ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ม.3เดิม

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนแผนการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม