รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 23-ก.พ.-62 24-ก.พ.-62 25-ก.พ.-62 26-ก.พ.-62 27-ก.พ.-62 รวม
วิทย์ สสวท. 30 150 58 14 25 13 260
คณิต – วิทย์ 36 97 52 20 27 15 211
MSET 72 83 47 13 24 5 172
EP ใช้ข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ 30 11 6 1 2 6 26
EP ใช้ข้อสอบฉบับภาษาไทย 30 14 7 4 5 5 35
รวม 198 355 170 52 83 44 704
หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น

 

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประเภท จำนวนรับ 23-ก.พ.-62 24-ก.พ.-62 25-ก.พ.-62 26-ก.พ.-62 27-ก.พ.-62 รวม
SMTE 30 83 29 28 18 11 169
พสวท. สมทบ 36 14 7 8 10 1 40
GIFTED ENG 12 25 10 8 10 7 60
MATH 12 5 2 3 3 4 17
THAI 12 16 7 2 2 3 30
MSET 36 15 7 12 7 3 44
ศิลป์-ภาษา 36 41 18 28 9 4 100
รวม 174 199 80 89 59 33 460
หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น