ผลการรายงานตัว-ผลการเลื่อนแผนการเรียน-เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม-ม.3 เดิม

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและผลการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

คลิก ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)