แก้ไขประกาศร่างประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 และขอแก้ไขประกาศร่าง ตามรายละเอียดดังแนบ >>>เอกสารร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข)