คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 29 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 9.82 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 29 1
69374 เด็กหญิงชินณฎา สุวรรณทิพย์ 5 จอย 29 1
69673 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 4 พุทธยาศรม 29 1
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 29 1
70196 เด็กหญิงณภัทร ชูสิงห์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 29 1
67544 เด็กหญิงบุณยดา บุณยภักดี 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 6
67891 เด็กชายภูมิพัฒน์ รุ่งรัตนชวาลา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 6
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 28 6
68163 เด็กชายวรวัชร์ สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 28 6
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 28 6
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 6
70125 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 28 6
71099 เด็กชายอกาลิก หงษ์ทอง 6 วัดบ้านส้อง 28 6
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 28 6
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 15
67036 เด็กชายสหวรรษ สุวรรณมณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 15
67044 เด็กชายดรณ์ นิสภาธร 5 นิสภาธร 27 15
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 27 15
67501 เด็กหญิงนภัสนันท์ ตรีเพชราภรณ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 15
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 27 15
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 27 15
67667 เด็กชายศุภณัฐ รักบำรุง 6 ธิดาแม่พระ 27 15
67713 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 5 ธิดาแม่พระ 27 15
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 27 15
68093 เด็กหญิงอัญมณี นิลล้วน 6 อนุบาลนวพร 27 15
68166 เด็กหญิงวรกมล สิทธิรัตนกุล 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 27 15
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 27 15
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 27 15
69647 เด็กหญิงรัชย์ธมน บุญปลูก 6 ธิดาแม่พระ 27 15
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 27 15
69892 เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง 5 อนุบาลบ้านเด็ก 27 15
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 27 15
71249 เด็กหญิงภัทรภร ศิริกาญจน์ 5 จอย 27 15
67112 เด็กหญิงแพตรี เจริญรูป 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 34
67155 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พ้นภัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 34
67176 เด็กชายบรรณสรณ์ พูลประเสริฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 26 34
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 34
67300 เด็กชายคุณัฏฐ์ สุวรรณทิพย์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 26 34
67393 เด็กหญิงกันติชา กระมุท 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 34
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 26 34
68069 เด็กหญิงอริณญา จงอริยะกุล 4 มานิตานุเคราะห์ 26 34
68075 เด็กชายกานต์นิธิ เต็มพร้อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 26 34
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 26 34
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 26 34
68767 เด็กชายกอบโชค คงเทพ 5 ธิดาแม่พระ 26 34
68861 เด็กชายคีวดลฆ์ ทองสง่า 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 34
68975 เด็กชายณัฐชนน จันทมโณ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 26 34
69138 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 26 34
69221 เด็กหญิงปณิชา ชุณหวิกสิต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 26 34
69376 เด็กชายอัฐวิชญ์ ธรรมรักษา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 26 34
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 26 34
69698 เด็กชายธนภัทร มณีนิล 5 ดรุโณทัยพุนพิน 26 34
69737 เด็กชายรดิท ชัยมงคล 6 ธิดาแม่พระ 26 34
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 26 34
70285 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ธานีรณานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 26 34
70612 เด็กหญิงฮันน่า ฮันดายัน ยามาดะ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 26 34
71208 เด็กชายเกื้อพสิษฐ์ สงรักษ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 26 34
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 26 34
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 26 34
71532 เด็กชายปัณชญา สกุลดิษฐ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 26 34
67073 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ 5 ธิดาแม่พระ 25 61
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 25 61
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 25 61
67629 เด็กชายณัฐพัชร์ บุญอบ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 25 61
68379 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 5 ธิดาแม่พระ 25 61
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 25 61
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 25 61
69310 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 25 61
69766 เด็กชายธิปก ศรีเทพ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 25 61
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 25 61
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 25 61
70578 เด็กหญิงมนรดา ชูช่วง 6 พุทธยาศรม 25 61
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 25 61
70866 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน 5 ธิดาแม่พระ 25 61
71338 เด็กชายคเณศ อินทรนาค 5 ธิดาแม่พระ 25 61
71412 เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์ โยธาทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 25 61
67010 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด 5 ธิดาแม่พระ 24 77
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 24 77
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 24 77
67128 เด็กชายปราบ ธนาโรจน์ 6 จอย 24 77
67173 เด็กชายรังสิต ปานเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 77
67329 เด็กหญิงปาลิตา จรัล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 24 77
67376 เด็กชายปภพ ศรีสมศักดิ์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 77
67432 เด็กชายวิญญ์ ตั่นเผ่าพงษ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 77
67451 เด็กหญิงรวิญาดา สุขแก้ว 5 จอย 24 77
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 77
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 77
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 24 77
67647 เด็กชายศิรวิชญ์ ปทุมารักษ์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 24 77
67831 เด็กชายมนต์พิทักษ์ ช่อคง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 24 77
67951 เด็กหญิงญานิศา เจียมทวีบุญ 6 จอย 24 77
68091 เด็กหญิงณัฐณดา สอนสังข์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 77
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 24 77
68389 เด็กชายปภังกร วัฒนชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 77
68520 เด็กชายณฐกร ปานมณี 5 เพชรผดุงเวียงไชย 24 77
68704 เด็กชายภวินท์ สุวรรณบุตร 4 ธิดาแม่พระ 24 77
68948 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 4 ธิดาแม่พระ 24 77
69134 เด็กชายพีรวิชญ์ รักวิวัฒน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 24 77
69622 เด็กหญิงพรพาณี เพชรมีศรี 4 จอย 24 77
69642 เด็กชายณชพล สุขสาตต์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 24 77
69690 เด็กชายเศรษฐพัส เชาวน์วุฒิพันธ์ 5 ธิดาแม่พระ 24 77
69712 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 24 77
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 24 77
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ 24 77
70066 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ 5 ธิดาแม่พระ 24 77
70635 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ 6 ธิดาแม่พระ 24 77
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 24 77
71125 เด็กชายกฤษฎา เผือกเดช 6 ธิดาแม่พระ 24 77
71220 เด็กชายธีรศักดิ์ ศรีเทพ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 24 77
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย 24 77
71336 เด็กชายสุรวิช รักใหม่ 5 อนุบาลหนูน้อย 24 77
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 24 77
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 23 113
67367 เด็กหญิงณฐมน สรไชยสัมฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 113
67581 เด็กชายณภัทร วโรดมวิจิตร 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 113
67608 เด็กหญิงสมิตานัน ชุติมาภรณ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 113
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 113
68167 เด็กชายปาลวิศว์ เกียรติกุลพงศ์ 5 วัดบ้านส้อง 23 113
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 23 113
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 23 113
68698 เด็กหญิงปริญญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 6 ธิดาแม่พระ 23 113
68999 เด็กชายสิรภพ ทองจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 113
69114 เด็กหญิงคริชา สุขสวัสดิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 23 113
69159 เด็กชายธนพนธ์ มุ่งจันทร์ 6 อนุบาลหนูน้อย 23 113
69323 เด็กชายณัฐนัทธ์ วิริยะวารี 5 พุทธยาศรม 23 113
69528 เด็กชายชนน เทพเฉลิม 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 23 113
69777 เด็กหญิงกวินทรา ตะปินา 6 ธิดาแม่พระ 23 113
69802 เด็กชายชวิน สาริขา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 23 113
69803 เด็กชายพิพัฒนพร ช่วยทอง 6 เทพมิตรศึกษา 23 113
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 23 113
70044 เด็กชายศรัณชนม์ สวนมา 5 อุปถัมภ์วิทยาพนม 23 113
70155 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 23 113
70159 เด็กชายแทนคุณ ศรีเกตุ 4 จอย 23 113
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 23 113
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 23 113
71300 เด็กชายธนกร กอชารี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 23 113
71316 เด็กหญิงณิชมน ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 23 113
71541 เด็กชายบรรณสรณ์ รุ่งเเสนสุขสกุล 4 ธิดาแม่พระ 23 113
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 22 139
67059 เด็กชายธนภัทร สุวรรณมณี 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 139
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 22 139
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
67415 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 139
67425 เด็กชายรัฐกิจ คงเขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 22 139
67537 เด็กหญิงวรรณิต ดำชะอม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
67541 เด็กชายปราชญ์ วิรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
67618 เด็กหญิงพิชญา โรจนพิทยากร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
67679 เด็กหญิงณัฐฌาพัชร์ วงศ์กระจ่าง 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 139
67701 เด็กชายบุญญปัญญ์ บุญยังอยู่ 6 ธิดาแม่พระ 22 139
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 22 139
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 22 139
68156 เด็กหญิงกัญญาภัค คงเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 22 139
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 22 139
68272 เด็กชายธนปรรณ เขียวคง 6 เทพมิตรศึกษา 22 139
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 22 139
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 22 139
68547 เด็กหญิงพิชญาภา ว่องเจริญรักษ์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 22 139
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 22 139
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 22 139
68843 เด็กหญิงณิชมน ภูษิต 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
68877 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 139
68992 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จินดำ 5 มานิตานุเคราะห์ 22 139
68996 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ 5 ธิดาแม่พระ 22 139
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 22 139
69029 เด็กชายฐานพัฒน์ ติณชาติอารักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 22 139
69079 เด็กหญิงญาดา ปาลีพิชัย 6 จอย 22 139
69122 เด็กหญิงวีนัส พงษ์ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 22 139
69324 เด็กหญิงพีรดา วังฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ 22 139
69524 เด็กหญิงพิชญธิดา จงควินิต 6 ธิดาแม่พระ 22 139
70095 เด็กชายธนัฐพัฒน์ กุลวิริยะ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 22 139
70105 เด็กชายป้องคุณ ทรัพย์อภิสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 22 139
70282 เด็กหญิงณชรต จำนงค์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 22 139
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 22 139
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 22 139
70401 เด็กหญิงสุรัมภา กันแก้ว 6 อนุบาลงามทอง 22 139
70524 เด็กชายกิตติภพ ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 22 139
71332 เด็กหญิงศิรภัสสร ลือชา 6 อนุบาลคณาพร 22 139
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 22 139
71718 เด็กหญิงกวินทิพย์ แสงมณี 6 ธิดาแม่พระ 22 139
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 181
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 21 181
67208 เด็กชายปัณณวิชญ์ จุ้งลก 4 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 21 181
67342 เด็กหญิงณปภา หวังสุข 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 21 181
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 181
67422 เด็กชายอัสสชิ พรหมด้วง 6 จอย 21 181
67431 เด็กชายธนเวทย์ เหล่านาค 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 181
67471 เด็กชายพชกฤต เฟื่องสง่า 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 181
67531 เด็กชายวสิษฐ์พล ทิพย์รัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 21 181
67578 เด็กชายอธิวิชล์ กิตติวัฒนาวงศ์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 21 181
67586 เด็กชายธัญญ วิโนทกะ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 181
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 21 181
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 21 181
67752 เด็กชายกาลเวลา พัทวงษ์ 6 วัดสว่างอารมณ์ 21 181
67814 เด็กชายณัช อรุณสกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 181
67864 เด็กหญิงฐานิกา ยอดดนตรี 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 21 181
67881 เด็กชายสิรศักย์ เต็มวิจิตร์ 6 ธิดาแม่พระ 21 181
