ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มีการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 และประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์หรือด้วยตนเองที่
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และมอบตัวโดยการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เพิ่มเติม        จำนวน 3 คน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไป คือให้ผู้สอบได้ในลำดับ
ที่ 271 – 273 ตามรายชื่อ

คลิก ที่นี่ เพื่อดูประกาศเเละรายชื่อนักเรียน