คะแนนวิชาสังคมศึกษา อันดับ 1-500

สถิติการสอบวิชาสังคมศึกษา ประจำปี 2567

ผู้เข้าสอบทั้งหมด 4123 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 10.50 คะแนน
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่
68286 เด็กหญิงณัฐณิชา สุรียพรรณ 6 ธิดาแม่พระ 23 1
69044 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ 6 ธิดาแม่พระ 22 2
69046 เด็กชายชวภณ เจนวณิชสถาพร 6 จอย 22 2
69848 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ 6 ธิดาแม่พระ 22 2
71700 เด็กหญิงอนลัส คงทรัพย์ 6 อนุบาลนวพร 22 2
67591 เด็กชายนพัฐพงศ์ สมบูรณ์ลักขณา 6 ธิดาแม่พระ 21 6
67930 เด็กหญิงวิรัลพัชร เจริญพร 6 ธิดาแม่พระ 21 6
68039 เด็กชายธฤต จิตรอำพัน 6 มานิตานุเคราะห์ 21 6
68100 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิ่วรุ่งโรจน์ 6 พุทธยาศรม 21 6
68716 เด็กชายพีรพัฒน์ นาคเพ็ง 6 เยาวเรศวิทยา 21 6
68990 เด็กหญิงศิรภัสสร วิริยะพิทักษ์ 6 บ้านบ่อผุด 21 6
69015 เด็กชายชยุต ศรีระวิ 6 วัดบ้านส้อง 21 6
69032 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีวิรักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 21 6
70147 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล 6 ธิดาแม่พระ 21 6
70617 เด็กหญิงพชรมน นาคสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 21 6
70800 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุบการี 6 มานิตานุเคราะห์ 21 6
71628 เด็กหญิงกนกวรรณ ชามทอง 6 พุทธยาศรม 21 6
67031 เด็กชายศุภวิชญ์ รักสวัสดิ์ 5 อนุบาลหนูน้อย 20 18
67033 เด็กชายณัฐกฤต เดชะ 5 พุทธยาศรม 20 18
67140 เด็กชายวรินทร กุลศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 20 18
68053 เด็กชายนนทพัทธ์ บัวจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 20 18
68375 เด็กชายวสุธร เมืองระรื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 20 18
68379 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย 5 ธิดาแม่พระ 20 18
68497 เด็กหญิงกรกนก ศรีสวัสดิ์ 6 วัดอินทราวาส 20 18
68650 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย 6 ธิดาแม่พระ 20 18
69156 เด็กชายชวิศ เหงี่ยมไพศาล 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 20 18
69310 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 20 18
69473 เด็กหญิงสศิพิมพ์ ใจดี 6 เพชรผดุงเวียงไชย 20 18
69534 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา 5 ธิดาแม่พระ 20 18
69758 เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคงทอง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 18
69838 เด็กชายรัฏฐานันท์ ฝั่งชลจิตร์ 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 20 18
70137 เด็กชายชวัลวิทย์ โสมนรินทร์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 20 18
70205 เด็กหญิงกันต์กมล ทองมา 6 บ้านย่านดินแดง 20 18
71179 เด็กชายปณิธาน ป่าสูง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 20 18
71488 เด็กหญิงปุณยปัญญ์ สุคันธ์กาญจน์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 20 18
67020 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุบลสถิตย์ 6 จอย 19 36
67029 เด็กชายภัทรวรรธน์ เสมียนเพชร 5 มานิตานุเคราะห์ 19 36
67090 เด็กหญิงนววรรณ ใจรังษี 5 อนุบาลหนูน้อย 19 36
67113 เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจงาม 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
67263 เด็กหญิงวริษฎา เล่นทัศน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67288 เด็กชายธีรเดช กันภัย 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
67450 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67489 เด็กชายกฤษณ์ ห่อหุ้ม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
67559 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรสวัสดิ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 19 36
67601 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
67652 เด็กหญิงปาลิดา พรรณราย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
67653 เด็กชายกิตติศักดิ์ สรลักษณ์ลิขิต 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
68329 เด็กหญิงวรกมล จันทร์มณี 5 เยาวเรศวิทยา 19 36
68369 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
68384 เด็กชายของขวัญ แก้วบับภา 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
68519 เด็กหญิงชนัดดา จิ๋วสุวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
68694 เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
68697 เด็กชายไตรเทพ เต็มบางงอน 5 อนุบาลวริศสา 19 36
68758 เด็กหญิงปาณดา สุปัญญาพงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 19 36
68948 เด็กหญิงณฐยา พันธุ์โกศล 4 ธิดาแม่พระ 19 36
68951 เด็กหญิงลัลน์รัมภา ทองสีทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 19 36
68989 เด็กหญิงสิริกร สังข์ทอง 5 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 19 36
68997 เด็กชายวิศรุต รัตนะวงค์ 6 บ้านควนเนียง 19 36
69095 เด็กหญิงพัชรนันท์ ศุภวัฒน์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
69469 เด็กหญิงรวิพร เทือกสุบรรณ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 19 36
69489 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69527 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทร์ทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 19 36
69541 เด็กหญิงกัณฐ์ณพัชร อัจจิมาพร 5 ธิดาแม่พระ 19 36
69660 เด็กชายอธิรวิชญ์ สุบรรณ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69754 เด็กหญิงณัชชา นันทคีรี 6 ธิดาแม่พระ 19 36
69887 เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร 5 อนุบาลบ้านเด็ก 19 36
70010 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกลิ่น 6 ธิดาแม่พระ 19 36
70052 เด็กหญิงศรัณญากรณ์ เสวกจันทร์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
70105 เด็กชายป้องคุณ ทรัพย์อภิสิทธิ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
70283 เด็กชายกฤต เพชรแก้ว 6 จอย 19 36
70582 เด็กชายธิติธรณ์ เลิศกุล 6 พุทธยาศรม 19 36
70931 เด็กชายณัฐภัทร พรไชย 6 อนุบาลชุลีกร 19 36
71041 เด็กชายณัชภีม ปานเพชร 6 อนุบาลคณาพร 19 36
71285 เด็กชายบุญพิทักษ์ ขาวเทียม 6 จงฮั้ว 19 36
71288 เด็กชายทัตเทพ ิอินทรณรงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 19 36
71485 เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์สงค์ 6 ธิดาแม่พระ 19 36
71536 เด็กชายธนกฤต บัวทอง 5 เทพมิตรศึกษา 19 36
71569 เด็กหญิงพศิกา ศรีสุข 6 อนุบาลคณาพร 19 36
71694 เด็กชายวชิรวิชญ์ อรุณเมฆ 6 อนุบาลนวพร 19 36
67024 เด็กชายธนัฎฐ์ หนูเล็ก 6 ธิดาแม่พระ 18 80
67115 เด็กหญิงลภัสสินี ช่วยพิทักษ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 18 80
67149 เด็กชายภูธิป หีตช่วย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 80
67186 เด็กชายณัฐธวัช จันทิปะ 6 นิรมลชุมพร 18 80
67309 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย 6 ธิดาแม่พระ 18 80
67338 เด็กหญิงชัชชญา ชานะมัย 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
67379 เด็กชายผดุงเกียรติ วิโรจน์ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67521 เด็กหญิงจิรัญญา สังโชติ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 18 80
67552 เด็กหญิงอุมารัตน์ นาคใหญ่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 18 80
67641 เด็กหญิงนลพรรณ ทองใส 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67658 เด็กหญิงปริณดา สุขอุ่น 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
67680 เด็กหญิงวิชญาดา วุ้นศรี 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
67713 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี 5 ธิดาแม่พระ 18 80
67792 เด็กชายอธิษฐ์ ฤทธิเดช 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
67906 เด็กชายณัฏฐนันท์ ศรีทองไหม 6 ปัญญาทิพย์ 18 80
68055 เด็กหญิงลลิภัทร์ วิชัยดิษฐ 4 เยาวเรศวิทยา 18 80
68072 เด็กชายศักดิพัฒน์ จันทเอียด 6 ดรุโณทัยพุนพิน 18 80
68084 เด็กชายนำพล คงคาชัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 18 80
68155 เด็กหญิงจิรชยา ประทีปแก้ว 6 วัดบ้านส้อง 18 80
68233 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดาด่วน 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 80
68304 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68361 เด็กหญิงพรชฎา เพชรศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
68420 เด็กหญิงสิรภัทร ภู่วัฒนา 6 อนุบาลนวพร 18 80
68441 เด็กหญิงบัวลดา ระพือพล 6 อนุบาลคณาพร 18 80
68467 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68533 เด็กหญิงพิชญาภัค คงเทพ 5 จอย 18 80
68536 เด็กหญิงอินทุกานต์ ทองบำรุง 6 จอย 18 80
68717 เด็กหญิงพิชญมณ รักใหม่ 6 เยาวเรศวิทยา 18 80
68734 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ 5 ธิดาแม่พระ 18 80
68778 เด็กหญิงนลินภัสร์ เขมะพันธุ์มนัส 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68869 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
68888 เด็กชายยศพล โสรัจจาภินันท์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 18 80
69007 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69041 เด็กชายพชรพล สงรอด 6 จงฮั้ว 18 80
69053 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69118 เด็กหญิงศิริพร เรืองเสวียด 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69222 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 80
69390 เด็กหญิงณัชชา อารีรอบ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69395 เด็กหญิงธริดา แก้วมณี 6 บ้านทุ่งพลับ 18 80
69425 เด็กชายนภวัฒน์ คำทิพย์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 18 80
69613 เด็กชายราฟาน สุโดบ 6 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69787 เด็กหญิงปุณยภัสส์ เพชรพิฆาฎ 5 มานิตานุเคราะห์ 18 80
69821 เด็กหญิงคัมภิรดา ยาบ้านแป้ง 5 เยาวเรศวิทยา 18 80
69974 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70001 เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ศรีเชื้อ 5 จอย 18 80
70040 เด็กชายดนัยณัฐ รักเดช 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70202 เด็กหญิงแพรทิวา ทองแก้ว 5 ธิดาแม่พระ 18 80
70295 เด็กชายธนันชัย ชูศรี 6 วัดสมัยสุวรรณ 18 80
70346 เด็กหญิงปณิตา กลางณรงค์ 6 อนุบาลหนูน้อย 18 80
70428 เด็กชายสุรัชชานนท์ จันทรุจานนท์ 5 จอย 18 80
70434 เด็กชายภัทรกร เอื้อโอภาสพันธุ์ 5 ชุมชนวัดขันเงิน 18 80
70448 เด็กชายกฤตกร เกษีสม 6 บ้านควนสูง 18 80
70596 เด็กหญิงสมัชญา ขจรธีรสกุล 5 ธิดาแม่พระ 18 80
70718 เด็กหญิงเนตรณพิชญ์ ณ นคร 6 ธิดาแม่พระ 18 80
70804 เด็กชายจิรพิพัฒน์ จิตรโสภาส 6 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ 18 80
71487 เด็กชายธีรเดช เจริญยศ 6 เทพมิตรศึกษา 18 80
71665 เด็กชาย ภาคิน เรืองสนาม 6 จอย 18 80
71703 เด็กหญิงธัญวรัตน์ เลี้ยงมณีกุล 6 อนุบาลนวพร 18 80
71709 เด็กชายพลวรรธน์ ชั้นสกุล 6 อนุบาลนวพร 18 80
67003 เด็กชายกวิน ภิญโญ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67023 เด็กชายธนพิพัฒน์ จินดาประดิษฐ 6 พุทธยาศรม 17 139
67056 เด็กชายกิตติพิชญ์ สมุยเจริญสิน 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67080 เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญรอดรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
67098 เด็กชายกันตเมธ แดงเรือง 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
67109 เด็กหญิงชนัญชิดา ชูแสงศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
67142 เด็กชายกฤตภัทร ปันเขียว 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 17 139
67176 เด็กชายบรรณสรณ์ พูลประเสริฐ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
67182 เด็กหญิงปริยากร ปลอดหนู 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67185 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา 5 ธิดาแม่พระ 17 139