67981 เด็กหญิงศศิกานต์ หนูทอง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 21 181
68103 เด็กหญิงจณิสตา ค้าเจริญ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 21 181
68109 เด็กหญิงมนปริยา เลิศบัณฑิตกุล 6 พุทธยาศรม 21 181
68235 เด็กชายธีรเดช สุวรรณรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 21 181
68381 เด็กชายชนกนันท์ คงเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 21 181
68721 เด็กชายนวพรรษ์ ถุงทอง 6 เยาวเรศวิทยา 21 181
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 181
68972 เด็กหญิงพสิญา กลิ่นผล 4 จอย 21 181
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 21 181
69103 เด็กชายภัททิย เพชรศรี 6 ธิดาแม่พระ 21 181
69396 เด็กชายอติรุจ ศรีสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 21 181
69491 เด็กชายโภควินท์ ทุ่มแก้ว 5 อนุบาลหนูน้อย 21 181
69548 เด็กชายแก่นธัมม์ เมืองจีน 5 จอย 21 181
69780 เด็กหญิงณัฐรดา ทองสง่า 4 จอย 21 181
69793 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 21 181
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 21 181
70162 เด็กหญิงเอวิตา กล่ำเอม 6 จอย 21 181
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ 21 181
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 21 181
70415 เด็กหญิงกนกพร สมวงศ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 181
70781 เด็กหญิงวันวิสา บุตรรัตน์ 5 วัดสว่างอารมณ์ 21 181
71187 เด็กชายจตุภัทร จิยาเพชร 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 21 181
71308 เด็กชายเมธัส รจนา 5 ธิดาแม่พระ 21 181
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 21 181
71547 เด็กหญิงภัทรวดี คงศิริ 6 วัดโพธิ์น้อย 21 181
71746 เด็กชายวีรวัชร์ พันธุนาถวิริยกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 181
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 224
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 224
67159 เด็กชายจิรภัทร พลดี 5 ธิดาแม่พระ 20 224
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 20 224
67305 เด็กชายกฤชณัฏฐ์ เพ็งศรี 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 20 224
67455 เด็กหญิงนิชานันท์ ไสยรินทร์ 6 จอย 20 224
67497 เด็กชายณฐนน ขอไพบูลย์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 224
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
67545 เด็กหญิงพิมนดา ธรรมบำรุง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 20 224
67553 เด็กชายธีวสุ ชมภูพล 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
67558 เด็กหญิงภิญจิรา วังแคล้ว 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
67567 เด็กหญิงธัญชนก ชมภูพล 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 20 224
67837 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ขำคง 6 ธิดาแม่พระ 20 224
67933 เด็กชายเดรย์เดน เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 224
68029 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 224
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 20 224
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 20 224
68311 เด็กชายธนวิชญ์ จ่าแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 224
68432 เด็กชายสิรวิชญ์ เชิญรัตนรักษ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 224
68452 เด็กหญิงปภัสสร ภทรภักดี 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 224
68514 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 5 ธิดาแม่พระ 20 224
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 20 224
68689 เด็กชายพุทธิกันธ์ อินนาจิตร 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 20 224
68751 เด็กชายกมล กมลภิวงศ์ 5 จอย 20 224
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 20 224
69032 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวิรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 224
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 20 224
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 20 224
69276 เด็กชายศิวัช แซ่โอ้ว 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 224
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 20 224
69551 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 20 224
69661 เด็กชายศิราวิชญ์ สวัสดิ์วิจิตรกุล 6 ธิดาแม่พระ 20 224
69778 เด็กชายรณกร โพธิ์เพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 20 224
69788 เด็กชายเศรษฐวิชญ์ วัชรสินธุ์ 6 อุ่นรักเกาะสมุย 20 224
69997 เด็กชายเย็นศิระ บุญพันธ์ 5 จอย 20 224
70017 เด็กหญิงอนันตญา อรรถสกุลชัย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 20 224
70201 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จันทรประดิษฐ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 20 224
70555 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 5 ธิดาแม่พระ 20 224
70611 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิวแพ 6 อนุบาลหนูน้อย 20 224
70699 เด็กชายนิติคุณ รักชูศรี 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 224
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 20 224
70826 เด็กชายชญานินท์ ช่างคิด 6 ธิดาแม่พระ 20 224
70909 เด็กชายณัฐฌกร จี่พิมาย 6 พุทธยาศรม 20 224
71052 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง 6 ธิดาแม่พระ 20 224
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 20 224
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 20 224
67084 เด็กชายธรรมนิตย์ พัชราพงศ์ 6 ธิดาแม่พระ 19 272
67293 เด็กหญิงภัททิยา คงจันทร์ 6 เทพมิตรศึกษา 19 272
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 19 272
67381 เด็กหญิงณฐสร แสงทวี 5 ธิดาแม่พระ 19 272
67391 เด็กชายปธานิน แจ่มภาพ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 272
67397 เด็กชายสิรวิชญ์ เฉลิมมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 272
67426 เด็กชายพชร สลิลปราโมทย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 272
67513 เด็กชายภคพล จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 272
67516 เด็กชายปัณณ์ พร้อมประเสริฐ 5 จอย 19 272
67521 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 272
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 19 272
67561 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 5 จอย 19 272
67570 เด็กหญิงกัญญณัช คิดรอบ 6 อนุบาลหนูน้อย 19 272
67595 เด็กหญิงโขมพัสตร์ จิรนิล 5 มานิตานุเคราะห์ 19 272
67644 เด็กหญิงนลพรรณ พัฒน์ไกร 6 อนุบาลหนูน้อย 19 272
67772 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองศรีสุข 6 จอย 19 272
67818 เด็กหญิงณฐพร ทวยเจริญ 5 จอย 19 272
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 19 272
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 19 272
68224 เด็กหญิงกุลวรางค์ พุ่มทอง 6 จอย 19 272
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 272
68390 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 5 ธิดาแม่พระ 19 272
68396 เด็กชายปวีณ ทองปลอด 6 มานิตานุเคราะห์ 19 272
68869 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 19 272
68887 เด็กชายจุฑาภัทร คาร 6 จอย 19 272
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 19 272
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 19 272
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 19 272
69501 เด็กชายรัชชานนท์ ไฝบุญจันทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 19 272
69856 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา 5 ธิดาแม่พระ 19 272
69978 เด็กหญิงกชนันท์ วีระสุนทร 6 ธิดาแม่พระ 19 272
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 19 272
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 19 272
70505 เด็กชายปวริศ เพชระ 6 ธิดาแม่พระกระบี่ 19 272
70534 เด็กชายณธรรศ กิจกร 5 ธิดาแม่พระ 19 272
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 19 272
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 19 272
70686 เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองพันธ์ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 19 272
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 272
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 19 272
71122 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชติช่วง 4 จอย 19 272
71189 เด็กหญิงมนภรณ์ ยูระวงค์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 272
71225 เด็กหญิงปุญนิศา บุญสิน 5 วัดสว่างอารมณ์ 19 272
71439 เด็กชายรัชวุฒิ ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 19 272
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 19 272
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 19 272
71710 เด็กหญิงอนามิตรา วรรณศรี 6 อนุบาลนวพร 19 272
67014 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ 5 ธิดาแม่พระ 18 319
67069 เด็กหญิงปฤณณดา อภิชนังกูร 5 ธิดาแม่พระ 18 319
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 18 319
67108 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 18 319
67135 เด็กหญิงธัญญภัสร์ พรหมอนุมัติ 6 อนุบาลชุลีกร 18 319
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 319
67449 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 319
67519 เด็กชายไทภัค อรัญไสว 6 จอย 18 319
67523 เด็กชายกวินฐ์ ศรีสุวรรณ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 319
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 18 319
67585 เด็กหญิงกฤษติยาพร ศรีกุลวงษ์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 18 319
67671 เด็กชายปัญญ์ เจียรพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 319
67757 เด็กชายชนัญชน ปทะวานิช 6 จอย 18 319
67774 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 18 319
67810 เด็กชายกิตติกวิน ณ สงขลา 4 ธิดาแม่พระ 18 319
67816 เด็กชายจิตตภัสม์ ชุมจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 319
67853 เด็กชายฐัณติวรา ผลพฤกษา 5 จอย 18 319
67886 เด็กชายภูมิวิชย์ โกสิยพันธ์ 5 จอย 18 319
67966 เด็กหญิงปุญญสา สุขภักดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 319
