มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19, 22 และ 23 พฤษภาคมนี้
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้