ผลการมอบตัว ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คลิก ประกาศ เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวและมอบตัว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563