ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องแจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้เรียกผู้สอบได้ในในล ำดับที่ 409 – 542 ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ด ำเนินการแจ้งความจ ำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ทำงระบบออนไลน์หรือด้วยตนเองที่ห้อง 417 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศเเละดูรายชื่อ