รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
เขตพื้นที่บริการ 120 151 155 57 24 387
ทั่วไป 120 108 69 51  15 243
ความสามารถพิเศษ กีฬา 4 4  4  – 8
ศิลปะ 4 5  6  –  – 11
รวม 248 268 234 108  39  649

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับเฉพาะอันดับหนึ่ง

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 27 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60 รวม
วิทย์-คณิต 24 82 21 24 27 154
ศิลป์-คำนวณ 16 26 6 3 6 41
ศิลป์-ภาษา 16 23 6 5 9 43
นักเรียน ม.3 เดิม 224 421 421
รวม 280 131 33 32 463 659

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับผู้ที่เลือกแผนการเรียนเฉพาะอันดับหนึ่ง