ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง แจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้สอบเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

      จึงเรียกผู้สอบได้ในในล ำดับที่ 409 – 542 (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด ำเนินการแจ้งความจ ำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ที่ได้ ที่  https://forms.gle/wyRUyAChmScVsxeq7 หรือด้วยตนเองที่ห้อง 417 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยทางโรงเรียนจะพิจารณาตามล ำดับที่สอบได้ จ ำนวนตามที่ว่างในแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อด ำเนินกำรมอบตัว ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบทำง เว็บไซต์ https://www.st.ac.th/ ต่อไป

 

คลิก ที่นี่  เพื่อดูประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเเละมอบตัว