TEDET 2561

กรกฎาคม 19, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศการปักเสื้อพละ

พฤษภาคม 20, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งประกาศการปักชื่อ-สกุลบนเสื้อพละ ดังนี้ เสื้อพละโรงเรียนสุราษฎร์ธานีปักชื่อ-สกุลด้วยด้ายสีขาวปักจุดแสดงชั้นปีตามสี และเสื้อสีโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้ปักด้วยด้ายสีขาวทั้งชื่อ-สกุลและจุดแสดงชั้นปี กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ใ [อ่านต่อ]

การแต่งกาย

พฤษภาคม 14, 2018 nikhom 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่อง เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นั้น ให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรีียนและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน (หมายเหตุ ม.ต้น แต่งกายชุดลูกเสือ) งานวิชาการ

ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม

เมษายน 7, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลนักเรียนชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเดิม

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

มีนาคม 30, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)

ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

มีนาคม 27, 2018 nikhom 0

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังแนบ

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

มีนาคม 25, 2018 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประเภท จำนวนรับ 25 มี.ค. 61 2 [อ่านต่อ]