สถานะการสมัครสอบ

การตรวจสอบสถานะ!

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ สถานะการชำระเงิน หมายเลขห้องสอบ และหากใบสมัครที่ชำระเงินแล้วสูญหาย ก็สามารถพิมพ์ใบสมัครใหม่เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าห้องสอบได้ หากท่านไม่ทราบรหัสประจำตัวสอบให้ค้นหารายชื่อของท่านได้ที่นี่
***ห้องสอบ
ส.ธ. หมายถึงสอบที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ม.ส.ธ. หมายถึงสอบที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
หมายเลขห้องสอบ 3 หลัก หมายถึง
หลักที่ 1 หมายถึงอาคาร
หลักที่ 2 หมายถึง ชั้น
หลักที่ 3 หมายถึงห้อง
เช่น 132 หมายถึงอาคาร 1 ชั้น 3 ห้องที่ 2