ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศการมอบตัวและช าระเงินค่าลงทะเบียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
(โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