ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เรื่อง การมอบตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม

>>> วิธีการมอบตัวนักเรียนจะใช้วิธีการตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยตามเวลาที่กำหนด จึงถือว่าการมอบตัวเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยมีวิธีการตามประกาศ
>>> โดยสามารถชำระได้ทุกช่องทาง คือ สาขา-netbanking-krungthaiNEXT