หน้าหลัก

ความเป็นมา

message user image
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อมและประเมินศักยภาพของ นักเรียนที่สามารถนำผลการประเมินไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง อีกทั้งสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบก่อนสอบจริง ตลอดจนจัดลำดับในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป จึงจัดให้มีการเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 " Pre ม.1" ขึ้น ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จากข้อสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน ของโรงเรียนและวัดความรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ประกาศ ในวันสอบ Pretest โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง และยานพาหนะเข้ามาในบริเวณโรงเรียน จึงให้ผู้ปกครองจอดรถได้ในบริเวณศาลากลางจังหวัด

Smart Menu For My Phone

สถิติการสมัครสอบปี 2567


  • ประถมศึกษาปีที่ 4
  • ประถมศึกษาปีที่ 5
  • ประถมศึกษาปีที่ 6

สถิติการสมัครสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมา