ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

มิถุนายน 18, 2020 st scinai 0

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้สอบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 18, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มีการรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่องแจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

มิถุนายน 18, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศ   ผลการรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) คลิก ที่นี่ เพื่อดูผลการรายงานตัวและมอบตัว

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

มิถุนายน 17, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศการมอบตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted) คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

มิถุนายน 17, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศการยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted) คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) —————————————–

มิถุนายน 16, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศผลการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) คลิก ที่นี่  เพื่อดูผลประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

มิถุนายน 16, 2020 st scinai 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศการเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม  ดูผลประกาศที่นี่ คลิก