เรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมครั้งที่ 1

click  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)