พระ 21 57
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 21 57
64935 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพ็งแก้ว 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 57
65014 เด็กหญิงอลีนตา ศรีเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 21 57
65082 เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม 6 บ้านนาควน 21 57
65150 เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 57
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 21 57
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 57
65229 เด็กชายภูมิภัส พรศิวะกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 57
65355 เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด 6 เทพมิตรศึกษา 21 57
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร 21 57
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 21 57
66431 เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 21 57
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 21 57
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 21 57
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 21 57
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 20 88
64044 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา ภูมิจิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 88
64056 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 88
64128 เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64189 เด็กหญิงเบญญาพร มีสวัสดิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 88
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64394 เด็กหญิงรรรรรร วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 88
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 20 88
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 88
64492 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64503 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64523 เด็กชายปองคุณ รักขนาม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 88
64525 เด็กชายแทนคุณ เพ็งมรดก 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 88
64548 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64554 เด็กชายเวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64604 เด็กชายนิติธร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 20 88
64690 เด็กหญิงสรัญญา กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 88
64799 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 88
64903 เด็กหญิงกัญญลินทร์ ดำนิล 6 ธิดาแม่พระ 20 88
64948 เด็กหญิงขวัญข้าว รอดบุญคง 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 88
65034 เด็กชายณชพล ละออสุวรรณ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 20 88
65241 เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 20 88
65363 เด็กชายสิรภพ มีเพียร 6 จอย 20 88
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 20 88
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 20 88
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 20 88
65592 เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม 6 ตวงวิชช์พัฒนา 20 88
65622 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 88
65758 เด็กชายพีรวิชญ์ จริยาพจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 88
65780 เด็กชายธนภัทร สาริพัฒน์ 6 ตาขุน 20 88
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 88
65950 เด็กชายณปกร หวังสุข 6 อนุุบาลปิยะพัฒน์ 20 88
66106 เด็กชายภูมิไผท กุญชรศิริมงคล 6 ธิดาแม่พระ 20 88
66633 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 20 88
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 20 88
66940 เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม 20 88
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 20 88
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 20 88
67145 เด็กชายวุฒิภัทร ตั้งสถาพร 6 อนุบาลนวพร 20 88
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 20 88
67416 เด็กหญิงพนิตธิดา นุ้ยชวดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 88
67459 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 88
68020 เด็กหญิงสุวิชาดา ชูช่วย 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 20 88
68038 เด็กหญิงณัฐชญา สุขสม 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 20 88
64023 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด 5 ธิดาแม่พระ 19 135
64033 เด็กชายชิษณุพงศ์ บริพันธ์ 6 วัดรัตนาราม 19 135
64111 เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 135
64269 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา 4 ธิดาแม่พระ 19 135
64279 เด็กหญิงนลิน บุญชัย 5 จอย 19 135
64282 เด็กชายปรินทร เนื่องเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
64404 เด็กชายกสิน อัครวิฑิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 135
64407 เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์ 6 พุทธยาศรม 19 135
64416 เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำเริญตระกูล 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 135
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 19 135
64461 เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 19 135
64487 เด็กหญิงนรีจิตรา อรุณสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 135
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64504 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64544 เด็กชายเดชพล นาคขวัญ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 135
64573 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฤทธิธรรม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
64598 เด็กชายปุณณวิช เนาวพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 135
64600 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 135
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64688 เด็กชายกัปตัน ถ้ำจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64693 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64698 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ 6 พุทธยาศรม 19 135
64738 เด็กชายกฤติน มูสิกะ 6 วัดบ้านส้อง 19 135
64782 เด็กชายกฤษิกร เอี่ยมสร้อง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 135
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 19 135
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 19 135
64893 เด็กชายชวิศณัฎฐ์ พิริยะรุ่งภิญโญ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 135
65006 เด็กชายพงศภัค แก้วกาญจน์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 135
65013 เด็กชายณัฐภัทร ร่มไทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 135
65032 เด็กชายธฤนห์ ศรีประดิษฐ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 19 135
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65040 เด็กหญิงพิชญาภา ศุภลักษณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 135
65041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีน้อย 6 จอย 19 135
65044 เด็กชายนัธทวัฒน์ คงทรัพย์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65100 เด็กชายกฤติน บุญประสงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
65102 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65147 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 135
65164 เด็กหญิงสศินันท์ สมนึก 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 135
65238 เด็กชายฆฤต อินทร์จันทร์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 135
65246 เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วเหล็ก 5 มานิตานุเคราะห์ 19 135
65249 เด็กชายกันตินันท์ ไตรศร 6 มานิตานุเคราะห์ 19 135
65275 เด็กชายรัชชานนท์ อินทรโท 6 มานิตานุเคราะห์ 19 135
65305 เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65311 เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 135
65366 เด็กหญิงอภิชญา อุ่นเสียม 6 อนุบาลบ้านเด็ก 19 135
65461 เด็กชายธรรมธรรศ ชูแดง 6 จอย 19 135
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 19 135
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 19 135
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 135
65750 เด็กชายณัฏฐวัจน์ ฆังคะรัตน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 19 135
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย 19 135
66066 เด็กชายรัฐพล หมั่นเพียร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง 19 135
66108 เด็กชายธนกฤต โต๊ะแอ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 135
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 135
66221 เด็กชายวรรณกร วิริยะพิทักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 135
66335 เด็กหญิงพราวแสงจรัส สนิทราช 6 วัดบ้านส้อง 19 135
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา 19 135
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร 19 135
66841 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ แก้วเพชร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 135
67138 เด็กหญิงชยกร บุญลาภบัณฑิต 6 อนุบาลนวพร 19 135
67150 เด็กชายชยธร สิงห์ไชย 6 อนุบาลนวพร 19 135
67327 เด็กชายธัญญ์ธชา วิรัญจะ 6 วัดแจ้ง 19 135
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ 19 135
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 135
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 19 135
67542 เด็กหญิงกฤชณพัชร์ สุนทร 5 ธิดาแม่พระ 19 135
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม 19 135
67640 เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณฤกษ์ 6 จอย 19 135
68034 เด็กชายธนวัฒน์ แดงบาง 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 19 135
64009 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บำรุง 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64029 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง 6 อนุบาลหนูน้อย 18 210
64034 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทิพย์เพชร 6 บ้านท่าขนอน 18 210
64050 เด็กหญิงกานต์สิรี รุ่งแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 210
64168 เด็กชายธนธรรม ช่วยมาก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 210
64238 เด็กชายปัญญวิท รัตนะ 6 เทพมิตรศึกษา 18 210
64365 เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64368 เด็กหญิงพิชามญธุ์ เทพทอง 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 210
64372 เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 18 210
64400 เด็กชายบุญญฤทธิ์ เกิดสวัสดิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 210
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64511 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64536 เด็กชายธิติวุฒิ ชูเสือหึง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 210
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 18 210
64696 เด็กหญิงพรรณณิการ์ นาควิโรจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 210
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64736 เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์ 6 เยาวเรศวิทยา 18 210
64737 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขัมศรี 6 เทพมิตรศึกษา 18 210
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64772 เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
64789 เด็กหญิงปุญญิศา ทองชิต 6 ธิดาแม่พระ 18 210
64847 เด็กชายธีนธร วิชัยดิษฐ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
64918 เด็กหญิงปณาลี หีตช่วย 6 อนุบาลชนะพร 18 210
64925 เด็กชายกันตพงศ์ ไสยรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 210
65045 เด็กหญิงรุจิรา ศรีบุรุษ 6 บ้านวังผักแว่น 18 210
65066 เด็กชายธีทัต นวลทอง 5 จอย 18 210
65085 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 210
65297 เด็กชายนนน คุ้มทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 210
65330 เด็กชายนิธิศ ลิ่มประเสริฐวงศ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 210
65346 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ เกตุเพชร 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 210
65359 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 210
65379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นพแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
65396 เด็กหญิงพริมรตา ศิริรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 18 210
65519 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเจริญ 6 วัดเขาน้อย 18 210
65580 เด็กหญิงณัฏฐา สุชาติพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 210
65583 เด็กหญิงภัทรานิศฐ์ ศรีวัชรกาญจน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 210
65598 เด็กชายรังสิมันต์ กาฬนันลึก 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 18 210
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 18 210
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 210
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
65821 เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ 6 จอย 18 210
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 210
65837 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุรไพศาลนนท์ 5 ธิดาแม่พระ 18 210
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 18 210
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 210
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 210
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 210
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม 18 210
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 18 210
66115 เด็กชายจตุภูมิ ไพฑูรย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
66374 เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล 6 จอย 18 210
66517 เด็กชายณัฏฐนันท์ บัวทองเกื้อ 6 วัดเขา(วันครู 2501) 18 210
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 18 210
66627 เด็กชายชนน ฤทธ์ สุดเอี่ยม 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 18 210
66642 เด็กชายพัทธดนย์ วิมลพันธุ์ 5 พุทธยาศรม 18 210
66658 เด็กชาย วรชัย ดุลยะศิริ 6 พุทธยาศรม 18 210
66674 เด็กชายพงศธร พรหมนิตย์ 6 พุทธยาศรม 18 210
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม 18 210
66766 เด็กชายกฤตเมธ ก้องศักดิ์ศรี 4 อนุบาลนวพร 18 210
66769 เด็กหญิงพิชญาภา ทองชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 210
66812 เด็กหญิงศิราพร วัชระกุลโสธร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 210
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 210
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 18 210
67041 เด็กชายธนกร ณ สุวรรณ์ 6 อนุบาลนวพร 18 210
67102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 18 210
67246 เด็กหญิงอันธิกา วงศ์วานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 18 210
67317 เด็กชายพุทธิพงศ์ ชูชาติ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 210
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ 18 210
67572 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 18 210
68036 เด็กหญิงณฐอร เกลิงศรี 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 18 210
64036 เด็กชายภูมิทัศน์ อาจนะ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64114 เด็กชายปรวีร์ เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 17 282
64117 เด็กชายปรานต์ ธนาโรจน์ 6 จอย 17 282
64157 เด็กชายจักรพันธ์ ทองคำ 5 จอย 17 282
64184 เด็กชายติณณ์ ดำชะอม 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 282
64210 เด็กชายศักดิ์พล โคตรุชัย 6 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64215 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภู่รุ่งฤทธิ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 282
64231 เด็กชายอมรเทพ มุ่งใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
64338 เด็กชายชวิน เทพเฉลิม 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
64339 เด็กชายชนาธิป บัวแย้ม 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
64379 เด็กหญิงปรัชญาพร พรหมมาศ 5 จอย 17 282
64412 เด็กหญิงสุพิชญา นาทุ่งนุ้ย 5 มานิตานุเคราะห์ 17 282
64428 เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64472 เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64550 เด็กชายณัฐดนัย เพชรสังข์ 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64683 เด็กชายทักษกร พัฒนเดช 5 ธิดาแม่พระ 17 282
64691 เด็กชายแทนธรรม ภิรมย์รักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64709 เด็กชายเตชินท์ นาคทองกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
64727 เด็กชายมาวิน สุขขารมย์ 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64730 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวผ่อง 6 จอย 17 282
64761 เด็กหญิงพรปวีณ์ กันณรงค์ 5 จอย 17 282
64794 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
64815 เด็กชายชินาธิป ตะเภาน้อย 5 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64835 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย 6 เทพมิตรศึกษา 17 282
64836 เด็กชายปรเมศวร์ วิทิพย์รอด 5 อนุบาลหนูน้อย 17 282
64897 เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64898 เด็กชายธีรเมธ บุญเสถียร 6 จอย 17 282
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
64921 เด็กชายกิตติธัช บัวทอง 6 วัดรัตนาราม 17 282
64934 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 282
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
64985 เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญทิพย์ 6 บ้านท่าขนอน 17 282
65028 เด็กชายบรรณวัชร พรหมเล็ก 5 จอย 17 282
65051 เด็กชายศุภณัฏฐ์ เฉวียงหงษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65129 เด็กชายกตัญญวัฒน์ โพธิ์อ่อน 6 อนุบาลหนูน้อย 17 282
65159 เด็กหญิงธิติยา นาคเพชร 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
65218 เด็กหญิงฐายิกา จิตราภิรมย์ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65243 เด็กชายสรวิชญ์ สุขศรี 5 จอย 17 282
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 17 282
65257 เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65259 เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม 6 วัดบ้านส้อง 17 282
65261 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา 6 ธิดาแม่พระ 17 282
65264 เด็กชายภูริณัฐ กิ่งทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 282
65277 เด็กชายปัณณธร มณีรังษีสุวรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
65364 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชื่นลดารมย์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 282
65432 เด็กหญิงกนกวรรณ กรดจำนงค์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
65437 เด็กชายพัสวี ศรีวิเลิศ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 17 282
65451 เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 282
65508 เด็กหญิงกชพรรณ วงศ์กรด 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65636 เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม 17 282
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 282
65674 เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 282
65757 เด็กชายกฤตภาส โชครวีภาส 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร 17 282
65812 เด็กหญิงเจสสิก้า บอนันเซ เรดมอร์ 6 จอย 17 282
65844 เด็กชายศุภฤกษ์ โสมนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 17 282
65883 เด็กหญิงนภัสสร ไอศวรรย์วงศ์ 6 จอย 17 282
66072 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 282
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
66207 เด็กหญิงชนิภรณ์ รักการ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 282
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 282
66300 เด็กชายกิตติภูมิ มายุปักษ์ 6 เยาวเรศวิทยา 17 282
66337 เด็กชายธนกฤต ทองขาว 6 พุทธยาศรม 17 282
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
66370 เด็กหญิงจารุวรรณ คชเถื่อน 6 เยาวเรศวิทยา 17 282
66607 เด็กหญิงศิรัณรัศมิ์ เอียดหมุน 6 ธิดาแม่พระ 17 282
66714 เด็กหญิงชญานันท์ นวลเศษ 6 พุทธยาศรม 17 282
66798 เด็กหญิงกษมา คงศรี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 282
66814 เด็กหญิงคุณัญญา วงษ์นุ่น 6 อนุบาลนวพร 17 282
66830 เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลนวพร 17 282
66861 เด็กชายปิติวัฒน์ โยธารักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 282
66920 เด็กชายพิชามญช์ ณ ถลาง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 17 282
66977 เด็กหญิงฑาริกา ทองเกียรติ 6 อนุบาลงามทอง 17 282
67022 เด็กชายปุณณพัฒน์ พรหมสวาท 5 เพชรผดุงเวียงไชย 17 282
67097 เด็กหญิงสุวภัทร เธียรอุทก 6 อนุบาลชุลีกร 17 282
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 17 282
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 282
67285 เด็กหญิงธนิษฐาพร บุญธรรม 5 อนุบาลหนูน้อย 17 282
67650 เด็กหญิงแพรพิไล ทองพัฒน์ 6 จอย 17 282
68005 เด็กหญิงฐานิกา หวัดสนิท 6 ธิดาแม่พระ 17 282
68019 เด็กหญิงณัฐศศิญา หมานมา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 282
68040 เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร 5 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 17 282
64020 เด็กหญิงกวิษรา กุมภกาญจน์ 5 ธิดาแม่พระ 16 367
64043 เด็กหญิงนันท์นภัส รองเมือง 4 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 16 367
64091 เด็กหญิงญาณิสา แซ่ด่าน 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64115 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ช่วยอุดม 5 อนุบาลคณาพร 16 367
64121 เด็กหญิงลภัสรดา พรหมวิเศษ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64217 เด็กชายกษิดิ์คณิน ไตรเดชา 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64234 เด็กชายภูริณัฐ รัตนมณี 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64247 เด็กหญิงระวิวรรณ แก้วประเสริฐ 6 เทพมิตรศึกษา 16 367
64272 เด็กหญิงปาลิตา ภู่ไพบูลย์ 6 วัดนาราเจริญสุข 16 367
64304 เด็กหญิงปาณิดา วงศ์สิงห์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 16 367
64310 เด็กหญิงอติมา มังคลาด 5 ดรุโณทัยพุนพิน 16 367
64320 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
64335 เด็กชายเตชินท์ พันธวาณิช 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64344 เด็กหญิงวิภาพร คงมั่น 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64352 เด็กชายปธานิน จะระนอง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64374 เด็กชายติณห์ภัทร อินทร์แก้ว 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 367
64381 เด็กหญิงจิดาภา ศรีใส 5 จอย 16 367
64405 เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64413 เด็กหญิงเปมิกา อังกาบ 5 อนุบาลเปี่ยมรัก 16 367
64417 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64438 เด็กหญิงชลชนก อานนทวีศิลป์ 6 จอย 16 367
64444 เด็กหญิงณัฐกัญจนี สอนสง 6 จอย 16 367
64447 เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล 6 จอย 16 367
64454 เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64456 เด็กชายกิตติศักดิ์ เสมสันต์ 6 เทพมิตรศึกษา 16 367
64483 เด็กชายณัฐนันท์ ชูศร 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64495 เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64515 เด็กหญิงเปรมญุตา ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64660 เด็กชายณัฐธเนศ ยวนเกิด 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
64662 เด็กหญิงนันท์นภัส จงพัฒน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64685 เด็กหญิงพุทธิปภา บัวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
64717 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิพยชิต 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 367
64722 เด็กหญิงญาณิศา บุญสิทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64904 เด็กชายอินทัช ศรีโรจน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
64917 เด็กชายปรมัตถ์ ศักดิ์แก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 367
64945 เด็กหญิงพิมพ์ลฐา บุญสา 6 จอย 16 367
64984 เด็กชายณัฐภูมินทร์ พลรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
64997 เด็กหญิงสุธิดา มีลักษณ์ 6 บ้านท่าขนอน 16 367
65005 เด็กชายปณิธาน ชื่นชม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 367
65016 เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์กระพันธุ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 367
65024 เด็กชายปัณณวัฒน์ วัฏิสุ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65031 เด็กหญิงอลิชา วงศ์ปะละ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
65048 เด็กชายปราชญ์ แก้วคงศรี 6 ตาขุน 16 367
65063 เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65064 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบัวบาน 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
65071 เด็กชายธนากร เริงวิทย์ 5 ธิดาแม่พระ 16 367
65108 เด็กหญิงธนสร นิตย์นรา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65154 เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
65168 เด็กชายกฤชณัท ศรีเทพ 6 จอย 16 367
65192 เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65215 เด็กชายกรมิษฐ์ ชำนาญนา 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
65252 เด็กชายสุทธวีร์ พุ่มพันธ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 367
65272 เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
65279 เด็กชายฉัตรเมธี รักชาติ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65335 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65365 เด็กชายกิตติธัช เหมะ 6 จอย 16 367
65377 เด็กหญิงณลิตา สุนทรปิยะพันธ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
65429 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
65449 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ 5 ธิดาแม่พระ 16 367
65453 เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง 6 อนุบาลสวี-นาโพธิ์ 16 367
65456 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี 5 ธิดาแม่พระ 16 367
65457 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ม่วงพฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65483 เด็กชายศิวรรจน์ คมกล้า 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 367
65487 เด็กหญิงกิ่งโสม หวั่งประดิษฐ์ 5 จอย 16 367
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง 16 367
65623 เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65626 เด็กชายภูริณัฐ ปทะวานิช 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
65694 เด็กหญิงเกตน์นิภา ทองตะกุก 6 วัดน้ำหัก 16 367
65720 เด็กหญิงธัชพรรณ สุวรรณรัตน์ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65755 เด็กชายพิสิษฐ์ ลิ้มเวชศิลป์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 367
65834 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 16 367
65984 เด็กชายธีรเดช สุริย์เตอร์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 16 367
66005 เด็กชายพงษ์ปณต ดิษฐปาน 6 ธิดาแม่พระ 16 367
66054 เด็กหญิงภัณฑิลา ปาณะบุตร 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
66075 เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา 6 วัดบ้านส้อง 16 367
66105 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 16 367
66164 เด็กชายณัฏฐ์กิตติ์ จารุพันธ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
66203 เด็กชายเตชธรรม บุญร่ม 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส 16 367
66244 เด็กหญิงปัทมาวรรณ ชัยสิทธิ์ 6 อนุบาลเพียรจรัส 16 367
66375 เด็กหญิงพีรดา รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 16 367
66427 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม 6 อนุบาลหนูน้อย 16 367
66430 เด็กหญิงปุณญดา ตั้งตรงสุนทร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร 16 367
66513 เด็กหญิงตามฝัน สะอาดแก้ว 5 เทพมิตรศึกษา 16 367
66569 เด็กชายณัฏฐพิเชษฐ์ เจริญพิริยะ 4 ธิดาแม่พระ 16 367
66620 เด็กหญิงปุณยวีร์ มะลิวัลย์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 16 367
66654 เด็กชายวรากร ทองจันทร์ 6 พุทธยาศรม 16 367
66659 เด็กชายพลลภัตม์ อุ่นศร 6 พุทธยาศรม 16 367
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม 16 367
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม 16 367
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 16 367
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร 16 367
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย 16 367
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 16 367
66825 เด็กชายณัฐภัทร คงแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 367
66845 เด็กชายพสิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
66875 เด็กหญิงพิมพิศา รัตนพันธ์ 6 ยุวศึกษา 16 367
66927 เด็กชายภูรินท์ ไล่เข้ง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 367
66951 เด็กชายกรภัทร์ ชูมณี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
67026 เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุตรดาวงค์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 16 367
67029 เด็กชายณฐกร ทองคำ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 367
67192 เด็กหญิงเพียงพิชชาอร เทพสุรินทร์ 4 ธิดาแม่พระ 16 367
67245 เด็กหญิงตีรณา พานทอง 6 ธิดาแม่พระ 16 367
67314 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิวายพราหมณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 16 367
67438 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ทองสุข 5 มานิตานุเคราะห์ 16 367
67458 เด็กชายปรเมศวร์ สิขิวัฒน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 367
67564 เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา 6 ธิดาแม่พระ 16 367
67639 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธิปัตย์ 6 บ้านมะเลาะ 16 367
67641 เด็กหญิงธัญญามาศ สุกลูกอิน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
67682 เด็กชายศตสกล เกลี้ยงมล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 367
67686 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 16 367
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 367
68047 เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 367
64062 เด็กหญิงณัฐธิดา สุขวิทย์ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64077 เด็กหญิงสุภิชชา วัตรากรณ์ 4 ธิดาแม่พระ 15 488
64100 เด็กชายเตชินท์ แซ่ด่าน 4 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64131 เด็กหญิงอัจฉรียา รักษานุ่น 4 ธิดาแม่พระ 15 488
64143 เด็กชายปัณณทัต บุญชัย 4 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 488
64155 เด็กชายกฤษฏิ์ กลสามัญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
64160 เด็กชายชัชวัช อรุณเลิศวิทยา 5 จอย 15 488
64169 เด็กหญิงณัชชา พิชัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 488
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
64190 เด็กชายประกาศิต ทองตำลึง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 488
64195 เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
64196 เด็กหญิงกุลิสรา สันเพชร 6 ธิดาแม่พระ 15 488
64202 เด็กหญิงสิรินีย์ เธียรโชติ 6 เทศบาล2วัดสระเกศ 15 488
64208 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ผลพฤกษา 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
64209 เด็กหญิงปาลิตา จุนหวิทยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64229 เด็กหญิงพิชญดา บุญกล่อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 488
64249 เด็กชายคเณศ์พศ ผุงประเสริฐยิ่ง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64290 เด็กหญิงพรชรินทร์ ทองเกษม 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 488
64296 เด็กชายนรวิชญ์ จอมทรักษ์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 488
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64337 เด็กหญิงวีรวรรณ บุญมี 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
64378 เด็กหญิงพัชริตา ทองมีเพชร 5 จอย 15 488
64389 เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์เรือง 5 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64392 เด็กหญิงณชนก โชคกิจ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 15 488
64446 เด็กหญิงนันท์นภัส แสงจันทร์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
64464 เด็กหญิงด.ญ.ชนิตสิรี เขียวนาค 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64479 เด็กหญิงพิชญาภา สมบูรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64481 เด็กชายสิทธิภาคย์ สังข์ไข 5 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64490 เด็กหญิงพชิรา ลิ้มพันธ์อุดม 6 วัดศรีสุวรรณ 15 488
64512 เด็กหญิงธนวรรณ คงกะแดะ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64514 เด็กหญิงญาณิดา ทองสร้าง 5 ธิดาแม่พระ 15 488
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
64532 เด็กหญิงสิร์นรี สุทิพากร 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64552 เด็กชายนรวัฒน์ ทองมาก 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64578 เด็กหญิงพาขวัญ คงชนะ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64583 เด็กชายกันต์ศักดิ์ แซ่เล่า 6 บ้านนาค้อ 15 488
64593 เด็กชายจิรวัฒน์​ ขุนห​ลัด​ 6 อนุบาล​วัด​เขา​สุวรรณ​ประดิษฐ์​ 15 488
64602 เด็กหญิงเพชรรัตน์ นพรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64657 เด็กชายสรวัชญ์ ทองชั่ง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
64663 เด็กหญิงกิติญาดา เทพแป้น 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
64668 เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64703 เด็กหญิงกุลฉัตร พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 15 488
64721 เด็กชายชวกร ชัยนิวัฒนา 5 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64740 เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก 6 จอย 15 488
64773 เด็กหญิงภาวินี แก้วบาง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64832 เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรเรี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64860 เด็กหญิงผกากรอง สกุลแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64861 เด็กชายภาคิน ทัศนเรณู 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64864 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ปล้องนิราศ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64880 เด็กชายนัทธพงศ์ แพละออง 5 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
64882 เด็กชายปภากร สายร่วมญาติ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 15 488
64926 เด็กชายธราเทพ เขียนสุข 5 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64942 เด็กหญิงศกุรภัสส์ เพชรโสม 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 488
64950 เด็กหญิงนิดชาวรรณ โสภา 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
64957 เด็กหญิงณัชชา จันทรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
64970 เด็กหญิงวริศรา ไพฑูรย์ 5 วัดรัตนาราม 15 488
65007 เด็กชายปฐมชนม์ ฤทัยผ่อง 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 488
65033 เด็กหญิงศุภพิชญาญ์ จำปา 5 จอย 15 488
65078 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65083 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65090 เด็กชายกฤษฎา ทอธราเมธา 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65093 เด็กชายกันตวิชญ์ ชูแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65105 เด็กชายธีรภัทร แช่มชื่น 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 15 488
65110 เด็กหญิงสุมิตตานันท์ วิโรพรหม 6 วัดอิทราวาส 15 488
65130 เด็กหญิงปวิตรา บุญมา 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65139 เด็กชายฮูไซนี กรีมละ 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65146 เด็กหญิงปณาลี พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
65149 เด็กหญิงปณิตา พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
65169 เด็กชายนันทสิทธิ์ คงทรัพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 488
65170 เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65174 เด็กชายกฤษตบุณ บุณยะตุลานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
65188 เด็กชายธนกฤต ไชยสิทธิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 488
65227 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65236 เด็กหญิงชญานิศ อำไพสรลักษณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65250 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 488
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65256 เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65260 เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
65278 เด็กหญิงอาชิรญาณ์ เพชรมณี 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65309 เด็กหญิงเขมิสรา จันทบูรณ์ 6 พุทธยาศรม 15 488
65319 เด็กหญิงณิชชา สรไชยสัมฤทธิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
65324 เด็กหญิงกวิสรา สุวรรณกิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
65368 เด็กชายภคพล ช้างทรัพย์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
65373 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์ คุ้มชำนาญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 488
65393 เด็กชายกฤชัท จีนหมิก 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65410 เด็กชายพงศกร สาริขา 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 488
65463 เด็กหญิงธนัญชนก มากแก้ว 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
65465 เด็กหญิงสิมิลัน อ่ำน้อย 4 อนุบาลบ้านเด็ก 15 488
65469 เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวแย้ม 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 488
65490 เด็กชายก่อทรัพย์ ภูริวิมลชัย 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
65511 เด็กหญิงชนัญญา ลีละวัฒน์วัฒนา 5 บ้านควนสูง 15 488
65601 เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว 4 จอย 15 488
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย 15 488
65607 เด็กหญิงกันตา วิทิพย์รอด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 488
65638 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
65652 เด็กชายฉัตรมงคล นนทพันธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65667 เด็กชายวิญญ์ วรรณะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
65673 เด็กหญิงมนตรา อัตถจรรยา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 488
65710 เด็กชายอินทัช สุดาวรรณศักดิ์ 6 บ้านบางประชาภิบาล 15 488
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
65737 เด็กชายชัยนิตฐ์ หนูทับ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65771 เด็กชายชนาธิป จันทร์อุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65775 เด็กชายลัญฉกร วิมล 6 ตวงวิชช์พัฒนา 15 488
65830 เด็กหญิงพิริยา ด้วงสงค์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
65851 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65871 เด็กหญิงบัญฑิตา มิ่งแก้ว 6 ตาขุน 15 488
65885 เด็กชายพิทวัส หนูบุญ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
65930 เด็กชายเกริกฤทธิ์ จารุพรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
65934 เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์ 4 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 15 488
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 15 488
65993 เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ 15 488
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
66067 เด็กชายไทยรัฐ ก๋งเม่ง 6 วัดบ้านส้อง 15 488
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง 15 488
66088 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขวัญรอด 5 วัดบ้านส้อง 15 488
66124 เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทองปลอด 6 วัดบ้านส้อง 15 488
66126 เด็กชายสุทิวัส ฟักทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 15 488
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 488
66215 เด็กชายคณิศร อินทร์ดำ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
66227 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เพชรอาวุธ 6 อนุบาลเพียรจรัส 15 488
66246 เด็กหญิงวลัญช์ภัฎ ทิพย์วงศ์ 6 อนุบาลวริศสา 15 488
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม 15 488
66331 เด็กหญิงกานต์ธีรา อภิศักดิ์มนตรี 6 วัดบ้านส้อง 15 488
66423 เด็กชายนพรัตน์ รัตนบุรี 5 เยาวเรศวิทยา 15 488
66549 เด็กชายทีปกร หีตหมื่น 6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 15 488
66552 เด็กชายธนกฤต พิศศรี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
66583 เด็กชายณภัทร ชายเกลี้ยง 6 พุทธยาศรม 15 488
66594 เด็กหญิงพิชาทา ชูแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 488
66645 เด็กหญิงอัยยาดา ชวดชุม 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 488
66662 เด็กชายทวีศักดิ์ เเก้วนิคม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 15 488
66668 เด็กชายกิตติภัค ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 15 488
66730 เด็กหญิงณัฐชยา รัตนพันธ์ 6 พุทธยาศรม 15 488
66773 เด็กหญิงธนิสร อึ้งสกุลอัครเดช 6 ยุวศึกษา 15 488
66797 เด็กหญิงปุณยนันท์ พลายสุวรรณ 5 อนุบาลนวพร 15 488
66810 เด็กชายพิฆเนศ อินแจ้ง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 15 488
66835 เด็กชายภวิศ มากบุญ 6 อนุบาลนวพร 15 488
66839 เด็กหญิงณิชนันท์ วิชัยดิษฐ 6 อนุบาลนวพร 15 488
66853 เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
66864 เด็กชายจักริน พัชรธนาธร 6 ยุวศึกษา 15 488
66883 เด็กหญิงจันทกานต์ เมืองพร้อม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
66889 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร 5 ธิดาแม่พระ 15 488
66926 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก 4 ธิดาแม่พระ 15 488
66958 เด็กหญิงสิริมนต์ เหมยากร 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 488
66994 เด็กหญิงปภาวดี จันทร์ทองอ่อน 6 อนุบาลงามทอง 15 488
67021 เด็กหญิงพัณณิตา ชื่นวิเศษ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
67031 เด็กหญิงศิริวรรณ คล้ายทอง 5 เพชรผดุงเวียงไชย 15 488
67050 เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช 6 ยุวศึกษา 15 488
67058 เด็กชายธนพล รักปลอด 5 บ้านคอกช้าง 15 488
67094 เด็กหญิงธีริศรา เรืองเดช 6 อนุบาลชุลีกร 15 488
67106 เด็กหญิงปภัชญา สีจุ้ย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 488
67149 เด็กหญิงชวัลรัตน์ นาคเกลี้ยง 6 อนุบาลนวพร 15 488
67159 เด็กชายณัฐพงศ์ ดิศแพทย์ 6 วัดโพธิ์น้อย 15 488
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 15 488
67248 เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ 5 จอย 15 488
67288 เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
67318 เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
67333 เด็กหญิงกานต์ธีรา คลาดนาน 6 ปัญญาทิพย์ 15 488
67338 เด็กชายธนนท์ ธนฐานสกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
67342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปฤษฎางค์กูล 6 ธิดาแม่พระ 15 488
67386 เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 15 488
67387 เด็กหญิงอัลิปรียา เพชรน้อย 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 15 488
67397 เด็กชายภีมเดช วงศ์สุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 488
67422 เด็กชายภานุกร ปาละคเชนทร์ 6 วัดอินทราวาส 15 488
67435 เด็กหญิงเมธาพร ชัยยศ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 488
67488 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ล้านเพ็ชร 6 ไทยรัฐวิทยา22 15 488
67501 เด็กหญิงศิมัญณ์ญา บัวแดง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 488
67519 เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 15 488
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ 15 488
67535 เด็กหญิงพาขวัญ ดาวสุวรรณ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 488
67553 เด็กชายธนดล พิมลรัตนกานต์ 6 ธิดาแม่พระ 15 488
67637 เด็กชายกษิต แก้วเสน 6 ธิดาแม่พระ 15 488
67638 เด็กหญิงพรรณนลิน เนตรวัตร 6 มานิตานุเคราะห์ 15 488
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่