แนะนำนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

IMG_20140929_0005ประวัตินายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ชื่อ : นายเรืองชัย  เขมะพันธุ์มนัส
เกิดที่  : 16 ม.2 ต. บางใบไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
ระดับประถม – รร.มานิตานุเคราะห์
ระดับมัธยม – รร.สุราษฎร์ธานี
ระดับระดับปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
2533-2549 รับราชการกรมป่าไม้
2549 – ปัจุบัน
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
– รองประธานสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สุราษฎร์ธานี
– กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
– ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2556


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี