คะแนนวิชาสังคมศึกษา อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาสังคมศึกษา ประจำปี 2564

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 2777 คน คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนสูงสุด 21 คะแนน คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.51 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
64476 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เหล่าประสิทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 1
65228 เด็กชายชิษณุพงศ์ แร่ทอง 6 ธิดาแม่พระ 21 1
65210 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง 6 ธิดาแม่พระ 20 3
65792 เด็กหญิงเบญญาภา พันธุ์เล่ง 6 ธิดาแม่พระ 20 3
64151 เด็กหญิงพิชามลชุ์ ทองจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 5
64651 เด็กชายรณสิทธิ น้ำขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 19 5
65394 เด็กหญิงอลิสา อินทสโร 6 วัดบ้านส้อง 19 5
65670 เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา 6 อนุบาลดวงใจแม่ 19 5
66660 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 19 5
66816 เด็กชายสิริวิชญ์ คงกุลทอง 6 บ้านเมรัย 19 5
66827 เด็กหญิงวิสสุตา วันมณีศรีบงกช 6 อนุบาลนวพร 19 5
64007 เด็กชายวิพุธดนัย ภาคภูมิ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 12
64072 เด็กหญิงธมนวรรณ นันตมาศ 5 จอย 18 12
64154 เด็กชายทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม 5 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 18 12
64207 เด็กชายวิธวินท์ ชูศรี 5 อนุบาลดวงใจแม่ 18 12
64268 เด็กชายปองพล ธรรมรงค์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 18 12
64417 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64440 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีใส 6 จอย 18 12
64477 เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 12
64484 เด็กชายพชรพล คุ้มครอง 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64511 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64586 เด็กหญิงทรรศชนก เรืองนรา 6 อนุบาลหนูน้อย 18 12
64623 เด็กหญิงทาภัสสร คนเกณฑ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 12
64670 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64719 เด็กชายภูริณัฐ ศักดิ์สวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64801 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา 6 ธิดาแม่พระ 18 12
64881 เด็กชายคุณานนต์ ช่วยนคร 6 อนุบาลหนูน้อย 18 12
65103 เด็กหญิงสุประวีณ์ อุปนันท์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 18 12
65251 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 12
65335 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข 6 ธิดาแม่พระ 18 12
65379 เด็กหญิงกัญญาณัฐ นพแท่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 12
65512 เด็กชายบวรลักษณ์ นวลคล้าย 6 ธิดาแม่พระ 18 12
65592 เด็กชายเตโชดม ย้วนบุญหลิม 6 ตวงวิชช์พัฒนา 18 12
65719 เด็กหญิงเกณิกา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 18 12
65743 เด็กชายไชยา จันทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 18 12
65782 เด็กหญิงจิรัชญา สาธิตกุล 6 จอย 18 12
65853 เด็กหญิงพรธีรา ไทยเสน 6 ธิดาแม่พระ 18 12
65905 เด็กหญิงภัชญพร อกอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 18 12
66096 เด็กชายนนทพันธ์ ชูพันธ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 12
66138 เด็กชายก้องภพ อินทโลหิต 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 12
66603 เด็กหญิงธนิษฐา ธนาพล 6 ธิดาแม่พระ 18 12
66719 เด็กหญิงธัญย์ชนก สันติพนาวงศ์ 6 พุทธยาศรม 18 12
66787 เด็กหญิงสรัญชญาฎ์ ยวงทอง 5 จอย 18 12
66795 เด็กหญิงสุพิชญา ชื่นชม 5 อนุบาลนวพร 18 12
66859 เด็กชายจิรภัทร อินทร์ปรางค์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 12
66990 เด็กหญิงพิมพ์ดาว สถิตยานุรักษ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 18 12
64152 เด็กหญิงนันท์ลินี จันทร์อินทร์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 47
64173 เด็กชายนภทีป์ ปานเมือง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
64206 เด็กหญิงปวิชญา วงศ์หิรัญ 6 ธิดาแม่พระ 17 47
64233 เด็กชายอัซลัน นะตะพันธ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 47
64318 เด็กชายจตุรวิทย์ ชิตเชื้อ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 47
64324 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์ ทวยเจริญ 6 วัดรัตนาราม 17 47
64332 เด็กชายณพรรธ เจริญรุจิทรัพย์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 47
64334 เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 17 47
64351 เด็กหญิงณัฐนันท์ หีตช่วย 5 มานิตานุเคราะห์ 17 47
64384 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล 5 ธิดาแม่พระ 17 47
64410 เด็กหญิงแพรวพิชชา พุธสุข 6 พุทธยาศรม 17 47
64468 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร บุญสอน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
64472 เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
64517 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกันรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 17 47
64528 เด็กชายธนวัฒน์ จ่าแก้ว 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 17 47
64552 เด็กชายนรวัฒน์ ทองมาก 6 มานิตานุเคราะห์ 17 47
64592 เด็กหญิงอรณิชชา โชคชัยกวิน 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 47
64606 เด็กชายวรินทร กระสินธุ์ 6 เทพมิตรศึกษา 17 47
64776 เด็กหญิงภาสินี ชำนาญศรี 6 เทพมิตรศึกษา 17 47
64889 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 17 47
64905 เด็กชายเลิศวิศว์ ขันปาน 6 มานิตานุเคราะห์ 17 47
64931 เด็กชายอชิตพล พุทธเจริญ 6 บ้านบางพระ 17 47
64960 เด็กชายณัฐ อภินันทชาติ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
65016 เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์กระพันธุ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 47
65025 เด็กหญิงพิชชาภา ภาราทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 17 47
65150 เด็กชายภูริวัฒน์ ชุมแสง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
65166 เด็กชายวิริทธิ์พล ภู่ทอง 5 จอย 17 47
65256 เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 47
65299 เด็กชายบุณยกร นิสภกุล 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
65377 เด็กหญิงณลิตา สุนทรปิยะพันธ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
65456 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี 5 ธิดาแม่พระ 17 47
65653 เด็กหญิงปิยรัตน์ มาตบุญโท 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 47
65669 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา 6 ธิดาแม่พระ 17 47
65698 เด็กชายวิศรุต ชูจันทร์ 6 วัดศรีสุวรรณ 17 47
65749 เด็กหญิงดีแอนนา เบอร์เกอร์สัน 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 17 47
65761 เด็กชายณัฎฐกร คมกล้า 6 อนุบาลคณาพร 17 47
65819 เด็กหญิงฐิติภัทร รักประทุม 6 อนุบาลนวพร 17 47
65898 เด็กหญิงปองกานต์ ทิพย์ทอง 6 วัดชยาราม 17 47
65907 เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้ยตยะกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 17 47
65978 เด็กชายศิรัณ รัตนแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 47
65986 เด็กหญิงวริศรา ทองหมัน 6 ธิดาแม่พระ 17 47
66022 เด็กชายวงศภัค เขียดแก้ว 6 วัดรัตนาราม 17 47
66051 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์ ด้วงอ้น 6 มานิตานุเคราะห์ 17 47
66082 เด็กหญิงณฐาอร สุริยัน 6 วัดบ้านส้อง 17 47
66236 เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทุลาง 6 อนุบาลเพียรจรัส 17 47
66374 เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล 6 จอย 17 47
66531 เด็กหญิงชนาภัทร รัตนถิรกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 17 47
66606 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคงทอง 5 อนุบาลดวงใจแม่ 17 47
66728 เด็กหญิงณัฐวดี อรุณประภากร 6 พุทธยาศรม 17 47
66736 เด็กหญิงกัญญ์วรา สามทอง 6 พุทธยาศรม 17 47
66743 เด็กชายวชิรวิทย์ จีนแก้ว 6 เทพมิตรศึกษา 17 47
66786 เด็กหญิงจิรัชยา วาณิชย์เจริญ 5 อนุบาลนวพร 17 47
67230 เด็กชายชยธร กุลจิตติสำราญ 6 ธิดาแม่พระ 17 47
67342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปฤษฎางค์กูล 6 ธิดาแม่พระ 17 47
67613 เด็กหญิงโชษิตา ทองจีบ 6 ธิดาแม่พระ 17 47
64005 เด็กหญิงจันทกานติ์ บัวดำ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64018 เด็กชายภูนาถ เดชชนะ 6 จอย 16 102
64036 เด็กชายภูมิทัศน์ อาจนะ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64051 เด็กชายชวภณ สาครพานิช 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64067 เด็กหญิงพิชชาอร แพพัฒโนทัย 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64112 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เจริญธุระกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 102
64115 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ช่วยอุดม 5 อนุบาลคณาพร 16 102
64129 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64168 เด็กชายธนธรรม ช่วยมาก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 102
64184 เด็กชายติณณ์ ดำชะอม 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 102
64190 เด็กชายประกาศิต ทองตำลึง 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 102
64238 เด็กชายปัญญวิท รัตนะ 6 เทพมิตรศึกษา 16 102
64333 เด็กหญิงวรีวรรณ บุญมี 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 102
64354 เด็กหญิงบูชิตา พัฒน์ราช 5 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64368 เด็กหญิงพิชามญธุ์ เทพทอง 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 102
64380 เด็กหญิงศิศิรา โมระเสริฐ 4 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 102
64400 เด็กชายบุญญฤทธิ์ เกิดสวัสดิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
64407 เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์ 6 พุทธยาศรม 16 102
64427 เด็กหญิงปณิชา ปิ่นทองพันธ์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 102
64459 เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64471 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64488 เด็กชายอนันดา สุภาวิทย์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64494 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64509 เด็กหญิงปาณิสรา ปรียากร 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64513 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64524 เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64526 เด็กหญิงเขมจิรา สินธีรภัทร 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 102
64544 เด็กชายเดชพล นาคขวัญ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64556 เด็กหญิงอลิสสา สิทธิเชนทร์ 6 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 16 102
64581 เด็กหญิงภัทรสุดา อินทวงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64601 เด็กหญิงธนพร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64602 เด็กหญิงเพชรรัตน์ นพรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64603 เด็กชายนพัตธร ทิพย์ประชาบาล 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64660 เด็กชายณัฐธเนศ ยวนเกิด 6 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64668 เด็กหญิงปุญญาดา เชื้อพราหมณ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64675 เด็กหญิงกานต์พิชชา ชัยวัฒนพงษ์ 5 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 16 102
64687 เด็กชายพิรชัช สดศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64694 เด็กชายอเนชา เส้งวั่น 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 102
64730 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวผ่อง 6 จอย 16 102
64749 เด็กหญิงชญานิศ สะโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64750 เด็กหญิงนลินี จันทร์ร่ม 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
64761 เด็กหญิงพรปวีณ์ กันณรงค์ 5 จอย 16 102
64800 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 102
64815 เด็กชายชินาธิป ตะเภาน้อย 5 อนุบาลหนูน้อย 16 102
64898 เด็กชายธีรเมธ บุญเสถียร 6 จอย 16 102
64951 เด็กชายแทนฤทธิ์ เทพไทย 6 วัดอุทยาราม 16 102
64994 เด็กชายวชิรศักดิิ์ โชติช่วง 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 16 102
65017 เด็กชายเมธัส เล็กเจีย 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 102
65039 เด็กหญิงธีรนาฎ ราชรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65053 เด็กหญิงวรินทร โรจนรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65058 เด็กชายกันต์ธนิก ชูชนะกิจ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 16 102
65061 เด็กหญิงอธิชา เอียดสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65116 เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65147 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65187 เด็กชายชวัลวิทย์ ช่วยเกลี้ยง 5 อนุบาลหนูน้อย 16 102
65227 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65262 เด็กหญิงชาลิสา เนตรธุวกุล 5 ธิดาแม่พระ 16 102
65269 เด็กหญิงศิริกร ดาวัลย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65305 เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65405 เด็กหญิงณัฐธยานันท์ แพรกทอง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 102
65416 เด็กชายอริญรวิชญ์ ณ พัทลุง 6 ตวงวิชช์พัฒนา 16 102
65424 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญยังอยู่ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 16 102
65429 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
65470 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร 5 ธิดาแม่พระ 16 102
65514 เด็กชายพุทธิพงษ์ แมนเมือง 6 บ้านควนสูง 16 102
65564 เด็กชายณฐชัย ชูเกียรติเถกิง 5 ธิดาแม่พระ 16 102
65574 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา 4 ธิดาแม่พระ 16 102
65601 เด็กชายสิรภพ พิมพ์แก้ว 4 จอย 16 102
65638 เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
65642 เด็กหญิงนันทิชา สุขะประดิษฐ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
65664 เด็กหญิงศศินันท์ รัตนพันธุ์ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 102
65666 เด็กหญิงชยานันท์ พรรณรังษี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 102
65668 เด็กชายชินกฤต บุญคงมาก 6 อนุบาลดวงใจแม่ 16 102
65677 เด็กหญิงพรปวีณ์ อุบลสถิตย์ 5 จอย 16 102
65686 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขวัญรอด 5 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65714 เด็กหญิงณัฐรนิช ฐิติภรณ์พันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65715 เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65747 เด็กหญิงพรรณวสุ แก้วสีขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65756 เด็กหญิงวิภาวี โสมขันเงิน 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65771 เด็กชายชนาธิป จันทร์อุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65800 เด็กหญิงอนัญญา รัตนรัตน์ 5 อนุบาลดวงใจแม่ 16 102
65805 เด็กหญิงนิธินาฏ จันทร์หุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
65878 เด็กชายอริญชย์ เหล่าสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 16 102
65922 เด็กหญิงปริยากร ดวงจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65948 เด็กหญิงปพิชญากร พัฒน์แช่ม 6 ธิดาแม่พระ 16 102
65950 เด็กชายณปกร หวังสุข 6 อนุุบาลปิยะพัฒน์ 16 102
65998 เด็กหญิงปุณยาพร สมพมิตร 5 ธิดาแม่พระ 16 102
66048 เด็กชายทัพพ์สยาม สุทธิจำนงค์ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 102
66049 เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร 6 ธิดาแม่พระ 16 102
66102 เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีพงษ์พันธุ์กุล 6 พุทธยาศรม 16 102
66135 เด็กหญิงนภกมล สวนานนท์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
66140 เด็กหญิงณฐิตา เหล่าทองกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
66151 เด็กหญิงดลพร ครุครรชิตร 6 ธิดาแม่พระ 16 102
66221 เด็กชายวรรณกร วิริยะพิทักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 102
66295 เด็กหญิงใบบัว มาลีลอย 6 เยาวเรศวิทยา 16 102
66322 เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 16 102
66334 เด็กชายศุภพร รักษาแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 16 102
66340 เด็กหญิงธิติสุดา เวียงชัย 6 วัดบ้านส้อง 16 102
66376 เด็กหญิงกนกพัชร แก้วแพรก 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 16 102
66579 เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆา 6 พุทธยาศรม 16 102
66617 เด็กชายธีรศักดิ์ ชนะพจน์ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 16 102
66674 เด็กชายพงศธร พรหมนิตย์ 6 พุทธยาศรม 16 102
66704 เด็กชายพงศกร เพ็ชระ 5 วัดบ้านส้อง 16 102
66722 เด็กหญิงชฎาพร เพ็ชร์สุข 6 พุทธยาศรม 16 102
66735 เด็กชายปัญญากร แสงณรงค์ 6 พุทธยาศรม 16 102
66739 เด็กชายคเณศวร พนาลี 6 พุทธยาศรม 16 102
66741 เด็กชายณฐกร ชูมณี 6 พุทธยาศรม 16 102
66748 เด็กหญิงณิชารีย์ ทองปาน 6 พุทธยาศรม 16 102
66766 เด็กชายกฤตเมธ ก้องศักดิ์ศรี 4 อนุบาลนวพร 16 102
66783 เด็กหญิงธนัญชนก ประสารทอง 5 อนุบาลนวพร 16 102
66891 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี 6 ธิดาแม่พระ 16 102
66923 เด็กหญิงพิชชาภา เมฆฉาย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
66936 เด็กหญิงสุพิชญา สังข์ทองงาม 4 อนุบาลหนูน้อย 16 102
67013 เด็กหญิงสิรภัทร รัตนภิรมย์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 16 102
67018 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 16 102
67055 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 102
67104 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว 6 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 16 102
67123 เด็กชายปรัช รุ่มจิตร 6 มานิตานุเคราะห์ 16 102
67143 เด็กหญิงกมลชนก บุญกล่อม 6 อนุบาลนวพร 16 102
67150 เด็กชายชยธร สิงห์ไชย 6 อนุบาลนวพร 16 102
67245 เด็กหญิงตีรณา พานทอง 6 ธิดาแม่พระ 16 102
67281 เด็กหญิงปภาวดี พินิจ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
67331 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต 5 ธิดาแม่พระ 16 102
67447 เด็กหญิงศุภิสรา เกษมสิทธิพร 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 102
67519 เด็กหญิงนภัสสร ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 16 102
67542 เด็กหญิงกฤชณพัชร์ สุนทร 5 ธิดาแม่พระ 16 102
67548 เด็กชายอินทัช ปุญนุวงศ์ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 16 102
67637 เด็กชายกษิต แก้วเสน 6 ธิดาแม่พระ 16 102
68005 เด็กหญิงฐานิกา หวัดสนิท 6 ธิดาแม่พระ 16 102
68021 เด็กหญิงพิมพกานต์ วรเวทย์ชลิต 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 16 102
64009 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บำรุง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64031 เด็กหญิงกฤติมา คงทน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64038 เด็กหญิงภัคธีมา ผลเลิศ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64045 เด็กหญิงณัชชา สัจจาเฉลียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64076 เด็กหญิงสุธาสินี ชูเสน่ห์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64089 เด็กชายกฤติธี ทรัพย์ยืนนาน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64157 เด็กชายจักรพันธ์ ทองคำ 5 จอย 15 232
64169 เด็กหญิงณัชชา พิชัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 232
64181 เด็กหญิงกมลเนตร ช่วยเทศ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64204 เด็กหญิงชนิดาภา มณีกาญจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64244 เด็กหญิงกชพร เพชรทอง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64255 เด็กหญิงนันท์นภัส ประภาษ 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 232
64262 เด็กชายปุณณวิชญ์ ชื่นเสนาะ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64269 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา 4 ธิดาแม่พระ 15 232
64279 เด็กหญิงนลิน บุญชัย 5 จอย 15 232
64282 เด็กชายปรินทร เนื่องเกตุ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64290 เด็กหญิงพรชรินทร์ ทองเกษม 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 232
64296 เด็กชายนรวิชญ์ จอมทรักษ์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 232
64308 เด็กหญิงสโรชา เพชรพิฆาต 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 232
64320 เด็กชายวัชรนัชญ์ อังกูรรัตน์ อุยสุย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64326 เด็กหญิงศรีธรา คงศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64347 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64379 เด็กหญิงปรัชญาพร พรหมมาศ 5 จอย 15 232
64394 เด็กหญิงรรรรรร วิชัยดิษฐ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64396 เด็กหญิงพิมศ์แพง ศิริโภคพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64418 เด็กหญิงกานต์พิชชา ถาวราภรณ์ 6 บ้านหัวหมากล่าง 15 232
64419 เด็กหญิงวีริณทิญา มะยะเฉียว 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 232
64424 เด็กหญิงณฐมน สวัสดิ์ชูแก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64428 เด็กชายเจตพล ผลิวรรณ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64436 เด็กชายรัฐวัชร์ วัฒนสถิตย์โชติ์ 6 จอย 15 232
64445 เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64449 เด็กหญิงพูลภัสสร ฤกษ์ยาม 6 จอย 15 232
64475 เด็กชายรตน ไชยโย 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 232
64483 เด็กชายณัฐนันท์ ชูศร 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64493 เด็กชายจิรเมธ วราชัย 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64496 เด็กชายนันทภพ รุ่งเรือง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64498 เด็กชายธนดล ดาวเรือง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64510 เด็กหญิงณิชา โตวิชยธำรง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64514 เด็กหญิงญาณิดา ทองสร้าง 5 ธิดาแม่พระ 15 232
64515 เด็กหญิงเปรมญุตา ทองปลอด 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64529 เด็กชายทีปกร สุขสวัสดิ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64550 เด็กชายณัฐดนัย เพชรสังข์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64557 เด็กหญิงปัญญาดา วณิชชานนท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 232
64564 เด็กหญิงพัทธนันท์ ดิเรกสุนทร 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 232
64589 เด็กหญิงพิมพ์นภา ภูตะมี 5 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64590 เด็กชายนานนท์ สวนานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64596 เด็กหญิงพิชฌนิดา หีตเทศ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64605 เด็กชายปุณณัตถ์ ยิ้มละไม 6 วัดศรีสุวรรณ 15 232
64631 เด็กหญิงชมพูนุท ขวัญกวิน 5 ธิดาแม่พระ 15 232
64635 เด็กหญิงโอบอ้อม สมสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64636 เด็กหญิงศศิธร เหรียญวิทยากุล 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64646 เด็กหญิงวิมุตติ คณะทอง 6 กงตาก 15 232
64655 เด็กหญิงปวีณ์ลดา คงเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64666 เด็กชายจิรายุ คำสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64672 เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธุ์วิชาติกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64685 เด็กหญิงพุทธิปภา บัวเจริญ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64693 เด็กหญิงขวัญชนก วิเศษแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64695 เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64703 เด็กหญิงกุลฉัตร พรหมอักษร 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64706 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64709 เด็กชายเตชินท์ นาคทองกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64712 เด็กหญิงธันชนก ภูมิรินทร์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64717 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทิพยชิต 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 232
64723 เด็กหญิงจิดาภา เรืองขนาบ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 232
64772 เด็กหญิงธนัชชา ยี่หวา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64794 เด็กชายวัทธิกร ดาโอะ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64847 เด็กชายธีนธร วิชัยดิษฐ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64861 เด็กชายภาคิน ทัศนเรณู 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
64884 เด็กหญิงพรพรรณ บูรพเกียรติ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
64895 เด็กหญิงชญานิศ ทองให้ 6 อนุบาลชนะพร 15 232
64934 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 232
64976 เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิ้ม 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 15 232
65003 เด็กหญิงภัคจิรา จินดาศักดิ์ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 232
65029 เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรสุวรรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
65033 เด็กหญิงศุภพิชญาญ์ จำปา 5 จอย 15 232
65057 เด็กชายแทนวุฒิ เครือรัตน์ 5 ธิดาแม่พระ 15 232
65060 เด็กหญิงปาณิสรา ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65064 เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองบัวบาน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65085 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 232
65099 เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65101 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65112 เด็กหญิงจิดาภา ลาขุมเหล็ก 5 ธิดาแม่พระ 15 232
65158 เด็กหญิงพิชชาภัทร อนุรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
65232 เด็กชายธรรมเชษฐ์ จิตชา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
65246 เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วเหล็ก 5 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65260 เด็กหญิงณฐมน ต.สกุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 232
65284 เด็กหญิงภิรัญญา โอมณี 5 ธิดาแม่พระ 15 232
65291 เด็กหญิงชญานุตม์ เลิศวัฒนาสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 232
65293 เด็กหญิงณิชาภัทร หลิวปลอด 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 15 232
65303 เด็กหญิงนันทัชพร ทองยวน 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65313 เด็กชายกษิดิ์เดช คงแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65381 เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข 6 เทพมิตรศึกษา 15 232
65385 เด็กชายณัฐกิตต์ ธนากัณฑ์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 232
65403 เด็กหญิงณัฐนิชา ชูขันธ์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 15 232
65411 เด็กชายชานน สอนสุทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65437 เด็กชายพัสวี ศรีวิเลิศ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 232
65451 เด็กชายกฤติน ลิ่มเจริญชาติ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 232
65469 เด็กหญิงสุธาวัลย์ บัวแย้ม 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 232
65477 เด็กหญิงเขมณัฐน์ พัฒน์มาศ 5 ธิดาแม่พระ 15 232
65481 เด็กหญิงดากานดา แท่นอ่อน 5 พุทธยาศรม 15 232
65519 เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเจริญ 6 วัดเขาน้อย 15 232
65521 เด็กหญิงธนัชชา เกื้อสกุล 6 จอย 15 232
65550 เด็กหญิงภาวดี อุนทรีจันทร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 15 232
65553 เด็กชายกิตติภูมิ ล่องพรหม 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
65622 เด็กชายธนภูมิ ธีรสวัสดิ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 232
65663 เด็กชายชินาธิป เจริญรูป 6 อนุบาลนวพร 15 232
65673 เด็กหญิงมนตรา อัตถจรรยา 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 232
65699 เด็กหญิงปุณณิศา ฉิมสอาด 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 232
65737 เด็กชายชัยนิตฐ์ หนูทับ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65769 เด็กหญิงเพชรภูษา เพ็ชรบูรณ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65775 เด็กชายลัญฉกร วิมล 6 ตวงวิชช์พัฒนา 15 232
65815 เด็กชายปัณณธร สุรกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
65871 เด็กหญิงบัญฑิตา มิ่งแก้ว 6 ตาขุน 15 232
65920 เด็กหญิงศวิตา เพ็ชรเสน 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
65956 เด็กชายอภิรักษ์ ขุนทองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 232
65961 เด็กหญิงอรรณิพัชค์ษา สองสมุทร 5 วัดศรีสุวรรณ 15 232
65962 เด็กชายชิโนรส การสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 15 232
65975 เด็กหญิงณิชากร โรจนชินบัญชร 5 อนุบาลหนูน้อย 15 232
66005 เด็กชายพงษ์ปณต ดิษฐปาน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
66039 เด็กหญิงจิลลาภัทร ถิ่นหัวเตย 5 ธิดาแม่พระ 15 232
66055 เด็กชายเตชน ราตรี 5 ธิดาแม่พระ 15 232
66061 เด็กชายก้องอังกรู อภัยรัตน์ 6 วัดบ้านส้อง 15 232
66078 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จินดานิล 6 วัดบ้านส้อง 15 232
66088 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขวัญรอด 5 วัดบ้านส้อง 15 232
66108 เด็กชายธนกฤต โต๊ะแอ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
66145 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทานุกูล 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66169 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จินดารัตน์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 232
66180 เด็กชายณัฐกฤต ธิมายอม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66211 เด็กหญิงสิริภัทร แซ่หลิ้ม 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 15 232
66232 เด็กหญิงพรพิมล เต้าทอง 6 อนุบาลเพียรจรัส 15 232
66270 เด็กหญิงจันทกานต์ วารีอินทร์ 6 อนุบาลวริศสา 15 232
66296 เด็กชายธีรธรรม หมื่นแก้ว 6 อนุบาลวริศสา 15 232
66303 เด็กหญิงธีร์จุฑา ทองคำ 6 เยาวเรศวิทยา 15 232
66328 เด็กชายชลกร ศรีลาเทพย์ 6 วัดบ้านส้อง 15 232
66392 เด็กหญิงญาณิศา สุทธิจำนงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66404 เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว 6 เยาวเรศวิทยา 15 232
66410 เด็กหญิงกัณยาวีร์ รุ่งอาญา 6 เยาวเรศวิทยา 15 232
66472 เด็กหญิงเปมิกา จันปาน 6 เทพมิตรศึกษา 15 232
66533 เด็กหญิงไอยวริณ เรืองทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66545 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
66550 เด็กหญิงพิชญาพร แก้วพิชัย 5 สารภีอุทิศ 15 232
66607 เด็กหญิงศิรัณรัศมิ์ เอียดหมุน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
66616 เด็กหญิงกันติชา ไทยเกิด 4 พุทธยาศรม 15 232
66664 เด็กหญิงปุณณดา พวงเพ็ชร์ 6 พุทธยาศรม 15 232
66676 เด็กหญิงรักษิณา ยังชู 6 พุทธยาศรม 15 232
66690 เด็กชายกรณ์ วิริยะตั้งสกุล 5 พุทธยาศรม 15 232
66695 เด็กชายกิตติพัศ รอดมา 5 พุทธยาศรม 15 232
66703 เด็กชายคิดคม นาคทุ่งเตา 5 พุทธยาศรม 15 232
66707 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จุลอดุง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66714 เด็กหญิงชญานันท์ นวลเศษ 6 พุทธยาศรม 15 232
66721 เด็กหญิงหยาดพิรุณ อู้สกุลวัฒนา 6 พุทธยาศรม 15 232
66723 เด็กหญิงกานต์พิชชา อิ้ววังโส 6 พุทธยาศรม 15 232
66726 เด็กหญิงนัจจนันท์ ถิ่นไทรขึง 6 พุทธยาศรม 15 232
66729 เด็กหญิงณัชฐิชนม์ บัวแดงดี 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 15 232
66733 เด็กหญิงสุวภัทร เกิดบ้านคราม 6 พุทธยาศรม 15 232
66740 เด็กหญิงกัณฐมณี ไทยเกิด 6 พุทธยาศรม 15 232
66769 เด็กหญิงพิชญาภา ทองชนะ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 232
66771 เด็กหญิงวรมน จิตต์พงค์ 6 ยุวศึกษา 15 232
66801 เด็กชายรณกร เกื้อเสนาะ 5 อนุบาลนวพร 15 232
66858 เด็กหญิงชุติกานต์ สุวรรณชาตรี 5 ธิดาแม่พระ 15 232
66884 เด็กหญิงลลิตภัทร พรประเสริฐสม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
66889 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร 5 ธิดาแม่พระ 15 232
66940 เด็กหญิงประวีณมัย คงแหลม 6 วัดเพ็งประดิษฐาราม 15 232
66976 เด็กหญิงเพชรคัมภรณ์ พงษ์สุวรรณ 5 อนุบาลงามทอง 15 232
67073 เด็กชายธีรภัทร เณรัญชล 6 บ้านน้ำฉา 15 232
67113 เด็กหญิงญาตาวี นาคเกษม 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 15 232
67117 เด็กชายภวินท์ ไทยราช 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
67124 เด็กชายรามาพงศ์ รามรงค์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67160 เด็กชายกฤตนนท์ ผลสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
67209 เด็กหญิงนภสร แก้วเกิดเถื่อน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67210 เด็กหญิงสุประวีณ์ พรหมวิเศษ 5 ธิดาแม่พระ 15 232
67247 เด็กหญิงส.สพิชญา ทิพยธรรม 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67303 เด็กหญิงปภัสสร นนทะสร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 232
67353 เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวรสิน 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67361 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67399 เด็กชายพชระ สังคหะพงศ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
67406 เด็กหญิงโชติรส เพชรอาวุธ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67409 เด็กชายจิรภัทร ธรรมเรียง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 232
67411 เด็กหญิงมนธิดา เวชพราหมณ์ 6 ธีราศรมพุนพิน 15 232
67443 เด็กชายชาญณรงค์ ประเสริฐ 6 อนุบาลนวพร 15 232
67503 เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงสว่าง 6 เทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 15 232
67518 เด็กหญิงเขมศิตา ศักดิ์ศรีวิธุราช 4 ธิดาแม่พระ 15 232
67522 เด็กชายวีรวิชญ์ สมบูรณ์ลักขณา 5 ธิดาแม่พระ 15 232
67527 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง 5 ธิดาแม่พระ 15 232
67531 เด็กชายพัฒนเดช นุ่มทอง 5 เทพมิตรศึกษา 15 232
67541 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร 6 ธิดาแม่พระ 15 232
67594 เด็กชายธรรมนรนทร์ น้อยนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 15 232
67621 เด็กหญิงกุลปริยา แซ่อุ่ย 5 ธิดาแม่พระ 15 232
67631 เด็กชายสรวิศ ทิวรักษา 6 วัดรัตนาราม 15 232
67665 เด็กชายนิลพัทธ์ กลั่นนิเวศ 6 อนุบาลคณาพร 15 232
67691 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์ 6 ธิดาแม่พระ 15 232
68008 เด็กหญิงชาลิสา ตรีเล็ก 6 เทพมิตรศึกษา 15 232
68016 เด็กหญิงณัฐธิดา คำเหล็ก 6 ธิดาแม่พระ 15 232
68026 เด็กหญิงสโรษิณี ศรีแก้วคง 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 15 232
68033 เด็กชายอดิศร มานะกล้า 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 15 232
68047 เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 232
64003 เด็กชายภัทรินทร์ คงชาตรี 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64010 เด็กชาย กิตติพงศ์ กลั่นสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64017 เด็กหญิงทัชชกร เกื้อสกุล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64034 เด็กหญิงกรองกาญจน์ ทิพย์เพชร 6 บ้านท่าขนอน 14 428
64056 เด็กชายภูวริศ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 5 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 14 428
64077 เด็กหญิงสุภิชชา วัตรากรณ์ 4 ธิดาแม่พระ 14 428
64082 เด็กหญิงศุณิสา ขมัน 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64114 เด็กชายปรวีร์ เพชรสุวรรณ 5 อนุบาลคณาพร 14 428
64128 เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64140 เด็กหญิงลลิต์ภัทร บัวชู 6 พุทธนิคม 14 428
64153 เด็กหญิงอติกานต์ ชูขาว 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64194 เด็กหญิงคุณัญญา รักพรหม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64195 เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64203 เด็กหญิงศิธณัฐ์ เฉลิมพงศ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64209 เด็กหญิงปาลิตา จุนหวิทยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64215 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภู่รุ่งฤทธิ์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 428
64226 เด็กหญิงชนันธร พงศ์เดชาภัค 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64256 เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิ์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64270 เด็กชายนพรัตน์ ทองเกตุ 6 บ้านทอนหญ้าปล้อง 14 428
64272 เด็กหญิงปาลิตา ภู่ไพบูลย์ 6 วัดนาราเจริญสุข 14 428
64273 เด็กชายวันรัก ศรีบุรุษ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64298 เด็กหญิงชนัดดา สร้อยสงค์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 14 428
64304 เด็กหญิงปาณิดา วงศ์สิงห์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 14 428
64305 เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณน้อย 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64317 เด็กชายพิชญะ รักเพชร 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64337 เด็กหญิงวีรวรรณ บุญมี 5 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
64338 เด็กชายชวิน เทพเฉลิม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64339 เด็กชายชนาธิป บัวแย้ม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64344 เด็กหญิงวิภาพร คงมั่น 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64348 เด็กหญิงวริษฎา เวฬุธนราชิน 5 อนุบาลหนูน้อย 14 428
64352 เด็กชายปธานิน จะระนอง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64359 เด็กชายกิตติธัช เหล่าพราหมณ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64370 เด็กชายภูริช พริกแดง 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64378 เด็กหญิงพัชริตา ทองมีเพชร 5 จอย 14 428
64383 เด็กชายณัชพงศ์ ชำนาญแก้ว 5 จอย 14 428
64405 เด็กชายศุภกร รักษาพราหมณ์ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64409 เด็กชายณภัทร จันทกานษ์ 6 พุทธยาศรม 14 428
64423 เด็กหญิงชนาภา อินทจักร 6 วัดรัตนาราม 14 428
64441 เด็กหญิงสุจิตตรา ภูริวัฒนพงศ์ 6 จอย 14 428
64451 เด็กหญิงปนัญญกร ถาวโรจน์ 6 จอย 14 428
64454 เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64463 เด็กหญิงกชพร โอชุม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64464 เด็กหญิงด.ญ.ชนิตสิรี เขียวนาค 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64467 เด็กชายธนทัศน์ จันทร์โกมุท 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64474 เด็กหญิงชัญญา ปลอดจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64501 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64532 เด็กหญิงสิร์นรี สุทิพากร 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64543 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64545 เด็กหญิงกมลชนก อรรณพ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
64548 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64561 เด็กชายติณห์ นาควรรณ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
64562 เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 428
64566 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 14 428
64571 เด็กหญิงกนกวรรณ ขันภาษี 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
64573 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฤทธิธรรม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64574 เด็กหญิงอัญชิษฐา พงษ์ลือเลิศ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64583 เด็กชายกันต์ศักดิ์ แซ่เล่า 6 บ้านนาค้อ 14 428
64584 เด็กหญิงชนิษฐา หวามา 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64595 เด็กหญิงชาลิสา ผิวแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64604 เด็กชายนิติธร แก้วขาว 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64642 เด็กหญิงรมิดา เจริญรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64649 เด็กชายปรัตถกร กาญจนเพ็ญ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64665 เด็กหญิงกันตพิชญ์ รัตนเกล้า 6 บ้านมะเลาะ 14 428
64678 เด็กชายพศุุตม์ ครุฑสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64698 เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ 6 พุทธยาศรม 14 428
64724 เด็กหญิงมนัสนันท์ ซื่อสัตย์ 5 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
64727 เด็กชายมาวิน สุขขารมย์ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64728 เด็กหญิงชนิสรา ประตูใหญ่ 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64736 เด็กชายปองคุณ ศรีสมทรัพย์ 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
64745 เด็กหญิงภรณ์ชนก ช่วยสงค์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64751 เด็กหญิงกุญช์ชญา สุริยาชัย 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64755 เด็กหญิงชนาธิป จันทร์แสง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64782 เด็กชายกฤษิกร เอี่ยมสร้อง 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 428
64789 เด็กหญิงปุญญิศา ทองชิต 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64799 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64817 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ฐิตะฐาน 5 อนุบาลหนูน้อย 14 428
64823 เด็กหญิงนันท์นภัส กาลพัฒน์ 6 วัดกลาง 14 428
64825 เด็กหญิงศุภัชญา รัตนมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64831 เด็กหญิงชณัญชิตา สะละ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 14 428
64835 เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
64851 เด็กหญิงลัภนารีย์ สมุยเจริญสิน 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
64866 เด็กหญิงเอสรา สุขใส 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64867 เด็กชายภพนิพิฐ จินตวิโรจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64874 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขอุ่น 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
64897 เด็กหญิงจิตตินันท์ อุดมวิทยาไกร 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64903 เด็กหญิงกัญญลินทร์ ดำนิล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
64928 เด็กชายญาณพัฒน์ คฤหเดช 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
64953 เด็กชายชัชนันท์ นิยะกิจ 5 บ้านศรีชัยคราม 14 428
64956 เด็กหญิงฐิติชญา สกุลกิจ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
64997 เด็กหญิงสุธิดา มีลักษณ์ 6 บ้านท่าขนอน 14 428
64998 เด็กหญิงภคพร วิธีธรรม 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65002 เด็กหญิงรัชตะวัน พิมลศรี 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 14 428
65007 เด็กชายปฐมชนม์ ฤทัยผ่อง 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 14 428
65014 เด็กหญิงอลีนตา ศรีเมือง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65020 เด็กชายกัณตธี จันทมะลิ 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65021 เด็กชายชวณัฐ จันทร์วรเชษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65022 เด็กหญิงกีรติ หนูปลอด 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65027 เด็กหญิงปรางค์ จีนด้วง 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65040 เด็กหญิงพิชญาภา ศุภลักษณ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
65055 เด็กชายศุพกฤต ยาแสง 6 วัดพระบรมธาตุไชยา 14 428
65063 เด็กหญิงนภัคมณ สมเสถียร 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65067 เด็กหญิงพิชญาภา เจริญสุขสมบูรณ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65080 เด็กหญิงอภิษฎา กล่ำเกลื่อน 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
65081 เด็กหญิงปวริศา กลัดทอง 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65084 เด็กหญิงณัฐณิชา รักสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65113 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65118 เด็กชายขวัญกล้า ทิพย์ชัยมงคล 6 บ้านราษฎร์พัฒนา 14 428
65154 เด็กหญิงณัฐธิดา ส่งประดิษฐ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65160 เด็กชายวัชรพล เดชเรือง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65168 เด็กชายกฤชณัท ศรีเทพ 6 จอย 14 428
65174 เด็กชายกฤษตบุณ บุณยะตุลานนท์ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 428
65181 เด็กหญิงอังควิภา ธรรมพลกิจ 6 อนุบาลหนูน้อย 14 428
65183 เด็กชายศุภณัฐ อดุลยานุโกศล 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65212 เด็กชายปรมัตถ์ ไหมทอง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65235 เด็กหญิงวีรสา จันทร์ทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65247 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65255 เด็กชายณนน ช่วยเกิด 6 จอย 14 428
65257 เด็กหญิงปานชีวา สุวรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65272 เด็กหญิงณัชฌนันท์ ศรีเปารยะ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65281 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65285 เด็กหญิงดวงณภัทร ศรีสุขโชติ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65297 เด็กชายนนน คุ้มทอง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 14 428
65310 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขสนิท 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65311 เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65315 เด็กชายพิชญุตม์ เส้งพัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65323 เด็กหญิงนิรวรรณ แก้วรัตน์ 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65327 เด็กหญิงพรธีรา มีสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
65332 เด็กชายธนวินท์ ตรียวง 6 อนุบาลหนูน้อย 14 428
65338 เด็กหญิงภัทราพร ชาวคีรี 6 อนุบาลหนูน้อย 14 428
65349 เด็กหญิงวิณิชยา รักษาทรัพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
65352 เด็กชายอัครพล อัศนียวงศ์ 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
65357 เด็กชายภูมิธาดา สมฟู 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
65358 เด็กหญิงกัลยรักษ์ ชุลีธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65361 เด็กชายชาครีย์วร พรหมแก้ว 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65363 เด็กชายสิรภพ มีเพียร 6 จอย 14 428
65371 เด็กชายชัยวัตร เพ็ชรมาก 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65373 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์ คุ้มชำนาญ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65387 เด็กชายปิยากร คำปล้อง 6 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65391 เด็กหญิงกัญญรัตน์ ราชพิบูลย์ 6 บ้านควนสูง 14 428
65393 เด็กชายกฤชัท จีนหมิก 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65417 เด็กชายธนาพันธน์ อัครมหาโยธิน 5 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65460 เด็กชายถาปนิก เวชเตง 5 วัดรัตนาราม 14 428
65494 เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจนพานิช 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65513 เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์มณี 5 ธิดาแม่พระ 14 428
65530 เด็กหญิงกัลยกร ฤกษ์เมือง 6 บ้านเชี่ยวเฟือง 14 428
65602 เด็กชายธนวิชญ์ เลี่ยนพานิช 5 จอย 14 428
65607 เด็กหญิงกันตา วิทิพย์รอด 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
65636 เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65660 เด็กชายรัชชานนท์ ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 14 428
65752 เด็กชายเปรม เครือรัตน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65757 เด็กชายกฤตภาส โชครวีภาส 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65773 เด็กหญิงศุภิสรา ภู่ทอง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
65802 เด็กชายชวัลกร ประจง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65821 เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ 6 จอย 14 428
65825 เด็กหญิงภัทรภร แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน 14 428
65835 เด็กชายอาทฤต ศิลมะโย 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
65844 เด็กชายศุภฤกษ์ โสมนรินทร์ 6 ธีราศรมสุราษฎร์ 14 428
65851 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65867 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
65870 เด็กชายกันต์กวี ประชุมรัตน์ 4 อนุบาลบ้านเด็ก 14 428
65874 เด็กหญิงอลินดา รัศมี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 14 428
65880 เด็กชายปภังกร ภูมิผักแว่น 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
65984 เด็กชายธีรเดช สุริย์เตอร์ 6 ตวงวิชช์พัฒนา 14 428
65993 เด็กหญิงวรัญญา กอนทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66071 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ชุ่มนวล 6 วัดบ้านส้อง 14 428
66076 เด็กหญิงธนัญชนก สุขกุล 6 วัดบ้านส้อง 14 428
66079 เด็กชายภาคิน อนันตศักดิ์ 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 14 428
66099 เด็กชายกันตพัฒน์ เพชรบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66105 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดำสุวรรณ 6 วัดรัตนาราม 14 428
66107 เด็กชายภูวเดช แก้วเรือง 5 อนุบาลหนูน้อย 14 428
66120 เด็กชายก้องภพ คงฉาย 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
66121 เด็กหญิงธิดากานต์ คะเณย์ 6 วัดบ้านส้อง 14 428
66139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุจรต 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
66159 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา จีนนา 5 อนุบาลหนูน้อย 14 428
66165 เด็กหญิงธัญชนก ชามทอง 6 จอย 14 428
66176 เด็กหญิงปริยากร ประทุมเมศ 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
66224 เด็กชายธนวัต ธรรมชาติ 5 บ้านคลองสง 14 428
66234 เด็กหญิงชนิสรา สุขประสิทธิพร 6 อนุบาลเพียรจรัส 14 428
66253 เด็กหญิงเขมิสรา ใจสมุทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
66269 เด็กหญิงญาณาทิพย์ จินดาศรี 6 อนุบาลวริศสา 14 428
66276 เด็กชายภานุศักดิ์ คงแก้ว 5 อนุบาลเพียรจรัส 14 428
66283 เด็กหญิงอภิญญา คำจันทร์ 6 วัดตรณาราม 14 428
66298 เด็กหญิงสิริทรัพย์ มะยะเฉียว 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
66300 เด็กชายกิตติภูมิ มายุปักษ์ 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
66339 เด็กหญิงเบญญาภา คงอินทร์ 6 วัดบ้านส้อง 14 428
66342 เด็กหญิงนันท์นภัส จิตนิลพัทธ์ 5 เทพมิตรศึกษา 14 428
66353 เด็กชายนพณัฐ ดำช่วย 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66357 เด็กหญิงกันติชา ทองปานดี 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66375 เด็กหญิงพีรดา รัตนะ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
66403 เด็กหญิงปทุมรัตน์ สุวรรณรัตน์ 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
66405 เด็กหญิงกชกร เศวตเวช 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
66409 เด็กหญิงอรนลิน แก้วแสน 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
66413 เด็กหญิงสิรินญา พยาบาล 6 เยาวเรศวิทยา 14 428
66427 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม 6 อนุบาลหนูน้อย 14 428
66431 เด็กชายธีรัช ตันติพงศ์อาภา 4 พุทธยาศรม 14 428
66432 เด็กชายรัชชานนท์ ค้วนแอ่ม 4 พุทธยาศรม 14 428
66447 เด็กชายเดชพิพัฒน์ จวนเจือ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
66467 เด็กหญิงธันยพร กิจชำนาญ 6 วัดรัตนาราม 14 428
66478 เด็กชายธีรภัทร ปานเกิด 6 ธิดาแม่พระ 14 428
66505 เด็กหญิงกัลยาณี ผลอุดม 6 บ้านเขาสามยอด 14 428
66537 เด็กชายณัชพล บุญศรี 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66551 เด็กหญิงวชิรญา สุขสุรัตน์ 5 สารภีอุทิศ 14 428
66557 เด็กชายศิรกิจณ์ พรมนุ่น 5 อนุบาลนวพร 14 428
66598 เด็กหญิงปภาวดี ทองเหลือ 6 บ้านบางพระ 14 428
66637 เด็กชายธีธัช ตันติพงศ์อาภา 5 พุทธยาศรม 14 428
66642 เด็กชายพัทธดนย์ วิมลพันธุ์ 5 พุทธยาศรม 14 428
66645 เด็กหญิงอัยยาดา ชวดชุม 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 14 428
66653 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า จันทบูรณ์ 6 พุทธยาศรม 14 428
66666 เด็กชายสุพีรณัฐ โสมดำ 6 อนุบาลบ้านคุณหนู 14 428
66715 เด็กชายจักรพันธ์ ช่วยสุ่น 6 พุทธยาศรม 14 428
66718 เด็กหญิงโสมสิริ พาหุมันโต 6 พุทธยาศรม 14 428
66725 เด็กหญิงสุณิสา เพชรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 14 428
66738 เด็กหญิงณัฐมน ทวีศิลป์ 6 พุทธยาศรม 14 428
66742 เด็กหญิงมนัสวี ศรีเนียม 6 พุทธยาศรม 14 428
66758 เด็กชายทศพร พืชผล 5 อนุบาลวริศสา 14 428
66765 เด็กหญิงลลิตภัทร ฤทธิโชค 4 อนุบาลนวพร 14 428
66767 เด็กหญิงขวัญชนก ศิริสมบูรณ์ 6 วัดกาญจนาราม 14 428
66780 เด็กชายณฐวัฒน์ ภัทรปรัชญากุล 5 อนุบาลนวพร 14 428
66789 เด็กชายสิทธิ์ สุขุมทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66804 เด็กหญิงพัตรานันท์ สนเลม็ด 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66806 เด็กชายภูดิศ บุญศรีโรจน์ 5 เทศบาล๔(วัดโพธาวาส) 14 428
66807 เด็กหญิงคุณัญญา สมหวัง 6 อนุบาลนวพร 14 428
66811 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา ธนเกียรติวงษ์ 6 อนุบาลนวพร 14 428
66819 เด็กชายกฤษฎิ์ หัตถพลาเมธ 6 อนุบาลนวพร 14 428
66822 เด็กหญิงพีรดา เจริญพรพิมลกุล 6 อนุบาลนวพร 14 428
66830 เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์ 6 อนุบาลนวพร 14 428
66834 เด็กหญิงอรัญญา แปะหลง 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66836 เด็กหญิงนิตยา พนาลี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66842 เด็กชายภาสกร แซ่ตั้ง 6 ยุวศึกษา 14 428
66843 เด็กหญิงชนกนารถ ประสมรอด 6 อนุบาลนวพร 14 428
66848 เด็กชายจิรภัทร ภูกิจวัฒน์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66854 เด็กหญิงชนิสรา คนเจน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66861 เด็กชายปิติวัฒน์ โยธารักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66863 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แนบตรีเนตร 6 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
66868 เด็กหญิงพรพิมล สองแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 14 428
66898 เด็กหญิงนฤมล ชาญอักษร 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66907 เด็กหญิงกชนันท์ หวานสนิท 5 อนุบาลดวงใจแม่ 14 428
66914 เด็กหญิงศุภิสรา สมเขาใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
66915 เด็กหญิงมุกตะวัน โกละกะ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
66964 เด็กหญิงจิณณพัต อินทศรี 6 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 14 428
66996 เด็กหญิงธนอร สุวรรณชาตรี 5 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
67012 เด็กหญิงพรวรินทร์ พิริเยศยางกูร 5 เพชรผดุงเวียงไชย 14 428
67037 เด็กหญิงสิริพิชชา คำชุมภู 5 ธิดาแม่พระ 14 428
67042 เด็กชายวรรณวัฒน์ วรรณดี 6 วัดรัตนาราม 14 428
67064 เด็กหญิงนันทิยา มาลีวงษ์ 5 อนุบาลบัณฑิต 14 428
67102 เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสว่าง 6 อนุบาลชุลีกร 14 428
67111 เด็กชายธีทัต มีเทพ 6 วัดนิลาราม 14 428
67127 เด็กหญิงพิมพกานต์ ปราณรักษ์ 6 ตลาดหนองหวาย 14 428
67134 เด็กชายปัณณวิชญ์ โพธาภินันท์ 5 อนุบาลนวพร 14 428
67147 เด็กชายน้ำมนต์ ดงราษี 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
67148 เด็กชายสิทธิชัย ช่วยคง 6 อนุบาลนวพร 14 428
67183 เด็กหญิงนิธิชญา มีชัย 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67185 เด็กหญิงฐิติมา เอียดด้วง 6 อนุบาลพฤษชาติ 14 428
67206 เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานแดง 6 อนุบาลพฤษชาติ 14 428
67216 เด็กหญิงธมลวรรณ สุภากุล 6 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 14 428
67224 เด็กหญิงพิชชาภา นพคุณ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67242 เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซี่ย์ กริ๊กกส์ 6 นานาชาติสุราษฎร์ธานี 14 428
67248 เด็กหญิงเปรมสินี รู้ซื่อ 5 จอย 14 428
67250 เด็กหญิงรักษณาลี วิชญวิศิษฏ์ชล 5 ธิดาแม่พระ 14 428
67261 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุฃีเกตุ 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67275 เด็กหญิงพิชญาภร เสือกลับ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
67321 เด็กชายสหรรษวรรษ ต้นชู 5 มานิตานุเคราะห์ 14 428
67330 เด็กหญิงรณรณก ศิริคง 6 วัดแจ้ง 14 428
67338 เด็กชายธนนท์ ธนฐานสกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
67358 เด็กหญิงณิชารีย์ โสตยิ้ม 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67375 เด็กหญิงสุวพิชญ์ จินาสุ่น 6 เทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 14 428
67387 เด็กหญิงอัลิปรียา เพชรน้อย 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 14 428
67388 เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล 6 อนุบาลปิยะพัฒน์ 14 428
67401 เด็กหญิงลภัสรดา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
67452 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์ เลิศปิยะธนากุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 14 428
67455 เด็กหญิงเขมจิรา ชูจันทร์ 6 วัดสว่างอารมณ์​ 14 428
67517 เด็กหญิงเบญญาภัทร ปราบสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 14 428
67529 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67530 เด็กชายศุภณัฐ ศรีขวัญ 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
67554 เด็กชายวัชระพงษ์ บัวทอง 6 เทพมิตรศึกษา 14 428
67564 เด็กหญิงดนชิดา วราคมธีรา 6 ธิดาแม่พระ 14 428
67605 เด็กหญิงภัทรวดี เพชรนุ้ย 6 อนุบาลชนะพร 14 428
67650 เด็กหญิงแพรพิไล ทองพัฒน์ 6 จอย 14 428
67675 เด็กหญิงจิรานันต์ อุ่นพยัคฆ์ 6 จงฮั้ว 14 428
68003 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร 5 ธิดาแม่พระ 14 428
68023 เด็กชายชนธร บรรจงศิริ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 14 428
68046 เด็กหญิงกัลยกร ทับทอง 5 อุปภัมภ์วิทยาพนม 14 428
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่