ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให้มีการเลื่อนการสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

คลิกประกาศ