การทดสอบวัดความรู้นักเรียน Pre ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การทดสอบวัดความรู้นักเรียน “Pre ม.1” ปีการศึกษา 2564

สมัครผ่าน www.st.ac.th/pretest

ดาวโหลดเอกสาร : pretest64