คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนสูงสุด 24 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.38 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 24 1
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 1
64572 เด็กชายกฤติณัฏฐ์ คุ้มรักษ์ 6 พุทธยาศรม 24 1
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 1
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 1
65580 เด็กหญิงณัฏฐา สุชาติพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 24 1
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 24 1
64023 เด็กชายหัฎฐกมล แก้วสะอาด 5 ธิดาแม่พระ 23 8
64035 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด 6 ธิดาแม่พระ 23 8
64037 เด็กหญิงเบญจมาศ แจ้งวรวิชญา 6 อนุบาลหนูน้อย 23 8
64044 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา ภูมิจิตร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 8
64112 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
64437 เด็กชายเธียรกานต์ ธรรมโชติ 6 จอย 23 8
64466 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คำอุปละ 6 มานิตานุเคราะห์ 23 8
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 23 8
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 8
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 23 8
64510 เด็กหญิงณิชา โตวิชยธำรง 6 ธิดาแม่พระ 23 8
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 8
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
64591 เด็กชายณัฏฐ์ คำเนตร 6 จอย 23 8
64600 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลิ้มสุขสมบูรณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 8
64924 เด็กหญิงณัฐนิช สุนทรกรณีย์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 8
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 23 8
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 23 8
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 8
65299 เด็กชายบุณยกร นิสภกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 8
65451 เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 8
65501 เด็กหญิงเอ็มมิลี คันเค็ล 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 23 8
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 23 8
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 23 8
65765 เด็กหญิงพลอยนิษฐา เนาว์นาน 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 23 8
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
66926 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก 4 ธิดาแม่พระ 23 8
66950 เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 23 8
67106 เด็กหญิงปภัชญา สีจุ้ย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 8
67259 เด็กชายภูรินัฐ บินแอ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 8
64045 เด็กหญิงณัชชา สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
64111 เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 41
64184 เด็กชายติณณ์ ดำชะอม 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 41
64372 เด็กหญิงภัทรวลัญช์ ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 22 41
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 41
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 22 41
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 22 41
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 22 41
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64498 เด็กชายธนดล ดาวเรือง 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64536 เด็กชายธิติวุฒิ ชูเสือหึง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
64539 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 41
64688 เด็กชายกัปตัน ถ้ำจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 22 41
64782 เด็กชายกฤษิกร เอี่ยมสร้อง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 41
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
64992 เด็กชายนนทภัทร ภทรภักดี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
65053 เด็กหญิงวรินทร โรจนรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 41
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 22 41
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 22 41
65248 เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญการ 6 อนุบาลชนะพร 22 41
65334 เด็กชายนภัสดล ลวณะสกล 6 ธิดาแม่พระ 22 41
65473 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ขุนหอม 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 22 41
65812 เด็กหญิงเจสสิก้า บอนันเซ เรดมอร์ 6 จอย 22 41
65888 เด็กหญิงสุพิชชา สุขุม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
65960 เด็กหญิงณัชชา ค้าเจริญ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 41
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 41
66253 เด็กหญิงเขมิสรา ใจสมุทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
66554 เด็กชายณัฐดนย์ รัตนพรหม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
66612 เด็กชายก่อคุณ ลวณะสกล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 22 41
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 22 41
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 41
64119 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 21 76
64128 เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
64442 เด็กหญิงกวิสรา จันทร์โชติ 6 จอย 21 76
64444 เด็กหญิงณัฐกัญจนี สอนสง 6 จอย 21 76
64504 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64525 เด็กชายแทนคุณ เพ็งมรดก 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
64543 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64548 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 21 76
64694 เด็กชายอเนชา เส้งวั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
64781 เด็กชายกษิ บางรักษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65038 เด็กหญิงธีร์วรา คงพันธ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
65058 เด็กชายกันต์ธนิก ชูชนะกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
65082 เด็กชายรักษ์ตระกูล หนูเนียม 6 บ้านนาควน 21 76
65102 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65147 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65252 เด็กชายสุทธวีร์ พุ่มพันธ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 76
65264 เด็กชายภูริณัฐ กิ่งทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65297 เด็กชายนนน คุ้มทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 76
65335 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65395 เด็กชายณภัทร จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 76
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 21 76
65606 เด็กหญิงโสมรัศมิ์ จิญกาญจน์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 21 76
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
65650 เด็กหญิงเมารี เคร็ตซ์ชมาร์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 21 76
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 21 76
65822 เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 76
65883 เด็กหญิงนภัสสร ไอศวรรย์วงศ์ 6 จอย 21 76
66023 เด็กชายพุฒิพงศ์ เวชเตง 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 21 76
66303 เด็กหญิงธีร์จุฑา ทองคำ 6 เยาวเรศวิทยา 21 76
66430 เด็กหญิงปุณญดา ตั้งตรงสุนทร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม 21 76
66833 เด็กชายภีมพล ครุฑสุวรรณ 4 ธิดาแม่พระ 21 76
67013 เด็กหญิงสิรภัทร รัตนภิรมย์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 21 76
67055 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 76
67224 เด็กหญิงพิชชาภา นพคุณ 6 ธิดาแม่พระ 21 76
67397 เด็กชายภีมเดช วงศ์สุบรรณ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 76
67457 เด็กหญิงนลิน นอยเฮาส์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ 21 76
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 21 76
64234 เด็กชายภูริณัฐ รัตนมณี 5 มานิตานุเคราะห์ 20 120
64373 เด็กหญิงอรัญนิซี่ ณ รังษี 6 ธิดาแม่พระ 20 120
64383 เด็กชายณัชพงศ์ ชำนาญแก้ว 5 จอย 20 120
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 20 120
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 20 120
64432 เด็กชายจิรกิตต์ โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 120
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 20 120
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 20 120
64485 เด็กหญิงพรปวีณ์ อินทมาตย์ 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 20 120
64554 เด็กชายเวชพิสิฐ วงศ์เวชสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
64603 เด็กชายนพัตธร ทิพย์ประชาบาล 6 ธิดาแม่พระ 20 120
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 20 120
64699 เด็กชายณภัทร พรพุทธานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 20 120
64737 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขัมศรี 6 เทพมิตรศึกษา 20 120
64740 เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก 6 จอย 20 120
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
64776 เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี 6 เทพมิตรศึกษา 20 120
64882 เด็กชายปภากร สายร่วมญาติ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 120
64963 เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สมมิตร 6 จอย 20 120
65087 เด็กหญิงสโรชา แซ่หว่อง 5 ธิดาแม่พระ 20 120
65229 เด็กชายภูมิภัส พรศิวะกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 120
65238 เด็กชายฆฤต อินทร์จันทร์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 120
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 20 120
65674 เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 20 120
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 20 120
65786 เด็กชายณัฐภัทร เหล่าพัทรเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 120
65833 เด็กชายดช.พสุเทพ ศิลมะโย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 120
65873 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 120
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 20 120
66207 เด็กหญิงชนิภรณ์ รักการ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 20 120
66472 เด็กหญิงเปมิกา จันปาน 6 เทพมิตรศึกษา 20 120
66606 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคงทอง 5 อนุบาลดวงใจแม่ 20 120
66874 เด็กชายตฤณ นวลจริง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 20 120
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 20 120
67228 เด็กหญิงชิดชนก ศิวะพิรุฬห์เทพ 6 บ้านทำเนียบ 20 120
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
67295 เด็กหญิงมินท์มันตา วิเชียรชัย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 120
67437 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ 6 ธิดาแม่พระ 20 120
67455 เด็กหญิงเขมจิรา ชูจันทร์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ 20 120
