ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  1. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Click
  2. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Click
    • เอกสารแนบท้ายที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ Click
    • เอกสารแนบท้ายที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ Click

ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Cick