ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ

     วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมประจำสัปดาห์ ซึ่งกำหนดไว้ทุกวันอังคาร คาบที่ ๘ -๙   โดยมีนางบุญส่ง  ศุภศิริรัตน์  เป็นประธานในที่ประชุม   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มบริหารวิชาการ ทั้งหมด ๒๕ คน

    วาระการประชุม

๑. การจัดทำโครงสร้างองค์กรของกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ

๓. การจัดการสอนแทน

 

04061301 04061302 04061303 04061304 04061305                             

About kruphatip 2 Articles
ครูภาทิพ บรรจุ เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เกษียณ กันยายน ๒๕๖๓ อาจารย์ ๓ ระดับ ๖-๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๘ รางวัลชนะเลิศการผลิตสื่อ ระดับ ประเทศ เขต และจังหวัด รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูสอนดี