ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 6, 2022 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดวันปฐมนิเทศนักเรีย [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 3, 2022 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเ [อ่านต่อ]

ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พฤษภาคม 2, 2022 ictcenter 0

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต  ม.ต้น และเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MSET คลิกที่นี้ 2) เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั [อ่านต่อ]

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เมษายน 3, 2022 ictcenter 0

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๕