สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1 

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
ในเขตบริการ
120 147 80 50 46 30 353
ทั่วไป
120 99 90 55 27 20 291
ความสามารถพิเศษ
กรีฑา 4 8 2 10
ดนครี/นาฎศิลป์ 4 4 1 5
รวม
248 258 173 105 73 50 659

สถิติการสมัครประเภททั่วไป ชั้น ม.4 เฉพาะอันดับหนึ่ง

ประเภท
จำนวนรับ
20-มี.ค.-58
21-มี.ค.-58
22-มี.ค.-58
23-มี.ค.-58
24-มี.ค.-58
รวม
วิทย์ – คณิต
30 66 40 25 22 16 169
ศิลป์ – คำนวณ
10 21 5 6 5 2 39
ศิลป์ – ภาษา
16 27 26 6 6 11 76
ม.3 ร.ร. เดิม
224 224 224
รวม
280 114 71 37 33 253 508