แนวทางการส่งเอกสารการมอบตัวและรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

แนวทางการส่งเอกสารการมอบตัวและรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียดดังภาพดังต่อไปนี้

**หมายเหตุ** สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้เตรียมเอกสารการมอบตัว ขอความกรุณาเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ (เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้จาก รูปภาพแนบรูปที่ 2: การเตรียมตัวของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มอบตัวด้วยการชำระเงินแล้ว)