68066 เด็กชายกฤติพงศ์ เจริญรูป 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 319
68211 เด็กหญิงกนกรัชต์ เพชรรัตน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 319
68392 เด็กหญิงพัฒน์ชญา จันทร์ศรี 5 อนุบาลหนูน้อย 18 319
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 18 319
68433 เด็กชายชวิน หาญศิริสาธิต 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 319
68726 เด็กชายกานต์กวินท์ ภักดี 6 เยาวเรศวิทยา 18 319
68744 เด็กชายภาคิน ไพพงศ์ 6 อนุบาลคณาพร 18 319
68820 เด็กหญิงณัฎฐวี ไพรเจริญวรกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 18 319
68932 เด็กหญิงศศิชา ปานเกลี้ยง 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 319
68994 เด็กหญิงวรรณรัตน์ รัตนสุภา 6 ธิดาแม่พระ 18 319
69123 เด็กชายภัทรพงษ์ ไทยเอียด 5 วัดบ้านส้อง 18 319
69369 เด็กหญิงบุญญิสา อภิรักษ์เรืองศรี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 319
69580 เด็กชายอนุตร์ ใจสมุทร 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 18 319
69650 เด็กหญิงอริสรา ประทุมเม 6 พุทธยาศรม 18 319
69682 เด็กชายกันตภณ ทรัพย์อุปการ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 319
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 18 319
69818 เด็กชายลฎาภา นุ่นชื่น 6 ธิดาแม่พระ 18 319
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 18 319
69826 เด็กหญิงรวิสรา ชุมชอบ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 319
69837 เด็กชายพิชยะ จงรักภักดี 6 อนุบาลบ้านเด็ก 18 319
69863 เด็กหญิงศรัณยา มุตตาหารัช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 319
69899 เด็กชายกวี สุภัทรกุล 5 อนุบาลบ้านเด็ก 18 319
69937 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ ธนอดิโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 18 319
70019 เด็กชายพิชญุตม์ เพชรเจริญ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 18 319
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 18 319
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 18 319
70175 เด็กหญิงเอมอัยยะดา ไชยสุภา 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 319
70302 เด็กชายธนภัทร แซ่ซิง 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 319
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 319
70472 เด็กหญิง นภัสรัญชน์ ชูเกิด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 319
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 319
70609 เด็กชายธนวุฒิ วิสโยภาส 6 อนุบาลหนูน้อย 18 319
70615 เด็กชายปณิธิ พลายชุม 5 อนุบาลหนูน้อย 18 319
70690 เด็กชายพัชร์เอก พัวเทพนิมิตร 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 319
71302 เด็กหญิงนาราชา การันต์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 319
71458 เด็กหญิงธัญรดี ตู้บรรเทิง 5 อนุบาลนวพร 18 319
71523 เด็กหญิงชนิดาภา เวชโกสิทธิ์ 5 เทพมิตรศึกษา 18 319
71564 เด็กหญิงปั้นหยา ปลื้มจิต 6 ธิดาแม่พระ 18 319
71660 เด็กหญิงหนึ่งธิดา วงษ์มาก 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 319
71734 เด็กหญิงปาณิสรา เวชพิทักษ์ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 319
67134 เด็กหญิงณัฏฐวฤนท์ ผาสุข 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
67141 เด็กหญิงพิชญธิดา พยุหะ 6 จอย 17 378
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 17 378
67294 เด็กชายกวินท์ แซ่ลิ้ม 5 อนุบาลหนูน้อย 17 378
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 17 378
67346 เด็กชายสหภูมิ คุ้มทอง 5 ยุวศึกษา 17 378
67364 เด็กหญิงณฏฐกันย์ เทือกสุบรรณ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 378
67387 เด็กชายธนศักดิ์ เสาวกาญจน์เนติกุล 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 17 378
67484 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว 6 ธิดาแม่พระ 17 378
67536 เด็กหญิงปุณณดา อยู่ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 378
67550 เด็กชายเดนนี่ จาโซ 6 เทศบาลเกาะพะงัน 17 378
67584 เด็กหญิงณภัสวรรณ ขวัญมาศ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
67598 เด็กหญิงปานรดา จรงค์หนู 5 อนุบาลหนูน้อย 17 378
67619 เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุขใส 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 17 378
67635 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเต็ม 5 วัดบ้านส้อง 17 378
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 17 378
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 378
67715 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ไพศาลวัฒนากูล 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 378
67796 เด็กหญิงอมลณัฐ ชูใจ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 378
67846 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 378
67954 เด็กชายภูริพิชช์ พัฒนรักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 378
68013 เด็กหญิงนันทิกร โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
68086 เด็กชายกันตวัฒน์ แก่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 17 378
68104 เด็กชายคุณธนา ปัญญาผล 5 จอย 17 378
68143 เด็กหญิงกฤตาณัฐ ทองมั่ง 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 378
68307 เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 378
68367 เด็กหญิงรัชชาดา จินตรานันท์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
68445 เด็กชายอภิภู แก้วมณี 4 ธิดาแม่พระ 17 378
68555 เด็กหญิงศรีวรินทร์ แซ่ด่าน 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 378
68720 เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา 17 378
68771 เด็กหญิงกัญญพัชร ยุติธรรม 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 378
68814 เด็กหญิงกิฎากานต์ พรหมหีต 6 อนุบาลหนูน้อย 17 378
69048 เด็กหญิงปุณยาพร เพ็ชรทอง 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 378
69180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ 6 ธิดาแม่พระ 17 378
69196 เด็กหญิงณัฐวภัสสร์ พลเจริญ 4 จอย 17 378
69224 เด็กชายธฤษณุ รัตนธรรมสกุล 5 ธิดาแม่พระ 17 378
69334 เด็กชายสุวินัย เวชกุล 6 เยาวเรศวิทยา 17 378
69335 เด็กชายณฤเดช พลพิชัย 6 เยาวเรศวิทยา 17 378
69440 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 5 ธิดาแม่พระ 17 378
69483 เด็กชายธนธรณ์ ปานชาวนา 6 ธิดาแม่พระ 17 378
69563 เด็กชายภัทรภูรินทร์ ย่องบุตร 4 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 378
69708 เด็กชายด.ช กัณชพัฒน์ ชูแก้ว 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 378
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 17 378
69796 เด็กหญิงจารุพิชญา คงมา 6 ธิดาแม่พระ 17 378
69820 เด็กหญิงมณฑิญา ปานเจริญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 17 378
69860 เด็กชายศักดิ์พล เบญจพันธ์ 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 17 378
69975 เด็กชายฐปนพงศ์ วสุนธรา 4 อนุบาลหนูน้อย 17 378
70006 เด็กหญิงณิชาดา พิชัยวัง 6 ธิดาแม่พระ 17 378
70179 เด็กหญิงณฤดี อินทเรือง 5 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 17 378
70559 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 378
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม 17 378
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 17 378
70621 เด็กหญิงภัททิยา หอยแก้ว 5 อนุบาลหนูน้อย 17 378
70649 เด็กหญิงธัญชนก จีนจันทร์ 6 เทศบาลปากพนัง ๑ 17 378
70694 เด็กชายกฤษณพล วิญญูธรรม 6 ธิดาแม่พระ 17 378
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม 17 378
70738 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์ แก้วเชื้อ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 378
70815 เด็กชายชนาธิป เมืองทรัพย์ 6 วัดสว่างอารมณ์ 17 378
70867 เด็กหญิงสิริกร บรรจง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 378
70949 เด็กหญิงพิชญ์สินี สินทรัพย์ 6 ยุวศึกษา 17 378
71121 เด็กชายอเล็คซองโจแฟร เลดูช์ 6 วัดสว่างอารมณ์ 17 378
71181 เด็กหญิงมินตรา รักษ์กะเปา 6 มานิตานุเคราะห์ 17 378
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 378
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 17 378
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 17 378
71684 เด็กชายพงศกร จันทบูรณ์ 6 อนุบาลนวพร 17 378
67089 เด็กหญิงวรพิชชา ขุนปราบ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 16 445
67105 เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
67153 เด็กหญิงณัฐกฤตา ตันศิภากร 6 ศรีอรุโณทัย 16 445
67181 เด็กชายภัคศรัณย์ สุขกล่ำ 5 พุทธยาศรม 16 445
67204 เด็กชายญาณภัค คงช่วย 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 445
67235 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย 5 ธิดาแม่พระ 16 445
67241 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 4 ธิดาแม่พระ 16 445
67249 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 445
67282 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ อังกาพย์ละออง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 16 445
67303 เด็กชายธณัช ทองสุข 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 445
67493 เด็กชายชยพล ไชยราช 4 ธิดาแม่พระ 16 445
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 445
67576 เด็กชายอชิตพงศ์ ตู้ประกาย 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 445
67630 เด็กหญิงชวัลรัตน์ พารากฤษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 445
67659 เด็กชายธีระภัทร จันทรัตน์ 6 วัดศรีสุวรรณ 16 445
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 16 445
67731 เด็กหญิงณัฐธนิสชา เกตุแก้ว 5 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 16 445
67740 เด็กหญิงเปมิกา สวัสดิ์วงค์ 6 ตัณติวัตร 16 445
67765 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ 5 ธิดาแม่พระ 16 445
67768 เด็กหญิงพริมา หริรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 445
67798 เด็กหญิงภูริชญา นาเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 445
67856 เด็กหญิงพีรดา ซั่นกุล 6 ปัญญาทิพย์ 16 445
67936 เด็กชายณภัทร ธยานุวัฒนวงศ์ 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 445
67953 เด็กชายบุณยภู ดอนทราย 6 จอย 16 445
68002 เด็กหญิงธีริศรา ธนมิตรามณี 5 ธิดาแม่พระ 16 445
68062 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 445
68198 เด็กชายศิรวิชญ์ พัฒนเจริญ 6 อนุบาลชุลีกร 16 445
68254 เด็กชายร่ออีส ขวัญโส๊ะ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 445
68321 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรทอง 5 อนุบาลหนูน้อย 16 445
68388 เด็กชายสักรินทร์ มุขตา 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68398 เด็กหญิงณฐยาญ์ ศรีภัทรา 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 445
68403 เด็กชายศิรวิทย์ พวงเพชร 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68422 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 16 445
68431 เด็กชายปุณณกรณ์ คำคง 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68453 เด็กชายศตคุณ เหลือแก้ว 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 445
68492 เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68536 เด็กหญิงอินทุกานต์ ทองบำรุง 6 จอย 16 445
68664 เด็กหญิงกันติชา รัตนพันธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68690 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลิ้ง 6 ธิดาแม่พระ 16 445
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 445
68712 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ กุฎอินทร์ 6 เยาวเรศวิทยา 16 445
68713 เด็กชายจิตติพัฒน์ เฮนะเกษตร 6 เยาวเรศวิทยา 16 445
68766 เด็กชายธนานนท์ สุขช่วย 6 วัดเขาวันครู(2501) 16 445
68811 เด็กหญิงญาณิศา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 445
68901 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วุฒิสมาน 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 445
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 16 445
68922 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ 5 ธิดาแม่พระ 16 445
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 445
68978 เด็กหญิงณัฐชยา ทองแดง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 445
68984 เด็กหญิงธนสร บัวบาน 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 445
69035 เด็กหญิงวรรณศิลป์ ระวิวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 445
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 16 445
69207 เด็กชายณัชฐิภัทร์ โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 445
69307 เด็กชายสุพศิน แสงสุริย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 445
69328 เด็กชายณฐภัทร สุวรรณเมฆ 5 พุทธยาศรม 16 445
69332 เด็กหญิงลัลล์ลลิล ตั้งสัจจะธรรม 5 พุทธยาศรม 16 445
69492 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ไวภารา 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 445
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 16 445
69668 เด็กชายกฤษณุพงศ์ แสงกุล 5 จอย 16 445
69753 เด็กชายจิรเมธ จันทร์คง 6 ธิดาแม่พระ 16 445
69776 เด็กหญิงรสนันท์ โวดทวี 6 เทพมิตรศึกษา 16 445
69902 เด็กชายนาวา สริขา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
69994 เด็กหญิงพีชญาภา แก้วกำยานฟ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 445
70055 เด็กชายชนติ ไชยบัณฑิต 6 ธิดาแม่พระ 16 445
70097 เด็กชายวริศ ไทยเกิด 5 พุทธยาศรม 16 445
70124 เด็กหญิงธารธาราย์ วิริยะตั้งสกุล 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 445
70228 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เจริญภักดี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
70236 เด็กชายวรากร เข่าสกุล 5 อนุบาลบ้านเด็ก 16 445
70314 เด็กหญิงสาริศา วิริยาธิการนุสรณ์ 5 เทพมิตรศึกษา 16 445
70332 เด็กชายณัฐพงศ์ ชูเมือง 5 วัดบ้านส้อง 16 445
70359 เด็กชายพิสิฐเมธี รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 445
70363 เด็กชายธีรธัชช์ ณ สงขลา 4 ธิดาแม่พระ 16 445
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 445
70870 เด็กหญิงฐิตาพร แพเพชรทอง 6 วัดพุฒ 16 445
70908 เด็กชายอินธร อินทรักษ์ 6 พุทธยาศรม 16 445
70940 เด็กหญิงกันยาวีร์ บุญแก้ว 6 จอย 16 445
71007 เด็กชายปิยทัศน์ เวียงวีระ 6 พุทธยาศรม 16 445
71009 เด็กหญิงกันต์พิชชา บู่ทอง 5 วัดบ้านส้อง 16 445
71087 เด็กหญิงณชญาดา กาญจนกาญไกร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 445
71306 เด็กหญิงณิชากมล ภิรมย์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 16 445
71335 เด็กหญิงปัณฑิตา ส่งแสง 6 อนุบาลคณาพร 16 445
71359 เด็กหญิงนุตประวีณ์ ภูเขาทอง 4 จอย 16 445
71450 เด็กชายอุณหเดชน์ ศรีฟ้า 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 445
71542 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 16 445
71571 เด็กชายภูริวัฒน์ สวัสดิ์วรรณ 5 เทพมิตรศึกษา 16 445
71592 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน 5 ธิดาแม่พระ 16 445
71745 เด็กหญิงบุรัสกร สุขประเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 445
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่