ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

  1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน Click
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน Click
  3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Click
  4. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป Click
    • เอกสารแนบท้ายที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ Click
    • เอกสารแนบท้ายที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ Click

ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Cick