ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน

 

logo_opdc_th card_logo1

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ
พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้น

คลิกเพื่อดาวโหลด

1-การรับนักเรียน-14-07-58

2-การขอย้ายเข้าเรียน-14-07-58

3-การขอย้ายออกนักเรียน-14-07-58

4-การขอลาออก-14-07-58

5-การขอเทียบโอนผลการเรียน-14-07-58

6-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา-14-07-58

7-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่-14-07-58