67524 เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี 6 ธิดาแม่พระ 20 120
67594 เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 20 120
67606 เด็กหญิงธิติวรดา รัตนคต 6 อนุบาลชนะพร 20 120
64009 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บำรุง 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64041 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ ชัยยศ 6 จอย 19 164
64117 เด็กชายปรานต์ ธนาโรจน์ 6 จอย 19 164
64152 เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 164
64181 เด็กหญิงกมลเนตร ช่วยเทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 164
64271 เด็กหญิงศรัณย์พร โมระเสริฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 164
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 19 164
64404 เด็กชายกสิน อัครวิฑิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 164
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 19 164
64435 เด็กหญิงปาลิดา วันนาพ่อ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 19 164
64447 เด็กหญิงอิกขณา ฤทธิ์โรจนกุล 6 จอย 19 164
64467 เด็กชายธนทัศน์ จันทร์โกมุท 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64495 เด็กชายพิชญดลย์ แซ่ตั่น 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64544 เด็กชายเดชพล นาคขวัญ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 164
64546 เด็กหญิงณิชวดี อยู่อำไพ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
64567 เด็กหญิงญาณิศา ธรรมรักษา 6 จอย 19 164
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64685 เด็กหญิงพุทธิปภา บัวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 164
64693 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64743 เด็กชายอัคคนิติ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
64747 เด็กชายพิศวัฒ สุขอุ่น 6 ธิดาแม่พระ 19 164
64805 เด็กหญิงสุภัทรวดี ขนอม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
65004 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ประมุข 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 164
65021 เด็กชายชวณัฐ จันทร์วรเชษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 164
65041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีน้อย 6 จอย 19 164
65078 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี 5 ธิดาแม่พระ 19 164
65212 เด็กชายปรมัตถ์ ไหมทอง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 19 164
65241 เด็กชายธรรมจักร กรายแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 164
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 19 164
65260 เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 19 164
65305 เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 164
65359 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล 6 ธิดาแม่พระ 19 164
65365 เด็กชายกิตติธัช เหมะ 6 จอย 19 164
65416 เด็กชายอริญรวิชญ์ ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา 19 164
65429 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
65449 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ 5 ธิดาแม่พระ 19 164
65461 เด็กชายธรรมธรรศ ชูแดง 6 จอย 19 164
65656 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพ็ญจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 164
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 19 164
65803 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ คัทสตัลเลอร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 164
65887 เด็กชายณฐกร ยะโส 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 19 164
65937 เด็กชายอนาวิล ยศเมฆ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 164
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 19 164
66043 เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
66122 เด็กหญิงณไพพรรณ พิกุลทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 164
66237 เด็กหญิงปุณณดา เสรีรัตน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 164
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 19 164
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 19 164
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 164
67370 เด็กชายโอภาภูมิ พลเพชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 19 164
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 19 164
67577 เด็กหญิงสาริสา นพแก้ว 6 วัดสว่างอารมณ์​ 19 164
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 218
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64320 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 218
64350 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงเกื้อหนุน 5 ธิดาแม่พระ 18 218
64358 เด็กชายณกฤติ รุจิภากรณ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 218
64365 เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64378 เด็กหญิงพัชริตา ทองมีเพชร 5 จอย 18 218
64461 เด็กหญิงกัญญ์จิรา อ๋องสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 18 218
64474 เด็กหญิงชัญญา ปลอดจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 218
64487 เด็กหญิงนรีจิตรา อรุณสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 18 218
64529 เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 18 218
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 218
64666 เด็กชายจิรายุ คำสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 218
64690 เด็กหญิงสรัญญา กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 218
64698 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ 6 พุทธยาศรม 18 218
64700 เด็กชายวงธนา กาเลี่ยง 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64703 เด็กหญิงกุลฉัตร พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64735 เด็กหญิงธัญญสรณ์ ชูศร 6 อนุบาลชนะพร 18 218
64794 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 218
64883 เด็กหญิงภัทรวดี คงยืน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 218
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 218
64889 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64897 เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64917 เด็กชายปรมัตถ์ ศักดิ์แก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64948 เด็กหญิงขวัญข้าว รอดบุญคง 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 18 218
64955 เด็กชายพลพิพัฒน์ กุลฉัตรานนท์ 6 ธิดาแม่พระ 18 218
65003 เด็กหญิงภัคจิรา จินดาศักดิ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 18 218
65034 เด็กชายณชพล ละออสุวรรณ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 18 218
65181 เด็กหญิงอังควิภา ธรรมพลกิจ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 218
65243 เด็กชายสรวิชญ์ สุขศรี 5 จอย 18 218
65256 เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 18 218
65287 เด็กชายยศกร ช่วยมณี 6 ธิดาแม่พระ 18 218
65292 เด็กหญิงปพิชญา สุนธารักษ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 18 218
65313 เด็กชายกษิดิ์เดช คงแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 18 218
65404 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 18 218
65427 เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุภาพงษ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 218
65463 เด็กหญิงธนัญชนก มากแก้ว 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 218
65487 เด็กหญิงกิ่งโสม หวั่งประดิษฐ์ 5 จอย 18 218
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง 18 218
65524 เด็กชายธนกร อินทรเทพ 4 จอย 18 218
65641 เด็กชายนวพรรษ เอกประยูร 6 อนุบาลหนูน้อย 18 218
65654 เด็กชายทีป์ตเทพ จันทรโชติ 6 วัดรัตนาราม 18 218
65714 เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 218
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 18 218
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 218
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 218
66859 เด็กชายจิรภัทร อินทร์ปรางค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 218
66911 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 18 218
67050 เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช 6 ยุวศึกษา 18 218
67141 เด็กชายชัชวัล จันทฤทธิ์ 6 อนุบาลนวพร 18 218
67529 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล 6 ธิดาแม่พระ 18 218
67578 เด็กหญิงชญานิศ พุกเฉื่อย 6 ธิดาแม่พระ 18 218
64017 เด็กหญิงทัชชกร เกื้อสกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 17 272
64072 เด็กหญิงธมนวรรณ นันตมาศ 5 จอย 17 272
64206 เด็กหญิงปวิชญา วงศ์หิรัญ 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64210 เด็กชายศักดิ์พล โคตรุชัย 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
64308 เด็กหญิงสโรชา เพชรพิฆาต 5 ดรุโณทัยพุนพิน 17 272
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 272
64380 เด็กหญิงศิศิรา โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 272
64381 เด็กหญิงจิดาภา ศรีใส 5 จอย 17 272
64422 เด็กชายฐปณต ลอยวิรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64439 เด็กชายณฐพล นกเทศ 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64479 เด็กหญิงพิชญาภา สมบูรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 272
64491 เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64513 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64521 เด็กหญิงณพัฒน์ วัชรินทร์พร 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
64592 เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 272
64601 เด็กหญิงธนพร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64668 เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 17 272
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
64717 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิพยชิต 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 272
64748 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64862 เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตราภิรมย์ 5 ธิดาแม่พระ 17 272
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
64922 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64934 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 272
64936 เด็กชายสรวิศ แสงอินทร์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 17 272
65025 เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
65033 เด็กหญิงศุภพิชญาญ์ จำปา 5 จอย 17 272
65149 เด็กหญิงปณิตา พุนพูล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 272
65232 เด็กชายธรรมเชษฐ์ จิตชา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 272
65249 เด็กชายกันตินันท์ ไตรศร 6 มานิตานุเคราะห์ 17 272
65261 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โสภา 6 ธิดาแม่พระ 17 272
65266 เด็กหญิงแสงหนึ่ง เชิื้อเอี่ยม 6 ธิดาแม่พระ 17 272
65279 เด็กชายฉัตรเมธี รักชาติ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
65295 เด็กหญิงฐิติชญา ประยูรบุตร 5 มานิตานุเคราะห์ 17 272
65327 เด็กหญิงพรธีรา มีสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 272
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
65344 เด็กชายคามิน โพธิจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 272
65490 เด็กชายก่อทรัพย์ ภูริวิมลชัย 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 272
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 272
65750 เด็กชายณัฏฐวัจน์ ฆังคะรัตน์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 272
66055 เด็กชายเตชน ราตรี 5 ธิดาแม่พระ 17 272
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 17 272
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 272
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 17 272
66280 เด็กชายคุณาธิป สงค์ช่วย 6 เยาวเรศวิทยา 17 272
66301 เด็กชายนันทกว้าง จัตุมิตร 6 เยาวเรศวิทยา 17 272
66353 เด็กชายนพณัฐ ดำช่วย 5 มานิตานุเคราะห์ 17 272
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 17 272
66619 เด็กหญิงศิริวรา ไกรวงศ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 17 272
66633 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 17 272
66660 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 17 272
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 17 272
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร 17 272
67109 เด็กชายชนกันต์ นาคครื้น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 272
67126 เด็กหญิงนันธิยา ชูเพชรพงษ์ 6 วัดนิลาราม 17 272
67313 เด็กหญิงธัญรดี อินทร์เทพ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 272
67459 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 272
67598 เด็กชายศิ ศิริตะโร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 272
64008 เด็กหญิงกุลปรียา บัวอินทร์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 16 333
64028 เด็กหญิงพิชามญช์ บุญสิน 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64036 เด็กชายภูมิทัศน์ อาจนะ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 333
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
64076 เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
64166 เด็กหญิงศุภัชญา งามจันทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 333
64197 เด็กหญิงวีรินทร์ ณ ถลาง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 333
64238 เด็กชายปัญญวิท รัตนะ 6 เทพมิตรศึกษา 16 333
64263 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64269 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา 4 ธิดาแม่พระ 16 333
64279 เด็กหญิงนลิน บุญชัย 5 จอย 16 333
64332 เด็กชายณพรรธ เจริญรุจิทรัพย์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64366 เด็กหญิงวริสนา จาตุรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
64390 เด็กชายภาสวิชญ์ เลี้ยงมณีกุล 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 333
64402 เด็กหญิงปัณณพรรษ เพชรมณี 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
64417 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64420 เด็กชายปพนวิช แจ่มภาพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
64426 เด็กชายธนภัทร ว่องไวพาณิชย์ 6 เทพมิตรศึกษา 16 333
64445 เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64454 เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
64483 เด็กชายณัฐนันท์ ชูศร 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64492 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64511 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
64589 เด็กหญิงพิมพ์นภา ภูตะมี 5 อนุบาลหนูน้อย 16 333
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 16 333
64683 เด็กชายทักษกร พัฒนเดช 5 ธิดาแม่พระ 16 333
64756 เด็กชายพชรพล เจริญมาก 6 ธิดาแม่พระ 16 333
64762 เด็กหญิงวชิรญาณ์ พนาสน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
64778 เด็กหญิงกฤตินี สุขะประดิษฐ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 333
64791 เด็กหญิงจิรัชญา กาญจนรจิต 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 16 333
64887 เด็กชายชยุดา ประจัญบาน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
64907 เด็กชายจิรชยุตม์ เพ็งสุวรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
65083 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน 5 ธิดาแม่พระ 16 333
65107 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต บุญมี 6 จอย 16 333
65159 เด็กหญิงธิติยา นาคเพชร 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
65164 เด็กหญิงสศินันท์ สมนึก 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 333
65188 เด็กชายธนกฤต ไชยสิทธิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 333
65257 เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
65259 เด็กชายศุภกฤต เหล่าภัทรเกษม 6 วัดบ้านส้อง 16 333
65272 เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
65281 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ 5 ธิดาแม่พระ 16 333
65319 เด็กหญิงณิชชา สรไชยสัมฤทธิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
65362 เด็กหญิงดวงตะวัน ยงค์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 16 333
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 16 333
65391 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ราชพิบูลย์ 6 บ้านควนสูง 16 333
65444 เด็กชายสุภชัย ฟุ้งเกียรติคุณ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 16 333
65454 เด็กชายภูริช สุนทรวราภาส 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
65456 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี 5 ธิดาแม่พระ 16 333
65541 เด็กหญิงณัชปภา ชินทัตโสภณ 4 ธิดาแม่พระ 16 333
65611 เด็กหญิงปรียา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 333
65653 เด็กหญิงปิยรัตน์ มาตบุญโท 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
65658 เด็กหญิงธัญวรัชญ์ มากจันทร์ 6 วัดรัตนาราม 16 333
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 333
65673 เด็กหญิงมนตรา อัตถจรรยา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 333
65735 เด็กชายนิติ ชุศักดิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
65760 เด็กหญิงวริยาณัฎฐ์ วัชราภรณ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 16 333
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
65830 เด็กหญิงพิริยา ด้วงสงค์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 333
65835 เด็กชายอาทฤต ศิลมะโย 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 333
65866 เด็กชายภีม หวังมุทิตากุล 6 อนุบาลหนูน้อย 16 333
65872 เด็กหญิงพรรณณภัทร หนูจีนจิตร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 333
65950 เด็กชายณปกร หวังสุข 6 อนุุบาลปิยะพัฒน์ 16 333
66017 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
66209 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 333
66308 เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์ 6 เยาวเรศวิทยา 16 333
66571 เด็กหญิงณัฐชญาณ์ วราภรณ์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 16 333
66666 เด็กชายสุพีรณัฐ โสมดำ 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 16 333
66730 เด็กหญิงณัฐชยา รัตนพันธ์ 6 พุทธยาศรม 16 333
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 16 333
66755 เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่อุ่ย 5 อนุบาลวริศสา 16 333
66823 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โอชม 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 333
66855 เด็กหญิงณัฐชยา จารุปกรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
66882 เด็กหญิงลภัสรดา คงสุทธิ์ 5 จอย 16 333
66956 เด็กชายธีร์ณวัทน์ เกตุประกอบ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 333
67037 เด็กหญิงสิริพิชชา คำชุมภู 5 ธิดาแม่พระ 16 333
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 16 333
67155 เด็กชายธนกฤต สุขสงค์ 6 อนุบาลนวพร 16 333
67177 เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม 6 อนุบาลหนูน้อย 16 333
67221 เด็กหญิงศศิกิตต์ พรหมจันทร์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
67325 เด็กชายฐิติพงศ์ เนียมทอง 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 333
67341 เด็กชายรตินนท์ อัฒจักร 6 ธิดาแม่พระ 16 333
67388 เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 16 333
67572 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 16 333
67595 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ศรีสุพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 16 333
68027 เด็กหญิงณปภัช ชัยภักดี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 333
68053 เด็กชายวิศรุต หีตหมื่น 5 ธิดาแม่พระ 16 333
64029 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง 6 อนุบาลหนูน้อย 15 425
64030 เด็กหญิงรวิสรา โมกโปร่ง 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 425
64038 เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 425
64056 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 425
64079 เด็กหญิงณิชาภัทร บัวมา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 425
64083 เด็กหญิงปภาวี ศักดา 6 ธิดาแม่พระ 15 425
64105 เด็กหญิงชนิดาภา ฐิติปัญญาดิลก 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 425
64108 เด็กหญิงณัฐณิชา จงอริยะกุล 4 ธิดาแม่พระ 15 425
64114 เด็กชายปรวีร์ เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 15 425
64126 เด็กชายพงศภัค หีตแก้ว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
64208 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ผลพฤกษา 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 425
64221 เด็กชายรณกร เรืองวิรากร 4 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 425
64272 เด็กหญิงปาลิตา ภู่ไพบูลย์ 6 วัดนาราเจริญสุข 15 425
64282 เด็กชายปรินทร เนื่องเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
64312 เด็กหญิงนำสุข สมเกียรติกุล 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 425
64324 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ทวยเจริญ 6 วัดรัตนาราม 15 425
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 15 425
64456 เด็กชายกิตติศักดิ์ เสมสันต์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 425
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 15 425
64514 เด็กหญิงญาณิดา ทองสร้าง 5 ธิดาแม่พระ 15 425
64523 เด็กชายปองคุณ รักขนาม 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 425
64526 เด็กหญิงเขมจิรา สินธีรภัทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 425
64530 เด็กชายสยามภูมิ สมุทรจินดา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
64534 เด็กชายทยุติธร นวลวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 425
64604 เด็กชายนิติธร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 15 425
64691 เด็กชายแทนธรรม ภิรมย์รักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 425
64695 เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 15 425
64721 เด็กชายชวกร ชัยนิวัฒนา 5 อนุบาลหนูน้อย 15 425
64751 เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
64786 เด็กชายปัณณวิชญ์ สวนพลู 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 425
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 425
64909 เด็กหญิงอลิสา พรหมช่วย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
64928 เด็กชายญาณพัฒน์ คฤหเดช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
64933 เด็กชายติณณภพ จันทวงศ์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 425
65007 เด็กชายปฐมชนม์ ฤทัยผ่อง 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 425
65029 เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรสุวรรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 425
65103 เด็กหญิงสุประวีณ์ อุปนันท์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 425
65113 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน 6 ธิดาแม่พระ 15 425
65126 เด็กชายณัฐวรรธน์ จันทร์ยัง 5 จอย 15 425
65134 เด็กชายภูริวัฒ พัฒนภากรณ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 425
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 425
65262 เด็กหญิงชาลิสา เนตรธุวกุล 5 ธิดาแม่พระ 15 425
65285 เด็กหญิงดวงณภัทร ศรีสุขโชติ 6 ธิดาแม่พระ 15 425
65294 เด็กหญิงสุเมธินี บัวงาม 5 มานิตานุเคราะห์ 15 425
65309 เด็กหญิงเขมิสรา จันทบูรณ์ 6 พุทธยาศรม 15 425
65380 เด็กชายธนกฤต เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
65396 เด็กหญิงพริมรตา ศิริรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 15 425
65437 เด็กชายพัสวี ศรีวิเลิศ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 425
65453 เด็กชายณรรถณพงศ์ ณ ถลาง 6 อนุบาลสวี-นาโพธิ์ 15 425
65470 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร 5 ธิดาแม่พระ 15 425
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 15 425
65601 เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว 4 จอย 15 425
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย 15 425
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 15 425
65670 เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ 15 425
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 425
65743 เด็กชายไชยา จันทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 15 425
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
65802 เด็กชายชวัลกร ประจง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
65933 เด็กชายจารุวิทย์ พูลสวัสดิ์ 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 15 425
65949 เด็กหญิงพจณิชา เพชรรัตน์ 6 วัดโพธิ์น้อย 15 425
65964 เด็กหญิงปริณดา หงสวินิตกุล 6 ธิดาแม่พระ 15 425
65990 เด็กชายจักริน มั่นเรืองเดช 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66075 เด็กชายภูริวัฒน์ ไกรนรา 6 วัดบ้านส้อง 15 425
66078 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดานิล 6 วัดบ้านส้อง 15 425
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง 15 425
66104 เด็กหญิงเมณิศา คงทอง 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 425
66155 เด็กชายวรภัทร ตั้งนรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66180 เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66203 เด็กชายเตชธรรม บุญร่ม 5 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66224 เด็กชายธนวัต ธรรมชาติ 5 บ้านคลองสง 15 425
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส 15 425
66254 เด็กหญิงกนิษฐา จิตรัตน์ 6 อนุบาลวริศสา 15 425
66294 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสุขศรี 6 เยาวเรศวิทยา 15 425
66307 เด็กหญิงณิชนันทน์ แดงขาว 6 เยาวเรศวิทยา 15 425
66333 เด็กชายศริตวรรธน์ เขียวเจริญ 6 วัดบ้านส้อง 15 425
66367 เด็กหญิงวราคณา พลายจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 15 425
66376 เด็กหญิงกนกพัชร แก้วแพรก 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 15 425
66482 เด็กหญิงพรเสน่ห์ ชูคงคุณ 6 อนุบาลชุมพร 15 425
66505 เด็กหญิงกัลยาณี ผลอุดม 6 บ้านเขาสามยอด 15 425
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66624 เด็กหญิงทิวาวัลย์ งามประดิษฐ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 15 425
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 15 425
66710 เด็กชายณัฏฐากร หนูแก้ว 6 พุทธยาศรม 15 425
66769 เด็กหญิงพิชญาภา ทองชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 425
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร 15 425
66825 เด็กชายณัฐภัทร คงแก้ว 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 425
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 15 425
66853 เด็กหญิงชวลักษณ์ จารุทัศน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 425
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 425
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 425
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ 15 425
67041 เด็กชายธนกร ณ สุวรรณ์ 6 อนุบาลนวพร 15 425
67140 เด็กชายปกป้อง ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 15 425
67166 เด็กหญิงภัทรชราพรรณ บุญเทพ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 425
67190 เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มนุ่ม 6 อนุบาลพฤษชาติ 15 425
67196 เด็กหญิงพัชรพรรณ สืบตระกูล 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 425
67222 เด็กหญิงวรรัฐฐา วัฒนปราโมทย์ 6 วัดรัตนาราม 15 425
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 15 425
67478 เด็กชายวชิรวิทย์ อดิเทพสถิต 6 ธิดาแม่พระ 15 425
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ 15 425
67686 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 15 425
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่