ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

31062 9นายบัญญัติ สุขขัง

เกิด วันที่ 2 มีนาคม 2497

การศึกษา

– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

– ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

– การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)พลศึกษา

– ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

การรับราชการ

– เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2519 ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

– อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

– ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

– ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

– ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

– วันที่ 1 กันยายน 2557 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การศึกษาดูงาน

– พ.ศ. 2535 ศึกษาดูงาน Group Study Exchange ณ รัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยทุนโรตารีสากล

– พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานเรื่องการศึกษาด้านมัธยมศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

– พ.ศ. 2554 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการสอนภาษาจีน ณ เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน โดยทุนของรัฐบาลจีน

– พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศฟินแลนด์

ผลงานสำคัญ

– โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ตัวอย่าง

– โรงเรียนดีเด่นด้วยคุณธรรม จริยธรรม

– สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

– รางวัลป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

– โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด

– ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2549 และปี 2556 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

– ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2542 สาขานักบริหารบุกเบิก-พัฒนาการศึกษา โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

– หนึ่งแสนครูดี ปี 2554

– ครูดีบนแผ่นดินพ่อ ปี พ.ศ.2555 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2556 ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาดีเด่น ปี 2556 สภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

บทบาททางสังคมในอดีตและปัจจุบัน

– ความภูมิใจสูงสุดของชีวิต คือ การได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ในการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี นั่นคือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าเฉลิมพระเกียรติอยู่บนถนนทางหลวงสาย 41 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

– ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

– ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)