click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  การทดสอบวัดความรู้นักเรียน “Pre ม.1 ”  ปีการศึกษา  2567
โดยรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2566 ทาง http://www.st.ac.th/pretest/

สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2566