ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565   และเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 

คลิกอ่านประกาศ