ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้มีการรายงานตัวและมอบตัวผู้ที่แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่องแจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1 ป ร ะ เ ภ ท โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ English Program (EP)ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้เรียกผู้สอบได้ในในลำดับที่ 289 – 408 ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดำเนินกํารแจ้งความจำนงเพื่อการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ทํางระบบออนไลน์หรือด้วยตนเองที่ห้อง 417 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.

คลิก ที่นี่ เพื่อดูประกาศ เเละรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการรายงานตัวเเละมอบตัว