เรียก ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนวิทย์-คณิต รายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

คลิกระบบรายงานตัว ม.4

คลิกประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  การรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

คลิกระบบรายงานตัว ม.1