ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

คลิกอ่านประกาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงขึ้น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จึงมีหนังสือแจ้ง โดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปิดสถานศึกษา จำนวน 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ 5 -18 มกราคม 2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงแจ้งปิดโรงเรียนในวันดังกล่าว โดยให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ตามตารางเรียน-ตาราสอนปกติ แทน