67249 เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตนจิตต์ 5 อนุบาลหนูน้อย 17 139
67283 เด็กชายปุณณพัฒน์ เทศมาตย์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67327 เด็กชายจิตรธิชัย แก้วมณี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67340 เด็กหญิงพิมพ์นารา บัวทอง 6 เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 17 139
67362 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67373 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประชุมวัน 6 จอย 17 139
67377 เด็กหญิงปริชญา ตั้งตรงสุนทร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
67396 เด็กชายติณณภพ บุญสนอง 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67453 เด็กหญิงศศิญา พงศ์พานิช 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67475 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กระสินธุ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67481 เด็กชายพุทธิรักษ์ ไชยวิก 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67486 เด็กชายพีรวิชญ์ หนูเพ็ง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 17 139
67542 เด็กชายกฤตยชญ์ รุ่งแสง 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67546 เด็กหญิงแพรพริศา ไทยเอียด 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67608 เด็กหญิงสมิตานัน ชุติมาภรณ์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
67671 เด็กชายปัญญ์ เจียรพันธ์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67677 เด็กหญิงธัญดา คุ้มสุข 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67718 เด็กชายณธัชพงศ์ ณ นคร 4 มานิตานุเคราะห์ 17 139
67836 เด็กหญิงนันท์นภัส จรัสพงศ์มงคล 6 ปิยบุตรศึกษากร 17 139
67843 เด็กชายวชิรวิทย์ มะโนธรรม 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 17 139
67846 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67880 เด็กชายภูดิท จิ๋วพัฒนกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68011 เด็กชายภัทรพัฒน์ แซ่เล้า 5 เอื้ออำพน 17 139
68016 เด็กหญิงเบญญาดา ทุมเชียงลำ 6 จอย 17 139
68025 เด็กหญิงนัทธ์หทัย กาหยี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
68087 เด็กหญิงนิรดา รอดเจริญ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 17 139
68090 เด็กชายกษิดิ์เดช ชาติดร 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68111 เด็กชายธนโชติ แสงเผือก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68123 เด็กชายพีรวิชญ์ รักชาติ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
68131 เด็กชายปุณณัตถ์ เชี่ยวสมุทร 6 พุทธยาศรม 17 139
68227 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เกษตรชีวากรณ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
68285 เด็กชายธนภัทร เซ่งใจดี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
68288 เด็กหญิงศิฬญา ศึกษากิจ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68468 เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอนันต์ 4 ดรุโณทัยพุนพิน 17 139
68470 เด็กหญิงอนัญญา นิลจินดา 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68573 เด็กหญิงภัคพิชญา ดำรงเกียรติ 5 เยาวเรศวิทยา 17 139
68579 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยชำนิ 5 เยาวเรศวิทยา 17 139
68580 เด็กหญิงวสุสิริ ภูวสุสมบัติ 6 วัดบ้านส้อง 17 139
68597 เด็กหญิงนภัสวรรณ ชูแก้ว 6 วัดราษฎร์เจริญ 17 139
68772 เด็กหญิงวรวรัญ มณีวรรณ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68812 เด็กหญิงชิสา คงขำ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
68815 เด็กหญิงคุณัญญา จันทร์ส่ง 6 บ้านบางดี 17 139
68854 เด็กชายตาปี ผลเกลี้ยง 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
68863 เด็กหญิงปรรณรัสสร มาตรจำรูญกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
68912 เด็กชายธนกร คงทอง 6 พุทธยาศรม 17 139
68961 เด็กชายธรรมรักษ์ ชูเพชรพงษ์ 6 ธีราศรมพุนพิน 17 139
69002 เด็กชายกฤตัชญ์ ตั้งวงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 17 139
69006 เด็กชายศุกคุณ ไชยมาศ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
69031 เด็กชายเตชิต ศรีเสน 4 ธิดาแม่พระ 17 139
69087 เด็กหญิงธันยรัตน์ น้อยแนม 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69094 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69147 เด็กหญิงณัฐวศา ตระกุลนิตย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69191 เด็กหญิงปุณยวีร์ ปานเเก้ว 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69193 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี 6 ธิดาแม่พระ 17 139
69201 เด็กหญิงณฐาชนก พัฒนศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
69227 เด็กหญิงนันทกานต์ วิชัยดิษฐ 5 เทพมิตรศึกษา 17 139
69292 เด็กชายปัณณปรรณ จีนปาน 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
69294 เด็กหญิงณิชกานต์ ใยฤทธิ์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
69306 เด็กชายพริษฐ์ ตั้งนรกุล 5 พุทธยาศรม 17 139
69311 เด็กหญิงบุญรัตน์ ทองสม 5 อุดมปัญญาจารย์ 17 139
69326 เด็กหญิงธัญชนก รัตนมุสิก 6 ธีราศรมพุนพิน 17 139
69363 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร 5 ธิดาแม่พระ 17 139
69368 เด็กหญิงลัลล์ลลิล สุวรรณรักษ์ 6 วัดศรีสุวรรณ 17 139
69439 เด็กชายศุภกฤต แสงพยับ 6 อนุบาลกุลบุตร 17 139
69546 เด็กชายปุณยวิชญ์ ชุมทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
69550 เด็กชายณัฎทวัศถ์ สมกิจ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 17 139
69617 เด็กชายธีรเมธ พรหมม่วง 6 พุทธยาศรม 17 139
69727 เด็กชายธนวัฒน์ สายแก้ว 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 17 139
69764 เด็กหญิงชรัณรัตน์ โฆสิตไพบูลย์ 6 จอย 17 139
69819 เด็กหญิงสุพรรณษา โชติกุญชร 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 17 139
69982 เด็กหญิงณัฐชา อินทรักษ์ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
70027 เด็กหญิงปริยากร ขุนฤทธิ์มนตรี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 139
70036 เด็กชายภูพระจันทร์ เกิดสมบัติ 6 อนุบาลหนูน้อย 17 139
70056 เด็กหญิงวันทิตา สีเปี้ยว 5 ธิดาแม่พระ 17 139
70101 เด็กหญิงสุชานันท์ แก้ววิลา 6 วัดบ้านส้อง 17 139
70138 เด็กหญิงพิชชากร เถียรวิชิต 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 17 139
70248 เด็กชายขัตติย กุศลสุข 6 วัดชยาราม 17 139
70393 เด็กหญิงอริญรดา ศรีขวาชัย 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70478 เด็กชายสิรวิชญ์ เพชรเรียง 6 ธิดาแม่พระ 17 139
70545 เด็กชายนันทฺเตชินท์ คงปรก 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70559 เด็กชายภูพิรัญญ์ ธนพัตสิริยกุล 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 17 139
70584 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรฤทธิ์ 6 พุทธยาศรม 17 139
70602 เด็กหญิงอนุธิดา คล้ายเพชร 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 17 139
70618 เด็กชายภูมิบดี ทองจันทร์ 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 17 139
70755 เด็กชายวิศวชิต เพ็ชรชำนาญ 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
70761 เด็กชายพีรวัส รัตนารมย์ 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
70762 เด็กหญิงรัชชประภา ชูศรี 6 อนุบาลดวงใจแม่ 17 139
70901 เด็กหญิงอาดิสา เจริญแพทย์ 5 พุทธยาศรม 17 139
70963 เด็กหญิงณัศชญา ศรีโชติ 6 เทพมิตรศึกษา 17 139
71182 เด็กหญิงณัฐภัสสร สุดสาย 5 บ้านควนสูง 17 139
71205 เด็กหญิงเพชรลดา โอฬาร์กิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71245 เด็กชายปาณัสม์ เช่นพรหม 5 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71266 เด็กชายธนวิน ธนฐานสกุล 6 ธิดาแม่พระ 17 139
71280 เด็กหญิงณัชชาอร แก้วแมน 6 วัดชยาราม 17 139
71344 เด็กหญิงจิรภัทร วาริชกิจกุล 4 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71443 เด็กหญิงณัฐกฤตา ธีรปรัชญา 4 พุทธยาศรม 17 139
71461 เด็กชายปัณณวัฒน์ อติชาติ 5 อนุบาลนวพร 17 139
71525 เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71584 เด็กหญิงธนพร รัชชะ 6 มานิตานุเคราะห์ 17 139
71719 เด็กชายคณิน ณ ถลาง 5 ธิดาแม่พระ 17 139
71725 เด็กหญิงปุญญิสา แก้วเหล็ก 6 อนุบาลระนอง 17 139
71741 เด็กหญิงอลิสา บุญชะตา 6 ธิดาแม่พระ 17 139
71777 เด็กหญิงกรชวัล จงจิตต์ 6 ธิดาแม่พระ 17 139
67006 เด็กหญิงกุลภัสสร์ กุลเจริญ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67028 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67030 เด็กหญิงมนณัฐจิรา รอดเจริญ 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67040 เด็กหญิงเขมิสรา มั่นวงค์วิโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67074 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิ์หมุน 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67081 เด็กหญิงมลชญา แก้วเรือง 6 จอย 16 252
67100 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
67104 เด็กหญิงนวิยา ช่วยสุวรรณ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67164 เด็กชายปุณณวิทย์ ใจซื่อ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67169 เด็กชายกฤตัฎฬ วารีวนิช 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67195 เด็กชายทรงพล ชูกรณ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67245 เด็กหญิงจุฑาธิป มิตรใจดี 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67251 เด็กหญิงสริตา ผกามาศ 5 อนุบาลคณาพร 16 252
67252 เด็กชายศุภวิชญ์ ชูสกุล 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67285 เด็กชายฐกร ทองมาก 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67302 เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67361 เด็กชายปุณณ์พัฒน์ เรืองวุฒิ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67374 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จรมาก 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67392 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุปันตี 6 บ้านบางประชาภิบาล 16 252
67412 เด็กหญิงฉันทพิชญา พงษ์ดวง 6 จอย 16 252
67428 เด็กหญิงปวริศา ศรีสว่าง 6 จอย 16 252
67504 เด็กชายชนาเมธ จีนนา 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
67518 เด็กหญิงเด็กหญิงกัญจน์รัตน์ สร้อยศรี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 252
67533 เด็กหญิงณภาภัช สุทธมุสิก 5 จอย 16 252
67579 เด็กหญิงเกศ สารคาม 6 จอย 16 252
67580 เด็กหญิงปุณณดา สุทธิรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67590 เด็กชายพีรณัฐ ยืนนาน 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
67640 เด็กหญิงปาวรา สีระพัดสะ 6 จอย 16 252
67660 เด็กหญิงวรินธิรา ทองจันทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67674 เด็กหญิงนันทน์ทิชา พันธุ์สถิตย์วงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 252
67688 เด็กชายสุพศิน เกิดผล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
67723 เด็กหญิงชนัฐกานต์ แป้นคง 6 วัดประทุมทายการาม 16 252
67744 เด็กชายฐากูล พลายแก้ว 6 วัดตรณาราม 16 252
67763 เด็กหญิงวิศรุตา แก้วอำรัตน์ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
67789 เด็กชายธีรวัฒน์ พัฒนประดิษฐ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67811 เด็กชายภูวนัตถ์ หลั่นจันทึก 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 252
67828 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชูกำเนิด 6 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 16 252
67835 เด็กชายชนาภัทร บุญมี 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 252
67837 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ขำคง 6 ธิดาแม่พระ 16 252
67851 เด็กชายธนกฤต พัฒสังวาล 6 จงฮั้ว 16 252
67870 เด็กหญิงศิริกัลยา อากาศเมฆ 6 เทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) 16 252
67877 เด็กชายนพธภัทร์ สุภัทรนิยพงศ์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 252
67953 เด็กชายบุณยภู ดอนทราย 6 จอย 16 252
67966 เด็กหญิงปุญญสา สุขภักดี 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 252
68029 เด็กหญิงภูริชญา ฤกษ์วัลย์ 5 อนุบาลหนูน้อย 16 252
68062 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ นมรักษ์ 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 252
68086 เด็กชายกันตวัฒน์ แก่นแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 252
68109 เด็กหญิงมนปริยา เลิศบัณฑิตกุล 6 พุทธยาศรม 16 252
68120 เด็กชายกฤติน อภิชนาพงศ์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 252
68133 เด็กหญิงปุญญิสา หอมหวล 6 ดรุโณทัยพุนพิน 16 252
68163 เด็กชายวรวัชร์ สิทธิรัตนกุล 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
68275 เด็กชายศุภกร ใจรังษี 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
68276 เด็กชายชนกฤติ ธรรมบำรุง 6 อนุบาลชนะพร 16 252
68394 เด็กชายวรภัทร ตะก้อง 6 ธิดาแม่พระ 16 252
68399 เด็กชายฮาริษ ไกรทอง 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 252
68422 เด็กหญิงมนสิชา นวลวัฒน์ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
68428 เด็กหญิงกานต์พิชชา เด็ดรักษ์ทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 16 252
68471 เด็กหญิงนราวดี ศรีภิรมย์มิตร 4 ดรุโณทัยพุนพิน 16 252
68472 เด็กชายนนทพัทธ์ ยวนานนนท์ 4 บ้านเกาะเต่า 16 252
68492 เด็กหญิงธัญรัตน์ เพชรแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 252
68495 เด็กหญิงธณัฐดา นิจจันทร์พันธ์ศรี 6 ธิดาแม่พระ 16 252
68524 เด็กชายวัชรากร หนูละออง 5 เพชรผดุงเวียงไชย 16 252
68551 เด็กหญิงอุรัสยากร เที่ยงเทพ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 16 252
68824 เด็กชายณารัด บุตรเลี่ยม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
68931 เด็กหญิงสุปรียา คำทอง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
68971 เด็กหญิงฝันรตี เลี่ยนศิริ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
68981 เด็กหญิงกวินตรา ชูมณี 6 บ้านห้วยทรายทอง 16 252
68993 เด็กชายก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 252
69092 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสียงเพราะ 6 เอื้ออำพน 16 252
69129 เด็กหญิงธัญญทิพย์ธิดา ณะเสน 6 ธิดาแม่พระ 16 252
69151 เด็กชายอินทัช นาคเพชรพูล 6 ธิดาแม่พระ 16 252
69182 เด็กชายวรศักดิ์ รอดไทย 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
69249 เด็กหญิงพิชญา ภาราทอง 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
69272 เด็กหญิงชนิกานต์ แสงฉวาง 6 วัดศรีสุวรรณ 16 252
69369 เด็กหญิงบุญญิสา อภิรักษ์เรืองศรี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 16 252
69385 เด็กชายวริทธิ์นันท์ หลานเด็น 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
69440 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร 5 ธิดาแม่พระ 16 252
69446 เด็กหญิงกัญญณัช สมภักดิ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 252
69450 เด็กชายอชิรวิชญ์ ดวงมณี 6 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 16 252
69461 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จันทระ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 16 252
69467 เด็กหญิงวสุธิดา สาลี 4 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 252
69494 เด็กหญิงฐิตินันท์ ชูจิตร 6 เยาวเรศวิทยา 16 252
69521 เด็กหญิงบุณยวีร์ กลิ่นสุวรรณ์ 6 ยุวศึกษา 16 252
69522 เด็กชายอนันทพร ลิ่มทอง 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
69657 เด็กหญิงธิดาพร สมวงศ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 16 252
69673 เด็กชายธีร์ภูรินท์ ลี้ยุทธานนท์ 4 พุทธยาศรม 16 252
69701 เด็กชายพัฒนพงศ์ แซ่อึ่ง 6 เทศบาล 3 บ้านคลองหา-นาเตรียะ 16 252
69777 เด็กหญิงกวินทรา ตะปินา 6 ธิดาแม่พระ 16 252
69781 เด็กหญิงชนิดาภา มากภิบาล 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 16 252
69790 เด็กหญิงเขมิศา โชคเจริญผล 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
69814 เด็กชายพชร นุ่นชื่น 5 ธิดาแม่พระ 16 252
69818 เด็กชายลฎาภา นุ่นชื่น 6 ธิดาแม่พระ 16 252
69964 เด็กชายธนินท์ พงษ์ไทย 6 สหกรณ์นิคม 16 252
69965 เด็กหญิงรวีภัทร์ รอดรู้ 6 อนุบาลคณาพร 16 252
69978 เด็กหญิงกชนันท์ วีระสุนทร 6 ธิดาแม่พระ 16 252
70030 เด็กหญิงปานชีวา ภูมิพระแสง 6 ตาขุน 16 252
70037 เด็กหญิงณิชากร เนียมรุ่ง 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 16 252
70053 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนา 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
70061 เด็กชายธนวัต เหรียงบำรุง 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
70074 เด็กชายสรวีย์ เรืองนุ่น 6 บ้านสวนสมบูรณ์ 16 252
70245 เด็กหญิงรณีญา หมื่นนะย้า 6 ธิดาแม่พระ 16 252
70326 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ทรฤทธิ์ 5 วัดบ้านส้อง 16 252
70335 เด็กหญิงพรวิภา มีศิริ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
70349 เด็กชายสรรค์ธนัท เศียรอินทร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
70357 เด็กชายพิสิฐมันตา รังสี 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
70443 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ไชยวงษ์ 6 เทพมิตรศึกษา 16 252
70466 เด็กชายธนภัทร ทรัพย์เฟื่องฟุ้ง 6 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 16 252
70472 เด็กหญิง นภัสรัญชน์ ชูเกิด 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
70504 เด็กชายธาวิน ขำแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 16 252
70554 เด็กชายปฐมพงศ์ มาสังข์ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
70611 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิวแพ 6 อนุบาลหนูน้อย 16 252
70644 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
70649 เด็กหญิงธัญชนก จีนจันทร์ 6 เทศบาลปากพนัง ๑ 16 252
70662 เด็กชายกฤษกร ศรีสุวรรณ 6 พุทธยาศรม 16 252
70721 เด็กชายฉัตรดนัย มุทาวัน 6 พุทธยาศรม 16 252
70743 เด็กหญิงปาณิสรา ลีระพานิช 6 บ้านควนยูง 16 252
70776 เด็กหญิงภัครพร ภูมิไชยา 6 เทพมิตรศึกษา 16 252
70803 เด็กหญิงเพชรไพลินทร์ ดลปัดชา 5 ธิดาแม่พระ 16 252
70849 เด็กชายพชร พัฒนเจริญ 5 ธิดาแม่พระ 16 252
70857 เด็กชายเกียรติภูมิ สุวรรณรัตน์ 4 มานิตานุเคราะห์ 16 252
70863 เด็กหญิงกรธิชา ทองปลอด 5 ธิดาแม่พระ 16 252
70953 เด็กหญิงอรณิชา ไชยกาล 6 ยุวศึกษา 16 252
70965 เด็กชายศุภวิชช์ ขำนุรักษ์ 6 บ้านท่าม่วง 16 252
71017 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญฤทธิ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 16 252
71229 เด็กหญิงศศิอาภา ทัพสุวรรณ 6 บ้านคลองสง 16 252
71231 เด็กชายพชร เพียรประดิษฐกุล 5 จอย 16 252
71311 เด็กหญิงโศจิรัตน์ จันทร์สว่าง 6 พุทธยาศรม 16 252
71411 เด็กหญิงอัยวริญญา กิ่งแก้ว 6 ธีราศรมพุนพิน 16 252
71444 เด็กหญิงนัทธมน จันทร์ทอง 4 พุทธยาศรม 16 252
71449 เด็กหญิงปาณิสรา ชูจันทร์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 16 252
71491 เด็กชายพลวรรษ ใจซื่อ 5 เทพมิตรศึกษา 16 252
71507 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทิพย์น้อย 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 16 252
71512 เด็กชายกฤตภาส ม่วงพฤกษ์ 6 ธิดาแม่พระ 16 252
71564 เด็กหญิงปั้นหยา ปลื้มจิต 6 ธิดาแม่พระ 16 252
71588 เด็กชายวรธันย์ คะชา 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 252
71624 เด็กหญิงชนัญชิดา บัวเพ็ชร์ 5 มานิตานุเคราะห์ 16 252
71676 เด็กชายษมาวีร์ ประเสริฐยศ 6 อนุบาลนวพร 16 252
71691 เด็กหญิงธนัญญา จีระเสถียร 6 อนุบาลนวพร 16 252
71704 เด็กชายปัณณวิชญ์ คงชุม 6 อนุบาลนวพร 16 252
71705 เด็กหญิงบุญนิศา นิยกิจ 6 วัดประทุมทายการาม 16 252
71706 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์เสาร์ 6 อนุบาลนวพร 16 252
71721 เด็กหญิงคัคนัมพร แย้มเลม็ด 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 16 252
71770 เด็กชายศรัณยภัทร เพ็ชรมณี 6 เทพมิตรศึกษา 16 252
71795 เด็กหญิงธัญยรัตน์ ชูสาย 6 เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 16 252
71823 เด็กชาย โอบกิจ ช่วยตน 5 วัดอัมพาวาส 16 252
67016 เด็กหญิงวรฤทัย รัตนวิจิตร 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67075 เด็กชายติณณ์ ศรีภิญโญ 5 จอย 15 397
67083 เด็กหญิงปวริศา รักบางแหลม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67097 เด็กชายธีวสุ พูลเพียบพร้อม 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
67105 เด็กหญิงปวีร์ลดา สาริขา 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
67141 เด็กหญิงพิชญธิดา พยุหะ 6 จอย 15 397
67145 เด็กหญิงนันท์นลิน ทองชิต 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
67161 เด็กชายธัชกร จันทร์ถมยา 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
67199 เด็กหญิงภัทรนันท์ ระเบียบโอษฐ์ 6 ธีราศรมพุนพิน 15 397
67213 เด็กหญิงพิชญาภัค ชูชาติ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67222 เด็กหญิงอภิชญา ไมทอง 5 ธิดาแม่พระ 15 397
67241 เด็กชายวิชชากร หัวใจ 4 ธิดาแม่พระ 15 397
67254 เด็กหญิงปุญญิศา พุ่มพุทธ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
67304 เด็กชายภัทรสุธี พันธุ์ทองดี 6 พุทธยาศรม 15 397
67335 เด็กชายธนันกร วิมลทรง 6 ควนยูง 15 397
67378 เด็กหญิงกมลฉัตร ไสสุคนธ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67386 เด็กชายณัฐปภัสธ์ ขาวเขียว 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67393 เด็กหญิงกันติชา กระมุท 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
67415 เด็กหญิงนริศรา รอดเจริญ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
67449 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
67454 เด็กหญิงณัฐธิชา เศรษฐะ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
67469 เด็กชายปกป้อง ศรีสุพรรณ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
67473 เด็กชายวินิทร แซ่ทั้ง 5 จอย 15 397
67484 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว 6 ธิดาแม่พระ 15 397
67490 เด็กชายธนกฤต คำหวาน 5 ธิดาแม่พระ 15 397
67493 เด็กชายชยพล ไชยราช 4 ธิดาแม่พระ 15 397
67536 เด็กหญิงปุณณดา อยู่ประสิทธิ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
67541 เด็กชายปราชญ์ วิรัตน์ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
67557 เด็กหญิงชญาภา สุดทองคง 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 15 397
67561 เด็กชายณคุณ นาเจริญ 5 จอย 15 397
67578 เด็กชายอธิวิชล์ กิตติวัฒนาวงศ์ 4 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
67599 เด็กชายเทพทัต เทพจินดา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67622 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเกิด 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67661 เด็กหญิงธนิดา โภคภิรมย์ 6 จอย 15 397
67721 เด็กหญิงพิชญา ชัยเชื้อ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
67752 เด็กชายกาลเวลา พัทวงษ์ 6 วัดสว่างอารมณ์ 15 397
67771 เด็กชายสุขสิงหา สวัสดี 6 เทพมิตรศึกษา 15 397
67785 เด็กหญิงชลธิดา สุรินทร์ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
67797 เด็กหญิงวรกมล ชัยพินิจ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67808 เด็กชายธนกฤต บุญรักษ์ 6 วัดสมัยสุวรรณ 15 397
67834 เด็กชายธนินวัฒน์ ประสานราษฎร์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67893 เด็กชายภูมิ ศรีวิลัย 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 397
67924 เด็กหญิงฐิตา แช่มช้อย 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
67938 เด็กชายธรรณธร จิตเมตไตร 4 มานิตานุเคราะห์ 15 397
67942 เด็กชายภาสกร อุยานนทรักษ์ 4 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 397
67956 เด็กชายอนันท์ แดงดา 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
67960 เด็กชายธนกฤต เต็มบางงอน 6 วัดรัษฎาราม 15 397
67986 เด็กหญิงโปชิญา ว่องสกุล 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68033 เด็กหญิงพริมพิชา พัฒนวิทยกุล 6 วัดศรีสุวรรณ 15 397
68037 เด็กชายดุลยวัฒน์ คงธัญธรรม 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68060 เด็กหญิงปิ่นนภา นวลมัย 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68075 เด็กชายกานต์นิธิ เต็มพร้อม 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
68108 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68148 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล 5 ธิดาแม่พระ 15 397
68149 เด็กหญิงกังสดาล สิทธิเวช 6 บ้านปลายสาย 15 397
68151 เด็กหญิงชัชญาณิช ไชยโย 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
68153 เด็กหญิงชนาภัทร ออมทรัพย์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68199 เด็กหญิงปาลปัณฑา วรรณดี 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68200 เด็กชายภูมินันท์ ชินวาณิชย์กุล 6 จอย 15 397
68217 เด็กหญิงสาริสา ดวงกมล 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 15 397
68223 เด็กหญิงจันทกานต์ ยังสกุล 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
68279 เด็กหญิงพิชญาภา ดุกล่อง 6 อนุบาลชุลีกร 15 397
68330 เด็กหญิงโชติกาญจน์ บุญอุทัย 5 เยาวเรศวิทยา 15 397
68376 เด็กชายวีรวิชญ์ อเนกศุภพล 5 ธิดาแม่พระ 15 397
68383 เด็กหญิงวราชญา จันทร์เพชร 6 วัดบ้านส้อง 15 397
68386 เด็กหญิงณฐมน จันทร์ศรี 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
68390 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร 5 ธิดาแม่พระ 15 397
68397 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ลิ้มสุวรรณ 5 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 15 397
68416 เด็กชายตนุภัทร ธรรมเดโชชัย 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 397
68435 เด็กหญิงณัฐกรรณ ศรีนำ 6 วัดเขาวันครู(2501) 15 397
68478 เด็กชายตรัยรัตน์ ศรีโชติ 6 วัดบ้านส้อง 15 397
68480 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68485 เด็กหญิงนันท์นลิน อินทบำรุง 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68490 เด็กหญิงชุติมณฑน์ รอดแก้ว 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68514 เด็กชายปฤณ กระจ่างแจ้ง 5 ธิดาแม่พระ 15 397
68522 เด็กหญิงปรียนันท์ ไสยสุคนธ์ 5 เพชรผดุงเวียงไชย 15 397
68549 เด็กชายสกลวรรธน์ มากบุญ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68590 เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณ 6 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
68611 เด็กชายกฤษฎา กลางนุรักษ์ 6 เพชรผดุงเวียงไชย 15 397
68633 เด็กชายบรรณวิชญ์ หีตหมื่น 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68684 เด็กชายธนภัทร เกษรสิทธิ์ 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
68690 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ลิ้ง 6 ธิดาแม่พระ 15 397
68691 เด็กหญิงพรธิดา ชูโรย 6 อนุบาลวริศสา 15 397
68708 เด็กหญิงชนาภัทร นาควิลัย 6 เยาวเรศวิทยา 15 397
68720 เด็กหญิงกัญญาภัค วงศ์ชาตรี 6 เยาวเรศวิทยา 15 397
68775 เด็กหญิงสาริกันต์ บานเย็น 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
68829 เด็กชายณัฐภัทร ชูรัตน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
68860 เด็กชายกิตติเดช พันธ์วงค์ 6 ยุวศึกษา 15 397
68861 เด็กชายคีวดลฆ์ ทองสง่า 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
68862 เด็กชายสุวพิชญ์ ปานพรหมมินทร์ 5 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 397
68866 เด็กหญิงธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68903 เด็กหญิงกัญญาพัชร ภู่ทอง 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 15 397
68905 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ภมร 5 ธิดาแม่พระ 15 397
68908 เด็กหญิงธนัชพร จันทนา 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
68955 เด็กชายภูรินท์ หมั่นไชย 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 15 397
68978 เด็กหญิงณัฐชยา ทองแดง 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69008 เด็กหญิงเกล้าอธิชา สูฝน 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
69030 เด็กชายไตรเทพ จิตต์ธรรม 5 อนุบาลหนูน้อย 15 397
69047 เด็กหญิงยูลิตา ช่วยรักษา 6 ตลาดหนองหวาย 15 397
69071 เด็กหญิงศริญญา มีเพียร 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69096 เด็กหญิงฐิตารีย์ เป็งใจ 6 เอื้ออำพน 15 397
69103 เด็กชายภัททิย เพชรศรี 6 ธิดาแม่พระ 15 397
69134 เด็กชายพีรวิชญ์ รักวิวัฒน์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
69135 เด็กหญิงกนกรดา ขาวนิ่ม 6 ธิดาแม่พระ 15 397
69190 เด็กหญิงหทัยพัชร์ แสงวิเศษ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
69214 เด็กหญิงณิชกานต์ นวลประสงค์ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 397
69248 เด็กชายอนาวิน จามพัฒน์ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69314 เด็กหญิงพนัชกร หงส์นิล 5 นิรมลชุมพร 15 397
69380 เด็กชายอภิวันท์ สงรักษ์ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69400 เด็กชายศักย์วลิษฐ์ บุญศรี 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69511 เด็กหญิงกชมล อ่อนเอี่ยม 6 เยาวเรศวิทยา 15 397
69520 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
69530 เด็กหญิงสลินทิพย์ เอียดเกลี้ยง 6 ธิดาแม่พระ 15 397
69560 เด็กหญิงอรวี สุขแต้ม 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
69595 เด็กหญิงเขมิกา ศึกเสือ 6 วัดน้ำหัก 15 397
69619 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงคชวัน 6 พุทธยาศรม 15 397
69624 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองท่าชี 6 พุทธยาศรม 15 397
69634 เด็กหญิงสิตานัน ตั้งวิศวกิจ 6 พุทธยาศรม 15 397
69652 เด็กหญิงญาโนบล เจริญผล 6 พุทธยาศรม 15 397
69661 เด็กชายศิราวิชญ์ สวัสดิ์วิจิตรกุล 6 ธิดาแม่พระ 15 397
69674 เด็กหญิงกรวรรณ วิเศษรัตน์ 4 ธิดาแม่พระ 15 397
69675 เด็กชายพงศกร ชัยยศ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69707 เด็กชายกิตติภพ ลีสวัสดิ์ 5 ดรุโณทัยพุนพิน 15 397
69755 เด็กหญิงสุภานัน เสนชู 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69756 เด็กหญิงญาณิดา ฤทธิกุล 6 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 397
69767 เด็กหญิงภัทธนิตา สุขแก้ว 6 อนุบาลเพียรจรัส 15 397
69769 เด็กชายนิธิปวีร์ จิระพันธ์ทวีวงศ์ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 15 397
69783 เด็กหญิงริญญาภัทร์ โชติธนากรไพศาล 5 อนุบาลเปี่ยมรัก 15 397
69793 เด็กชายภาคิน สุวรรณรักษา 5 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
69797 เด็กหญิงศุภานัน บุญมิตร 6 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 15 397
69817 เด็กหญิงอนันตญา ชัยรักษา 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 397
69865 เด็กชายธัญเทพ บุญพัฒน์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
69868 เด็กหญิงณัฐณิชา จารึกเรียบ 5 มานิตานุเคราะห์ 15 397
69896 เด็กหญิงกมลทิพย์ จิมงคลรัตนะ 5 อนุบาลบ้านเด็ก 15 397
69902 เด็กชายนาวา สริขา 5 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
69935 เด็กหญิงกาญณทิพย์ ผวาวรรณ 6 วัดโพธิ์น้อย 15 397
69955 เด็กหญิงธนพร สามนเสน 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
70002 เด็กหญิงณีรฎา ธรรมชาติ 6 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 15 397
70026 เด็กชายภูวนัตถ์ ขนุนนิล 6 ตาขุน 15 397
70029 เด็กชายธีรสิทธิ์ ศรีเทพ 6 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
70063 เด็กชายสิรภพ ดำใหม่ 6 มานิตานุเคราะห์ 15 397
70125 เด็กชายดิฐฐพลย์ ผ่องวุฒิพงศ์ 5 อุ่นรัก 2 ภาษา 15 397
70158 เด็กหญิงศิลป์สิรี จีนนุ่น 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70174 เด็กหญิงจิรัชญา จุลสงค์ 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
70244 เด็กชายธีรินทร์ แสนภักดี 6 ธิดาแม่พระ 15 397
70259 เด็กหญิงบุษบาบัณ แสงนพรัตน์ 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
70296 เด็กชายต้องอภัย ภูมิไชยา 6 ธิดาแม่พระ 15 397
70338 เด็กชายกิตยากร ใจรังษี 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
70339 เด็กหญิงพาขวัญ เทียมทิพย์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 397
70351 เด็กชายอนันต์ธเนศ ฐานะกาญจน์ 6 เทพมิตรศึกษา 15 397
70463 เด็กหญิงนดารัตน์ ขนอม 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
70482 เด็กชายปุณณวิชญ์ คงฉิม 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70525 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฑิตสุวรรณ 6 สหกรณ์พัฒนา 15 397
70553 เด็กชายขุนพล ศรีรักษ์ 6 อนุบาลหนูน้อย 15 397
70555 เด็กชายอติวิชญ์ หนูจีนจิตร 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70574 เด็กหญิงณัฐกฤตา ขาวจิตร 5 อนุบาลหนูน้อย 15 397
70575 เด็กหญิงเพริณ วิชัยดิษฐ 5 อนุบาลหนูน้อย 15 397
70588 เด็กหญิงวราภรณ์ เมืองพร้อม 6 พุทธยาศรม 15 397
70597 เด็กหญิงมนชนก เรืองสวัสดิ์ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70599 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70700 เด็กชายภัทรพงศ์ คงบัว 5 จอย 15 397
70713 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์ ว่องโชคธนาฒย์ 5 พุทธยาศรม 15 397
70766 เด็กชายธนดล ศรีจันทร์ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70810 เด็กหญิงสันต์ธศศิ ศรียาภัย 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70823 เด็กชายพลวิชญ์ จันทร์วรเชษฐ์ 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 397
70825 เด็กหญิงณัฐณิชา อนันทขาล 5 ธิดาแม่พระ 15 397
70827 เด็กชายศุภสัณห์ โอวรารินท์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
70828 เด็กหญิงกษิรา นาควิจิตร 6 สารสาสน์วิเทศน์สุราษฎร์ธานี 15 397
70966 เด็กหญิงศุภิสรา เพชรชู 6 ธีราศรมพุนพิน 15 397
70977 เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรรัตน์ 6 อนุบาลบ้านเด็ก 15 397
71000 เด็กชายอัครชา เกษแป้น 6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
71013 เด็กชายณัฐกิตติ์ ยังรักษ์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
71039 เด็กหญิงชญานิศ ยอดรัก 5 ตลาดหนองหวาย 15 397
71198 เด็กชายอิณพัฒน์ สุวรรณพงศ์ 6 ชุมชนวัดบางคู 15 397
71208 เด็กชายเกื้อพสิษฐ์ สงรักษ์ 6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 15 397
71254 เด็กชายพัฒนขวัญ ศรีแสง 5 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน 15 397
71287 เด็กชายทยากรทิวัตถ์ ระวังภัย 6 วัดรัตนาราม (ธรรมรักขิตประชานุกูล) 15 397
71300 เด็กชายธนกร กอชารี 6 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 15 397
71366 เด็กหญิงด.ญ ฐิตารัตน์ อัจฉริยะปัญญา 5 วัดบ้านส้อง 15 397
71399 เด็กหญิงพรรณพฤกษา จันทร์เชาว์ 4 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 15 397
71437 เด็กหญิงอชิรญาร์ ศิริรุ่งวัฒนา 4 พุทธยาศรม 15 397
71459 เด็กชายพลากร บุณยรัตน์ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 15 397
71508 เด็กหญิงณัฏทณิชา ยศเมฆ 6 เทพมิตรศึกษา 15 397
71562 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ 6 ธิดาแม่พระ 15 397
71568 เด็กชายพิชญุตม์ เรืองเกิด 5 เทพมิตรศึกษา 15 397
71626 เด็กหญิงวชิราภรณ์ เนียมวดี 6 ภูบดินทร์พิทยาลัย 15 397
71634 เด็กหญิงสุวรินทร์ โลทิม 6 ธีราศรมสุราษฎร์ธานี 15 397
71701 เด็กหญิงนันท์นลิน อุราพร 6 อนุบาลนวพร 15 397
71722 เด็กหญิงกมลชนก นิลศิริ 6 อนุบาลเปี่ยมรัก 15 397
71751 เด็กหญิงโชษิตา ชมชื่น 6 ธิดาแม่พระ 15 397
71782 เด็กหญิงพิมพ์รพัชร ไพศาลโรจน์ 5 ธิดาแม่พระ 15 397
รหัสประจำตัว (Ref.1) ชื่อ - สกุล ชั้น ป. โรงเรียน คะแนน ลำดับที่