No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2

มีนาคม 28, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการ EET  โครงการ EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษา โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 19, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการ สสวท.  / วิทย์คณิต / EET   รายชื่อนักเรียน โครงการ English Program (EP)  รายชื่อนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ/EET    รายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมความ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียน

No Image

กำหนดสอบ Pre O-NET

มกราคม 14, 2014 วิชาการ 0

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 5 กลุ่มกลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ [อ่านต่อ]