ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

  • คลิก กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(SMTE, พสวท.สมทบ, MSET)
  • คลิก โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • คลิก โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted English) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • คลิก โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • คลิก โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai) แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
  • คลิก โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา