ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจะรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 3 พ.ค. 63 – 12 พ.ค. 63 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

คลิกประกาศ

คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร