No Image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทนักเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

มีนาคม 19, 2014 วิชาการ 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) โครงการ สสวท.  / วิทย์คณิต / EET   รายชื่อนักเรียน โครงการ English Program (EP)  รายชื่อนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการ MOU สพฐ./พสวท.สมทบ/EET    รายชื่อนักเรียน โครงการส่งเสริมความ [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศ เรื่อง ขอดูผลคะแนนสอบ

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะยื่นขอดูผลคะแนนสอบ  ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มีนาคม 2557  ณ สำนักงานวิชาการ และขอรับผลคะแนนสอบได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2557

No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี

มีนาคม 6, 2014 วิชาการ 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ กฟผ.สุราษฎร์ธานี ผู้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนันสนุนระบบไฟฟ้าประจำลานกีฬาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อบริการให้แก่นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชนรอบๆโรงเรียน

No Image

กำหนดสอบ Pre O-NET

มกราคม 14, 2014 วิชาการ 0

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีนโยบายเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 5 กลุ่มกลุ่มสาระหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ [อ่านต่อ]

No Image

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กันยายน 24, 2013 วิชาการ 0

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [อ่านต่อ]

No Image

การประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ

มิถุนายน 5, 2013 วิชาการ 0

วันที่ 18 พ.ค. 2556 ได้มีการ ประชุมจัดทำแผนงาน โครงการ ของ โครงการเครือข่าย ส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์(Gifted Math) ณ ห้องปัจจักขะภัติ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ประกอบโรงเรียนต่างๆดังนี้ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเร [อ่านต่อ]

No Image

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (เพิ่มเติม)

เมษายน 4, 2013 วิชาการ 0

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ มีประกาศ เรื่อง การยื่นความประสงค์รับนักเรียน ม.3 เดิม ที่สมัครเข้าเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ไว้แล้ว เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2556 มีผู้ยื่นความประสงค์ต่อเนื่อง จำ [อ่านต่อ]