ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการมอบตัวและการเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศผลการมอบตัวและการเลื่อนแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม(เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูประกาศรายชื่อผลการมอบตัวและการเลื่อนแผนการเรียน